Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Četnici u ustanku

Za ovaj pojam je pronađeno 212 hronoloških zapisa, 103 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 5. 1941. Na Ravnu goru se sklonio generalštabni pukovnik bivše jugoslovenske vojske Draža Mihailović, sa 26 oficira bivše jugoslovenske vojske, i odmah otpočeo da se povezuje sa predstavnicima buržoazije i sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u inostranstvu, u cilju očuvanja pozicija buržoazije u novonastaloj situaciji. Istovremeno je obrazovana Komanda četničkih odreda jugoslovenske vojske.

⚔️ 0. 7. 1941. GŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Valjevskog NOP odreda da stupi u vezu sa četnicima Draže Mihailovića i učini da dođe do sporazuma o saradnji u borbi protiv okupatora. Pokušaji Štaba Valjevskog NOP odreda ostali su bez rezultata.

⚔️ 0. 8. 1941. Kod Oštrelja četnici ubili člana SK KPJ i NO veća u Drvaru Vasu Kelečevića, narodnog heroja, kada je pokušao da zaštiti jednu porodicu.

⚔️ 0. 8. 1941. U s.Pločniku (kod Prokuplja) potpisan sporazum između predstavnika nemačkog zapovjednika Srbije i četničkog vojvode Koste Pećanca o zajedničkoj borbi protiv NOP-a u Srbiji.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Planinici (kod Mionice) četnici, pod rukovodstvom Draže Mihailovića, mučki napali jedan vod Valjevskog NOP odreda, ubili dva, ranili nekoliko a zarobili više partizana.

⚔️ 2. 8. 1941. U s. Baljcima (kod Bileće), na sastanku komandi četa narodne vojske bilećkog sreza, izabran Sreski štab narodne vojske, i došlo do prvih razmimoilaženja sa četničkim elementima na pitanju borbe protiv okupatora.

⚔️ 15. 8. 1941. Jedan domobranski bataljon, nastupajući od Sarajeva, ušao u Vlasenicu, pošto četnici nisu pružili nikakav otpor.

⚔️ 17. 8. 1941. Grupa husinskih rudara koja je po odobrenju partijskog rukovodstva u s. Bukinju (kod Tuzle) formirala ustaški tabor da bi se na taj način snabdela oružjem i municijom, sa crvenom zastavom izašla na Ozren planinu, gde je od nje formirana Husinska rudarska četa. [Od boraca legendarne Husinske čete oslobođenje je doživeo samo Mijo Kerošević Guja, narodni heroj, ali on je 1946. pao u sukobu sa četnicima.]

⚔️ 18. 8. 1941. Jedan domobranski bataljon, nastupajući iz Vlasenice, ušao u Han-Pijesak, iz koga su četnici pobegli.

⚔️ 18. 8. 1941. Četnici iz okoline zauzeli Srebrenicu. Delovi 4. bataljona Vojne krajine probili su se u Drinjaču, dok je 105 domobrana zarobljeno.

⚔️ 23. 8. 1941. Na sastanku između predstavnika NOP-a i četničkih vojvoda iz Toplice koji nisu odobravali izdajnički rad Koste Pećanca odlučeno da u budućim akcijama učestvuju zajednički. Međutim, do realizacije te odluke nije došlo.

⚔️ 24. 8. 1941. U selu D. Mutnica jedna grupa od 50 naoružanih ljudi upala u opštinu i spalila sva akta od aprila ove godine. Sazvali zbor i upozorili narod da ne ubija nemačke vojnike, izjavili su da su oduzeti novac od Todora u Izvoru vratili jer njima nije cilj pljačka i pozvali građane da se pokoravaju naredbama vlasti.

⚔️ 24. 8. 1941. Dva ojačana NOP odreda (ukupno oko 250 boraca) pod komandom Sreskog štaba za Birač napala Kladanj, prodrla u grad i zauzela žand. st., ali, zbog neaktivnosti četnika neprijatelj ih protivnapadom odbacio.

⚔️ 24. 8. 1941. Kod s. Kaldrme (blizu Knina) italijanske jedinice, izdajstvom četnika, napale i uništile Šibenski NOP odred.

⚔️ 25. 8. 1941. Posle dvodnevnih borbi, jake snage neprijatelja (8 ustaških, domobranskih i nemačkih bataljona) sa pravca Sarajeva, Slav. Broda i Tuzle ovladale Dobojem, dobojskim železničkim čvorom i komunikacijama u dolini reke Bosne i Spreče. NOP odredi se povukli na Ozren i sprečili svaki pokret neprijatelja van komunikacija, dok je na Trebavi, zbog četničke izdaje, nastupilo naglo osipanje.

⚔️ 26. 8. 1941. Nekoliko naoružanih mladića upali u opštinu izbeničku, predstavili se kao srpski četnici i oduzeli jedan akt od komande vojnog okruga u Kruševcu. Tražili jelo.

⚔️ 28. 8. 1941. U selu Lebinu naoružana grupa od 8 ljudi primorala je opštinu lebinsku da izda objavu pod imenom Milan Vasić iz Lebina da vidi u Paraćinu da li ima Nemaca i koliko. Održali su govor i pozvali narod da se upiše u četnike, odazvao se pozivu Drag. Jovanović i Savić Milosav iz Lebina.

⚔️ 28. 8. 1941. U Doboju četnički elementi, koji su se nametnuli za rukovodioce ustanka na Trebavi, potpisali sporazum sa predstavnicima NDH o obustavi vatre. Time je ustanak na Trebavi ugušen. Manja grupa boraca se održala u Trebavskoj šumi i kasnije se prebacila na Ozren.

⚔️ 29. 8. 1941. Oko 400 partizana iz pet odreda Sreskog štaba za Birač i planinska četnička grupa (oko 100 boraca) izvršili napad na Kladanj, koji zbog neusklađenosti dejstva nije uspeo. Sutradan je napad ponovljen, ali opet bez rezultata.

⚔️ 30. 8. 1941. Oko 20 naoružanih lica upalo u opšt. mirilovačku i prisutnim seljacima naredili pod pretnjom smrtne kazne da im se pridruže. Silom su odveli 8 lica i naredili da se 31. avgusta spreme još 22 lica koje su naređenje uputili opštini.

