Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Sloveniji 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 636 hronoloških zapisa, 1582 dokumenata i 117 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 9. 1943. U s. Begunjama (kod Cerknice), po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, formirana 13. slovenačka (loška) NO brigada jačine 3. bataljona. (U. januaru 1944. god. dobila je naziv -Mirko Bračič-.)

⚔️ 22. 12. 1943. Naredbom VŠ NOV i POJ formiran 9. korpus NOVJ, u čiji su sastav ušli: 31. i 30. divizija NOVJ, svi odredi i komande područja u Slovenačkom primorju, Gorenjskoj i zapadnoj Koruškoj. Istom naredbom je rasformirana 3. (alpska) operativna zona NOV i PO Slovenije i preimenovana 26. divizija (triglavska) u 31. diviziju a 27. divizija u 32. diviziju 9. korpusa NOVJ (koja krajem. januara 1944. dobija naziv 30. divizija NOVJ).

⚔️ 4. 1. 1944. Između s. G. Ležeča i Divače 1. bataljon 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel- posle dvočasovne borbe zauzeo i spalio neprijateljsko utvrđenje za osiguranje komunikacija, a posadu zarobio.

⚔️ 4. 1. 1944. Jedinice 15. divizije NOVJ i Dolenjskog i Notranjskog NOP odreda otpočele teške borbe protiv jakih nemačko-domobranskih snaga na komunikaciji Ljubljana-Kočevje. Neprijatelj je nastojao da jedinice NOVJ odbaci od komunikacija i time sebi obezbedi nesmetano kretanje i snabdevanje. Borbe kod Grosuplja, Vlašča, Ribnice i Kočevja trajale su, s kraćim prekidima, sve do 29. januara.

⚔️ 5. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju sledeću direktivu: jedinice ne grupisati, već ih razmestiti na širim operativnim područjima, stvarajući uslove za manevrisanje; u Sloveniji se nameće potreba za formiranje operativnih grupa: u Štajerskoj, ljubljanskom području, Slovenačkom primorju i Gorenjskoj. Uspostaviti vezu sa partizanskim jedinicama u Hrvatskom zagorju, Gorskom kotaru i italijanskim partizanskim jedinicama. Jedinice postaviti blizu komunikacija i dati im širi raspored, pa će se time vezati nemačke snage duž komunikacija; blokada mesta je nekorisna, a brz upad i zauzimanje pojedinih mesta mogu biti korisni ako to nalažu borbene prilike; organizovati čvrstu vojnu vlast u pozadini i posvetiti veeu pažnju uzdizanju starešinskog kadra.

⚔️ 5. 1. 1944. Naredbom G5 NOV i PO za Sloveniju 13. slovenačka (Loška) brigada preimenovana u 13. slovenačku brigadu -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ.

⚔️ 6. 1. 1944. Iz rejona s. Suhora (kod Metlike), na osnovu odluke GŠ NOV i PO za Sloveniju, koju je odobrio VŠ NOV i POJ, otpočeo marš 14. divizije NOVJ u Štajersku radi pomoći jedinicama 4. operativne zone NOV i PO Slovenije i stvaranja povoljnijih uslova za rasplamsavanje NOB-a u Štajerskoj.

⚔️ 7. 1. 1944. U s. Sv. Primožu na Pohorju, od jedinica Pohorskog NOP odreda i jednog bataljona koji je operisao na sektoru Koruške, formirana 11. slovenačka NO brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 8. 1. 1944. štab 9. korpusa NOVJ izdao uputstvo o borbi protiv nemačkih jedinica i o razbijanju okupatorskih ofanzivnih poduhvata.

⚔️ 10. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji inžinjerije: u brigadama se formiraju inžinjerijske čete (sastava: minerski vod, pionirski vod i vod za vezu) a u divizijama se postavljaju referenti za inžinjeriju.

⚔️ 11. 1. 1944. U s. Ločniku (kod Gorice) jedinice Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršile prepad na nemačko skladište i uništile 3 vagona municije.

⚔️ 12. 1. 1944. Jedinice 30. divizije NOVJ zauzele neprijateljsko uporište s. Avče (u dolini r. Soče). Tom prilikom miniranjem su srušena 4 mosta i električna centrala u s. Doblarju (kod Kanala).

⚔️ 12. 1. 1944. Posle tri uzastopna juriša 2. bataljon 7. slovenačke NOU brigade -France Prešern- uništio žand. st. u s. Kamnoj Gorici (kod Radovljice) s posadom od 27 žandarma.

⚔️ 13. 1. 1944. Narodnooslobodilačko veće za Primorsku Sloveniju, najviši organ narodne vlasti u Slovenačkom primorju, donelo odluku o svom raspuštanju. Ova odluka je doneta na osnovu odluke Plenuma OF od 16. IX 1943. o priključenju Primorske Slovenije, koju je potvrdio i AVNOJ na svom zasedanju 29. XI. 1943.

⚔️ 14. 1. 1944. Jedinice Zapadnokoruškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ u žestokoj borbi uništile žand. st. Pliberk (u Pođunskoj dolini, u Austriji) s posadom od 27 žandarma.

