Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Udbina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 24 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 8. 1941. U s. Ploči (kod Udbine) formiran Pločanski NOP odred.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Jošanu (kod Udbine) četnici streljali španskog borca Mića Radakovića, narodnog heroja.

⚔️ 11. 11. 1941. U Mekinjaru (kod Udbine) partizani Štaba grupe NOP odreda za Liku napali delove 2. pešadijskog puka italijanske divizije -Re- i naneli im gubitke.

⚔️ 0. 12. 1941. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, od boraca iz sreza Udbina formiran bataljon -Krbava-.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod Pločanskog klanca (između Gospića i Udbine) delovi 1. ličkog NOP odreda -Velebit- napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu: zarobili 40 vojnika, zaplenili 40 pušaka, 4. p. mitraljeza, 24 pištolja, 30 bombi i oko 3000 metaka i uništili 6 kamiona.

⚔️ 23. 3. 1942. U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

⚔️ 29. 3. 1942. Zbog višemesečnog pritiska jedinica italijanski garnizon napustio Korenicu (sada: Titova Korenica) i povukao se u Udbinu i s. Ploče.

⚔️ 3. 4. 1942. Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih jedinica iz Udbine na s. Visuć.

⚔️ 4. 4. 1942. Delovi Grupe NOP odreda za Liku odbili napad italijanskih delova iz Udbine (jačine oko 2000 vojnika) na s. Srednju Goru i naneli im gubitke od oko 50 mrtvih, a zaplenili 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 12 pušaka, 1 kamion, 3 motocikla i drugu opremu.

⚔️ 8. 4. 1942. Između Udbine i G. Ploče delovi bataljona -Gavrilo Princip- napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 50 mrtvih, zapalili 4 kamiona i zaplenili 3 puške, 2 p. mitraljeza i drugu opremu.

⚔️ 24. 4. 1942. Formirani SNO odbori za srez Korenicu i Udbinu, a rasformiran ONO odbor za Krbavu (za korenički i udbinski srez).

⚔️ 3. 6. 1942. Partizanski bataljoni -Petar Vuksan-, -Krbava- i -Mićo Radaković- Grupe NOP odreda za Liku napali ustaško-domobransko uporište Udbinu, ali ga, zbog jakog otpora neprijatelja, nisu mogli zauzeti. U trodnevnim borbama bataljoni su imali gubitke od 6 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 22. 8. 1942. Jedinice 2. hrvatske NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 3. odreda i 2, bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku, napale Udbinu. Ali, ni posle novog napada, nisu uspele da zauzmu mesto, a pretrpele su velike gubitke.

⚔️ 12. 10. 1942. Kod Visuća i Mekinjara Udbinska i Gospićka omladinska partizanska četa posle šestočasovne borbe odbile napad ustaša iz Udbine, ne dozvolivši paljenje i pljačkanje tih sela.

⚔️ 14. 12. 1942. Delovi domobranskog 12. puka napustili Udbinu i krenuli u pravcu Lovinca. Istovremeno su 4. bataljon Ličkog NOP odreda i delovi 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napali domobransku komoru, zaplenili veću količinu ratne opreme i ušli u Udbinu.

⚔️ 22. 1. 1943. Pločanski klanac (kod Udbine) zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle dvodnevnih borbi protiv jedinica 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 28. 1. 1943. Italijanska avijacija bombardovala i mitraljirala u Lici mesta: Saborski, Turjanski, Korenicu (sada: Titova Korenica), Vrelo, Kuzmanovaču, Bunić, Debelo Brdo, Udbinu, Mogorić, Vršinu, Bajiće, Dobro Selo i D. Lapac.

⚔️ 30. 1. 1943. Na Lipač vrhu (kod Udbine) jedinice 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ odbile tri uzastopna juriša italijanskih vojnika.

⚔️ 3. 2. 1943. Udbinu zauzeli delovi italijanske divizije -Re- posle borbi protiv 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ.

⚔️ 31. 3. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

⚔️ 15. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

⚔️ 23. 5. 1944. U s. Mekinjaru (kod Udbine) jedinice 3. brigade 13. divizije NOVJ napale 4. četu 34. ustaškog bataljona i zauzele selo.

⚔️ 2. 6. 1944. U partizanskoj bolnici u s. Krčanima (kod Udbine) četnici su na zverski način pobili 33 teška ranjenika, među kojima političkog komesara 8. divizije NOVJ Aleksandra Backovića, narodnog heroja, kao i 2 lekara i 2 bolničarke.

