Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

ASNOM

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 8. 1943. Kod s. Oteševa (na Prespanskom jezeru) CK KPM održao prošireni sastanak na kome je pored ostalog doneo odluke o stvaranju većih vojnih jedinica - bataljona i brigada i o pripremama za sazivanje ASNOM-a i za stvaranje viših organa narodne vlasti i NOF-a.

⚔️ 0. 9. 1943. U Skoplju formirani Inicijativni odbor za sazivanje ASNOM-a (Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije) i Akcioni komitet Narodnooslobodilačkog fronta Makedonije.

⚔️ 30. 1. 1944. Na pl. Kožufu GŠ NOV i PO za Makedoniju i Inicijativni odbor za sazivanje ASNOM-a održali savetovanje. Odlučeno je da se što pre izaberu delegati iz svih NO odbora Makedonije i da se ubrzaju pripreme za sazivanje ASNOM-a.

⚔️ 31. 1. 1944. Odlukom CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, s teritorije Grčke (pl. Kožuf) otpočeo tzv. februarski pohod jedinica NOVJ. Za Azot i Poreče je krenula 1. makedonsko-kosovska NOU brigada, za Tikveš je krenula 2. makedonska NOU brigada, a u rejon Kumanova su krenuli Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-) i deo CK KPM sa GŠ i Inicijativnim odborom za sazivanje ASNOM-a. Cilj pohoda je bio razgaranje ustanka i u ovim krajevima.

⚔️ 24. 2. 1944. Na visu Perenu (blizu Kumanova) Grupa partizanskih bataljona (-Stevan Naumov- i -Hristo Botev-), u svom pokretu ka rejonu Kumanova, razbila grupu četnika koja im je pripremila zasedu a potom izbila na pl. Kozjak. Tako su deo CK KPM i GŠ NOV i PO za Makedoniju, delegati za I zasedanje ASNOM-a i bataljoni -Stevan Naumov- i -Hristo Botev-, posle 25 dana napornog marša, prešavši 440 km po visokom snegu i mećavi, od Karadžoe (u Grčkoj) preko planinskih mesta Belasice, Ograždena, Plačkovice i Osogova, stigli na pl. Kozjak (kod Kumanova).

⚔️ 0. 3. 1944. Ministar pravosuđa bugarske vlade Partov došao u Makedoniju da pripremi teren za -izbor poslanika- iz Makedonije u bugarsko Sobranje, kao protivtežu pripremama za sazivanje ASNOM-a. Ova misija nije uspela zbog sve jačeg razvoja NOP-a u Makedoniji i Partov se vratio u Sofiju.

⚔️ 14. 3. 1944. Inicijativni odbor ASNOM-a uputio pismo NO odborima u Makedoniji: iznosi odluku II zasedanja AVNOJ-a kojom je Makedonija priznata za ravnopravnu federalnu jedinicu; objašnjava postupak pri biranju legalnih i ilegalnih opštinskih, sreskih i okružnih NO odbora i delegata za I zasedanje ASNOM-a.

⚔️ 14. 3. 1944. CK KPM uputio direktivu oblasnim komitetima KPM. iznosi podelu Makedonije na 12 okruga i dostavlja ključ za izbor delegata za I zasedanje ASNOM-a.

⚔️ 2. 4. 1944. CK KPM uputio pismo oblasnim komitetima KPM: traži da se za ASNOM izabrani delegati upute na slobodnu teritoriju u rejonu Kumanova.

⚔️ 0. 5. 1944. U Skoplju bugarska policija pohapsila nekoliko stotina pripadnika NOP-a da bi otkrila veze između grada i slobodne teritorije na kumanovskom području. Preko Skoplja je na pomenutu teritoriju bio upućen veći broj delegata za I zasedanje ASNOM-a i priličan broj novih boraca.

⚔️ 16. 7. 1944. U NKOJ stigla delegacija Inicijativnog odbora za sazivanje ASNOM-a, da bi proučila sva važna međsmarođna i unutrašnja politička pitanja u vezi s tim sazivanjem.

⚔️ 2. 8. 1944. U manastiru Sv. Prohor Pčinjski (kod Kumanova), u prisustvu 122 predstavnika-delegata makedonskog naroda, održano I zasedanje Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM-a). Na zasedanju je, u skladu sa odlukama II zasedanja AVNOJ-a potvrđen državnopravni položaj Makedonije kao ravnopravne federalne jedinice u okviru federativne Jugoslavije; doneta je odluka o najvišim organima vlasti, i ASNOM se konstituisao u najviši predstavnički, zakonodavni i izvršni organ vlasti makedonskog naroda; makedonski jezik je uveden kao službeni jezik u Makedoniji.