⚔️ 15. 1. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a donelo Odluku o objavljivanju odluka i proglasa AVNOJ-a, njegovog Predsedništva i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije na srpskohrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

⚔️ 15. 1. 1944. Na području Trnovski gozd - Banjska planota otpočela velika nemačka operacija protiv jedinica 9. korpusa NOVJ. U teškim borbama kod sela Lokovca, Trnova, Predmeje, Lažna i Lokava jedinice 9. korpusa su uspele da zaustave i razbiju nemačke snage i pređu u protivnapad.

⚔️ 15. 1. 1944. U Črnomelju održana skupština aktivistkinja OF: rezimirani dotadašnji uspesi i doneti zadaci za budući rad.

⚔️ 15. 1. 1944. U Železnoj Kapli (u Austriji) Koruški bataljon 4. operativne zone NOV i PO Slovenije prepadom uništio uporište nemačke policije.

⚔️ 16. 1. 1944. Pod pritiskom snaga 15. divizije NOVJ nemački vojnici i belogardisti napustili svoja uporišta s. Turjak, s. M. Lašče i s. Račnu (kod V. Lašča) i povukli se prema Ljubljani.

⚔️ 16. 1. 1944. Između ž. stanica Dravograd i št. Janž 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije miniranjem pruge srušila nemački transportni voz. Poginulo je 18 nemačkih oficira i podoficira, dok se preostali deo posade predao i bio razoružan.

⚔️ 18. 1. 1944. Delovi Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ napali ž. st. D. Ležeče (kod Divače); ubili 3 nemačka vojnika a stanicu (sa svom aparaturom) demolirali.

⚔️ 20. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji odeljenja i odseka. U GŠ su formirana ova odeljenja: operativno, obaveštajno, organizacijsko-mobilizacijsko, za vezu, za pozadinu, ekonomsko, sanitetsko, propagandno i sudsko.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Črni (kod Mežice) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije u teškim borbama uništila 60 nemačkih vojnika u kasarni, dok se, zahvaljujući jakom fcrtifikacijskom uređenju, žand. st. održala.

⚔️ 21. 1. 1944. Jedinice Koruškog bataljona 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzele žand. st. Obir (kod Železne Kaple, u Austriji), u kojoj su poginula 2, ranjena 3 i zarobljena 3 žandarma

⚔️ 22. 1. 1944. Jedinice 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ zauzele uporište s. Št. Jernej, iz koga su nemački i belogardistički vojnici pobegli u Kostanjevicu.

⚔️ 22. 1. 1944. Kod s. Doline (blizu Trsta) 2. bataljon Istarskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ zauzeo žand. st. i razoružao 12 karabinijera (ovi su stupili u italijanske partizanske jedinice).

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Železnikima i s. Selcama (kod Škofje Loke) 7. slovenačka udarna brigada -France Prešern- 31. divizije NOVJ napala nemačke žandarmerijske stanice. Posle višečasovnih borbi ona je uništila nekoliko uporišta, ali je, zbog jakog fortifikacijskog uređenja, po naređenju Štaba divizije odustala od daljih napada.

⚔️ 26. 1. 1944. Štab 9. korpusa NOVJ izdao naredbu o ukidanju Komande idrijskog vojnog područja i formiranju Dolomitskog i Idrijsko-tolminskog NOP odreda.

⚔️ 27. 1. 1944. Posle četvoročasovne teške borbe na Tomanovoj planini (kod Kamnika) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije odbacila nemačku policijsku kolonu u Gornji Grad i nanela joj teške gubitke.

⚔️ 27. 1. 1944. U Štab 4. operativne zone NOV i PO Slovenije stigla englesko-američka vojna misija (ona je radiom održavala vezu s misijom kod GŠ NOV i PO za Sloveniju).

⚔️ 30. 1. 1944. S područja Banjške planote 30. divizija 9. korpusa NOVJ otpočela marš preko r. Soče u Brda i Benešku Sloveniju sa zadatkom da tamo izvrši mobilizaciju boračkog ljudstva i proširi ustanak do krajnjih etničkih granica na zapadu. Divizija je prešla r. Nadižu i izbila delom snaga sve do s. Platišča, vodeći teške borbe kod s. Debenja, s. Liga i s. Kambreškog (kod Tolmina). 20. februara, izvršivši zadatak, probila se preko r. Soče na područje Banjske planote i pl. Krna.

⚔️ 31. 1. 1944. Jedinice Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršile prepad na nemačku komandu mesta u Nimisu (u Italiji). Posle žestokih uličnih borbi nemačke snage su, uz osetne gubitke, napustile grad.

⚔️ 0. 2. 1944. Na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ od dela Idrijskog vojnog područja formiran Dolomitski NOP odred.

⚔️ 1. 2. 1944. U s. Lokovecu (kod Kanala), na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ od 26. januara 1944, formiran Idrijsko-tolminski NOP odred 9. korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 2. 1944. U s. Videmu (kod Grosuplja) jedinice 15. slovenačke (Belokranjske) brigade 15. divizije NOVJ, posle desetodnevnih borbi na području Videm-Krka, razbile nemačke snage koje su nastojale da poprave železničku prugu Grosuplje - s. Zdenska Vas.

⚔️ 2. 2. 1944. Za vreme pohoda u Benešku Sloveniju i Režiju (u Italiji), delovi 17. slovenačke brigade -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ izvršili demonstrativne napade na italijanska uporišta s. Ajbu i s. Anhovo u dolini r. Soče, a kod Sv. Kvirina (u Italiji) porušili mostove na r. Nadiži.

