Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Radoviš u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 2. 1942. U Strumici formiran OK KPJ za teritoriju Strumice, Radovišta, Valandova i Berova.

⚔️ 5. 6. 1944. U rejonu s. Kušakulija i Adži-čuke (kod Radovišta) Udarna grupa (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade) napao očajani bataljon bugarskog, 49. pešadijskog puka. Grupa se uveče, posle oštrih borbi, povukla na pl. Plačkovicu. Neprijatelj je imao oko 35 mrtvih, a jedinice NOV i POJ - 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 6. 6. 1944. Na brdu Asanli (kod Radovišta) saveznici padobranima spustili manju količinu oružja i opreme Udarnoj grupi (3. makedonska NOU brigada bez jednog bataljona i po jedan bataljon Kosovske i 6. južnomoravske brigade).

⚔️ 4. 8. 1944. U rejonu s. Malog i Golemog Gopena (kod Radovišta) dva bataljona 4. makedonske NO brigade napala 2. četu bugarskog 48. pešadijskog puka. Posle dvočasovne borbe četa je napustila položaj i povukla se ka Radovištu, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena vojnika. Bataljoni su imali nekoliko ranjenih boraca.

⚔️ 20. 9. 1944. Trinaesta brigada 50. divizije NOVJ ušla u Radovište. Međutim, posle nekoliko dana ona ga je napustila pod pritiskom jačih nemačkih snaga.

⚔️ 19. 10. 1944. U duhu direktive GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štab 51. divizije NOVJ izdao zapovest: da 4. NO brigada preseće komunikaciju Valandovo-Strumica, 20. NO brigada pravac Strumica-Radovište, 21. NO brigada pravac Strumica - Novo Selo, Artiljerijska brigada pravac Strumica-Berovo i da na pomenutim komunikacijama nanose neprijatelju što veće gubitke i otežavaju mu izvlačenje.

⚔️ 21. 10. 1944. Kod Radovišta 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ celoga dana vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Strumice izvlačili za Štip. Brigada je imala 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 23. 10. 1944. Posle teških borbi protiv nemačkih snaga koje su se iz Strumice probijale za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ zauzela Radovište koje je dvaput prelazilo iz ruke u ruku. Nemačke jedinice su, pri napuštanju grada, zapalile oko 80 kuća. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, a 20. brigada je imala 5 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 11. 1944. Pod pritiskom jačih nemačkih snaga, koje su se povlačile iz Strumice za Štip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ, posle borbi u rejonu Radovišta, povukla se za s. Kaluđericu i s. Dukatino.

⚔️ 6. 11. 1944. Posle borbi kod Duvanske stanice protiv nemačke Borbene grupe -Katner- koja se povlačila iz Strumice za Stip, 20. makedonska brigada 51. divizije NOVJ oslobodila Radovište, zarobivši oko 80 nemačkih vojnika i oficira i zaplenivši dosta oružja i drugog materijala.

⚔️ 6. 11. 1944. U rejonu Rujevog brda (na komunikaciji Radovište-Stip) artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ iznenada otvorila vatru po nemačkoj koloni koja se preko Radovišta povlačila za Štip i nanela joj gubitke od oko 60 mrtvih i mnogo više ranjenih. Zaplenila je protivtenkovski top, putnički automobil i motocikl i zapalila kamion.

⚔️ 7. 11. 1944. U rejonu Zobnika (kod Štipa) 13. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodila četvoročasovnu borbu protiv nemačke kolone koja je nastupala s pravca Radovišta. Brigada se zatim povukla za s. Čivlik.

Dokumenti

📜 Telegram radoviškog sreskog upravitelja od 19. februara 1944. god. pretsednicima opština o organizovanju grupa za gonjenje i uništavanje partizana

📜 Izveštaj radoviškog sreskog upravitelja od juna 1944. god. Ministarstvu unutrašnjih poslova o akcijama Treće makedonske brigade i Kosovske brigade

📜 Telegram Radoviške policiske uprave od 6. juna 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o borbi između partizana i bugarske vojske i policije kod s. Kuškuli i o pravcima pokreta partizanskih snaga

📜 Telegram radoviškog sreskog policiskog načelnika od avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Četvrte makedonske brigade na sela Šipkovica, Topolnica i Kozbunar

📜 Telegrami Kavadarske i Radoviške sreske policiske uprave od 5. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o odlasku u partizane 27 ljudi iz sela Klinovo, Drenovo i Raec i o borbi Četvrte makedonske brigade protiv Druge čete Četrdeset osmog pešadiskog puka kod M. i G. Gopena

📜 Telegram pomoćnika radoviškog sreskog upravitelja od 10. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o napadu Četvrte makedonske brigade na s. Karadžalar

📜 Izveštaj štaba Pedeset prve NO divizije od 26. oktobra 1944. god. štabu Bregalničko-strumičkog korpusa o jačini nemačkih snaga u Strumici i okolini i o borbama Četvrte i Dvadesete brigade na komunikaciji Valandovo–Strumica–Radoviš

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 1. i 2. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pedesete i Pedeset prve NO divizije na sektoru Strumica–Radoviš–Kočane

📜 Zapovest štaba Pedeset prve NO divizije od 7. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o koordinaciji dejstva sa Pedesetom NO divizijom na sektoru Radoviš–Štip i sa Četrdeset prvom NO divizijom dolinom Vardara

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Valandovo Borbe u Makedoniji 1944. 20. makedonska brigada 4. makedonska brigada Štip 1. kosovska brigada 51. makedonska divizija NOVJ 48. makedonska divizija NOVJ 13. makedonska brigada Borbe u Makedoniji 1942. 20. romanijska udarna brigada Strumica 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Kočani Artiljerijska brigada 51. (makedonske) divizije NOVJ Berovo 3. makedonska udarna brigada Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Glavni štab Makedonije Bugarska u drugom svetskom ratu 20. krajiška udarna brigada 50. makedonska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu