Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

20. dalmatinska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 198 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Sratoku (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Šibenska brigada (8. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Donjem Segetu (kod Trogira), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Trogirska brigada (9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

⚔️ 14. 9. 1943. Na pl. Kamešnici, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana Cetinska brigada (10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ).

⚔️ 28. 10. 1943. Iz rejona Perkovića delovi nemačke 114. lovačke divizije izvršili napad, u više pravaca, ka Trogiru i Splitu, ali ih je 9. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbacila u polazni garnizon.

⚔️ 17. 12. 1943. Iz s. Vognja (kod Rume) nemačke jedinice i rumska policija prisilno iselile sve Srbe (s najnužnijim stvarima koje su sobom mogli poneti) i prebacile ih u s. Obrež i s. Grahovce (južnom Sremu). Istovremeno su nemačke porodice iz ovih sela, s celokupnom pokretnom imovinom, prebačene u pune kuće s. Vognja.

⚔️ 25. 1. 1944. Delovi nemačke 1. brdske divizije i 92. motorizovanog puka, napadajući iz Sinja, odbacili 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ iz s. Zasioka, s. Dabra i s. Bitelića na greben pl. Dinare.

⚔️ 4. 3. 1944. Između s. Perkovića i Trogira četiri nemačka bataljona (iz nemačke 264. pešadijske divizije i 92. motorizovanog puka) iz Sinja i Drniša, s nemačko-ustaškim posadama iz s. Primoštena, s. Rogoznice, s. Marine i Trogira, iznenada napali 8. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i Šibensko-trogirski NOP odred, razbili ih i odbacili preko pl. Moseća ka pl. Dinari.

⚔️ 26. 3. 1944. Deseta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Mosorski NOP odred pružali su žilav otpor na pravcima s. Aržano - s. Voštane i s. Trilj - s. Voštane sve do 28. marta, a zatim su se povukli ka s. Bijelom Polju i s. Prologu. Nemački vojnici su i ovom prilikom popalili sela: Otoku, Rudu, Voštane, Krivodol i druga i pobili ili žive u kućama zapalili 1675 ljudi, među kojima veći broj žena, dece i staraca.

⚔️ 2. 4. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obavestio Štab 20. divizije NOVJ o imenovanju novog politodela u ovoj diviziji.

⚔️ 9. 4. 1944. U rejonu s. Miljkovići, s. Perkovići, s. Cubrice dve brigade četničkog 1. bosanskog korpusa iz s. Vrlike i s. Uništa napale 9. dalmatinsku brigadu 20. divizije NOVJ i potisle je ka Debelom brdu na pl. Dinari. Uvođenjem u borbu delova 10. dalmatinske brigade 20. divizije i 3. dalmatinske udarne brigade 9. divizije NOVJ iz rejona s. Vrdova ka s. Bračevu Docu i iz s. Peulja ka s. Cetini, četnici su odbačeni ka Vrlici.

⚔️ 22. 4. 1944. Na jugozapadnim padinama pl. Dinare dva bataljona nemačke 264, pešadijske divizije, 27. ustaški bataljon, 400 domobrana i oko 1000 četnika iz Livna, Sinja, Vrlike i s. Uništa napali na 20. diviziju NOVJ, Dinarski NOP odred i 4. dalmatinsku brigadu 9. divizije NOVJ. U toku 22. i 23. aprila neprijatelj je iz Sinja i Vrlike prodro u s. Vrdovo, s. Bračev Dolac i pred Vještića goru, dok su snage iz Livna zadržane kod s. Han-Prologa. Neprijatelj se 24. aprila povukao u polazne rejone, popalivši sela kroz koja je prošao.

⚔️ 27. 4. 1944. U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ sa bataljonom Mosorskog NOP odreda napala ustaško-domobransku posadu. Poginula 4, ranjeno 5, zarobljeno 30 i nestao 41 neprijateljski vojnik. Brigada je imala 1 mrtvog i 4 ranjena borca.

⚔️ 17. 5. 1944. Deveta dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ s jednim bataljonom Svilajsko-mosećkog NOP odreda napala ustašku posadu u s. G. Vinovu. Uz pomoć pojačanja iz Drniša, napadnuta posada se povukla, pretrpevši gubitke od 18 mrtvih i 30 ranjenih. Jedinice NOV i POJ su imale 4 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 5. 1944. U s. Aržanu (kod Imotskog) 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ uništila 2. bataljon 6. ustaške brigade (jačine oko 450 ustaša).

⚔️ 2. 6. 1944. Deveta i 10. dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ i Svilajsko-mosećki NOP odred zauzeli sela: Koljane, Garjak, Ježević, Vinalić, Otišić i Maovice, koja su branile ustaško-četničke snage.

⚔️ 16. 6. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku 6. dalmatinska brigada 19. divizije, 10. dalmatinska brigada 20. divizije i 11. dalmatinska brigada 26. divizije dobile naziv: udarna.

⚔️ 23. 7. 1944. Jedinice 9. i 20. divizije NOVJ zauzele s. Vrliku i više sela u Vrličkoj krajini i Cetinskoj dolini koje su branile jake četničko-ustaške snage.

⚔️ 31. 7. 1944. Iz Knina, s. Kosova i iz Drniša nemačke snage (delovi 264. pešadijske divizije, 1. puk -Brandenburg- i 92. motorizovani puk), ustaše i četnici, jačine oko 7500 vojnika, otpočeli koncentričan napad s ciljem da prodru u Vrliku i na pl. Kozjaku razbiju 20. diviziju NOVJ. Jedinice 20. divizije i 4. dalmatinska brigada 9. divizije NOVJ, na liniji Maglaj - zap. padine pl. Kozjaka - Oštra glavica - Crna glavica, pružile su jak otpor, ali su se pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja morale povući ka pi. Dinari. Borbe su nastavljene do 2. avgusta, kada se neprijatelj povukao u polazne rejone a deo snaga zadržao u Vrliki.

⚔️ 11. 9. 1944. Deseta dalmatinska udarna brigada 20. divizije NOVJ napala ustašku i žandarmerijsku posadu u s. Hrvacama (kod Sinja). Neprijatelj je imao 16 ranjenih, a 10. brigada - 2 poginula i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 9. 1944. Posle dvodnevne žestoke borbe na Petrovom polju (kod Drniša) jedinice 20. divizije NOVJ zauzele pećinu u kojoj se bilo utvrdilo oko 500 nemačkih vojnika. Poginulo je 159, ranjeno oko 200 i zarobljeno 100 neprijateljskih vojnika. Gubici 20. divizije: 15 mrtvih i 30 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 10. 1944. Osma dalmatinska brigada 20. divizije NOVJ oslobodila Sinj. Ustaško-domobanske jedinice (oko 2000 vojnika) koje su pobegle iz Sinja bile su od ostalih jedinica 20. divizije na komunikaciji Sinj-Split potpuno razbijene i zarobljene.

⚔️ 13. 2. 1945. Jedinice 20, udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 373. legionarske divizije koji su iz G. Lapca prodrli u s. Mazin. Gubici neprijatelja: 14 mrtvih i 25 ranjenih, a jedinica 20. divizije: 7 poginulih.

⚔️ 21. 4. 1945. U rejonu s. Rogati Hrib - s. Rajndol - s. Mozelj (kod Kočevja) 4. slovenačka udarna brigada -Matija Gubec- 15. divizije JA, 8. slovenačka brigada -Fran Levstik- 18. divizije JA, 1. brigada narodne odbrane, Notranjski NOP odred 7. korpusa i delovi 20. divizije JA, u višečasovnoj borbi, razbili 3. puk SDK. (Sledećih dana oni su zauzeli s. Štakarje, s. Črni Potok, s. Livold, s. Moravu, s. Škrilj i s. Zdihovo.)

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i borbama sa dijelovima Dvadesete NO divizije u Požeškoj Kotlini kao i napadu dijelova Druge NO brigade Trinaeste divizije na Karlobag

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 22 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Boraje i Grebaštice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 listopada 1943 god. o napadu dijelova Dvadesete NO divizije na Pakrac i Brodske NO brigade na Gašince

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 25 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Muća

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 29 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Moseća i Muća

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 31 listopada 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Moseća i Muća i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17, studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Obrovca i Trilja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama u srednjoj Dalmaciji od 20. do 31. listopada

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi na liniji Trilj - Lovreč

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi na liniji Trilj-Lovreć

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama od 1 do 15 studenog

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 1. do 15. studenog

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju čete u selu Gali

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Obrovca i Trilja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod Trilja i Obrovca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Trilja i Obrovca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o posjedanju obale između Splita i Šibenika od strane Nijemaca i ustaša i razbijanju Trogirskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi kod Hana i napadu na Koljane

📜 Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 24. studenog 1943. o postavljenju rukovodilaca u Štabu Dvadesete divizije i štabovima grupe NOP odreda sjeverne i srednje Dalmacije

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 24. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Hana i napadu na Koljane

📜 Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu

📜 Izveštaj Politodela 20. divizije od 25. novembra 1943. o stanju i radu u 10. dalmatinskoj NO brigadi

📜 Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25. studenog 1943. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu

📜 Izvještaj Politodjela 20. divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu u 10. dalmatinskoj brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 27. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o zapljeni tri neprijateljska kamiona i zarobljavanju jednog majora

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 30 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama kod sela Hrvače i u Muću

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 30. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod sela Hrvače i u Muću

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2 studenog 1943 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u srednjoj Dalmaciji od 20 do 31 listopada

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Livno i Trilj-Aržano

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj–Divno i Trilj–Aržano

📜 Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NO brigade od 3. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o prebacivanju brigade na Brač i ponovnom vraćanju na trogirski sektor

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Vaganj-Livno i Vrlika-Koljane-Dinara

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima: Sinj–Vaganj–Livno i Vrlika — s. Koljane — Dinara

📜 Dopis Štaba Dvadesete divizije od 12. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj-Vaganj-Livno i o rasporedu jedinica

📜 Dopis Štaba Dvadesete divizije od 12. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj–Vaganj–Livno i o momentalnom rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj-Livno

📜 Izvještaj Štaba Devete brigade od 17. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije o borbama i pokretu brigade od 28. studenog do 15. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Devete NO brigade od 17. prosinca 1943. god. Štabu Dvadesete divizije NOV Jugoslavije o borbama i pokretu brigade od 28 studenog do 15. prosinca 1943. godine 

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica u vremenu od 1. do 15. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica u vremenu od 1. do 15. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na pravcu Prolog-Vaganj-Livno

📜 Obavještenje Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 19. prosinca 1943. odgovornom rukovodiocu za sprovođenje ranjenika i o napadu neprijatelja na Moseć, Muć i Svilaju

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu Prolog–Vaganj–Livno

📜 Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 20. prosinca 1943. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone u Vrličkoj krajini

📜 Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOV Jugoslavije od 20 prosinca 1943. god. o podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone u Vrličkoj krajini

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 21. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o borbama Mosoi;skog i Mosećkog NOP odreda u rejonu Crivac-Radunić-Vrba-Muć

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 24. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije za ofenzivna dejstva u dolini r. Cetine i obavještenje o situaciji i zadacima ostalih jedinica korpusa

📜 Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 24. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Vrliku i okolna uporišta

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. Štabu Dvadesete divizije za ofanzivna dejstva u dolini r. Cetine i obavještenje o situaciji i zadacima ostalih jedinica Korpusa

📜 Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOV Jugoslavije od 24. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Vrliku i okolna uporišta

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu jedinica Dvadesete divizije NOVJ na Vrliku

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 28. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Bos. Grahova i dejstva iste na liniji Knin-Srpski klanac

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 28. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o oslobođenju Vrlike i okoline

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 28. prosinca 1943. god. Štabu Dvadesete divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Bos. Grahova i dejstva iste na liniji Knin – Srbski Klanac

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOV Jugoslavije od 28. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o oslobođenju Vrlike i okoline

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvace 401 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Mosorskog NOP odreda krajem siječnja 1944. Kotarskom komitetu KPH Omiš o izvedenim akcijama u drugoj polovini siječnja

📜 Naređenje Štaba Dvadesete divizije od 23 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da posjednu lijevu obalu Cetine i spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Livno-Sinj

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvače

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prekidanju kanala za održavanje veze kopno-otoci, kod Marine, Segeta i Vinišća od strane neprijatelja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama kod Skradina i Primoštena, napadu na njemačku patrolu kod Šibenika i napadu na Štab Dvadesete divizije NOV kod Sinja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rezultatima čišćenja Cetinske doline od četnika

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10 siječnja 1944 god. Štabu Osmog kcrpusa NOV Jugoslavije o rezultatima čišćenja Cetinske doline od četnika