⚔️ 2. 2. 1944. Na prostoriji s. Debenje - s. Lig - s. Kambreško (kod Tolmina) 18. slovenačka (Soška) brigada 30. divizije NOVJ vodila teške odbrambene borbe protiv delova nemačke 162. pešadijske divizije i SS lovačkog bataljona za odbranu Krša koji su iz Kobarida i Sv. Lucije (sada: Most na Soči) nadirali na njene položaje te ih posle višečasovne borbe odbacila u polazne garnizone.

⚔️ 2. 2. 1944. Delovi 3. bataljona 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ uništili ž. st. Medno (na pruzi Ljubljana-Jesenice) i na više mesta porušili prugu.

⚔️ 2. 2. 1944. Kod Rihemberka (sada: Branik) 1. i 3. četa Južnoprimorskog NOP odreda uništile nemačko-italijansku motorizovanu kolonu. U petočasovnoj borbi poginulo je 36 nemačkih podoficira i 49 italijanskih fašista, zadobijen je velik plen i zapaljena su motorna vozila.

⚔️ 2. 2. 1944. Posle petočasovne borbe 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzele žand. st. Motnik (kod Kamnika). Za vreme borbe uporište je minirano i zapaljeno. Od 28 žandarma, koji su činili posadu, samo su se četvorica spasla.

⚔️ 3. 2. 1944. Na položajima kod s. Kambreškog jedinice 18, i 19. slovenačke brigade 30. divizije NOVJ izvršile napad na nemačke snage iz Tolmina i Sv. Lucije (sada: Most na Soči) i, u žestokoj borbi, prinudile ih da se povuku u dolinu r. Soče.

⚔️ 5. 2. 1944. Kod s. Liveka (blizu Kobarida) 1. bataljon 18. slovenačke (Soške) brigade 30. divizije NOVJ odbio napad nemačkih vojnika sa pravca Kobarid-Livek i naneo im osetne gubitke.

⚔️ 5. 2. 1944. Na teritoriji istočne Komške, od Koruškog partizanskog bataljona, formiran Istočnokoruški NOP odred 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 5. 2. 1944. Italijanski partizanski bataljon -Triestina dasalto Garibaldi- 9. korpusa NOVJ, pri napadu na nemački aerodrom kod s. Ronka (blizu Gorice), uništio 8 nemačkih bombardera i razna postrojenja.

⚔️ 5. 2. 1944. U Idriji minerska grupa 31. divizije 9. korpusa NOVJ uništila postrojenja rudnika žive i time onemogućila dalju eksploataciju.

⚔️ 6. 2. 1944. U rejonu s. Sedlarjeva (blizu Podsrede) 14. divizija NOVJ, posle jednomesečnog marša kroz Hrvatsku, prešla r. Sutlu i stigla na teritorij Štajerske.

⚔️ 6. 2. 1944. Kod s. Stupice (blizu Kobarida) 18. slovenačka (Soška; brigada 30. divizije NOVJ uništila nemačku motorizovanu kolonu koja je pokušavala da se dolinom r. Nadiže probije iz Čedada u Kobarid.

⚔️ 6. 2. 1944. Kod s. Kamnog (blizu Kobarida) 3. bataljon 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel- u teškoj borbi odbacio nemačku kolonu koja je pokušala da iz Tolmina prodre u Kobarid.

⚔️ 7. 2. 1944. U rejonu pl. Javorščica - s. Ravnica (kod Pilštanja) 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv delova nemačkog 18. landesšicen-puka, ojačanih artiljerijom, koji su nadirali sa pravca Pilštanja i Sv. Jurija. Najzad ih je odbacila, nanevši im znatne gubitke.

⚔️ 9. 2. 1944. Na putu Pilštanj-Planina 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv nekoliko nemačkih odreda koji su nastojali da joj spreče dublji prodor u Štajersku, Divizija je uništila dva kamiona s nemačkim vojnicima, a zatim se prebacila na pl. Bohor.

⚔️ 9. 2. 1944. U rudniku olova Sitarjevcu (kod Litije) jedinice Dolenjskog NOP odreda 7. korpusa NOVJ potpuno uništile 7 mašina za pogon, 2 pumpe za vodu i uspinjaču s motorom.

⚔️ 9. 2. 1944. U rudnicima uglja Senovo i Raštanj (kod Krškog) 1. i 13. slovenačka brigada 14. divizije NOVJ uništile rudnička postrojenja i za duže vreme onemogućile eksploataciju.

⚔️ 9. 2. 1944. Na liniji s. Srednja Vas - s. Motnik (kod Vranskog) 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv jake nemačke kolone. Brigada se predveče, pod pritiskom nadmoćnih neprijateljskih snaga, povukla na pl. Meninu.

⚔️ 9. 2. 1944. Na Trškoj gori (kod Novog Mesta) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ vodila upornu borbu protiv jake nemačko-belogardejske kolone. Posle mnogih obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 11. 2. 1944. Posle oštrih borbi na pl. Bohoru, 14. divizija NOVJ se probila preko druma Sevnica

⚔️ 11. 2. 1944. Planina s namerom da se preko r. Savinje prebaci na područje Trbovljanskog rudarskog bazena. Na putu Sevnica-Planina uništena su dva autobusa s nemačkim vojnicima.

