Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Operacija Ziethen

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 46 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 10. 1943. U Livno ušla 6. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, pošto su se delovi ustaške 5. brigade, pod pritiskom, povukli ka Posušju.

⚔️ 15. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

⚔️ 4. 12. 1943. U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

⚔️ 6. 12. 1943. Nemačka pukovska borbena grupa -Berger-, nastupajući iz Bos. Grahova, slomila otpor dvaju bataljona 6. brigade 19. divizije NOVJ kod s. Luke i zauzela Livno Poginulo je nekoliko članova OK KPJ za Livno.

⚔️ 9. 12. 1943. U Livno prodrli delovi 3, proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, ali su se, zbog snažnog otpora delova 721. puka nemačke 114. lovačke divizije, delova puka -Brandenburg- i oko 600 četnika, podržanih tenkovima, i zbog zakasnelog uvođenja u borbu 3. brigade 9. divizije NOVJ, morali povući iz grada.

⚔️ 10. 12. 1943. Na Borovoj glavi tri bataljona 3. proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, u jednodnevnoj teškoj borbi, sprečili prodor nemačke pukovske borbene grupe -Berger- i naterali je da se vrati u Livno. Poginulo je 30 i ranjeno više nemačkih vojnika, dok je brigada imala 2 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 17. 12. 1943. Jedinice 3. i 4. (dalmatinske) brigade 9. divizije NOVJ i 6. (dalmatinska) brigada 19. divizije NOVJ napale delove nemačke 114. lovačke divizije, domobrane i četnike (oko 3200 vojnika) u Livnu, ali nisu uspele da zauzmu grad. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke, dok su jedinice 9. i 19. udarne divizije NOVJ imale 33 mrtva i 84 ranjena.

⚔️ 21. 12. 1943. Nemačke jedinice, pod pritiskom jedinica 9. udarne divizije NOVJ, napustile Glamoč i povukle se u Livno.

Dokumenti

📜 Dnevni izvještaj Trećeg zbornog područja od 2 septembra 1943 god. o borbama kod Turbeta, pripremama za napad na Livno i pokretima jedinica NOV južno od Sjetline

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. septembra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da koncentriše snage i organizuje napad na Livno i Kupres

📜 Prijedlog Štaba Četvrte NOU divizije od 30 septembra 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o mogućnostima za likvidaciju Livna

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da u najkraćem roku oslobodi Livno, Duvno i Kupres

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da odloži napad na Livno

📜 Zapovijest Štaba Prve proleterske divizije od 2 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Livno

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 2 oktobra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji kod sela Podhum i pripremama za napad na Livno

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o oslobođenju Livna, Kupresa i Tuzle

📜 Izvještaj Velike župe u Mostaru od 5 oktobra 1943 god. o zauzimanju Livna i Duvna od strane jedinica NOV i o discipline kod ustaško-domobranskih pešadnih jedinica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 6 oktobra 1943 god. o zauzimanju Livna i Duvna od strane jedinica NOV

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Livno uputi mornaričko i vazduhoplovno osoblje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi u Livno mornaričko vazduhoplovno osoblje

📜 Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 14. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o preletu avijatičara NDH na aerodrom Livno i o radu u Bazi

📜 Zapovijest 264. pješadijske divizije od 23. studenog 1943. potčinjenim jedinicama za podršku puka Brandenburg u operaciji Ziethen

📜 Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu

📜 Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25. studenog 1943. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu

📜 Izveštaj Štaba 1. Vazduhoplovne baze od decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nemaca, ustaša i četnika na Livno i spaljivanju materijala i aviona Baze na Glamočkom polju

📜 Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 13 prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Livno

📜 Zapovest Komande 5 SS-brdskog korpusa od 2. decembra 1943. za operaciju Citen protiv jedinica NOV i POJ na području Dalmacije i jugozapadne Bosne

📜 Zapovijest Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. prosinca 1943. za izvođenje operacije Ziethen na području između Sinja, Livna i Bosansko Grahova

📜 Zapovijest Štaba 114. lovačke divizije od 2. prosinca 1943. za izvođenje operacije Ziethen u cilju zauzimanja Livna

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odlaganju početka operacije Ziethen zbog partizanskog otpora kod Đevrsaka

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. o početku operacije Ziethen

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Posušja i Aržana u operaciji Ziethen

📜 Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o toku operacije Ziethen

📜 Direktiva Štaba Prve proleterske divizije od 8 decembra 1943 god. Štabovima Prve i Treće proleterske brigade i Komandi brdske baterije za dejstvo na sektoru Livno - Duvno

📜 Direktiva Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 8. prosinca 1943. štabovima Prve i Treće proleterske brigade i Komandi brdske baterije za dejstvo na sektoru Livno-Duvno

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa od 10 decembra 1943 god. Štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoriji Livno - Duvno - Travnik - Jajce i Šator Pl. - Grahovsko Polje - dolina Zrmanje

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. Štabu Osmog dalmatinskog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Livno - Duvno

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 10. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Livno-Duvno

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12. decembra 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Citen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. prosinca 1943. podređenim jedinicama za napad na Livno

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije NOVJ od 14. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Livno

📜 Zapovijest Štaba Devete divizije NOV Jugoslavije od 14. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Livno

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12, prosinca 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije Ziethen protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba Treće proleterske brigade Štabu prve proleterske divizije o borbama na prostoriji Travnika i Šujica - Livno u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima za vreme borbi kod Livna i Glamoča

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju aerodroma Zemunik i borbama kod Livna i Knina

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima Devete dalmatinske divizije kod Livna i u napadu na Han Vaganj

📜 Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice

📜 Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama na prostoriji Livno - Duvno - Sujica u vremenu od 1 do 20 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu podređenih jedinica na Livno

📜 Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu podređenih jedinica na Livno

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 23. prosinca 1943. god. Štabu Devete divizije da sa podređenim jedinicama zatvori pravce Livno–Bos. Grahovo, Livno–Glamoč i aktivno dejstvuje na tim pravcima

📜 Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o rezultatu operacije Ziethen na području Livno-Duvno-Šujica

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 26 decembra 1943 god. Štabu Šeste NOU divizije o borbi na sektoru Livna, kod Potočana

Fotografije

Povezane odrednice

Kupres Livno Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. proleterska divizija NOVJ Udbina Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Vrhovni štab NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Posušje Kapitulacija Italije Partizanska avijacija Glavni štab Hrvatske Drniš 114. lovačka divizija 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. 15. brdski armijski korpus 264. pešadijska divizija Borbe u Hercegovini 1943. Druga neprijateljska ofanziva SSSR i Jugoslavija Travnik Mornarica NOVJ Duvno Sinj Borbe u Dalmaciji 1943. Zrmanja Prva tuzlanska operacija NOVJ 5. ustaška brigada 2. oklopna armija 1. vazduhoplovna baza NOVJ Mostar Jajce 8. dalmatinski korpus NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ 6. krajiška udarna brigada Glamoč 6. dalmatinska udarna brigada 118. lovačka divizija Narodno oslobodilački odbori Pljevlja Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Divizija Brandenburg Hrvatsko domobranstvo Borbe u Lici 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 6. lička proleterska divizija NOVJ Disciplina u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Bosansko Grahovo 4. dalmatinska udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ Otočac 11. krajiška divizija NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ Knin Zagreb