⚔️ 20. 3. 1945. Jedinice 4. armije JA počele operacije za oslobođenje Like i Bihaća. One su u Lapačkom i Krbavskom polju razbile delove nemačke 373. legionarske i ustaško-domobranske 10. lovačke divizije i istog dana oslobodile G. i D. Lapac i Udbinu, a sutradan Korenicu (sada: Titova Korenica) prodrevši do Bihaća.

Dokumenti

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Udbini od 2 kolovoza 1941 god. o akcijama partizana u kotaru Udbina

📜 Izvještaj Komande vazduhoplovstva Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 27 kolovoza 1942 god. o djelovanju talijanske avijacije na području Udbine, Imotskog, Aržana i Biokova

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružanih snaga u Bihaću od 2. oktobra 1942. Glavnom stanu poglavnika o napadu ustaša iz Udbine na selo Jošane

📜 Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu o opasnosti koja preti partizanskim bolnicama i seoskom stanovništvu na teritoriji Komande mesta Donji Lapac od četnika iz Udbine i Otrića

📜 Izveštaj Komande Vojne škole NOV i POJ od 3 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ispadu ustaša iz Udbine i o njihovim zločinima po okolnim selima

📜 Izvještaj Štaba Trećeg ličkog NOP odreda od 19 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o bijegu ustaša iz Udbine i o nekim akcijama odreda

📜 Obavještenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 2 veljače 1943 god. o preduzimanju napada na Korenicu, deblokiranju Strmice i traženju da njemačke vazdušne snage ne dejstvuju na području zapadno od linije Prijeboj - Udbina - Kulen Vakuf

📜 Izvještaj štaba Šeste divizije od 6 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju na sektoru Udbina - Lapac

📜 Izvještaj štaba Šeste divizije od 8 veljače 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zatvaranju pravca Kulen Vakuf - Drvar i stanju na sektoru Udbina - Lapac

📜 Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 27 veljače 1943 god. o borbama na području Garešnice, Udbine i Imotskog

📜 Naredba Štaba Trinaeste proleterske NOU brigadeRade Končar od 10 studenog 1943 god. podređenim jedinicama i proleterskom bataljonu Slavonije za pokret prema Udbini i ulasku u sastav Prve proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 16. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da podnese izvještaj o stanju u jedinicama i na terenu i da napada neprijatelja na komunikacijama Udbina - Lovinac - Gračac, Udbina - Lapac i Lapac - Mazin - Bruvno

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da napada neprijatelja na komunikaciji Vrhovine - Homoljac - Korenica, Prijeboj - Korenica, Vrebac - Podlapača - Bunić, Gračac - Udbina i Lapac - Udbina

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 19. maja 1944. Štabu Treće brigade Devetnaeste divizije da zatvori pravce Gračac - Udbine i Lapac - Udbina

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 22. maja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih jedinica i o borbama Treće brigade na pravcima Lapac - Udbina i Lapac - Mazin - Bruvno

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 23. februara 1945. Štabu 13. NOU divizije o borbama na pravcu Udbina - Donji Lapac

📜 Zapovijest Štaba 4. armije JA od 18. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na uporišta u rejonu Lapca, Nebljuha, Udbine i Korenice

📜 Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 19. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama u rejonu Udbine, Mekinjara, Bunića i Bilaja od 10. do 17. marta

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha, Udbine, Korenice i Bihaća

📜 Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Udbine i Krbavskog polja

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1942. Ustanak u Lici 1941. Donji Lapac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zagreb Omladina u ratu Četnički zločini Borbe u Lici 1942. Borbe u Dalmaciji 1943. Korenica 373. legionarska divizija Tiger Partizanska avijacija Glamoč Otočac Završne operacije u Jugoslaviji 1. proleterska divizija NOVJ 13. pešadijska divizija Re Borbe u Hrvatskoj 1942. Bihać Hrvatsko domobranstvo 35. lička divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Mostarska operacija Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske Vrhovine Operacija Albia Borbe u Lici 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1945. 11. hrvatski korpus NOVJ Garešnica 1. lički partizanski odred "Velebit" Ustanak u Hrvatskoj 1941. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Ranjenici u ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 8. dalmatinski korpus NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1943. Gračac Raduč Borbe u Hrvatskoj 1944. Vrhovni štab NOVJ 1. tenkovska brigada NOVJ 3. lička proleterska udarna brigada Zrmanja Četnici u ustanku Imotski Borbe u Hrvatskoj 1943. Drvar Operacija Velika Kapela Narodno oslobodilački odbori Zasede u oslobodilačkom ratu Srb Operacija Ziethen Josip Broz Tito Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942. Politički komesari u NOR-u Ante Pavelić Gospić 2. lička proleterska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije 8. kordunaška divizija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Žene u ratu Španski borci u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Mostar