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 12. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o povlačenju neprijateljskih snaga sa pravca Hrvace-Satrić i Bili brig - Bitelić i pripremi napada na Hrvace

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 12 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o povlačenju neprijateljskih snaga sa pravca Hrvače-Satrić i Bili Brig-Bitelić i pripremi napada na Hrvače

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju ranjenika na otoke

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prebacivanju ranjenika na otoke

📜 Naređenje Štaba Dvadesete divizije od 23. siječnja 1944. podređenim jedinicama da posjednu lijevu obalu Cetine i spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Livno-Sinj

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 29. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin

📜 Izveštaj članova Politodela 20. divizije od 1. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu u 9. i 10. brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica oko Livna i o mobilizaciji u selu Gljev, Ruda i Voštane

📜 Izvještaj članova Politodjela 20. divizije od 1. veljače 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu u 9. i 10. brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica oko Livna i o mobilizaciji u selima: Gljev, Ruda i Voštane

📜 Naredba Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 2. veljače 1944. o promjeni brojnih naziva brigada

📜 Izvještaj Štaba Desete NO brigade od 4. veljače 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na G. Tijaricu i o zasjedi kod Vagnja

📜 Izvještaj Štaba Desete NO brigade od 4 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o napadu na G. Tijaricu i o zasjedi kod Vagnja

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 6. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu Treće brigade na Tijarice i postavljenoj zasjedi na Vagnju

📜 Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7. veljače 1944. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Lećevice i Trolokava

📜 Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Lećevice i Trolokava

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade (Devete dalmatinske) od 10 februara 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Hrvača, Koljana i Zasioka

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 12. veljače 1944. Štabu Devete divizije da se poveže sa snagama Šeste i Dvadesete divizije i dostavi izvještaj o stanju kod Resanovca

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 12 februara 1944 god. Štabu Devete divizije da se poveže sa snagama Šeste i Dvadesete divizije i dostavi izvještaj o stanju kod Resanovaca

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i rasporedu svojih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i rasporedu svojih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 16. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama vođenim u Cetinskoj dolini

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 25. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu Mosorskog NOP odreda na ustaše u selu Dolac

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 23 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o prijedlogu Devete divizije za izvođenje operacija u Cetinskoj dolini

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o razmještaju jedinica

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. ožujka 1944. Štabu Korpusa NOVJ o razmještaju jedinica

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 3. brigade 20. divizije od 4. marta 1944. o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o razmještaju jedinica i njihovim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o razmještaju jedinica i njihovim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 9 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o razmještaju i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 9 marta 1944 god. Štabu Dvadesete divizije o napadu na ustaše u Potravlju i Zelovu

📜 Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 9. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o razmještaju i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 9. ožujka 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na ustaše u Potravlju i Zelovu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

11. hrvatski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. 114. lovačka divizija 8. slovenska brigada Fran Levstik Imotski Operacija Jesenji pljusak 15. slovenska divizija NOVJ Karlobag 10. dalmatinska udarna brigada (cetinska) Gospić Borbe u Hrvatskoj 1945. Brod na Kupi Bosansko Grahovo Knin Livno Ruma 10. krajiška divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Operacija Delfin Pakrac Bijelo Polje Borbe u Lici 1945. Istra u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Kapitulacija Italije 8. dalmatinski korpus NOVJ Trst 8. dalmatinska udarna brigada (šibenska) Kninska operacija Maglaj 9. dalmatinska divizija NOVJ 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Brač Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Šibenik Svilajsko-mosećki partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 1. brdska divizija Vermahta Zasede u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Ilirska Bistrica 15. brdski armijski korpus 4. dalmatinska udarna brigada Borbe u Sremu 1943. Borbe u Hrvatskoj 1943. Sinj 3. lička proleterska udarna brigada Trogir Kočevje 26. dalmatinska divizija NOVJ Glamoč Saradnja četnika sa okupatorom Omiš 2. oklopna armija Drniš 118. lovačka divizija 264. pešadijska divizija 9. dalmatinska udarna brigada (trogirska) Donji Lapac Komunistička partija Hrvatske 6. dalmatinska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Trilj 18. slovenska divizija NOVJ Vrlika Centralni komitet KPJ 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Ranjenici u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Josip Broz Tito Operacija Ziethen 369. legionarska divizija (vražja) 373. legionarska divizija Tiger