Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Trbovlje u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 7. 1941. Na Ostrožnom (kod Celja), održan zajednički sastanak rukovodilaca celjske, trbovljanske i savinjske partijske organizacije, na kome su prenete direktive CK KPS i razrađeni planovi za oružanu akciju.

⚔️ 1. 8. 1941. Na čemšeničkoj planini, od Trbovljanske i Zagorske grupe, formirana Revirska partizanska četa.

⚔️ 28. 4. 1942. Jedinice 1. štajerskog partizanskog bataljona izvršile napad na rudnik u Trbovlju i nanele veliku štetu rudničkim postrojenjima.

⚔️ 9. 5. 1942. Između ž. st. Zagorje i ž. st. Breg (između Litije i Trbovlja) 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona porušila železničku prugu. Saobraćaj je bio prekinut oko 8 časova.

⚔️ 12. 5. 1943. U varošicu Hrastnik (kod Trbovlja) upalo odeljenje Savinjskog bataljona Kamniško-zasavskog NOP odreda i u fabrici hemijskih proizvoda uništilo peć i ostale instalacije, zbog čega je fabrika obustavila rad.

⚔️ 17. 8. 1943. Na Svetoj planini (kod Trbovlja) nemački 19. SS policijski puk, žandarmerija i jedinice operativne vojske okružili 6. slovenačku NOU brigadu -Slavko Šlander-, ali je ova posle oštre višečasovne borbe, uspela da se između s. Mliništa i s. Loga probije iz okruženja i prebaci u pravcu s. Tlačnice. Jedna ojačana četa 2. bataljona primorana je da se vrati na Sv. planinu, gde je sledećeg dana vodila žestoku borbu, a pred veče se probila u pravcu s. Rovišča.

⚔️ 11. 2. 1944. Planina s namerom da se preko r. Savinje prebaci na područje Trbovljanskog rudarskog bazena. Na putu Sevnica-Planina uništena su dva autobusa s nemačkim vojnicima.

⚔️ 12. 2. 1944. Ojačana četa nemačke 16. SS motorizovane divizije sa područja Ljubljane stigla M dolinu r. Savinje da bi pojačala nemačke snage angažovane u borbama protiv 14. divizije NOVJ i zatvorila prolaze preko r. Savinje u pravcu Trbovlja.

⚔️ 26. 8. 1944. Treći bataljon 11. slovenačke brigade -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzeo nemačko uporište Sv. Katarinu (kod Trbovlja). Posada, koja se utvrdila u crkvi, posle miniranja crkve u potpunosti je izgorela.

⚔️ 28. 9. 1944. Na odseku s. Blažuta - s. Sv. Miklavž - s. Št. Jurij ob Taboru (kod Trbovlja) 2. bataljon Kamniško-zasavskog NOP odreda napao nemačke patrole i posle četvoročasovne borbe proterao ih, nanevši im guoitke od 37 poginulih i 18 ranjenih vojnika.

⚔️ 25. 10. 1944. Posle dvodnevnih teških borbi protiv balista u rejonu s. Sedlareva i s. Grgurnice (blizu Tetova), 6. i 12. makedonska NO brigada, zbog pristizanja neprijateljskog pojačanja i zbog nestanka municije, povukle se u rejon s. Zdunje - s. Trbovlje - s. Rasteš. Brigade su imale 25 mrtvih i 35 ranjenih boraca. Zarobljeno je 20 balista (ostali gubici neprijatelja nisu utvrđeni).

⚔️ 19. 3. 1945. Na pl. Mrzlici Kamničko-zasavski NOP odred 4. operativne zone Slovenije napao nemačke snage koje su nadirale iz Trbovlja i, posle jednočasovne borbe, odbacio ih u polazni garnizon, uz gubitke od 19 poginulih i 15 ranjenih.

⚔️ 30. 4. 1945. U s. Zgornjoj Rečici (kod Trbovlja) Kamniško-zasavski NOP odred 4. operativne zone Slovenije napao žand. stanicu. Posle kraće borbe je poginulo 9 i zarobljeno 16 nemačkih žandarma.

⚔️ 5. 5. 1945. U s. Zagorju (kod Trbovlja) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone Slovenije okružila i posle jednodnevne borbe prinudila na predaju nemačku posadu. Zarobljeno je 485 nemačkih vojnika i zaplenjena je veća količina naoružanja i opreme.

Dokumenti

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice u Trbovlju komandantu policije bezbednosti u Donjoj Štajerskoj od 10 jula 1941 god. o ustanku trbovljanskih partizana

📜 Izveštaj žandarmeriske stanice u Trbovlju komandantu policije bez-bednosti u Donjoj Štajerskoj od 14 jula 1941 god. o pisanju parola i sabotažama u Trbovlju

📜 Izveštaj komande žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 15 jula 1941 god. o akciji sabotaže i pisanju parola u Trbovlju

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 1 avgusta 1941 god. o akcijama sabotaže u okolini Trbovlja

📜 Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 25. avgusta 1941. o merama za sprečavanje širenja ustanka na teritoriji Srbije i o akciji partizana kod Trbovlja

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 27 avgusta 1941 god. o partizanskom napadu na rudničku separaciju i žandarmerisku stanicu u Zagorju

📜 Objava nemačkog šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 17 septembra 1941 god. o streljanju četiri taoca u Trbovlju

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 24 septembra 1941 god. o akciji na Čemšeniku

📜 Izveštaj nemačkog žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kot šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 20 novembra 1941 god. o stanju na teritoriji odredjenoj za preseljevanje

📜 Izveštaj nemačkog žandarmeriskog okruga Trbovlje komandantu žandarmerije kod šefa civilne uprave u Donjoj Štajerskoj od 22 decembra 1941 god. o stanju na teritoriji odredjenoj za preseljivanje

📜 Izveštaj žandarmeriskog okruga Trbovlje od 22 januara 1942 god. komandantu žandarmerije za Donju Štajersku o partizanskom napadu na rudnička postrojenja u Hrastniku i o uništenju jedne grupe Prvog štajerskog partizanskog bataljona

📜 Izveštaj štaba Prvog štajerskog partizanskog bataljona Druge grupe odreda od 28 aprila 1942 god. o napadu na rudnička postrojenja u Trbovlju

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Jurklošter od 26. januara 1944. sreskoj žandarmeriji Trbovlje o pojavi partizana u s. Polana

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 6. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na Polšnik i Podkum

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 6. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na žandarmerijsku ispostavu Sv. Katarina (Čeče)

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 7. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na uporište Sv. Jurij (Podkum)

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 7. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu jedinica NOVJ na uporište i rudnička postrojenja u Hrastniku

📜 Izveštaj Sreske žandarmerije Trbovlje od 11. juna 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o napadu partizana na Žandarmerijsku stanicu Jurklošter

📜 Izveštaj zastupnika komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 8. jula 1944. Komandi okružne žandarmerije Celje o gubicima koje je žandarmerijska patrola ispostave Sv. Katarina pretrpela kod mesta Čeče

📜 Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 17. jula 1944. komandantu Žandarmerije za Štajersku o prepadu na žandarmerijsku patrolu kod Trojana

📜 Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije Trbovlje od 14. avgusta 1944. Okružnoj žandarmeriji Celje o prepadu na Hrastnik

📜 Izveštaj komandira Zandarmerijske stanice Trbovlje od 2. oktobra 1944. komandantu Policije i službe bezbednosti o prepadu na Trbovlje

📜 Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Zidani Most od 30. oktobra 1944. Sreskoj žandarmeriji u Trbovlju o diverziji jedinica NOVJ na železničkom mostu kod Loke pri Zidanom Mostu

📜 Mesečni izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Dobovec od 15. marta 1945. Sreskoj žandarmeriji u Trbovlju o situaciji na području stanice

📜 Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice Zagorje od 17. marta 1945. Sreskoj žandarmeriji Trbovlje o situaciji na području stanice

📜 Izveštaj komandanta Sreske žandarmerije u Trbovlju od 20. marta 1945. Okružnoj žandarmeriji u Celju o situaciji na području sreza

Fotografije

Povezane odrednice

Tetovo Celje Borbe u Sloveniji 1944. Borbe u Sloveniji 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Makedoniji 1944. Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Ljubljana 16. vojvođanska divizija NOVJ 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Deportacije Slovenaca Mlinište Streljanja u oslobodilačkom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bali Kombetar 14. slovenska divizija NOVJ Ustanak u Sloveniji 1941. Borbe u Sloveniji 1943. 1. štajerski partizanski bataljon Vermaht u Jugoslaviji Nemački zločini u Sloveniji 1941.