⚔️ 4. 8. 1944. CK KP Makedonije uputio proglas makedonskom narodu: poziva ga da pojača borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, te na taj način potpomogne da se što skorije sprovedu u život odluke i rezolucije I zasedanja ASNOM-a.

⚔️ 21. 9. 1944. Prezidijum ASNOM-a uputio NO odborima pismeno uputstvo o rasporedu službeničkog kadra, organizovanju ekonomskog života i platežnom sredstvu u Makedoniji.

⚔️ 23. 9. 1944. U Pehčevu, u duhu instrukcije VŠ NOV i POJ, održan sastanak između delegata VŠ NOV i POJ u Makedoniji Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta i političkog komesara GŠ NOV i PO za Makedoniju i novopostavljenog komandanta bugarske 5. armije generala Keckarova. Pošto su analizirali stanje bugarske 5. armije i vojnu situaciju u Makedoniji, oni su potpisali ovaj sporazum: da se od VŠ NOV i POJ traži odobrenje za zajednička dejstva jedinica NOVJ i bugarskih snaga i za razmenu vojnih delegacija; da se od bugarske vlade traži da definiše svoj stav prema odlukama I zasedanja ASNOM-a; da se preduzmu mere za izvlačenje delova bugarske 15. pešadijske (okupacione) divizije iz Makedonije; i da se od Makedonaca sa teritorije Jugoslavije, koji se nalaze u Bugarskoj, formira makedonska NO brigada -Goce Delčev- i uputi u Makedoniju.

⚔️ 30. 9. 1944. Izašao prvi broj lista -Naša hronika-, organa ASNOM-a.

⚔️ 8. 10. 1944. Prezidijum ASNOM-a pismenim putem zahtevao od GŠ NOV i PO za Makedoniju da traženi prosvetni kadar otpusti iz vojske i stavi na raspolaganje narodnooslobodilačkim odborima.

⚔️ 19. 10. 1944. Da bi se otežalo snabdevanje nemačkog okupatora i da se ne bi remetilo ekonomsko stanje u Makedoniji, Prezidijum ASNOM-a uputio oblasnim NO odborima odluku o zabrani iznošenja robe (stoke, žita, vune i drugih proizvoda) sa slobodne teritorije na okupiranu teritoriju.

⚔️ 20. 10. 1944. Prezidijum ASNOM-a doneo uputstvo o organizaciji NO odbora u Makedoniji.

⚔️ 21. 10. 1944. Prezidijum ASNOM-a dostavio oblasnim NO odborima uputstvo o koriščenju i zaštiti šume, planinske paše, rasadnika i lova i ribolova.

⚔️ 21. 11. 1944. Prezidijum ASNOM-a izdao uputstvo o čuvanju i iskorištavanju šuma.

⚔️ 28. 12. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a uputilo II zasedanju ASNOM-a pozravni telegram.

⚔️ 28. 12. 1944. U Skoplju otpočelo sa trodnevnim radom II vanredno zasedanje ASNOM-a, kome je prisustvovao potpredsednik NKOJ-a Edvard Kardelj. Izabrano je novo predsedništvo ASNOM-a.

⚔️ 22. 2. 1945. ASNOM doneo odluku da se u Makedoniji raspišu izbori za seoske, gradske, rejonske i sreske NO odbore.

⚔️ 16. 4. 1945. U Skoplju, na zasedanju ASNOM-a, izabrano novo predsedništvo Narodnog sobranja Makedonije. Ono je imenovalo prvu vladu federalne Makedonije. Na istom zasedanju je izabran Federalni sud Makedonije.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Makedoniji 1944. Glavni štab Srbije 5. bugarska armija Završne operacije u Jugoslaviji Bugarska u drugom svetskom ratu Štampa u ratu 2. makedonska udarna brigada Februarski pohod Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pehčevo Ilegala u ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Svetozar Vukmanović Tempo Politički komesari u NOR-u 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Kumanovo Borbe u Makedoniji 1943. Grčka u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori AVNOJ Skoplje Komunistička partija Makedonije Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF)