Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Toplički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 8. 1941. Kod manastira Ajdanovca (na pl. Jastrepcu) OK KPJ za Niš formirao Toplički NOP odred.

⚔️ 13. 8. 1941. U s. V. Plani (kod Prokuplja) Toplički NOP odred napao i razoružao posadu žand. stanice.

⚔️ 22. 8. 1941. U s. Žitorađi (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda razoružali odeljenje žandarma.

⚔️ 25. 8. 1941. Kod Bajčinskih koliba (na pl. Jastrepcu) u sastavu Topličkog NOP odreda formirane dve čete (Jastrebačka i Pasjačka).

⚔️ 28. 8. 1941. Kod manastira Ajdanovca (na pl. V. Jastrepcu) i u s. Bublici (kod Prokuplja) održani veliki narodni zborovi na kojima su rukovodioci Topličkog NOP odreda i članovi OK KPJ govorili o situaciji u zemlji i svetu i pozvali narod u borbu protiv okupatora.

⚔️ 30. 8. 1941. Kod ž. st. Bresničića (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda pokidali tt veze.

⚔️ 0. 9. 1941. U sastavu Topličkog NOP odreda formirane dve čete: Jastrebačka i Pasjačka.

⚔️ 6. 9. 1941. Kod s. Bulatovca (blizu Prokuplja) Toplički NOP odred napao i oštetio nemački transportni avion, koji se tu prinudno spustio. Avion je. pored posade, obezbeđivalo i odeljenje nemačkih vojnika. Poginulo 4 nemačka vojnika.

⚔️ 9. 9. 1941. U s. Aleksandrovu (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda razoružali odeIjenje žandarma.

⚔️ 18. 9. 1941. Kod s. Draguše (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 27. 9. 1941. Kod s. Mikulovca (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda odbili napad četnika Koste Pećanca.

⚔️ 0. 10. 1941. Štab Topličkog NOP odreda izdao proglas narodu Toplice o izdajničkom radu četničkog komandanta Koste Pećanca.

⚔️ 7. 10. 1941. U s. Bublici (kod Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda razoružala četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 9. 10. 1941. Toplički NOP odred i delovi Kukavičkog NOP odreda napali Prokuplje: razoružali i zarobili oko 100 četnika Koste Pećanca i žandarma, spalili arhive seoskog načelstva i opštine, zaplenili 1 mitraljez, 80 pušaka i milion dinara, iz zatvora oslobodili 28 zatvorenika, među kojima 8 aktivnih partizana, i u zoru se povukli na Pasjaču pl.

⚔️ 12. 10. 1941. Otpočeo koncentrični napad oko 3.000 četnika Koste Pećanca na Toplički i deo Kukavičkog NOP odreda na pl. Pasjači. U trodnevnim borbama kod s. Đurevca, s. Jovine Livade, s. Pasjače, s. Belog Kamena, na Pasjačkom visu i kod s. Kožinca, četnici su potpuno razbijeni. Zarobljeno je preko 150 četnika i zadobijen je veliki ratni materijal.

⚔️ 23. 10. 1941. U s. Džigolju (kod Prokuplja) Jastrebačka četa Topličkog NOP odreda razbila četnike Koste Pećanca.

⚔️ 2. 11. 1941. Između sela Prćilovice i D. Adrovca (na pruzi Stalać-Niš) delovi Topličkog NOP odreda razrušili prugu.

⚔️ 7. 11. 1941. Jablanički, Toplički i deo Babičkog NOP odreda napali Lebane, Medveđu i Lece, koje su branili četnici Koste Pećanca i žandarmi. Posle kraće borbe posada se predala i ta mesta su oslobođena.

⚔️ 9. 11. 1941. Na Lebanskom kršu Jablanički i deo Topličkog NOP odreda odbili napad oko 400 nemačkih vojnika i povratila ih u Leskovac.

⚔️ 13. 11. 1941. Delovi Topličkog NOP odreda prekinuli saobraćaj između sela Lužana i Tešice (na pruzi Stalać-Niš) i spalili opštinske arhive u selima Dakusu, Orljanu i Loćiki.

⚔️ 21. 11. 1941. U s. V. Šiljegovcu (kod Kruševca) Rasinski i deo Topličkog NOP odreda napali četnike Koste Pećanca, nanevši im gubitke od 5 mrtvili i 4 ranjena, ali nisu uspeli da ih izbace iz utvrđene školske zgrade.

⚔️ 29. 11. 1941. Kod s. Zdravinja (na pl. Jastrepcu) četnici Koste Pećanca napali Jastrebačku četu Topličkog NOP odreda i zarobili mu jednu desetinu boraca.

⚔️ 0. 12. 1941. U sporazumu sa četničkim komandantom, jedna četa Topličkog NOP odreda ilegalno ušla u Prokuplje gde je ostala do dolaska bugarskih okupatorskih vojnika, 9,. januara 1942. godine.

⚔️ 0. 12. 1941. U sastavu Topličkog NOP odreda formirana i četvrta četa - Vidojevačka.

⚔️ 0. 12. 1941. Štab Topličkog NOP odreda uputio poziv narodu Toplice da povede još oštriju borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 5. 12. 1941. Izmežu ž. stanice Kočane i Pukovac (na pruzi Niš-Leskovac) delovi Topličkog NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 5. 12. 1941. Toplički i Rasinski NOP odred napali četnike Koste Pećanca u Blacu i naneli im gubitke od 40 mrtvih, 20 ranjenih i 60 zarobljenih. Tom prilikom su oslobodili desetak partizana zarobljenih 29. novembra kod s. Zdravinja (blizu Prokuplja). Zaplenili su 100 pušaka, 2 p. mitraljeza i 1 mitraljez. Partizani su imali 4 poginula i 6 ranjenih.

⚔️ 8. 12. 1941. Delovi Topličkog NOP odreda upali u bolnicu u Prokuplju i uzeli potreban sanitetski materijal, a zatim demolirali postrojenja na ž. stanici.

⚔️ 10. 12. 1941. Kod ž. st. Pukovac (na pruzi Niš-Leskovac) delovi Topličkog NOP odreda oštetili železničku prugu na nekoliko mesta.

⚔️ 12. 12. 1941. Na Pasjači održana partijska konferencija predstavnika partijskih organizacija iz Toplice i iz Topličkog NOP odreda. Diskutovano o dotadašnjem i o budućem radu.

⚔️ 20. 12. 1941. Na r. Toplici kod postaje Podina (na pruzi Niš-Prokuplje) delovi Topličkog NOP odreda srušili gvozdeni most.

⚔️ 0. 1. 1942. Na pl. Pasjači Štab Topličkog NOP odreda doneo odluku da otpusti jedan broj boraca a ostatak svog odreda podeli u grupe. Takva odluka je rezultirala iz pogrešnog tumačenja pisma CK KPJ od 14. decembra 1941, u kome se kaže da partizanske jedinice treba da budu male čete od oko 50 boraca, lako pokretljive, koje će napadati neprijatelja na najosetljivijim mestima, kao i iz pogrešnog shvatanja da prema bugarskoj okupatorskoj vojsci treba voditi miroljubivu politiku. Na intervenciju Okružnog komiteta KPJ za Niš, veći broj boraca je ubrzo vraćen u Toplički NOP odred.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Berilja (blizu Prokuplja) Pasjačka četa Topličkog NOP odreda zarobila i razo ružala 14 bugarskih vojnika.

⚔️ 0. 1. 1942. Reorganizovan Toplički NOP odred: formirano sedam partizanskih četa, svaka od po 80-120 boraca.

⚔️ 4. 1. 1942. U s. Kočanu (na putu između Niša i Leskovca) delovi Topličkog NOP odreda razoružali žand. stanicu.

⚔️ 1. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda demolirali stanična postrojenja na ž. st. Pukovac (pruga Niš-Leskovac).

⚔️ 4. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda uništili uređaje na ž. st. Vojvoda Bojović (pruga Prokuplje-Kuršumlija).

⚔️ 9. 2. 1942. U s. Pukovcu (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda napali Pukovački četnički odred Koste Pećanca, naneli mu gubitke i razbili ga.

⚔️ 12. 2. 1942. U Ribarskoj Banji Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali i delimično razoružali Ribarski četnički odred Koste Pećanca.

⚔️ 14. 2. 1942. Iz Prokuplja 14. pešadi.iski puk bugarske 17. divizije i iz s. Širokih Njiva četa žandarma i četnici Koste Pećanca preduzeli napad na đelove Topličkog NOP odreda na Pasiači i Belom Kamenu. U borbama kod Pasjačkog visa bugarski vojnici su pretrpeli gubitke od preko 35 mrtvih i ranionih. Partizanske jedinice su se povukle ka s. Statovcu i izbegle udar nadmoćnog nenriiatelia. Za odmazdu, bugarske jedinice spalile sela na pl. Pasjači, te streljali oko 100 i internirali preko 300 ljudi.

⚔️ 15. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda napali Kuršumliju koju su branili četnici Koste Pećanca i posle tročasovne borbe je zauzeli. Ubijeno je 14 i zaroblieno 38 četnika. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 4. p. mitraljeza, 60 pušaka i veća količina municije i opreme.

⚔️ 21. 2. 1942. U s. Stržavi (kod Prokuplja) bugarski vojnici streljali 50 meštana za odmazdu što su u tom selu 2 bugarska vojnika poginula u borbi protiv delova Topličkog NOP odreda.

⚔️ 22. 2. 1942. Četnici Koste Pećanca odbacili delove Topličkog NOP odreda i zauzeli Kuršumliju, ubivši 24, ranivši 4 i zarobivši 16 partizana (koje su četnici streljali).

⚔️ 26. 2. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda oštetili železnički most na pruzi Prokuplje-Kuršumlija i posekli oko 500 tt stubova.

⚔️ 28. 2. 1942. U s. Svarču (kod Prokuplja) četnici Koste Pećanca napali jednu četu Topličkog NOP odreda i naneli joj gubitke od 18 mrtvih. Po pristizanju glavnine Topličkog i Rasinskog NOP odreda izvršen je napad na četničke snage, te su ove razbijene i prisiljene na povlačenje u Blace. Četnici su pretrpeli gubitke od 45 mrtvih i 22 zarobljena.

⚔️ 0. 3. 1942. Između s. Tešice i s. Lužana Maloj astrebačka četa Topličkog NOP odreda porušila na više mesta železničku prugu Niš-Stalać.

⚔️ 0. 3. 1942. Pasjačka četa Topličkog NOP odreda podelila se na manje grupe. Neke od tih grupa su zarobili četnici i jedinice bugarskog 1. okupacionog korpusa.

⚔️ 2. 3. 1942. Kod s. Čubure i s. Krajkovca (blizu Prokuplja) Malojastrebačka četa Topličkog NOP odreda, u borbi vođenoj ceo dan, razbila jedan četnički odred Koste Pećanca i četu nedićevaca i nanela im gubitke od oko 50 mrtvih i 30 zarobljenih, dok je sama imala 2 ranjena.

⚔️ 3. 3. 1942. Pod pritiskom četnika Koste Pećanca Malojastrebačka četa Topličkog NOP odreda se iz okoline s. Čubure prebacila na Crni vrh (M. Jastrebac). Po naređenju Koste Pećanca četnici su, zbog pretrpljenih gubitaka (2. marta), spalili s. Čuburu.

⚔️ 3. 3. 1942. Otpočeo napad bugarskih i nedićevskih jedinica i četnika Koste Pećanca na Toplički, Rasinski, Jablanički i Leskovački NOP odred u cilju zauzimanja slobodne teritorije u Toplici i Jablanici.

⚔️ 5. 3. 1942. Delovi Topličkog NOP odreda posekli oko 100 tt stubova između ž. stanica Lužane i Grejafi (na pruzi Niš-Stalać).

⚔️ 7. 3. 1942. Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa, u sadejstvu sa nedićevcima, ljotićevcima i četnicima (ukupne jačine oko 10-15.000 ljudi), napali Jablanički i Leskovački NOP odred i delove Topličkog NOP odreda. Posle četvorodnevnih borbi Jablanički i Leskovački NOP odred su se iz rejona s. Dobre Vode na pl. Rađanu probili na pl. Pasjaču. Prvog dana borbe kod s. Gazdara (blizu Medvede) poginuo je Zejnel Ajdini, narodni heroj.

⚔️ 7. 3. 1942. U s. Gubetinu (kod Prokulja) četnici Koste Pećanca blokirali Vidovačku četu Topličkog NOP odreda. U kratkoj, ali oštroj borbi četa se iz obruča probila prema Vi dojevačkom kršu, uz gubitke od 15 poginulih i nestalih boraca.

⚔️ 11. 3. 1942. Kod s. Dobre Vode (na pl. Rađanu) Jablanički i Leskovački NOP odred probili obruč bugarskih, četničkih i nedićevskih jedinica i preko s. Dragog Dela i s. Žitnog Potoka izbili na pl. Pasjaču, gde su se spojili sa delovima Topličkog NOP odreda.

⚔️ 12. 3. 1942. U s. Belom Kamenu (na pl. Pasjači) formiran Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda.

⚔️ 12. 3. 1942. Privremeni operativni štab za Jablanički i Kukavički NOP odred i delove Topličkog NOP odreda doneo odluku da ove jedinice otpočnu prodor sa pl. Pasjače ka Jablanici i Pustoj reci, gde su naišli na jake neprijateljske snage koje su im nanele znatne gubitke.

⚔️ 13. 3. 1942. Grupa od 25 boraca Topličkog NOP odreda sačekala u zasedi kod s. M. Plane (blizu Prokuplja) nedićevski kamion s municijom. Pratnja kamiona delimično je izginula, a ostatak je pobegao za Prokuplje. Zaplenjeno 20 sanduka municije, a kamion je zapaljen. Istog dana ta grupa u zasedi ubila je 1 oficira i 1 podoficira i 4 Nedićeva vojnika ranila koji su autobusom išli iz Kuršumlije za Prokuplje.

⚔️ 17. 3. 1942. U selu Pretrešnji (blizu Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 18. 3. 1942. Na položaju s. Džigolj - s. Mikulovac (kod Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinskog NOP odreda odbili napad Humskog i Džigoljskog četničkog odreda Koste Pećanca i protivnapadom naterali ih u panično bekstvo ka Prokuplju, uz osetne gubitke u mrtvim i ranjenim. Gubici odreda: 3 poginula i nekoliko ranjenih boraca.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Kostenice (blizu Prokuplja) oko 1500 bugarskih vojnika i četnika Koste Pećanca napalo delove Topličkog NOP odreda. Borba je vođena ceo dan, a uveče su se partizani povukli ka grebenu pl. Jastrepca, uz gubitke od 4 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 19. 3. 1942. Kod s. Rečice (blizu Prokuplja) delovi Topličkog i Rasinski NOP odred vodili borbu protiv bugarskih vojnika i četnika. Usled nadmoćnosti neprijatelja partizani su se povukli ka s. V. Plani.

⚔️ 21. 3. 1942. U s. V. Plani (kod Prokuplja) dve čete Topličkog NOP odreda vodile borbu sa oko 200 četnika Koste Pećanca i razbile ih, nanevši im gubitke od 10 mrtvih.

⚔️ 23. 3. 1942. U s. Bucu (kod Kruševca) Rasinski NOP odred i delovi Topličkog NOP odreda napali oko 150 četnika Koste Pećanca, ubili 6 i zarobili 8 četnika. Zbog nailaska bugarskih vojnika i nedićevaca partizani su se povukli ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 12. 4. 1942. U s. Rgaju (kod Prokuplja) bugarske, nedićevske i četničke snage opkolile i potpuno razbile Vidovačku četu Topličkog NOP odreda. Među zarobljenima bio je i sekretar OK KPJ za niški okrug Sreten Mladenović Mika, narodni heroj, koga su četnici posle zverskog mučenja, ubili u Kuršumliji.

⚔️ 25. 4. 1942. Otpočeo bugarsko-četnički napad na deiove Topličkog i Rasinskog NOP odreda na Jastrepcu, koji je trajao do 30. aprila. Pod pritiskom delova 17. bugarske divizije i nekoliko Pećančevih odreda Toplički (tada preimenovan u Jastrebački NOP odred) i Rasinski NOP odred uspeli su da se probiju ka Kopaoniku, odakle su se, po završetku napada, vratili na Jastrebac.

⚔️ 0. 8. 1942. Od Pasjačke čete Topličkog NOP odreda i preživelih boraca Jablaničkog NOP odreda formiran Jablaničko-pasjački NOP odred -Stanimir Veljković Zele-.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Zarobljenici u ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Požarevački partizanski odred Centralni komitet KPJ Bugarski zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1943. Ustanak u Srbiji 1941. Bugarska u drugom svetskom ratu Babički partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ilegala u ratu Kosta Pećanac Četnici u drugom svetskom ratu Lebane Jablanički partizanski odred Kuršumlija Španski borci u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Niš Toplica u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Holokaust u Jugoslaviji Četnici u ustanku Leskovac 1. bugarski okupacioni korpus Kruševac Avijacija u oslobodilačkom ratu Vermaht u Jugoslaviji Blace Požarevac Velika Plana Borbe u Srbiji 1942. Narodni heroji Jugoslavije Jastrebački partizanski odred Kukavički (leskovački) partizanski odred Rasinski partizanski odred Sanitet u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Partizanski odred Zejnel Ajdini Srpska državna straža (nedićevci) Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Prokuplje