Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

8. slovenska brigada Fran Levstik

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 9. 1943. U s. Dolenjskim Toplicama (kod Novog Mesta), od Levstikovog partizanskog bataljona i od pridošlog ljudstva, formirana 8. slovenačka NO brigada -Fran Levstik-, jačine tri bataljona.

⚔️ 2. 10. 1943. Kod s. Lavrice (blizu Ljubljane) 8. slovenačka NO brigada -Fran Levstik- vodila oštru jednodnevnu borbu protiv 3. bataljona nemačkog 19. SS policijskog puka i belogardističkih formacija, koji su, uz podršku tenkova, nadirali preko s. Podmolnika, s. Orlja i s. Lavrice. Neprijateljske kolone su odbačene prema Ljubljani, uz gubitke od 10 mrtvih. Uništeni su 1 tenk i 1 oklopna kola.

⚔️ 7. 10. 1943. U s. Velič Vrhu (blizu Stične) 3. bataljon 8. slovenačke NO brigade -Fran Levstik- napao nemačko-belogardističku graničnu posadu. Posle kraće borbe posada je pobegla, ostavivši veću količinu oružja i municije.

⚔️ 7. 10. 1943. Između ž. st. Jevnica i ž. st. Kresnice (na pruzi Ljubljana - Zidani Most) minerska grupa 8. slovenačke NO brigade -Fran Levstik- uništila nemački vojni transportni voz u kome se nalazio bataljon od oko 400 vojnika, 42 konja i 14 kamiona.

⚔️ 12. 10. 1943. U s. Pečaru (kod Ljubljane) jedinice 8. slovenačke NO brigade -Fran Levstik- napale nemačku graničnu posadu. Posle kraće borbe posada je sva izginula. Zaplenjena je radio-stanica i nešto oružja.

⚔️ 23. 10. 1943. U rejonu s. Škofljica - s. Lavrica - s. Orlje nemačke snage iz Ljubljane, podržane tenkovima, napale jedinice 8. slovenačke NO brigade -Fran Levstik-. Posle oštre petočasovne borbe neprijatelj je zaustavljen i uz znatne gubitke odbačen u Ljubljanu.

⚔️ 8. 11. 1943. U rejonu s. Sekiršča i pl. Mačkoveca nemačka kolona iz s. Roba (kod V. Lašča), u čijem je sastavu bilo i tenkova, napala 8. slovenačku brigadu -Fran Levstik- i 10. slovenačku (ljubljansku) brigadu 18. divizije NOVJ. Posle višečasovne oštre borbe, u kojoj su neprijatelju naneti gubici od oko 30 mrtvih, a zbog nadmoćnosti neprijatelja brigade su se povukle u pravcu pl. Mokreča.

⚔️ 9. 11. 1943. U rejonu pl. Mokreča 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ vodile višečasovne borbe protiv nemačkih kolona koje su napadale sa pravca s. Roba i s. Krvave Peči. Pošto su odbile više uzastopnih neprijateljskih juriša, brigade su se, zbog iznurenosti ljudstva i zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukle preko s. Iške u pravcu pl. Krima (kod Borovnice).

⚔️ 10. 11. 1943. Kod s. Ustja i s. Rakitne (blizu Borovnice) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- i 10. slovenačka (ljubljanska) brigada 18. divizije NOVJ vodile višečasovne borbe protiv nemačkih kolona iz Rakeka i Borovnice. Zbog premorenosti ljudstva brigade su se, pod borbom, postepeno povlačile, a kasno noću odvojile su se od neprijatelja i prebacile u s. Pikovnik (blizu Cerknice).

⚔️ 3. 12. 1943. U V. Laščama jedinice 14. divizije NOVJ sa 8. slovenačkom brigadom -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ, posle 10-časovne borbe, uništile nemačko-belogardističku posadu. Poginulo je preko 200 belogardista i nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 2 mrtva i 8 ranjenih. Zaplenjeno je: teški minobacač, 5 mitraljeza, 10 p. mitraljeza i 198 pušaka.

⚔️ 27. 7. 1944. Kod s. Razdrtog (blizu Grosuplja) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ miniranjem porušila železnički tunel dužine 240 m i time za duže vreme onemogućila saobraćaj na pruzi Ljubljana-Grosuplje.

⚔️ 9. 9. 1944. Nemačko-domobranske snage iz Velikih Lašča i s. Čabra otpočele, u više kolona, nastupanje u pravcu Loške doline. Snage 8. slovenačke brigade -Fran Levstik-, na položajima Sv. Primož - s. Naredi - Šv. Ožbolt (kod Velikih Lašča), i 9. slovenačke brigade, na položajima s. Dane - s. G Jezero - s. Zerovnica (blizu Cerknice), uspele su da u teškim dvodnevnim borbama prinude neprijatelja na povlačenje.

⚔️ 3. 2. 1945. U blizini s. Gradeneca i s. Stare Gore (kod Žužemberka) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ posle kraće borbe odbila napad delova 5. pokretnog bataljona slovenačkih domobrana iz s. Stranske Vasi, nanevši im gubitke od 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1945. U rejonu s. Gradenec - s. Stara Gora - s. M. Lipje 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije NOVJ i 15. slovenačka (Belokranjska) brigada 15. divizije NOVJ posle višečasovne oštre borbe odbile napad nemačko-domobranskih snaga iz Žužemberka, nanevši im gubitke od 45 poginulih i 65 ranjenih.

⚔️ 19. 3. 1945. U rejonu s. Ruperč Vrh - s. Birčna Vas - s. Težke Vode 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA i 24. italijanska brigada -Fontanot- 7. korpusa JA napale i, posle višečasovne borbe, odbacile u Novo Mesto nemačko-domobranske snage, sprečivši im prodor u Belu krajinu.

⚔️ 27. 3. 1945. U s. G. Pokupju (kod Karlovca) 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA razbila 30. bataljon 3. ustaške brigade. Poginulo je 20 ustaša, ranjene su 23 ustaše, a veliki se broj njih, pri bekstvu, udavio u r. Kupi.

⚔️ 21. 4. 1945. U rejonu s. Rogati Hrib - s. Rajndol - s. Mozelj (kod Kočevja) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije JA, 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA, 1. brigada narodne odbrane, Notranjski NOP odred 7. korpusa i delovi 20. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbili 3. puk SDK. (Sledećih dana oni su zauzeli s. Štakarje, s. Črni Potok, s. Livold, s. Moravu, s. Škrilj i s. Zdihovo.)

Dokumenti

📜 Izveštaj Štaba Osme slovenačke brigade Fran Levstik od 31. januara 1944. Štabu Osamnaeste NO divizije o dejstvima jedinica od 15. do 31. januara 1944. godine

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 17. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o iznenadnom napadu Nemaca i belogardista na kantonmane 8. slovenačke brigade Fran Levstik

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 22. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o rasporedu jedinica i o borbi 8. slovenačke brigade Fran Levstik kod Rakitnice

📜 Naređenje Štaba 18. divizije od 4. iula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade Fran Levstik i 9. slovenačke brigade da budu spremne za predstojeće rušenje tunela Peščenik

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 5. jula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade Fran Levstik i 9. slovenačke brigade za rušenje železničkog tunela Peščenik kod Višnje Gore

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 7. jula 1944. štabovima 8. slovenačke brigade Fran Levstik i 9. slovenačke brigade za novi raspored snaga

📜 Izveštaj štaba 8. slovenačke NO brigade Fran Levstik od 29. jula 1944. Štabu 18. NO divizije o političkom radu i stanju u brigadi

📜 Zapovest Štaba 18. NO divizije od 5. avgusta 1944. štabovima 8. slovenačke NO brigade Fran Levstik i 9. slovenačke NO brigade za međusobnu zamenu položaja i preuzimanja odgovarajućih zadataka

📜 Izveštaj Štaba 18. NO divizije od 25. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije i Štabu 7. korpusa NOVJ o rasporedu potčinjenih jedinica i napadu 8. slovenačke NO brigade Fran Levstik na uporište Crna Vas

📜 Mesečni izveštaj Štaba 8. slovenačke NO brigade Franc Levstik od 31. januara 1945. političkom komesaru 18. divizije NOVJ o stanju i političkom radu

Fotografije

Povezane odrednice

Bela garda Borbe u Sloveniji 1944. Brigada Fontanot Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1945. Omladina u ratu Notranjski partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1943. Slovenska udarna brigada Matija Gubec Novo Mesto Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Politički komesari u NOR-u Glavni štab Slovenije 7. slovenski korpus NOVJ 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada 10. slovenska udarna brigada (ljubljanska) 15. slovenska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Karlovac 3. ustaška brigada Slovensko domobranstvo 9. slovenska brigada Ljubljana Kočevje 20. dalmatinska divizija NOVJ 14. slovenska divizija NOVJ 18. slovenska divizija NOVJ