Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

1. kosovska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 4 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 12. 5. 1944. U s. Darkovcu (kod Vlasotinaca), od dotadašnjeg Kosovskog NOP odreda i novodošlih boraca, formiraiia Kosovska NO brigada.

⚔️ 12. 5. 1944. Na Stanikinom krstu (kod Vranja) 3. makedonska NOU, 8. srpska i Kosovska NO brigada vodile vrlo oštre borbe protiv nadmoćnih bugarskih snaga (jačine oko tri puka). Pošto je neprijatelj ovladao položajima, brigade su se probile prema putu Trn - s. Klisura (Bugarska).

⚔️ 13. 5. 1944. Kod Znepolja (na putu s. Klisura - Trn, u Bugarskoj) 3. makedonska, 8. srpska i Kosovska NO brigada vodile susretne borbe protiv 2. bugarskog konjičkog puka i odbacile ga, zatim produžile pokret pravcem s. Leva Reka - Trkljane - Uši (bugarska teritorija).

⚔️ 18. 5. 1944. Na pl. Kozjak (kod Kumanova) izbile 3. makedonska NOU brigada, 6. južnomoravska i Kosovska NO brigada, probijajući se preko bugarske teritorije.

⚔️ 19. 5. 1944. Od 3. makedonske NOU brigade (bez jednog bataljona) i po jednog bataljona iz 6. južnomoravske i Kosovske NO brigade formirana Udarna grupa. Ona je, sa svojim Operativnim štabom, preduzela pokret za istočnu Makedoniju u jeku neprijateljske prolećne ofanzive, kako bi se izvuka iz okruženja. Na pl. Kozjaku su sa Kumanovskim NOP odredom ostali bolesni, ranjeni i iznemogli borci.

⚔️ 10. 6. 1944. Kod Kočana, prelazeći r. Bregalnicu, Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) razbila bugarsku zasedu i nanela joj gubitke od 23 mrtva i 3 zarobljena vojnika. Tu je poginuo komandant Kosovske NO brigade Milan Zečar, narodni heroj. Grupa je zaplenila 1 mitraljez, 1 p. mitraljez, 16 pušaka i drugu opremu.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Cvetko Uzunovski 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Kumanovski partizanski odred Radoviš Borbe u Makedoniji 1944. Kočani Bugarska u drugom svetskom ratu Kumanovo Bali Kombetar Glavni štab Makedonije Svetozar Vukmanović Tempo Kosovski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu 3. makedonska udarna brigada Vlasotince Vranje 1. makedonska udarna brigada Dobrivoje Radosavljević Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Crnoj Gori 1944. Politički komesari u NOR-u Andrijevička operacija Borbe na Kosovu i Metohiji 2. proleterska udarna brigada Andrijevica Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju