Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Babički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 9. 1941. Na inicijativu OK KPJ za leskovački okrug, jedna desetina Leskovačkog NOP odreda upućena je na Babičku goru sa ciljem da preraste u Babički NOP odred.

⚔️ 8. 10. 1941. Delovi Babičkog NOP odreda proterali četnike i spalili opštinsku arhivu u selima Lapotincu i Konjuvcu (kod Leskovca).

⚔️ 10. 10. 1941. U s. Drčevcu kod Vlasotinaca Babički NOP odred razoružao 15 četnika Koste Pećanca.

⚔️ 12. 10. 1941. Na Babičkoj gori oko 300 nemačkih vojnika, četnika i nedićevaca napalo Babički NOP odred, koji se povukao ka Babičkom Selu.

⚔️ 16. 10. 1941. Između ž. st. Leskovca i Pečenjevca Babički NOP odred demontirao prugu, usled čega se prevrnula jedna kompozicija.

⚔️ 17. 10. 1941. U s. Kosančiću (kod Leskovca) Babički NOP odred spalio opštinsku arhivu i zaplenio 5 vagona žita i 6 kamiona, pa deo žita podelio narodu a drugi deo kamionima prebacio u sela Puste reke, za potrebe NOP odreda.

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Drčevcu (kod Leskovca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali 15 četnika.

⚔️ 7. 11. 1941. Jablanički, Toplički i deo Babičkog NOP odreda napali Lebane, Medveđu i Lece, koje su branili četnici Koste Pećanca i žandarmi. Posle kraće borbe posada se predala i ta mesta su oslobođena.

⚔️ 8. 11. 1941. Između ž. stanica Đorđevo i Grdelica delovi Babičkog NOP odreda oštetili prugu, usled čega je nemački transportni voz iz Skoplja iskočio iz šina.

⚔️ 1. 12. 1941. Između ž. stanica Leskovac i Pečenjevci Babički NOP odred porušio prugu, usled čega je nemački transportni voz iskočio iz šina.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod zaseoka Manastirišta (blizu Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda onesposobili za rad električnu centralu.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod s. Doljevca (blizu Prokuplja) delovi Babičkog NOP odreda srušili gvozdeni most na r. Toplici.

⚔️ 14. 1. 1942. U s. Čagrovcu i s. Gadžinu Hanu (kod Niša) Babički NOP odred spalio opštinske arhive i pokidao telefonske linije prema Nišu.

⚔️ 20. 1. 1942. U s. Svodu (kod Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali desetak finansa, zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 i zarobili 1 četnika Koste Pećanca.

⚔️ 20. 1. 1942. Na r. J. Moravi, između Leskovca i Vlasotinaca, delovi Babičkog NOP odreda srušili most i zarobili dva žandarma.

⚔️ 0. 2. 1942. Delovi Babičkog NOP odreda upali u fabriku štofa -Jedinstvo- u Grdelici (kod Leskovca) i zarobili nekoliko nedićevaca.

⚔️ 0. 2. 1942. Grupa od oko 50 boraca Babičkog NOP odreda (nazivana Babičkim pođodređom) upućena u reion s. Gradišta fu blizini novoustanovljene srpsko-bugarske granice) radi dejstva i širenja NO pokreta.

⚔️ 4. 2. 1942. U s. Biljanici i s. Manojlovcu (kod Leskovca) Babički NOP odred napao bugarsku posadu. U Cetvoročasovnoj borbi pretrpljeni su obostrano osetni gubici. Sutradan su se bugarski vojnici vratili u Leskovac.

⚔️ 5. 2. 1942. U s. Jelašnici (kod Niša) delovi Babičkog i Nišavskog NOP odreda napali četničku i bugarsku posadu, ali boreći se do svanuća, nisu uspeli da je savladaju, pa su se povukli prema s. Bancarevu.

⚔️ 18. 2. 1942. Bugarska kaznena ekspedicija upala u s. Pečenjevce (kod Leskovca) i spalila desetak kuća boraca Babičkog NOP odreda.

⚔️ 21. 2. 1942. Otpočele dvodnevne borbe Babičkog i Nišavskog NOP odreda protiv 11. oružanog odreda SDS, Vlasotinačkog četničkog odreda i bugarskih jedinica. Nišavski NOP odred uspeo je da se probije i prebaci na Svrljiške pl., dok je Babički NOP odred, posle pretrpljenih gubitaka u borbi kod s. V. Krčimir, prešao u Crnu Travu.

⚔️ 27. 2. 1942. U s. Ravnoj Dubravi (kod Vlasotinca) Babički NOP odred napao nedićevce i proterao ih ka Vlasotincu.

⚔️ 0. 3. 1942. Delovi Babičkog NOP odreda koji su dejstvovali u rejonu Suve planine potpuno su uništeni posle nekoliko uzastopnih borbi protiv četnika Koste Pećanca.

⚔️ 2. 3. 1942. Zbog pritiska delova bugarskog 1. okupacionog korpusa, nedićevaca i četnika Štab Babičkog NOP odreda raspustio jedan broj boraca a ostatak (oko 40 boraca) podelio na 4 desetine, te ove uputio da dejstvuju odvojeno, s tim da se posle 15 dana ponovo sastanu. Neprijatelj je ove grupe razbio i uništio.

⚔️ 11. 3. 1942. Severno od s. Grgetega (kod Iriga) formirana Krušedolska partizanska četa. U s. Bežištu (blizu Babušnice), u borbi protiv četnika poginulo 10 boraca Babičkog NOP odreda.

⚔️ 9. 5. 1942. U s. Jabukoviku (kod Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali 6 bugarskih vojnika.

⚔️ 0. 8. 1942. U rejonu s. Valniša (blizu Babušnice) od boraca bivšeg Babičkog NOP odreda formiran Crnotravski NOP odred.

⚔️ 18. 5. 1944. Kod s. Ostrozuba (blizu Vlasotinaca), od boraca Babičkog NOP odreda i Komande crnotravskog vojnog područja, formirana 12. srpska NO brigada.

Dokumenti

📜 Izveštaj o akcijama Babičkog partizanskog odreda za mesec decembar 1941 god.

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 16 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o brojnom stanju partiske i vojne organizacije i akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o partiskom radu i stanju Leskovačkog, Jablaničkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 30 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Jablaničkog, Leskovačkog i Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 6 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Babičkog NOP odreda

📜 Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od jula 1942. Okružnom komitetu o stanju Babičkog NOP odreda i o situaciji na terenu Crne Trave

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade i Babičkog NOP odreda za pripremanje napada na Vlasotince i razbijanje četničkih snaga na teritori Zaplanja i Babičkog

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste NO brigade, Babičkom odredu i Komandi baterije divizije za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske brigade i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za preduzimanje položaja Dvadeset četvrte NO divizije i dalja dejstva u pravcu Niša

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za dejstva u pravcu Niša

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u ustanku Crnotravski partizanski odred Nišavski (svrljiški) partizanski odred Bugarski zločini u Jugoslaviji Lebane 12. srpska brigada Toplički partizanski odred Skoplje Jablanički partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 24. srpska divizija NOVJ Leskovac Prokuplje Borbe u Sremu 1942. Niš Crna Trava Ni zrno žita okupatoru! Kosta Pećanac Irig Bugarska u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Srbiji 1944. Toplica u oslobodilačkom ratu Pusta Reka 22. srpska divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Vlasotince Kukavički (leskovački) partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom 1. bugarski okupacioni korpus Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1942.