Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

4. makedonska brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 21 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 7. 1944. Na Liscu (na pl. Plačkovici), od dela boraca 2. i 3. makedonske NOU brigade, Strumičko-đevđelijskog (Plačkovičkog) NOP odreda i novodošlog ljudstva, formirana 4. makedonska NO brigada.

⚔️ 4. 8. 1944. U rejonu s. Malog i Golemog Gopena (kod Radovišta) dva bataljona 4. makedonske NO brigade napala 2. četu bugarskog 48. pešadijskog puka. Posle dvočasovne borbe četa je napustila položaj i povukla se ka Radovištu, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 3 ranjena vojnika. Bataljoni su imali nekoliko ranjenih boraca.

⚔️ 14. 8. 1944. Na visu Paruci (na pl. Plačkovici) 4. makedonska NO brigada napala bugarske snage jačine do bataljona i posle dvočasovne borbe nanela im gubitke od 15 mrtvih i 7 ranjenih vojnika. Brigada je imala 7 mrtvih i 12 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 40 pušaka, 1 mitraljez, 4 automata, 5000 metaka, komora sa hranom i druga ratna oprema.

⚔️ 16. 8. 1944. Na pl. Plačkovici 4. makedonsku NO brigadu napali delovi bugarske 17. pešadijske divizije iz kočanskog, carevoselskog, strumičkog i štipskog garnizona. Brigada se, posle četvoročasovne borbe, povukla za Beli kamen. Neprijatelj je imao 46 mrtvih i 12 zarobljenih vojnika. Brigada je imala 9 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je 2 minobacača, 4 mitraljeza, 50 pušaka i dosta municije.

⚔️ 23. 8. 1944. Četvrta makedonska NO brigada, posle višečasovne borbe, zauzela Berovo. Tu je razbila mesnu policiju i četu policajaca koja je došla u pomoć iz Pehčeva. Poginulo je 20 policajaca i 3 vojnika, a zarobljeno je 7 vojnika. Zaplenjeno je: 15 pušaka, 3 pištolja, 6 konja, 2,500.000 leva i drugi materijal. Istog dana 4. brigada je napu stila Berovo.

⚔️ 30. 8. 1944. Četvrta makedonska NO brigada zauzela s. Vinicu, razbivši oko 40 bugarskih policajaca i zaplenivši 30 pušaka. Kada je neprijatlju pristiglo pojačanje iz Kočana, ona se povukla ka s. Gradecu.

⚔️ 3. 9. 1944. Štab 4. makedonske NO brigade uputio proglas pripadnicima bugarske 5. armije: poziva ih da se priključe NOVJ radi zajedničke borbe protiv nemačkih vojnika.

⚔️ 7. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio 4. makedonskoj NO brigadi da razoruža bugarske jedinice koje odbiju da se bore protiv nemačkog okupatora.

⚔️ 9. 9. 1944. Po povlačenju bugarskih snaga 4. makedonska NO brigada ušla u Strumicu.

⚔️ 19. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ, ojačani bataljon nemačkog 21. lovačkog puka 11. vazduhoplovno-poljske divizije i prednji delovi nemačke 22. pešadijske divizije ovladali Strumicom, uz osetne obostrane gubitke. Četvrta makedonska brigada povukla se ka pl. Ograždenu.

⚔️ 22. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ, Strumički NOP odred, bugarski 48. puk bugarske 17. pešadijske divizije i bugarska 2. konjička brigada slomili otpor nemačke posade i ponovo zauzeli Strumicu.

⚔️ 24. 9. 1944. Strumički NOP odred ušao u sastav 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle borbe kod Strumice, protiv nemačkih snaga koje su iz Valanđova i Štipa ponovo ovladale gradom, 4. makedonska NO brigada novukla se za s. Novu Mahalu, a bugarski 48. puk 17. pešadijske divizije i 2. konjička brigada povukli se za s. Radovo i s. Turnovo (kod Strumice).

⚔️ 28. 9. 1944. U rejonu s. Nova Mahala (kod Strumice) 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ odbila napad prednjih delova nemačke 22. pešadijske divizije jačine oko 150 vojnika, i prinudila ih da se povuku u Strumicu, nanevši mu gubitke od 5 mrtvih. Brigada je imala 3 mrtva i 1 ranjenog borca.

⚔️ 30. 9. 1944. Kod s. Amzalija (između Strumice i Berova), nastupajući sa pravca Strumice, nemačka kolona odbacila dva bataljona 4. makedonske NO brigade od komunikacije.

⚔️ 3. 10. 1944. Na putu s. Amzali - Barove delovi 4. makedonske brigade 50. divizije NOVJ iz zasede napali i razbili nemačku kolonu koja se iz Strumice kretala za Berovo. Uništen je 1 kamion a zaplenjeno je 9 konja, 2 dvokolice s municijom i druga ratna oprema.

⚔️ 13. 10. 1944. Posle trodnevnih borbi protiv delova nemačke 22. pešadijske divizije, 4. makedonska brigada 50. divizije NOVJ, Konjički eskadron GŠ NOV i PO za Makedoniju i delovi ojačanog bugarskog 5. pešadijskog puka oslobodili Berovo.

⚔️ 19. 10. 1944. U Širokom dolu (blizu Berova), od jednog bataljona 4. makedonske NO brigade, brigade -Goce Delčev- (formirane od Makedonaca u Sofiji) i novih boraca, formirana 21. makedonska NO brigada.

⚔️ 22. 10. 1944. U rejonu Gološca (na komunikaciji Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51. divizije NOVJ srušila most, napala nemačku kolonu i uništila 1 top, 1 vučno vozilo i 4 kamiona. Neprijatelj je imao 49 mrtvih i ranjenih i 2 zarobljena vojnika, dok je 4. brigada imala 5 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 10. 1944. Kod Gološca (na putu Valandovo-Strumica) 4. makedonska brigada 51, divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih delova koji su se iz Valandova probijali za Strumicu. Brigada je zaplenila dosta ratnog materijala i porušila most na putu.

⚔️ 7. 11. 1944. Posle povlačenja nemačkih snaga, jedinice 4. makedonske brigade 51. divizije NOVJ oslobodile Valandovo, Udovo i Dojran.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

51. makedonska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Strumica 21. makedonska brigada 3. makedonska udarna brigada 48. makedonska divizija NOVJ Valandovo Avijacija u oslobodilačkom ratu Štip Bugarska u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije Pehčevo Zasede u oslobodilačkom ratu Kočani 22. pešadijska divizija 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 50. makedonska divizija NOVJ 181. pešadijska divizija Radoviš Borbe u Makedoniji 1944. Berovo 5. bugarska armija