Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Vlasotince u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 33 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 10. 1941. Kukavički NOP odred napao Vlasotince i, posle dvočasovne borbe, razoružao 30-40 žandarma, spalio arhive Opštine, Sreza, Poreske uprave i Pošte i zaplenio 500.000 dinara.

⚔️ 10. 10. 1941. U s. Drčevcu kod Vlasotinaca Babički NOP odred razoružao 15 četnika Koste Pećanca.

⚔️ 5. 11. 1941. Kod s. Tulova (blizu Vlasotinaca) poginuo politički komesar Kukavičkog NOP odreda Vladimir Đorđević, narodni heroj.

⚔️ 21. 11. 1941. Delovi Kukavičkog, Babičkog i Jablaničkog NOP odreda napali neprijateljsku posadu u Vlasotincu i prodrli u ovo mesto,ali, zbog slabe koordinacije i rukovođenja, posadu nisu razoružali.

⚔️ 0. 1. 1942. Kod zaseoka Manastirišta (blizu Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda onesposobili za rad električnu centralu.

⚔️ 20. 1. 1942. U s. Svodu (kod Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali desetak finansa, zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 i zarobili 1 četnika Koste Pećanca.

⚔️ 20. 1. 1942. Na r. J. Moravi, između Leskovca i Vlasotinaca, delovi Babičkog NOP odreda srušili most i zarobili dva žandarma.

⚔️ 27. 2. 1942. U s. Ravnoj Dubravi (kod Vlasotinca) Babički NOP odred napao nedićevce i proterao ih ka Vlasotincu.

⚔️ 9. 5. 1942. U s. Jabukoviku (kod Vlasotinaca) delovi Babičkog NOP odreda razoružali 6 bugarskih vojnika.

⚔️ 0. 2. 1943. U s. Ravnoj Gori (kod Vlasotinaca) održano vojno-političko savetovanje kome je prisustvovao delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukmanović Tempo. Odlučeno je da se za teritoriju od Babičke gore i Suve planine na severu do r. Pčinje i pl. Kozjaka na jugu, od boraca Crnotravskog NOP odreda, formira 2. južnomoravski NOP odred, sastava: tri čete, što je odmah i učinjeno. Odred je dobio zadatak da što pre formira bataljone i izvrši pripreme za formiranje brigade. Formiran je i OK KPJ za Vranje.

⚔️ 18. 4. 1943. U s. Garama (kod Vlasotinaca) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda ubili bugarskcTg kmeta i 1 policajca. Za odmazdu, bugarski policajci su spalili u selu 170 kuća, streljali 8 ljudi, a sve ostalo stanovništvo internirali u Bugarsku.

⚔️ 20. 6. 1943. Kod s. Jastrepca (blizu Vlasotinaca) delovi 2. južnomoravskog NOP odreda iz zasede ubili 1 i ranili 1 bugarskog vojnika.

⚔️ 3. 12. 1943. Između s. Lopušnje i s. Kruševice diverzantska grupa 2. južnomoravskog NOP odreda pokidala tt linije i demolirala električnu centralu koja je snabdevala Vlasotince.

⚔️ 0. 1. 1944. Formiran SNO odbor za srez Vlasotince.

⚔️ 4. 2. 1944. U s. Jabukoviku (kod Vlasotinaca), od boraca 2. južnomoravskog NOP odreda, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 5. južnomoravsku NO brigadu. Istovremeno je reorganizovan 2. južnomoravski NOP odred: formirana su dva bataljona.

⚔️ 21. 2. 1944. U s. Svodu i s. Dejanu (kod Vlasotinaca) bataljon 5. južnomoravske NO brigade napao bugarsku posadu i zaplenio 1000 kg šećera i drugih prehrambenih artikala.

⚔️ 23. 2. 1944. Između s. Vusa i s. Kozila (blizu Vlasotinaca) jedan bataljon 5. južnomoravske NO brigade odbio napad 200 bugarskih vojnika i odbacio ih ka s. Svodu i s. Dejanu. Jedan borac NO brigade je poginuo.

⚔️ 26. 2. 1944. Kod s. Lipovice (blizu Vlasotinaca) delovi SDS i SDK i četnici iz Leskovca i Vlasotinaca, uz podršku bugarske avijacije, napali 2. i 5. južnomoravsku NO brigadu. U borbi vođenoj ceo dan neprijatelj je razbijen i odbačen u polazne garnizone. Ostavio je 15 mrtvih.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Dobrovišu (kod Vlasotinaca) obrazovan ilegalni SNO odbor za srez lužnički.

⚔️ 3. 3. 1944. U s. Brezovici (kod Vlasotinaca) bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev- prešao pod komandu 1. sofijske zone.

⚔️ 8. 4. 1944. U s. Ljuberađi (kod Vlasotinaca) 5. južnomoravska NO brigada blokirala bugarsku posadu, ali nije uspela da je uništi. Zaplenivši u bugarskom magacinu 100 kg pirinča, 100 kg šećera, veću količinu brašna i drugih namirnica i zapalivši opštinsku zgradu, ona se povukla ka s. Crnoj Travi.

⚔️ 12. 4. 1944. U s. Krivoj Feji (kod Vlasotinaca) 6. južnomoravska NO brigada napala jako utvrđenje bugarske policije. U borbi vođenoj do 14 časova poginulo je 30 bugarskih policajaca, dok se 288 predalo. Zaplenjeno: 10 p. mitraljeza, 20 automata, 280 pušaka, 50 revolvera, 40.000 metaka, radio-stanica i drugi materijal i oprema. Brigada je imala 8 poginulih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 13. 4. 1944. U s. Kalni (kod Vlasotinaca) jedan ojačani bataljon bugarskog 25. pešadijskog puka napao (iz pravca Trna u Bugarskoj i iz pravca Strezimirovaca) 5. južnomoravsku NO brigadu. U borbi vođenoj na vrhu Tumbi 5. južnomoravska NO brigada je razbila tu bugarsku jedinicu. Poginula su 33 a zarobljena 3 bugarska vojnika. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca. Zaplenila je 1 p. mitraljez, 39 pušaka 3000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 0. 5. 1944. U s. Kalni (kod Vlasotinaca), od bugarskog Trnskog partizanskog odreda (bataljoni -Hristo Botev- i -Vasil Levski-), formirana bugarska 2. sofijska NO brigada.

⚔️ 2. 5. 1944. U s. Kalni (kod Vlasotinaca), od ljudstva sa bugarske teritorije, formirana bugarska 1. sofijska partizanska brigada.

⚔️ 11. 5. 1944. U s. Bistrici (kod Vlasotinaca) jedan bugarski bataljon napao 8. srpsku NO brigadu, ali je posle devetočasovne borbe odbačen ka s. Novom Selu. Poginulo je 10 i ranjeno više bugarskih vojnika. Zaplenjeno: 1 minobacač i više pušaka. Gubici 8. brigade 3 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 5. 1944. U s. Darkovcu (kod Vlasotinaca), od dotadašnjeg Kosovskog NOP odreda i novodošlih boraca, formiraiia Kosovska NO brigada.

⚔️ 18. 5. 1944. Kod s. Ostrozuba (blizu Vlasotinaca), od boraca Babičkog NOP odreda i Komande crnotravskog vojnog područja, formirana 12. srpska NO brigada.

⚔️ 19. 5. 1944. Bugarski bataljon, podržan sa 2 aviona, upao u s. Crvenu Jabuku (kod Vlasotinaca) i počeo da pali kuće i da ubija stanovnike. Da bi zaštitila narod i sprečila paljenje, 7. srpska NO brigada je napala ovu bugarsku jedinicu i odbacila je preko Crnog vrha ka Daščanom kladencu. Poginulo je 6 bugarskih vojnika, a oboren je jedan avion, u kome su poginula 2 avijatičara. Gubici 7. brigade: 2 poginula i 14 ranjenih boraca. Neprijatelj je spalio 50 kuća i streljao 52 lica, među kojima i četrnaestoro dece do 7 godina.

⚔️ 9. 7. 1944. Otpočeo napad 22. divizije NOVJ na dva četnička korpusa (oko 2000 četnika) koncentrisana u s. Konopnici, s. Stajkovcu, s. Manojlovcu i s. Biljanici (blizu Vlasotinaca). Divizija je u borbama do 11. jula prisilila četnike na odstupanje ka r. J. Moravi, a zatim, do 15. jula, čistila prostoriju Zaplanja i Babičke gore od razbijenih četničkih grupa. Poginulo je 66 i zarobljeno 169 četnika. Divizija je imala 9 mrtvih, 17 ranjenih i 5 nestalih boraca.

⚔️ 30. 9. 1944. Jedinice 22. divizije NOVJ zauzele Vlasotince koje su branili nemački vojnici i pripadnici SDS i četnici. Poginulo je oko 50, a zarobljeno 309 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je: 15 mitraljeza i p. mitraljeza, 2 topa, minobacač, 350 pušaka, oko 50.000 metaka i veća količina drugog ratnog materijala. Jedinice 22. divizije imale su 25 mrtvih i 45 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 10. 1944. Posle trodnevnih borbi, nadirući od Leskovca i preko s. Ravne Dubrave, delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- savladali otpor 8. i 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ i jednog puka bugarske 1. divizije i zauzeli Vlasotince. Jedinice NOVJ povukle su se severno od Vlasotinaca i kod s. Jelašnice.

⚔️ 10. 10. 1944. Bugarska Tenkovska brigada i 1. vlasotinačka brigada 22. divizije NOVJ, uz podršku avijacije Crvene armije, savladale upornu odbranu delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika i oslobodile Vlasotince. Neprijatelj se, uz gubitke od oko 300 poginulih, povukao ka Leskovcu.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Novo Selo - Gornja Lopušnja - Kozilo i prikupljanje podataka o neprijatelju u Vlasotincu

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama Divizije na pruzi Leskovac - Vladičin Han i o pretstojećem napadu na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade i Babičkog NOP odreda za pripremanje napada na Vlasotince i razbijanje četničkih snaga na teritori Zaplanja i Babičkog

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste NO brigade, Babičkom odredu i Komandi baterije divizije za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske brigade i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Desete srpske NO brigade za napad na Vlasotince

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 1 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe za oslobođenje Vlasotinca

Fotografije

Povezane odrednice

Srpska državna straža (nedićevci) 22. srpska divizija NOVJ Crnotravski partizanski odred Svetozar Vukmanović Tempo 13. srpski korpus NOVJ Deca u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori 7. SS divizija Prinz Eugen Leskovac Borbe u Srbiji 1944. Ilegala u ratu Borbe u Srbiji 1942. Crvena armija Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1943. 12. srpska brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 1. kosovska brigada Borbe na Kosovu i Metohiji Zasede u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Politički komesari u NOR-u Partizanke Kosta Pećanac 7. srpska brigada (5. južnomoravska) Bugarski zločini u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Četnici u drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Jablanički partizanski odred 10. srpska brigada (7. južnomoravska) Kukavički (leskovački) partizanski odred Babički partizanski odred Centralni komitet KPJ Glavni štab Srbije Crna Trava Kosovski partizanski odred Četnici u ustanku 2. južnomoravski partizanski odred 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 1. vlasotinačka brigada Žene u ratu Vranje