Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Pehčevo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 8. 1944. Četvrta makedonska NO brigada, posle višečasovne borbe, zauzela Berovo. Tu je razbila mesnu policiju i četu policajaca koja je došla u pomoć iz Pehčeva. Poginulo je 20 policajaca i 3 vojnika, a zarobljeno je 7 vojnika. Zaplenjeno je: 15 pušaka, 3 pištolja, 6 konja, 2,500.000 leva i drugi materijal. Istog dana 4. brigada je napu stila Berovo.

⚔️ 25. 8. 1944. Na Paruci (na pl. Plačkovici) formiran Maleševski (Maleški) NOP odred, sa zadatkom da dejstvuje u rejonu Berova, Pehčeva i Carevog Sela (sada: Delčeva).

⚔️ 23. 9. 1944. U Pehčevu, u duhu instrukcije VŠ NOV i POJ, održan sastanak između delegata VŠ NOV i POJ u Makedoniji Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta i političkog komesara GŠ NOV i PO za Makedoniju i novopostavljenog komandanta bugarske 5. armije generala Keckarova. Pošto su analizirali stanje bugarske 5. armije i vojnu situaciju u Makedoniji, oni su potpisali ovaj sporazum: da se od VŠ NOV i POJ traži odobrenje za zajednička dejstva jedinica NOVJ i bugarskih snaga i za razmenu vojnih delegacija; da se od bugarske vlade traži da definiše svoj stav prema odlukama I zasedanja ASNOM-a; da se preduzmu mere za izvlačenje delova bugarske 15. pešadijske (okupacione) divizije iz Makedonije; i da se od Makedonaca sa teritorije Jugoslavije, koji se nalaze u Bugarskoj, formira makedonska NO brigada -Goce Delčev- i uputi u Makedoniju.

⚔️ 24. 9. 1944. Posle borbe u rejonu Prilepa, bugarske jedinice Prilepskog garnizona, delovi bugarskog 9. i 10. graničnog odseka, sa oko 500-600 bugarskih građana (koji su do tada bili na službi u Makedoniji), pod zaštitom jedinica NOVJ, otpočeli povlačenje u Bugarsku, pravcem Veles (sada: Titov Veles) - pl. Plačkovica - Pehčevo.

⚔️ 4. 10. 1944. Delovi nemačke 22. pešadijske divizije (16. puk sa 122. tenkovskim izviđačkim bataljonom i jednim artiljerijskim divizionom) ovladali Pehčevom.

⚔️ 9. 10. 1944. Izvršivši juriš, delovi 50. divizije NOVJ zauzeli Berovo i produžili nastupanje ka Pehčevu. Sledećeg dana, usled napada jačih neprijateljskih snaga, Berovo je napušteno. U tim borbama uništena su 4 neprijateljska kamiona.

⚔️ 13. 10. 1944. Posle šestodnevnih borbi južna grupa bugarske 4. armije (sastava: 2. pešadijski bataljon, 1. mitraljeski bataljon i 1. protivtenkovska četa 5. pešadijskog puka, 2. brdski artiljerijski divizion i 1. haubička baterija 105 mm) ovladala Bukovikom (blizu Pehčeva), koji je branila jedna četa 16. pešadijskog puka nemačke 22, pešadijske divizije.

⚔️ 13. 10. 1944. Posle borbi na vrhu Vrteški (kod Pehčeva) 13. makedonska brigada 50. divizije NOVJ oslobodila Pehčevo, a njen 1. bataljon ovladao nemačkim položajima na vrhovima Golaku i Čavki.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Makedoniji 1944. Mihajlo Apostolski Svetozar Vukmanović Tempo 50. makedonska divizija NOVJ Prilep Politički komesari u NOR-u Glavni štab Makedonije Bugarska u drugom svetskom ratu Veles Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 5. bugarska armija 181. pešadijska divizija 13. makedonska brigada 4. makedonska brigada 22. pešadijska divizija Josip Broz Tito Berovo ASNOM