⚔️ 11. 2. 1944. Delovi Briško-beneškog NOP odreda izvršili prepad na nemačku posadu u Nimisu (u Italiji) i posle kraće borbe povukli se iz varošice.

⚔️ 12. 2. 1944. CK KP Slovenije dostavio okružnim partijskim komitetima cirkularno pismo o promeni borbene taktike okupatora u Gorenjskoj i Štajerskoj i o pokušaju infiltriranja četnika u redove NOV u cilju razbijanja jedinstva i slabljenja borbenih dejstava.

⚔️ 12. 2. 1944. Ojačana četa nemačke 16. SS motorizovane divizije sa područja Ljubljane stigla M dolinu r. Savinje da bi pojačala nemačke snage angažovane u borbama protiv 14. divizije NOVJ i zatvorila prolaze preko r. Savinje u pravcu Trbovlja.

⚔️ 12. 2. 1944. Kod s. Blatnika i na putu Rimske Toplice - s. Jurklošter jedinice 14. divizije NOVJ sukobile se i u oštroj borbi razbile nemački odred i probile se u rejon s. Sv. Petar - s. Olešce (kod Laškog). Ovde je sledećeg dana došlo do teških borbi.

⚔️ 14. 2. 1944. Severoistočno od Celja 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih jedinica koje su se sa pravca Sv. Jurija nadirale ka s. Dramlje. Divizija se uveče, preko druma Slovenske Konjice - Vojnik, probila na odsek s. Lindek - M. gora, gde je ponovo okružena.

⚔️ 14. 2. 1944. Posle marša preko pl. Matajura, r. Nadiže i s. Macarola (kod Čedada) 17. slovenačka brigada -Simon Gregorčič- 30. divizije NOVJ napala nemačku posadu u s. Fojdi (u Italiji) i u uličnim borbama nanela neprijatelju osetne gubitke.

⚔️ 15. 2. 1944. Naredbom Štaba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, od Minerske čete, Kamničko-zasavske čete i specijalnih patrola formiran Kamničko-zasavski NOP odred.

⚔️ 15. 2. 1944. Na prostoriji s. Lindek - M. gora (kod Celja) jedinice 14. divizije NOVJ vodila teške borbe u okruženju a uveče se preko s. Trnovlja, s. Zgornje Socke i r. Hudinje probile na pl. Paški Kozjak, razbivši jaku nemačku zasedu na putu Vojnik-Vitanje.

⚔️ 16. 2. 1944. Na položajima s. Sedanik - s. Brdca - s. Sv. Jošt (kod Velenja) jedinice 14. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv nemačkih jedinica koje su ih okružile na pl. Paškom kozjaku.

⚔️ 17. 2. 1944. Grupa za proboj 14. divizije NOVJ (sastava: četiri bataljona) probila nemački obruč zapadno od s. Sv. Marjete (na putu Mislinja-Vitanje) i izbila na južne padine pl. Pohorja. Glavnina te divizije, sa komorom i ranjenicima, bila je prinuđena da se vrati na pl. Paški kozjak, gde je vodila upornu odbranu.

⚔️ 18. 2. 1944. Na položajima kod s. Planine jaka belogardistička kolona iz Ajdovščine napala 3. slovenačku udarnu brigadu -Ivan Gradnik- 31. divizije NOVJ. Brigada ju je odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 19. 2. 1944. U Črnomelju otpočelo I zasedanje SNOS-a. Donete su sledeće značajnije odluke: preimenovanje SNOO-a u SNOS; osnivanje zakonodavnog odbora SNOS-a; raspisivanje izbora za NO odbore; priključenje Slovenačkog primorja Sloveniji; formiranje komisije za utvrđivanje zločina okupatora i domaćih izdajnika; određivanje narodnog poreza. Zasedanje je završeno 20. februara.

⚔️ 19. 2. 1944. Na prostoriji s. Srednje - s. Kambreško - s. Lig (kod Tolmina) delovi nemačke 162. pešadijske i 188. rezervne divizije i 10. SS policijskog puka napali na snage 30. divizije NOVJ. Divizija je posle teških borbi posela položaje na pl. Kolovratu, odakle se 20. februara, preko Soče, probila delom na Banjsku planotu a delom u rejon pl. Krna (kod Tolmina).

⚔️ 19. 2. 1944. Na položajima kod s. Brdca (blizu Velenja) 14. divizija NOVJ vodila teške borbe protiv nemačkih snaga. Uveče se, preko železničke pruge i r. Pake, južno od pl. Stropnika, probila u s. Plešivec (kod Velenja). Ovde su je ponovo okružile jaka nemačke snage.

⚔️ 20. 2. 1944. Kod Idrije delovi 31. divizije NOVJ uništili pomoćna rudnička postrojenja i topionice žive.

⚔️ 21. 2. 1944. Na položajima Rodoslovnik-Jager (kod Velenja) 14. divizija NOVJ vodila žestoke borbe protiv delova nemačkog 18. landesšicen, 19. SS policijskog i 139. brdskog lovačkog puka. Divizija je protivnapadima odbila sedam neprijateljskih juriša, a uveče je izvršila pokret preko Plešivca i Krejdera, te sutradan, posle razbijanja jake neprijateljske zasede u s. Ravnama, izbila u rejon s. Bele Vode (kod Šoštanja).

⚔️ 22. 2. 1944. Na pl. Creti 6. slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih policijskih jedinica, koje su se, posle dvočasovne borbe, uz osetne gubitke, povukle u Vransko.

⚔️ 23. 2. 1944. Na položajima Stakne i Plesnik (kod Šoštanja) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- i 13. slovenačka brigada -Mirko Bračič- 14. divizije NOVJ vodile jednodnevne borbe protiv neprijateljskih kolona iz s. Črne i s. Topolšice. Da bi razvukla neprijateljske snage, 14. divizija se podelila po brigadama, odredivši svakoj poseban pravac daljeg kretanja.

⚔️ 25. 2. 1944. Na pruzi Celovec-Jesenice jedinice Zapadnokoruškog NOP odreda uništile ž. st. Podgorje (u Austriji) i zarobile 15 nemačkih vojnika.

⚔️ 25. 2. 1944. U zaseoku Lah (kod Šoštanja) nemački vojnici napali delove 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- i Štab 14. divizije NOVJ, Brigada se sa Štabom divizije, posle kraće borbe povukla u pravcu s. Bele Vode, gde se spojila sa delovima 13. slovenačke NO brigade -Mirko Bračič-.

⚔️ 26. 2. 1944. Na Ludranskom vrhu (kod Mežice) 14. divizija NOVJ (bez 2. brigade) sukobila se s kolonom iz nemačkog 14. SS policijskog puka. Divizija se preko s. Zaloke prebacila u rejon s. Sv. Radegunde (kod Šoštanja) gde je sutradan uspostavila vezu sa 4. operativnom zonom NOV i PO Slovenije.

⚔️ 27. 2. 1944. Na sektoru Grosuplje - s. Turjak - V. Lašče jedinice 7. korpusa NOVJ prešle u napad da bi okupatora i domaće izdajnike sprečile u opravci železničke pruge Ljubljana-Grosuplje-Kočevje. Te jedinice su istovremeno vršile pritisak na garnizone: s. Škofljicu, Rakek, Kočevje, Novo Mesto i Kostanjevicu.

⚔️ 28. 2. 1944. GŠ NOV i PO za Sloveniju izdao naredbu o prepotčinjavanju 14. divizije NOVJ Štabu 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 28. 2. 1944. Posle dvodnevnih oštrih borbi 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ uništila nemačko-belogardistička uporišta s. Zdensku Vas i s. Sv. Anton (kod Grosuplja). Ona je istovremeno vodila borbe protiv nemačko-belogardističkih kolona koje su iz Ljubljane, preko Grosuplja, nadirale u pomoć okruženoj posadi.

⚔️ 29. 2. 1944. Na položajima s. Konec - s. Vinja Vas - s. Podgrad 5. slovenačka udarna brigada -Ivan Cankar- 15. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačko-belogardističkih snaga iz Novog Mesta koje su nastojale da deblokiraju ovaj grad. Posle više obostranih juriša neprijatelj je odbačen u Novo Mesto.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Srednjem Lokovecu (kod Nove Gorice), od italijanskog partizanskog bataljona -Triestina dasalto-, formirana brigada -Triestina dasalto Garibaldi-, u sastavu 30. divizije NOVJ.

⚔️ 0. 3. 1944. Na pl. Bohoru, od Kozjanske čete, formiran Kozjanski partizanski bataljon, sa operativnim područjem između reka Sutle, Save i Savinje i pruge Celje-Rogatec.

⚔️ 0. 3. 1944. Naredbom Staba 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, od Kozjanskog bataljona, formiran Kozjanski NOP odred, sa operativnim područjem između reka Savinja Save i Sutle.

⚔️ 4. 3. 1944. Na osnovu odluke CK KP Slovenije od 7. februara 1944. izvršeno preimenovanje pokrajinskih i rejonskih komiteta KP Slovenije: pokrajinskih u oblasne komitete a rejonskih u okružne komitete.

⚔️ 5. 3. 1944. Na položajima s. St. Janž - s. Pečovnik (kod Vuzenice) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije napala i razbila nemačke snage.

⚔️ 5. 3. 1944. Jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, uništivši rudnička postrojenja, crpke za vodu i transformatorsku stanicu, onemogućile dalju eksploataciju rudnika boksita Kokarje (kod Mozirja).

⚔️ 7. 3. 1944. Drugi bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV I PO Slovenije napao nemačku autokolonu od 13 kamiona na putu s. Radmirje.

⚔️ 7. 3. 1944. Gornji Grad i uništio 4 kamiona s nemačkim policajcima.

⚔️ 10. 3. 1944. Otpočeo napad 4. slovenačke udarne brigade -Matija Gubec- 15. divizije NOVJ na nemačko uporište u s. Trškoj Gori (kod Novog Mesta). Brigada je, zbog brze i snažne intervencije neprijatelja, vodila teške borbe protiv nemačkih kolona kod s. Karteljeva i s. Trške Gore sve do 12. marta, kada je odustala od daljeg napada na s. Tršku Goru.

⚔️ 12. 3. 1944. Delovi 2. bataljona Briško-beneškog NOP odreda 9. korpusa NOVJ izvršili prepad na aerodrom Belvedere kod Videma (u Italiji), uništili obezbeđenja aerodroma i zapalili 9 aviona i razna postrojenja.

⚔️ 12. 3. 1944. Jedinice 18. divizije NOVJ rušenjem postrojenja onemogućile dalju eksploataciju rudnika uglja Zavrhnjek (kod Divače).

⚔️ 12. 3. 1944. Na položajima s. Dovže - s. Št. IIj - s. Valkan 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila oštre borbe protiv nemačkih kolona koje su nadirale sa pravca Mislinja. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbijen uz osetne gubitke.

⚔️ 14. 3. 1944. Posle jednočasovne borbe kod s. Špitaliča (blizu Motnika) 2. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništio nemačku policijsku patrolu jačine 15 ljudi.

⚔️ 14. 3. 1944. Na položajima kod s. Skočaja (blizu Vitanja) 11. slovenačka brigada -Miloš Zidanšek- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije vodila teške borbe protiv nemačkih policijskih i žandarmerijskih snaga koje su u tri kolone nadirale iz Vitanja na pl. Pohorje. Posle šestočasovne borbe nemačke kolone su, uz osetne gubitke, prinuđene na povlačenje.

⚔️ 14. 3. 1944. U s. Količevu (kod Kamnika) 1. bataljon 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zaplenio u fabrici papira -Bonač- veće količine raznog kancelarijskog materijala i druge opreme.

⚔️ 15. 3. 1944. Delovi 18. divizije NOVJ uništili nemačko uporište u s. Preserju (kod Ljubljane), spalili železničku stanicu, porušili okolna utvrđenja i železničku prugu.

⚔️ 15. 3. 1944. Na putu s. Blagovica - s. Krašnja (kod Domžala) jedinice 6. slovenačke udarne brigade -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije uništile nemačku policijsku patrolu jačine 19 ljudi.

⚔️ 16. 3. 1944. Na putu V. Lašče - Ribnica jedinice 18. divizije NOVJ vodile teške borbe protiv nemačke motorizovane kolone (110 kamiona) koja je iz Ljubljane nadirala u pomoć okruženoj posadi Ribnice. Nemački vojnici su uspeli da probiju položaje 18. divizije NOVJ i izbiju u Ribnicu.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Sedme udarne brigade France Prešern od januara 1944. Štabu Drugog bataljona za pokret na prostoriju Govejek

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od kraja januara 1944. Štabu Četrnaeste divizije da nastavi pokret za Štajersku

📜 Izvod iz ratnog dnevnika Štaba Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko za decembar 1943. i januar 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa od 1. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o povlačenju neprijateljskih snaga iz Ribničke i Dobrepoljske doline

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i napadu na Lešnicu

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa o dolasku jedinica Četvrtog korpusa na sektor Karlovac - Ogulin - reka Kupa

📜 Izveštaj Štaba artiljerije Petnaeste divizije od 1. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o dejstvima Prvog i Drugog diviziona od 16. do 31. decembra 1943. godine

📜 Zapovest Štaba Belokranjskog NOP odreda od 1. januara 1944. Štabu Prvog bataljona za obezbeđenje napada iz pravca Ozlja pri napadu jedinica Operativnog štaba na Netretić i Donje Stative

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 9. korpusa NOVJ od 1. januara 1944. zameniku političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o stanju i radu partijske organizacije

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. januara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povlačenju Nemaca iz Notranjske i situaciji na sektoru Karlovac - Ogulin - reka Kupa

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2. januara 1944. Štabu Četvrte operativne zone o vojno-političkom radu, mobilizaciji i organizaciji jedinica

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 2. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Ruperč Vrha

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Sedme slovenačke brigade France Prešern od 2. januara 1944. dopisniku Trideset prve NO divizije o borbi protiv Nemaca kod Sv. Mohora

📜 Zapovest Štaba Petnaeste slovenačke INO brigade od 2. januara 1944. štabovima bataljona za napad na Netretić

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku od 28. decembra 1943. do 2. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 3. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na neprijateljsko uporište Ajdovščinu

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju kod neprijatelja i zadacima jedinica na sektoru Korpusa

📜 Izveštaj Štaba Četrnaeste divizije od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o brojnom stanju i rasporedu jedinica

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije cd 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Četvrte brigade Matija Gubec kod Novog Mesta

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 4. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o neuspelom napadu na Netretić i Donje Stative

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o pripremi za napad na nemački aerodrom u Kikovici i uporište Zlobin

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 4. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o napadu partizana na Poljane

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Trojane od 4. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku o akciji partizana u Jelenjeku

📜 Uputstvo zamenika političkog komesara 9. korpusa NOVJ od 4. januara 1944. potčinjenim jedinicama o odnosima između vojske i partijskih foruma

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 5. januara 1944. o dodeljivanju naziva Mirko Bračič Trinaestoj slovenačkoj brigadi

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 5. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji kod neprijatelja i borbenim zadacima jedinica na sektoru Korpusa

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o toku i uzrocima neuspelog napada Petnaeste slovenačke NOU brigade i Prvog karlovačkog NOP odreda na Netretić

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 5. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Ribnice

📜 Izveštaj Obaveštajnog odseka Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 5. januara 1944. Obaveštajnom odseku Trideset prve NO divizije o napadu na Poljane

📜 Izveštaj Štaba Belokranjskog odreda od 5. januara 1944. o stanju i radu Odreda

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Zagorje od 5. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Donju Štajersku o akciji partizana u Znojilama

📜 Dnevna zapovest Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 6. januara 1944. kojom se pohvaljuje Osamnaesta slovenačka NO brigada zbog požrtvovanosti i hrabrosti u rušenju i uništavanju neprijateljskih industrijskih postrojenja

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 6. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Korpusa

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 6. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Kozjanske čete od 11. do 21. decembra 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 6. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i o napadu na neprijateljsku kolonu kod Ribnice

📜 Izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 6. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o borbenim dejstvima od 29. decembra 1943. do 6. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 7. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na području Štajerske

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 7. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o situaciji na sektoru Divizije

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 7. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o borbama protiv Nemaca i belogardista kod Sv. Trije Kralji i Goropeka od 4. do 6. januara 1944. godine

📜 Petnaestodnevni izveštaj Štaba Gorenjskog NOP odreda od 7. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPS za Gorenjsku o vojno-političkom stanju u Odredu

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 7. januara 1944. Štabu brigade o diverzantskim akcijama na železničkoj pruzi u rejonu Kranja

📜 Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 4. do 7. januara 1944. godine

📜 Izveštaj nemačke žandarmerijske stanice Poljane od 7. januara 1944. komandantu policije i Službe bezbednosti za Korušku i Kranjsku o sukobu sa partizanima kod Volče

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju kod neprijatelja i rasporedu jedinica na sektoru Korpusa

📜 Direktive Štaba Devetog korpusa NOVJ od 8. januara 1944. Štabu Sedme udarne brigade France Prešern o izučavanju taktike nemačkih jedinica u napadnim i odbrambenim dejstvima radi uspešnijeg suprotstavljanja i razbijanja neprijateljskih ofanziva

📜 Izveštaj Štaba IV operativne zone od 8. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o miniranju mosta kod železničke stanice Sava

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 8. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Novog Mesta i Stare Cerkve

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 8. januara 1944. Štabu Osamnaeste slovenačke NO brigade Soške za prebacivanje u Cepovansku dolinu

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 9. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 9. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbenim dejstvima na području Divizije

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Treće slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 9. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve NO divizije o borbi Trećeg i Četvrtog bataljona protiv Nemaca kod Trebča

📜 Izveštaj nemačkog žandarmerijskog okruga Celje od 9. januara 1944. o sukobu sa partizanima kod Raztoka

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i borbenim dejstvima neprijateljskih i sopstvenih snaga na sektoru Korpusa

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o uspehu jedinica Osamnaeste NO divizije u čišćenju nemačkih i ustaško-domobranskih uporišta u Gorskom kotaru

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Pohorskog NOP odreda od 29. novembra do 15. decembra 1943. godine

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete NOU brigade Ivan Cankar protiv nemačkih i ustaško-domobranskih kolona iz Ljubljane i Kočevja kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga kod Rakitnice, Dolenje Vasi i Novog Mesta

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 10. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Izveštaj Štaba Istarskog NOP odreda od 10. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o brojnom stanju i napadu na železničku stanicu Ležeče

📜 Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 6. do 10. januara 1944. godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. januara 1944. za formiranje inžinjerijskih četa u brigadama i postavljanje inžinjerijskih referenata u divizijama

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. januara 1944. Glavnom štabu Slovenije o gubicima Četrnaeste NOU divizije pri prelasku pruge Zagreb-Karlovac iz Bele krajine u Žumberak

📜 Naređenje političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 11. januara 1944. Štaba Četrnaeste NOU divizije da dostavi izveštaj o gubicima na pruzi Zagreb-Karlovac pri prelasku iz Bele krajine u Žumberak

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga na liniji Ljubljana-Grosuplje-Kočevje i borbenim dejstvima Petnaeste NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Devetog korpusa NOVJ od 11. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije za prelaz Osamnaeste slovenačke NO brigade preko Soče radi akcija u Beneškoj Sloveniji

📜 Izveštaj komandanta Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbi Pete slovenačke NOU brigade Ivan Cankar kod Rakitnice i Dolenje Vasi

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Petnaeste NO brigade kod Ortneka

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 11. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i vojno-političkom radu u jedinicama

📜 Izveštj Štaba Petnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi Pete brigade protiv Nemaca kod Dolenje Vasi

📜 Izveštaj načelnika Štaba Petnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini nemačkih i domobranskih snaga u Kočevju i borbama Pete brigade kod sela Rakitnice

📜 Izveštaj političkog komesara Osamnaeste divizije od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Zapovest Štaba Trideset prve divizije od 12. januara 1944. Štabu Sedme NOU brigade France Prešern za odbranu mesta Žiri

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 12. januara 1944. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste slovenačke NO brigade za preduzimanje mera obezbeđenja u slučaju neprijateljskog napada

📜 Izveštaj Štaba Sedamnaeste slovenačke brigade Simon Gregorčič od 12. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o napadu na nemačka uporišta Kanal-Ročinj i Sv. Luciju

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste slovenačke brigade Soške od 12. januara 1944. Štabu Trideset druge NO divizije o borbi protiv Nemaca kod Tolminskog Loma

📜 Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 9. do 12. januara 1944. godine

📜 Izvod iz dnevnika nemačkog propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 8. do 12. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Devetog korpusa NOVJ od 13. januara 1944. Informativnom odseku Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o izvedenim akcijama na sektoru Korpusa od 1. do 13. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Četvrte operativne zone od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojno-političkom stanju na području Zone

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Štaba Četvrte operativne zone od 13. januara 1944. Obaveštajnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o jačini i rasporedu nemačkih snaga na području Kamnika

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 13. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama Pete i Petnaeste brigade protiv nemačke kolone kod Ribnice i Velikih Lašča, o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u zoni Divizije

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 13. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o prodoru nemačke kolone na pravcu Kočevje-Ribnica-Ljubljana

📜 Zapovest Štaba Sedme slovenačke NOU brigade France Prešern od 13. januara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za izvršenje marša pravcem Leskovica-Kopačnica-Sovodenj-Žiri

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 13. januara 1944. Propagandnom odseku Trideset prve divizije o aktivnosti Trećeg bataljona

📜 Izveštaj Prvog bataljona Osamnaeste NO brigade Soške od 13. januara 1944. Štabu Brigade o demonstrativnom napadu na neprijateljsko uporište Doblar.

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Osamnaeste slovenačke NO brigade Soške od 13. januara 1944. Štabu Brigade o borbi protiv Nemaca kod sela Strana

📜 Izveštaj Drugog bataljona Osamnaeste slovenačke NO brigade Soške od 13. januara 1944. Štabu Brigade o napadu na nemačko uporište Doblar

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o prodoru nemačke motorizovane kolone iz Velikih Lašča prema Kočevju

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste NOU divizije od 14. januara 1944. Štabu Sedmog korpusa NOVJ o borbama Pete i Petnaeste brigade i Dolenjskog NOP odreda u toku prethodnog dana

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste NO divizije od 14. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini neprijateljskih snaga u Ogulinu i uništenju putničkog voza na pruzi Sušak-Zlobin

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste slovenačke NO brigade Janko Premrl Vojko od 14. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o neuspeloj akciji na postrojenja Rudnika u Idriji i stanju Brigade

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste NO brigade Soške od 14. januara 1944. Štabu Trideset druge divizije o napadu na neprijateljske posade na železničkoj pruzi od Loga do Doblara

📜 Izvod iz dnevnika nemačkog Propagandnog ureda u Radovljici o partizanskoj aktivnosti na sektoru Gorenjske od 11. do 14. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba Sedmog korpusa NOVJ od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu i akcijama jedinica na sektoru Korpusa

📜 Petnaestodnevni izveštaj Operativnog odseka Devetog korpusa NOVJ od 15. januara 1944. Operativnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu i borbenim dejstvima jedinica na sektoru Korpusa

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste divizije od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o jačini i rasporedu neprijateljskih i sopstvenih snaga u zoni Divizije

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu brigada

📜 Naređenje Štaba Trideset druge divizije od 15. januara 1944. štabovima Sedamnaeste i Osamnaeste brigade da svoje jedinice prebace na Šentvišku visoravan i zauzmu položaje na liniji: Šentviška gora - Kremenkar - Ponikve - Pečine - Jerovica

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NO brigade Janko Premrl Vojko od 15. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o prodoru Nemaca iz Idrije prema Godoviču

📜 Izveštaj Štaba Šesnaeste NO brigade Janko Premrl Vojko od 15. januara 1944. Štabu Trideset prve divizije o demonstrativnom napadu na nemačko uporište Godovič

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Slovensko domobranstvo 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Ranjenici u ratu Novo Mesto Istrski partizanski odred Istra u oslobodilačkom ratu Celje Cerkno Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Gorenjski partizanski odred SAD i Jugoslavija Trbovlje 7. slovenska udarna brigada France Prešeren Italija u drugom svetskom ratu 13. slovenska udarna brigada Mirko Bračič Kokrški partizanski odred Brežice 14. slovenska divizija NOVJ 9. slovenski korpus NOVJ Glavni štab Slovenije Domžale Borbe u Sloveniji 1943. 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Briško-beneški partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Koruški partizanski odred Zapadnokoruški partizanski odred Istočnokoruški partizanski odred Črnomelj Komunistička partija Slovenije Slovenska udarna brigada Matija Gubec Notranjski partizanski odred Partizanska taktika 17. slovenska (1. soška) brigada Simon Gregorčič Bela garda Kranj 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko 8. slovenska brigada Fran Levstik Edvard Kardelj Kočevje 31. slovenska divizija NOVJ Dolenjski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu 11. slovenska brigada Miloš Zidanšek Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Sloveniji 1945. Kamnik Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Maribor Nova Gorica Italijanski partizani 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Slovenska Bistrica Škofja Loka Diverzije u oslobodilačkom ratu 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Ljubljana 6. slovenska udarna brigada Ivan Gradnik 18. slovenska divizija NOVJ Goriška divizija Bolnice u oslobodilačkom ratu 15. slovenska divizija NOVJ Trst Velenje 19. slovenska udarna brigada Srečko Kosovel Vrhovni štab NOVJ 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 12. slovenska udarna brigada (štajerska) 7. slovenski korpus NOVJ 18. slovenska (2. soška) udarna brigada (bazoviška) 9. slovenska brigada 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar