Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Valandovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 10. 1944. U duhu direktive GŠ NOV i PO za Makedoniju, Štab 51. divizije NOVJ izdao zapovest: da 4. NO brigada preseće komunikaciju Valandovo-Strumica, 20. NO brigada pravac Strumica-Radovište, 21. NO brigada pravac Strumica - Novo Selo, Artiljerijska brigada pravac Strumica-Berovo i da na pomenutim komunikacijama nanose neprijatelju što veće gubitke i otežavaju mu izvlačenje.

⚔️ 22. 10. 1944. U rejonu Gološca (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51. divizije NOVJ srušila most, napala nemačku kolonu i uništila 1 top, 1 vučno vozilo i 4 kamiona. Neprijatelj je imao 49 mrtvih i ranjenih i 2 zarobljena vojnika, dok je 4. brigada imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 10. 1944. Kod Gološca (na putu Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51, divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Valandova probijali za Strumicu. Brigada je zaplenila dosta ratnog materijala i porušila most na putu.

⚔️ 1. 11. 1944. Kod s. Popčeva i s. Vodoča i između Tri Vode i s. Čepela (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 51. divizija Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ vodila teške borbe protiv jedinica nemačke Borbene grupe -Katner- i kolona koje su nastupale iz Valandova prema Strumici. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 5. 11. 1944. Po oslobođenju Strumice Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ naredio 51. diviziji NOVJ da svoje jedinice uputi za Valandovo, Dojran i Đevđeliju da zaposeđnu granicu prema Grčkoj i ne dozvole stranim (pa ni savezničkim) trupama prelaz granice bez odobrenja GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 7. 11. 1944. Posle povlačenja nemačkih snaga, jedinice 4. makedonske brigade 51. divizije NOVJ oslobodile Valandovo, Udovo i Dojran.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Gevgelija 4. makedonska brigada Bugarska u drugom svetskom ratu 20. krajiška udarna brigada Borbe u Makedoniji 1944. Strumica Glavni štab Makedonije 51. makedonska divizija NOVJ 20. makedonska brigada Radoviš Grčka u drugom svetskom ratu 20. romanijska udarna brigada Artiljerijska brigada 51. (makedonske) divizije NOVJ Štip Berovo