⚔️ 30. 8. 1941. Partizani Sreskog štaba za Birač i Planinska četnička grupa zauzeli Vlasenicu. Posada (delovi 4. domobranskog graničkog bataljona i mesni žandarmerijski vod) razbijena i delom zarobljena.

⚔️ 31. 8. 1941. Opština mirilovačka primila je naređenje od Vojvode Žike kojim traži da mu se u odred uputi oko 100 obveznika, pod pretnjom streljanja i uništaja imovine za neizvršenje.

⚔️ 31. 8. 1941. U Drvaru održano savetovanje vojnih delegata NO gerilskih odreda Drvarske brigade. Prisustvovali 30 delegata sreskih i bataljonskih štabova, podštabova i gerilskih odreda, Štab brigade i član CK KPJ Marko Orešković. Razmatrana je situacija nastala nastojanjem italijanskog okupatora da pocepa ustaničke snage i razobličena je saradnja četnika s njima. Doneta je rezolucija o ciljevima borbe, koja je deo NOB-a svih naroda Jugoslavije; postavljen je hitan zadatak: dovršenje organizacije vojske i pozadine; izražena je spremnost za borbu protiv svih okupatora (posebno italijanskog) i domaćih izdajnika. U tom smislu izdati su proglasi Srbima, muslimanima i Hrvatima, kao i italijanskim vojnicima. Izabran je Vojni sud Drvarske brigade.

⚔️ 31. 8. 1941. Posle dvanaestočasovne borbe četnici pod komandom potpukovnika Misite prisilili četu Nemaca na predaju i zauzeli Loznicu.

⚔️ 0. 9. 1941. Na sastanku Oblasnog Vojnog štaba za Sarajevo i predstavnika Vojnočetničkog odreda osvetnika (majora Dangića i vojvode Babića) postignut sporazum o koordinaciji dejstva partizanskih i četničkih jedinica u istočnoj Bosni.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Jošanu (kod Udbine) četnici streljali španskog borca Mića Radakovića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Saraorcima između Smedereva i V. Plane 2. šumadijski NOP odred razoružao 90 četnika Koste Pećanca, među kojima 20 oficira i 10 podoficira.

⚔️ 1. 9. 1941. Oko 14 č. 3 nepoznata naoružana lica upala su u zgradu opštine bošnjanske, srez temnićki (Varvarin) i spalili istaknute plakate i objave, spiskove koji se odnose na popis mladića za stalni kadar i obveznike, kao i poreske knjige. Jovanović Timotije, iz Bošnjana, kritikovao je rad i postupak ovih lica, pa ga je jedan udario kundakom od puške. Timotije, sa nožem u ruci, pokušao je napad na naoružanog, koji ga je ubio sa dva metka iz puške. Posle ovoga ova naoružana lica održala su pouku prisutnom narodu, da ne vrše krađe i druga krivična dela, kao i da se bore protiv okupatorskih vlasti, a predstavili su se kao četnici i nacionalni borci. Zatim su otišli u školu, od upravitelja oduzeli knjigu za popis ovršenog žita i spalili je. Od opštinskog služitelja Đorđevića Živojina oduzeli su pušku sa 20 metaka, a potom su otišli u pravcu sreza kruševačkog.

⚔️ 1. 9. 1941. U selu D. Mutnici ubijen je Žika Milovanović vojvoda Gočki i Kopaonički Šumski Vuk, od strane nasilno odvedenih seljaka i ljudi Bore Petrovića, aktivnog poručnika.

⚔️ 3. 9. 1941. Valjevski NOP odred i četnički odredi Zečevića i Martinovića, posle trodnevnih borbi, zauzeli Krupanj, koji je branilo oko 500 nemačkih vojnika. Zarobljeno 124, ubijeno 9 a ranjeno 30 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 22 mitraljeza, 8 automata, 7 minobacača, 40 pušaka, 10 pištolja, sanduk bombi, 300.000 metaka, 2 radio-stanice, 1 hirurška stanica, 12 motornih vozila, 2 magacina hrane, 200 pari odela i dr. Naši gubici: 6 mrtvih i 12 ranjenih. U Krupnju formirani SNO odbor i Komanda grada.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o sporazumu četnika i nemačkih okupacionih vlasti za borbu protiv partizana i o stvaranju kvislinških snaga Milana Nedića.

⚔️ 5. 9. 1941. U Beogradu, na sastanku između Milana Nedića i predstavnika Draže Mihailovića zaključen sporazum o zajedničkoj akciji radi uništenja partizana i -uspostavljanje reda i mira u zemlji-, o pomaganju stvaranja četničkih jedinica u Bosni i Crnoj Gori, o obostranoj izmeni predstavnika Nedićeve i Mihailovićeve komande, kao i o potrebi da se o tome sporazumu obavesti nemački zapovednik, kako ne bi dolazilo do sukoba između njih i četnika.

⚔️ 5. 9. 1941. Šest NOP odreda Birča (450 boraca) i četnički Planinski puk (oko 200 boraca) napali na Kladanj, ali, zbog napada jednog domobranskog bataljona s leđa i zbog demoralizacije četnika, napad nije uspeo.

⚔️ 5. 9. 1941. Nikšićki i Zupopivski gerilski bataljon, sa četama narodne vojske Sreskog štaba za Gacko, napali Gacko, ali ga, zbog sabotaže i izdaje četničkih vođa, nisu zauzeli. U pomoć napadnutom garnizonu iz Nevesinja se probio jedan bataljon domobranskog 13. pešadijskog puka. Pri tom je, u s. Slivlju jedna grupa boraca razoružala njegovo bočno osiguranje jačine voda.

⚔️ 5. 9. 1941. Delovi Romanijskog partizanskog bataljona i četničkog Planinskog puka zauzeli Rogaticu. Zbog četničke nediscipline, domobranska četa oko podne povratila mesto.

⚔️ 8. 9. 1941. U Beogradu predstavnici NOP-a i izaslanici četničke organizacije Draže Mihailovića vodili pregovore o mogućnostima zajedničke borbe protiv okupatora. Četnici su nastojali da partizane odvrate od akcije. Sporazum nije postignut i pregovori su prekinuti, s tim da se nastave na terenu.

⚔️ 8. 9. 1941. Pomoravski NOP odred napao Varvarin i posle kraće borbe razoružao žandarme i Četnike Koste Pećanca, zaplenio 60 pušaka i spalio sve arhive.

⚔️ 9. 9. 1941. Obaveštajna služba V. Britanije na Bliskom istoku uspostavila radio-vezu sa komandantom četničkih odreda u Jugoslaviji Dražom Mihailovićem. 

⚔️ 11. 9. 1941. Napad četnika s leđa prinudio partizane da se povuku ka Rači, što je omogućilo posadi, koja je bila pred likvidacijom, da se izvuče ka Užicu. Zbog dolaska 1. užičke čete četnici su pobegli, a naše jedinice 12. septembra ušle u Bajinu Baštu, gde je formirana Komanda mesta i uspostavljena narodna vlast.

⚔️ 11. 9. 1941. Koncentričnim napadom iz Čelića, Koraja, Priboja i Simina Hana, četiri domobranska bataljona razbila Majevički NOP odred Podštaba Majevica. Četnici koji su bili u sastavu tog odreda pobegli su u Srbiju; jedna grupa partizana probila se u Birač, a druga se prikupila na Međedniku (na pl. Majevici).

⚔️ 14. 9. 1941. Došao je u selo Praćinu jedan naoružani čovek, čiji identitet nije utvrđen, i izdavajući se za podoficira, odveo prisilno u šumu šest mladića.

⚔️ 14. 9. 1941. Birčanski NOP odredi i četnički Planinski puk izvršili neuspeo napad na Kladanj.

⚔️ 15. 9. 1941. Oko 8.30 časova došla su u kancelarije opštinske uprave u Ribarima tri naoružana lica obučena u uniforme biv. jugoslovenske vojske i spalila mobilizacijski materijal. Predsedniku opštinske uprave naredili su da ne sme izvršavati naredbe nemačkih vojnih vlasti.

⚔️ 18. 9. 1941. Kod s. Draguše (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 19. 9. 1941. U s. Struganiku (kod Valjeva) održan sastanak između komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda pukovnika Draže Mihailovića. Pod izgovorom da još nije vreme, Draža Mihailović odbacio predlog Josipa Broza Tita o zajedničkoj borbi partizana i četnika protiv nemačkog okupatora. Jedino je došlo do usmenog sporazuma o nenapadanju i o -lojalnom- ponašanju četnika prema partizanima.

⚔️ 20. 9. 1941. Štab NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu, u svome Biltenu br. 2, objavio izjavu da pristaje na saradnju (vojnu i političku) sa samostalnim četničkim odredima pod uslovom da oni vode borbu ne samo protiv ustaša i okupatora nego i -protiv Srba koji su se prodali okupatorima, pa za njihovu korist ubijaju i pljačkaju muslimansko i hrvatsko stanovništvo i na taj način siju mržnju i razdor među narodima za račun okupatora-.

⚔️ 21. 9. 1941. U s. Štitaru (kod Šapca), pod rukovodstvom Štaba Podrinskog NOP odreda, održan sastanak sa štabovima bataljona Podrinskog NOP odreda, Podgorskog bataljona Valjevskog NOP odreda, 4. bataljona Posavskog NOP odreda i Cerskog četničkog odreda, na kome je doneta odluka i razrađen plan za napad na Šabac. Početak napada je određen za 21 čas istog dana. Međutim, napad je izvršen u 23 časa, ali zbog izdaje četnika nije uspeo.

⚔️ 21. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda zauzeli od četnika Čajelinu i Palisad a nemačka posada napustila Užice (sada: Titovo Užice) i Požegu i predala ih četnicima.

⚔️ 22. 9. 1941. Vlasenički i Srebrenički četnički odred napali na Zvornik, odbacili posadu (jedan domobranski bataljon, četu nemačkog landesšicen-bataljona i mesnu miliciju) preko Drine i prodrli u grad. Obezbeđenje napada od Tuzle uspešno su izvršila četiri partizanska odreda Sreskog štaba za Birač zauzevši jako branjeno uporište Caparde, Međutim, četnici su se rasuli po gradu radi pljačke, tako da ih je neprijatelj protivnapadom ubrzo odbacio iz Zvornika.

⚔️ 22. 9. 1941. Delovi Bosanske domobranske divizije probili položaje Romanijskog partizanskog bataljona i jednog kombinovanog četničkog bataljona i od Pala preko Jahorine i s. Mokrog i preko Romanije prodrli do Prače i Renovice i time omogućili upućivanje pojačanja garnizonima u Rogatici i Višegradu. U četvorodnevnim borbama Romanijski partizanski bataljon je zarobio jednu četu domobrana a drugu razbio i ponovo blokirao posadu u Prači, ali zbog napuštanja položaja od strane četnika, nije mogao sprečiti proboj.

⚔️ 22. 9. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda ušli u Požegu koju su nemački vojnici predali četnicima. Četnici su se pri nailasku naših jedinica većim delom razbežali, a delom ostali u gradu pasivni.

⚔️ 23. 9. 1941. Rasinski NOP odred sa Rasinskim četničkim odredom otpočeo trodnevni napad na delove 749. i 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije u Kruševcu. Napad je obustavljen, jer je nemačkoj posadi stigao u pomoć Kosta Pećanac sa svojim četnicima. Nemački vojnici su imali oko 120 mrtvih vojnika i oficira i veći broj ranjenih.

⚔️ 24. 9. 1941. Užički NOP odred ušao u Užice (sada: Titovo Užice), koje su nemački vojnici 21. septembra napustili i predali četnicima Draže Mihailovića. Partizanima je, pored ostalog palo u ruke: fabrika oružja i municije, fabrika tekstila, fabrika kože, filijala Narodne banke sa 55 miliona dinara, oko 100 raznih motornih vozila i desetine vagona pešadijske i artiljerijske municije i pogonskog materijala.

⚔️ 25. 9. 1941. Kod s. Štrpca (blizu Knjaževca) četnici Koste Pećanca napali Zaglavski NOP odred i naneli mu gubitke od 6 mrtvih.

⚔️ 25. 9. 1941. Kod s. Dubona (blizu Mladenovca) delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad jednog Nedićevog dobrovoljačkog odreda i četnika.

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Mrzenici (kod Kruševca) Rasinski NOP odred porušio most, srušio dve kompozicije, a zatim sačekao jednu kolonu nemačkih vojnika, naneo joj gubitke od 10 mrtvih, ali je, zbog intervencije četnika Koste Pećanca, nije mogao uništiti.

⚔️ 26. 9. 1941. Četnici otpočeli napad na delove Užičkog NOP odreda u Kosjerićima. U borbama vođenim do 29. septembra četnici su razbijeni i naterani u bekstvo ka Ravnoj gori.

⚔️ 27. 9. 1941. Kod s. Mikulovca (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 28. 9. 1941. Glavnina Bosansko-hercegovačke brigade NOP odreda otpočela napad na Kalinovik. Zbog neučešća četnički orijentisanih ustanika, kao i zbog intervencije domobrana i milicije iz Borča i Nevesinja Brigada je u dvodnevnim borbama pretrpela neuspeh i velike gubitke; pored ostalih, poginuo je komandant brigade Miladin Radojević, narodni heroj.

⚔️ 29. 9. 1941. Jedinice čačanskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Kragujevačkog NOP odreda i četnicima, zauzele G. Milanovac i zarobile gotovo celu četu nemačkih vojnika i odred žandarma. Istog dana u gradu formiran gradski NO odbor.

⚔️ 29. 9. 1941. Posle dvočasovne borbe kod s. Sikola (blizu Negotina) Krajinski četnički odred i žandarmi razbili Krajinski NOP odred. U borbi poginuo politkomesar ovog odreda Ljubomir Nešić, narodni heroj i još 10 boraca.

⚔️ 29. 9. 1941. Kod s. Štitarca (blizu Knjaževca) četnici Koste Pećanea, uz pomoć žandarma i nemačkih vojnika, napali i razbili Zaglavski NOP odred.

⚔️ 30. 9. 1941. Delovi Romanijskog partizanskog bataljona i četnici razbili žandarmerijsku posadu u Ustiprači i spalili žand. st. i pilanu.

⚔️ 0. 10. 1941. U Čačku, na osnovu sporazuma između VŠ NOP odreda Jugoslavije i Draže Mihailovića, formiran zajednički partizansko-četnički Operativni štab. Pod njegovu komandu stavljeni: delovi Čačanskog i Kraljevačkog NOP odreda, Jelički četnički odred i četnici pod komandom generala Ljube Novakovića. Štab rukovodio jedinicama pri napadu na Kraljevo.

⚔️ 0. 10. 1941. U štab Draže Mihailovića, komandanta četničkih odreda, stigli majori bivše jugoslovenske vojske Zaharije Ostojić i Mirko Lalatović i engleski kapetan Hadson. Poruka komande za Bliski istok koju je doneo kapetan Hadson, glasila je: -Jugosloveni treba da se bore za Jugoslaviju, a ne da se borba pretvori u pobunu komunista za Sovjetsku Rusiju-.  

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, objedinjavanjem jedinica Sreskog štaba za Jajce i 1 (Banjalučke) partizanske čete za Bos krajinu, formiran 3. krajiški (Jajački) NOP odred. U njegov sastav je ušao četnički bataljon -Kočić-, a kasnije su ušli i Ribnički partizanski bataljon -Soko- i Glamočki partizanski bataljon -Budućnost-.

⚔️ 0. 10. 1941. Da bi razbili blokadu Požarevca, jedan bataljon nemačkog 741. pešadijskog puka, dva dobrovoljačka odreda, šest četničkih odreda i žandarmi sa teritorije požarevačkog okruga, uz podršku monitora i mađarske dunavske flotile, preduzeli napad na Požarevački NOP odred. Borbe vođene do 20. novembra. Odred je pretrpeo osetne gubitke, većinom zbog osipanja ljudstva, tako da je od 1200 boraca, koliko ih je do tada imao, ostalo oko 150-200.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Lomnici (kod Kruševca) Rasinski NOP odred napao i većim delom zarobio jedan četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 0. 10. 1941. Štab Topličkog NOP odreda izdao proglas narodu Toplice o izdajničkom radu četničkog komandanta Koste Pećanca.

⚔️ 1. 10. 1941. U Drinjači, na sastanku predstavnika GŠ NOP odreda za BiH i Štaba vojnočetničkog odreda u istočnoj Bosni, potpisan sporazum o saradnji partizana i četnika u istočnoj Bosni; formiran zajednički Operativni štab za rukovođenje operacijama i izdat zajednički proglas narodu sa pozivom u borbu protiv okupatora. Četnici su prihvatili dobrovoljnost u pristupanju partizanskim ili četničkim jedinicama, puno učešće naroda u izboru vlasti na oslobođenoj teritoriji i svako obustavljanje borbe protiv muslimanskog i hrvatskog stanovništva. Međutim, toga se nisu pridržavali.

⚔️ 1. 10. 1941. Čačanski NOP odred zajedno sa četnicima napao i zauzeo Čačak koji su branili 1. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i vod žandarma. Nemačka posada se pod zaštitom avijacije povukla u pravcu Kraljeva, ali nije uspela da izvuče jednu kompletnu bateriju 75 mm, koja je pala u ruke našim jedinicama; pored toga zapaljen je jedan avion na pomoćnom aerodromu.

⚔️ 5. 10. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali delove Užičkog NOP odreda u Požezi. Posle borbe, koja je vođena celu predhodnu noć, četnici zaposeli Požegu. Istofi dana Štab Užičkog NOP odreda, da bi izbegao bratoublilačku borbu, sklopio sa četničkom komandom u Požezi sporazum o neometanom prolazu kroz Požegu, slobodnom radu na organizovanju partizana i četnika, slobodi obostrane propagande u duhu borbe protiv neprijatelja i dr.

⚔️ 5. 10. 1941. U rejon Lija glava (na južnim padinama Deli Jovana) oko 500 nemačkih vojnika i Krajinski i Timočki četnički odred okružili i skoro potpuno uništili ostatak Krajinskog NOP odreda.

⚔️ 6. 10. 1941. Kod s. Rajkovca delovi Kosmajskog NOP odreda odbili napad četnika, naneli im gubitke i proterali ih ka Mladenovcu.

⚔️ 7. 10. 1941. Rasinski NOP odred zauzeo Aleksandro vac i razoružao 30 četnika.

⚔️ 7. 10. 1941. U s. Bublici (kod Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda razoružala četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 8. 10. 1941. U Ivanjici četnici Bože Ćosovića -Javorskog- napali Moravičku četu Užičkog NOP odreda, koja nije prihvatila borbu. Razoružali 20-30 partizana i jednog ubili i zaplenili oko 200 pušaka.

⚔️ 8. 10. 1941. Delovi Babičkog NOP odreda proterali četnike i spalili opštinsku arhivu u selima Lapotincu i Konjuvcu (kod Leskovca).

⚔️ 8. 10. 1941. Četnici zauzeli Arilje, gde se nalazila samo partizanska straža.

⚔️ 9. 10. 1941. Toplički NOP odred i delovi Kukavičkog NOP odreda napali Prokuplje: razoružali i zarobili oko 100 četnika Koste Pećanca i žandarma, spalili arhive seoskog načelstva i opštine, zaplenili 1 mitraljez, 80 pušaka i milion dinara, iz zatvora oslobodili 28 zatvorenika, među kojima 8 aktivnih partizana, i u zoru se povukli na Pasjaču pl.

⚔️ 10. 10. 1941. Delovi Kraljevačkog i Čačanskog NOP odreda sa četnicima Draže Mihailovića izvršili drugi napad na Kraljevo, prodrli u grad i posle oštrih uličnih borbi se povukli na polazne položaje.

⚔️ 10. 10. 1941. U s. Drčevcu kod Vlasotinaca Babički NOP odred razoružao 15 četnika Koste Pećanca.

⚔️ 11. 10. 1941. Delovi Kraljevačkog i čačanskog NOP odreda sa četnicima Draže Mihailovića izvršili drugi napad na Kraljevo, prodrli u grad i posle oštrih uličnih borbi se povukli na polazne položaje.

⚔️ 12. 10. 1941. Otpočeo koncentrični napad oko 3.000 četnika Koste Pećanca na Toplički i deo Kukavičkog NOP odreda na pl. Pasjači. U trodnevnim borbama kod s. Đurevca, s. Jovine Livade, s. Pasjače, s. Belog Kamena, na Pasjačkom visu i kod s. Kožinca, četnici su potpuno razbijeni. Zarobljeno je preko 150 četnika i zadobijen je veliki ratni materijal.

⚔️ 12. 10. 1941. Na Babičkoj gori oko 300 nemačkih vojnika, četnika i nedićevaca napalo Babički NOP odred, koji se povukao ka Babičkom Selu.

⚔️ 13. 10. 1941. U Srebrenici, na zboru većine građana, u prisustvu člana GŠ NOP odreda za BiH, izabran opštinski NO odbor. Njegov rad su uskoro onemogućili četnici.

⚔️ 13. 10. 1941. Prvi bataljon 737. nemačkog pešadijskog puka iz Kruševca napao delove Kraljevačkog NOP odreda na Papinskoj reci (kod Trstenika) u cilju da se probije i pruži pomoć opsednutom garnizonu u Kraljevu. Zbog izdaje četnika koji su udarali sa leđa na partizanske položaje poginula su 42 borca.

⚔️ 15. 10. 1941. Draža Mihailović, u svojstvu komandanta četničkih odreda jugoslovenske vojske, obrazovao Komandu četničkih odreda za Crnu Goru, a u Bosnu, Hercegovinu, Liku, Gorski kotar i Kordun uputio grupe oficira da rade na formiranju novih i učvršćenju postojećih četničkih jedinica radi borbe protiv NOP-a.

⚔️ 15. 10. 1941. Draža Mihailović naimenovao Đorđija Lašića,. majora bivše jugoslovenske vojske, za komandanta svih četničkih snaga u Crnoj Gori, a kapetana Pavla Đurišića za komandanta četničkih snaga na teritorije srezova Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Pljevlja.

⚔️ 17. 10. 1941. Četnici Koste Pećanca ušli u Rašku i blokirali oko 30 boraca Kopaoničkog NOP odreda. Po dolasku glavnine Kopaoničkog NOP odreda četnici su pristali na sporazum: u gradu su ostali samo predstavnici oba štaba i time se izbegao sukob.

⚔️ 17. 10. 1941. Knjaževačko-boljevački NOP odred napao na rudnik uglja Tresibabu (kod Knjaževca), razoružao 9 žandarma i 28 četnika i demolirao rudnička postrojenja.

⚔️ 18. 10. 1941. Delovi Užičkog NOP odreda napali četnike u Arilju i posle oštre borbe ponovo zauzeli ovo mesto. Poginulo oko 30 i zarobljeno oko 150 četnika. Istog dana ušli u Ivanjicu, iz koje su četnici pobegli u pravcu Javora.

⚔️ 20. 10. 1941. Vrhovni komandant NOP odreda Jugoslovije Josip Broz Tito uputio komandantu četničkih odreda jugoslovenske vojske Draži Mihailoviću predlog za sporazum o vođenju zajedničke borbe protiv okupatora. Predlog je formulisan u 12 tačaka.

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Očijevu (kod Kulen-Vakufa), na putu iz Drvara za Liku četnici ubili člana CK KPJ i političkog komesara Štaba grupe NOP odreda za Liku Marka Oreškovića Krntiju, narodnog heroja.

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Drčevcu (kod Leskovca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali 15 četnika.

⚔️ 20. 10. 1941. Štab Užičkog NOP odreda izdao proglas o neprijateljskoj delatnosti četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 23. 10. 1941. Delovi Romanijskog NOP odreda, sa jednim četničkim bataljonom, posle desetodnevnih borbi zauzeli Rogaticu i istovremeno sprečili intervenciju jednog domobranskog puka iz Sarajeva. Ustaško-domobranska posada se preko četničkih položaja izvukla prema Ustiprači. U borbama je, pored ostalih, poginuo komandir 1. čete Romanijskog bataljona Romanijskog NOP odreda Vitomir Milanko, narodni heroj.

⚔️ 23. 10. 1941. U s. Džigolju (kod Prokuplja) Jastrebačka četa Topličkog NOP odreda razbila četnike Koste Pećanca.

⚔️ 24. 10. 1941. U Sokobanji Ozrenski NOP odred napao četnike i žandarme, pa se zbog snažnog otpora, povukao.

⚔️ 27. 10. 1941. U s. Brajićima, na inicijativu VŠ NOP odreda Jugoslavije, održan sastanak između vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda Draže Mihailovića u cilju postizanja sporazuma o zajedničkoj borbi protiv okupatora. Josip Broz Tito je predložio sporazum u 12 tačaka Draža Mihailović je odbio najvažnije tačke toga predloga: zajedničke operacije i formiranje zajedničkog operativnog štaba; stvaranje NO odbora; zajednička oprema i ishrana boraca; mobilizacija. Jedino je postignut sporazum o nekim manje važnim pitanjima i o podeli ratnog plena. Na bazi toga sporazuma, VŠ NOP odreda Jugoslavije je uputio četnicima u Požegi 5000 kg žita a Štabu četnika na Ravnoj gori isporučio 500 pušaka i 24.000 puščanih metaka.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske o prebacivanju četnika, uz pomoć Talijana, iz Knina u Kistanje

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 25. lipnja 1941. poglavniku Paveliću o odnosima Talijana i četnika u Kninu

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. srpnja 1941. Ministarstvu za javni red i sigurnost o skupljanju četnika na otoku Lazaretu

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 12. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o skupljanju i djelovanju 4 četnika u Bukovici

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 15. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o napadu skupine četnika na oružničku postaju Bilišane

📜 Izvještaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 15. srpnja 1941. Zapovjedništvu Hrvatskog oružništva o skupljanju i djelovanju četnika u Bukovici

📜 Naređenje komandanta četničkih gorskih štabova od avgusta 1941. za formiranje četničkih jedinica

📜 Obaveštenje Štaba Majevičke četničke brigade od 20. avgusta 1941. komandantima bataljona o pregovorima sa predstavnikom nemačkog okupatora sa naređenjem za sprovođenje sporazuma o »primirju«

📜 Zajedničko pismo komandanta Cerskog četničkog odreda i komandanta Podrinskog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda Draži Mihailoviću od 25 VIII 1941 god.

📜 Izveštaj Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 28-29 avgusta 1941 god. o sporazumu sa četnicima iz Toplice

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30. Avgusta 1941. okružnim komitetima za Niš i Leskovac o odnosima sa četnicima i građanskim partijama

📜 Izveštaj komandanta bosanskih četničkih odreda od 31. avgusta 1941. Glavnom štabu o situaciji u rejonu Banjaluke i planu učešća četničkih snaga u akciji nemačkih i domobranskih jedinica protiv partizana

📜 Izveštaj komandanta Sandžačkog četničkog odreda od 31. avgusta 1941. Draži Mihailoviću o situaciji u Sandžaku

📜 Program četničkog pokreta DM od septembra 1941. za vreme i posle završetka drugog svetskog rata upućen izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije

📜 Proglas Ttaba Sarajevske oblasti od 1 septembra 1941 god. muslimanima Rogatičkog i Sarajevskog sreza povodom četničkih prijetnji

📜 Izveštaj Komande divizije „Sasari od 2. septembra 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o stanju u Gračacu i Kijevu i o sastanku četničkih pristalica u selu Pađenima kod Knina

📜 Izveštaj komandanta četničkog odreda »Boško Jugović« od 2. septembra 1941. o vojnoj situaciji u istočnoj Bosni i stavu prema srpskoj kvislinškoj vladi

📜 BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 4 od 3 IX 1941 god. (Saopštenje komande Cerskog četničkog odreda i štaba Narodnooslobodilačkog partizanskog Podrinskog odreda)

📜 Izvještaj Štaba Sarajevske oblasti od 5 septembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o izvršenim akcijama i o naporima za organizovanje saradnje sa četnicima

📜 Naređenje komandanta četničkih odreda jugoslovenske vojske od 9. septembra 1941. za mobilizaciju i formiranje jedinica

📜 Naređenje Feldkomandanture 809 od 11. septembra 1941. potčinjenim krajskomandanturama za regulisanje odnosa između pripadnika Vermahta i četničkih odreda Koste Pećanca

📜 Telegram Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 11. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva da se pošalje spisak od 50 komunista i četnika iz Bijeljine koje će otpremiti u sabirni logor Jasenovac

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu bataljona ličkih NOP odreda za podnošenje izvještaja o stanju na području bataljona i za stezanje obruča oko Bihaća, i obavještenje o situaciji poslije četničke izdaje 

📜 Izvještaj Štaba NOP odreda za Tuzlansku oblast od 15 septembra 1941 god. Štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o borbama protiv ustaša u Vlaseničkom i Kladanjskom srezu i o odnosima sa četnicnma

📜 Obaveštenje Komandnog štaba komandanta Srbije od 16. septembra 1941. komandama i ustanovama Vermahta o razvoju oružanog ustanka i formaciji partizanskih i četničkih jedinica na teritoriji Srbije

📜 Izveštaj političkog komesara 1. šumadijskog NOP odreda od 20. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i o sporazumu sa četnicima u Šumadiji

📜 Poziv Zajedničkog štaba Valjevskog partizanskog odreda i četničkog odreda Vlade Zečevića od 20. septembra 1941. pripadnicima bivše vojske da se odupru Nedićevoj mobilizaciji i da stupaju u redove boraca protiv okupatora

📜 Izjava Štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine od 20 septembra 1941 god. o uslovima saradnje sa samostalnim četničkim odredima

📜 Uputstvo načelnika Komande četničkih odreda jugoslovenske vojske od 28. septembra 1941. za mobilizaciju ljudstva i materijalnih sredstava

📜 Sporazum između Glavnog štaba NOPO Bosne i Hercegovine i Štaba bosanskih četničkih odreda od 1. oktobra 1941. o formiranju zajedničkog operativnog štaba i zajedničkih organa vlasti na oslobođenoj teritoriji

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 13 oktobra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stavu prema četnicima

📜 Naredba Draže Mihailovića od 15. oktobra 1941. o postavljenju Pavla Đurišića za komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 16 oktobra 1941 god. Okružnom komntetu KPJ za Kragujevac o stavu prema četnicima Draže Mihailovića

📜 Zapovest Zajedničke komande četničkog i partizanskog odreda od 16. oktobra 1941. za napad na Nemce kod Gornjeg Milanovca

📜 Proglas štaba Užičkog NOP odreda od 20 oktobra 1941 god. narodu užičkog kraja o neprijateljskom radu četnika Draže Mihailovića

📜 Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 21. oktobra 1941. potčinjenim komandama za sprečavanje prodora partizanskih snaga u rejonu planine Manjače i Mrkonjić-Grada

📜 Pismo Draže Mihailovića od 22. oktobra 1941. Vrhovnom štabu NOPOJ o odnosima između četnika i partizana

📜 Izveštaj Novog vremena od 24 oktobra 1941 god. o borbi na Pasjači između četnika Koste Pećanca i delova Topličkog NOP odreda

📜 Sporazum između četničkog odreda na sektoru G. Milanovac – Kragujevac i Kragujevačkog NOP odreda od 24. oktobra 1941. o saradnji u borbi protiv okupatora i kvislinga  

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 28. listopada 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o suradnji Talijana i četnika u Kninskoj krajini

📜 Proglas komande Moravičke čete Užičkog NOP odreda od novembra 1941 god. narodu Moravičkog sreza povodom mučkog napada četnika Draže Mihailovića na partizane u Ivanjici

📜 Otvoreno pismo Glavnog štaba NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu od novembra 1941 god. zavedenim četnicima o izdajničkom radu majora Dangića

📜 Izveštaj načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. novembra 1941. o narodnooslobodilačkom pokretu i o četništvu Draže Mihailovića u Srbiji, njihovom naoružanju, opremi, taktici ratovanja i raspoloženju stanovništva

📜 Izveštaj 342. pešadijske divizije od 1. novembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o vojno-političkoj situaciji kod partizanskih snaga i kod četnika Draže Mihailovića u rejonu Valjevo — Loznica, saradnji sa četnicima Koste Pećanca i zarobljenim nemačkim vojnicima

📜 Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. zameniku komandanta Ribaševinskog četničkog odreda za razoružavanje i hapšenje partizana u rejonu Karana

📜 Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Dobrodolske čete za razoružavanje i hapšenje partizana

📜 Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Zdravčićke čete za prebacivanje u rejon Karana radi napada na partizane

📜 Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. poručniku Tankosiću za razoružavanje i hapšenje partizana i ovladavanje Trešnjicom

📜 Zapovest komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. za napad na Užice

📜 Izveštaj komandanta Višegradskog četničkog odreda od 1. novembra 1941. majoru Bošku Todoroviću o pregovorima sa komandantom italijanskih okupacionih jedinica u Višegradu

📜 Naređenje Štaba četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. za napad na partizane u Čačku

📜 Izveštaj komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. Draži Mihailoviću o situaciji pred napad na Čačak

📜 Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana 

📜 Ultimativni uslovi sporazuma komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda

📜 Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 novembra 1941 god. Okružnom komitetu KPJ Jagodina o stavu prema četnicima Draže Mihailovića

📜 Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju

📜 Zapovest Štaba četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. za napad na partizanske snage u Čačku

📜 Izveštaj Borbe od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice

📜 Izveštaj Borbe od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice i čačak

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 9. novembra 1941. komandantu bosanskih četničkih odreda za prebacivanje četničkih jedinica iz istočne Bosne u rejon Užica i Kosjerića radi napada na partizane

📜 Proglas naprednih žena Čačka od 12 novembra 1941 god. povodom izdaje četnika Draže Mihailovića

📜 Izveštaj Obaveštajnog centra Vermahta u Beogradu od 14. novembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta u odnosu četnika Draže Mihailovića prema NOP-u, o pregovorima predstavnika Vermahta i Draže Mihailovića i o vojnepolitičkoj situaciji u Srbiji

📜 Zapisnik sa četničke konferencije u Vlasenici 17. novembra 1941. o uslovima saradnje sa NOP-om i o formiranju četničke privremene uprave istočne Bosne

📜 Izveštaj Borbe od 18 XI 1941 god. o zločinu četnika kod Kosjerića

📜 Pismo četničke privremene uprave istočne Bosne i Hercegovine od 19. novembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine da se nastave pregovori o saradnji

📜 Izveštaj Borbe od 20 XI 1941 god. o razbijanju četnika kod Pranjana

📜 Izveštaj Borbe od 20 XI 1941 god. o predaji Nemcima na prevaru pohvatanih partizana od strane četnika

📜 Naredba Milana Nedića od 21. novembra 1941. o obrazovanju jedinstvene komande za četničke, ljotićevske i nedićevske jedinice

📜 Izveštaj Borbe od 22 XI 1941 god. o uništenju odreda Pećančevih četnika

📜 Izveštaj Štaba Kopaoničkog NOP odreda Todor Milićević od 26. novembra 1941. Štabu Čačanskog NOP odreda Dragiša Mišović o nedelima četnika u Ibarskoj dolini

📜 Izveštaj Borbe od 27 XI 1941 god. o zločinu četnika kod Brajića

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. studenog 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o odnosima Talijana i četnika prema NDH nakon sporazuma u Opatiji

📜 Saopštenje štaba Požarevačkog NOP odreda od 29 novembra 1941 god. povodom ujedinjenja napada Nemaca, nedićevaca, ljotićevaca i četnika Draže Mihailovića na Požarevački NOP odred

📜 Sporazum od 30. novembra 1941. između komandanta četničkih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i komandanta italijanskog garnizona u Goraždu o obezbeđenju evakuacije italijanskih trupa i predaji vlasti četnicima

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o stavu prema četnicima i borbama na sektoru Crkvice - Grahovo

📜 Odlomak iz dnevnika Rajka Miloševića, borca Ljevorečke partizanske čete, za period novembar-decembar 1941 god. o akcijama čete i stavu četnika prema Narodnooslobodilačkoj borbi

📜 Pismo delegata Draže Mihailovića od 8. decembra 1941. komandantu četničkog Rasinsko-bistričkog bataljona povodom poziva Draže Mihailovića da Pavle Đurišić dođe kod njega i o situaciji u Srbiji

📜 Izveštaj komandanta mesta Radojna od 9 decembra 1941 god. drugu Aleksandru Rankoviću o neprijateljskoj propagandi četničkih vođa Draže Mihailovića

📜 Naređenje štaba Zetskog NOP odreda od 9 decembra 1941 god. komandi Ljevorečke čete za izvođenje akcija i pojačanja budnosti prema četnicima

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 9. decembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o operaciji protiv četnika Draže Mihailovića i o aktivnosti partizana na teritoriji Srbije i NDH

📜 Desetodnevni izveštaj 342. pešadijske divizije od 10. decembra 1941. opunomoćenom komandantu u Srbiji o toku operacije od 30. novembra do 10. decembra protiv partizanskih snaga i četnika Draže Mihailovića u Srbiji, obostranim gubicima i plenu

📜 Izvještaj Obrada Cicmila od 11. decembra 1941. Štabu Aurmitorskog NOP odreda o pregovorima sa četnicima i situaciji na prostoru Foče i sjeveroistočne Hercegovine

📜 Naređenje Štaba 1. valjevskog četničkog odreda od 13. decembra 1941. za saradnju sa vlastima srpske kvislinške vlade

📜 Izveštaj Komande Abvera u Beogradu od 17. decembra 1941. o stanju narodnooslobodilačkog pokreta i o četničkim jedinicama Draže Mihailovića od 7. do 17. decembra 1941. u pojedinim delovima Jugoslavije

📜 Uputstvo Draže Mihailovića od 20 decembra 1941 god. Đorđiji Lašiću i Pavlu Đurišiću za organizovanje četničkih jedinica u Crnoj Gori

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 20 decembra 1941 god. komandantu četničkih odreda Crne Gore za mobilizaciju svih oficira, podoficira i vojnih obveznika u četničke organizacije

📜 Pismo štaba Operatnvne grupe NOP odreda opsade Višegrada od 20 decembra 1941 god. četničkoj komandi kod Vnšegrada

📜 Desetodnevni izveštaj Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. decembra 1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o borbama protiv partizana, situaciji kod četnika Draže Mihailovića, sopstvenim trupama, obostranim gubicima, saobraćaju, privredi i plenu na teritoriji Srbije i Bosne

📜 Instrukcija Draže Mihailovića od 20. decembra 1941. komandantu četničkih odreda u Crnoj Gori i komandantu Limskih četničkih odreda o organizaciji, ciljevima i upotrebi četničkih odreda

📜 Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 21. prosinca 1941. Komandi Dinarske četničke oblasti o situaciji u Šibeniku

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 23. prosinca 1941. poglavniku NDH Anti Paveliću o napadu četnika na Oružničku postaju u selu Štikovo

📜 Poziv Komande NOP odreda Korduna i Banije od 24. decembra 1941. hrvatskom narodu na zajedničku borbu protiv okupatora, ustaša i četnika

📜 Naređenje štaba Durmitorskog NOP odreda od 25 decembra 1941 god. štabu Planinopivskog bataljona o budnosti prema četnicima i držanju veze sa partizannma u istočnoj Bosni 

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 30 decembra 1941 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za čišćenje okoline Rogatice od četnika Draže Mihailovića

📜 Izvještaj Rodoljuba Čolakovića od 31 decembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Bosnu i Hercegovinu o izdajničkom držanju četničkih vođa u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj posebnog opunomoćenika Ministarstva domobranstva NDH od 6. februara 1942. doglavniku Slavku Kvaterniku o četničkim i partizanskim jedinicama u istočnoj Bosni krajem 1941. i početkom 1942. godine

📜 Izvod iz zbirke telegrama Štaba Draže Mihailovića poslatih izbegličkoj jugoslovenskoj vladi od 4. novembra 1941. do 11. juna 1942. godine 

📜 Relacija Takovskog četničkog odreda od 17. juna 1942. o dejstvima odreda protiv partizanskih snaga.u rejonu G. Milanovca od 4. do 10. novembra 1941. godine

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Gornji Milanovac Britanska pomoć četnicima Srpska državna straža (nedićevci) Kruševac Nikšić Kopaonički partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Romanijski partizanski odred Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Narodno oslobodilački odbori Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Milan Nedić Ustanak u Hrvatskoj 1941. 342. pešadijska divizija Toplički partizanski odred Nišavski (svrljiški) partizanski odred Užice Saradnja partizana i četnika 1941. Ustanak u Dalmaciji 1941. Požarevački partizanski odred Ustanak u Lici 1941. Vlasenica Opsada Kraljeva 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Britanija i Jugoslavija Leskovac Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Borbe za Čačak 1941. Dragoljub Draža Mihailović Ivanjica Valjevo Knin Napad četnika na Užice 1941. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Lebane Borbe za Gornji Milanovac 1941. Centralni komitet KPJ Valjevski partizanski odred Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Ustanak u NDH Beograd Požarevac Pavle Đurišić Kalinovik Ustanak u Crnoj Gori 1941. Rasinski partizanski odred SSSR i Jugoslavija Prokuplje Čačak Žene u ratu Ustanak u Pomoravlju 1941. Ustanak u Hercegovini 1941. Kraljevački partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Operacija Užice Babički partizanski odred Pljačka u ratu Kosmajski partizanski odred Toplica u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Užička Požega Josip Broz Tito Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Požeški četnički odred Knjaževac Franz Böhme Četnički zločini 1. šumadijski partizanski odred Kraljevo Saradnja četnika sa okupatorom Kosta Pećanac