Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Završne operacije u Jugoslaviji

Za ovaj pojam je pronađeno 412 hronoloških zapisa, 921 dokumenata i 160 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1945. Italijanska vlada objavila Zelenu knjigu u kojoj iznosi poznate iredentističke teze o istorijskim pravima Italije na Dodekaneska ostrva, Istru, Slovenačko primorje, Tirol i Mon Seni. (Svetsko javno mnenje oštro je osudilo ovakav stav vlade Italije.)

⚔️ 0. 4. 1945. Rasformirana nemačka 369. legionarska divizija, koja je pretrpela velike gubitke u borbama od Mostara do Ivan-sedla, protiv jedinica 8. udarnog korpusa i 29. udarne divizije JA. Njeni ostaci su ušli u sastav ustaško-domobranskih snaga.

⚔️ 0. 4. 1945. Delovi 53. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA prisilili nemačke jedinice da se povuku prema Banjoj Luci i oslobodili Kotor-Varoš.

⚔️ 0. 4. 1945. Vojna oblast 5. udarnog korpusa JA preimenovana u Vojnu oblast zapadne Bosne.

⚔️ 0. 4. 1945. Rasformiran Uzlomački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA.

⚔️ 0. 4. 1945. Formirana Komanda grada Banja Luka.

⚔️ 0. 4. 1945. Rasformirano Drvarsko vojno područje a njegova teritorija pripojena Bihaćkom vojnom području.

⚔️ 0. 4. 1945. U izdanju 29. udarne divizije JA izašao prvi broj lista -Hercegovački udarnik-.

⚔️ 0. 4. 1945. U izdanju 53. udarne divizije JA izašao prvi broj lista -Divizijske novine-.

⚔️ 0. 4. 1945. Predsedništvo CASNO-a donelo rešenje da se ustanovi Sud za zaštitu narodne časti, sa sedištem u Cetinju.

⚔️ 0. 4. 1945. Prema odluci ZAVNOH-a, Oblasni odbor za Dalmaciju izvršio spajanje okružnih NO odbora Šibenik i Knin u jedan ONO odbor Šibenik sa sedištem u Šibeniku.

⚔️ 0. 4. 1945. Oblasni NO odbor i Oblasni odbor NOF-a za Istru uputili proglase narodu povodom prodora jedinica JA na teritoriju Istre. U proglasima oni izražavaju volju naroda i oduševljeno pozdravljaju odluke AVNOJ-a i ZAVNOH-a o pripajanju Istre i Rijeke Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji.

⚔️ 1. 4. 1945. Na liniji s. Miljakovići - s. Lučići - s. Bulčići delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Vareša i Breze napali 10. udarnu diviziju 5. udarnog korpusa JA. U jednodnevnoj borbi neprijatelj je razbijen i proteran u pravcu Vareša. Poginuo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 10. udarne divizije imale 17 mrtvih i 93 ranjena.

⚔️ 1. 4. 1945. Kod Janje 2. proleterska i 5. udarna divizija 1. armije JA prebacile se na levu obalu r. Drine radi sadejstva s jedinicama 2. armije JA u severoistoćnoj Bosni.

⚔️ 1. 4. 1945. Kod o. Suska naišao na minu i potonuo naoružani brod NB 11 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Jugoslovenske mornarice.

⚔️ 2. 4. 1945. U Beogradu završeno dvodnevno zasedanje prvog proširenog plenuma Glavnog odbora Jedinstvenih sindikata Jugoslavije.

⚔️ 2. 4. 1945. U Beogradu uredbom Predsedništva ministarskog saveta DFJ osnovan Ratni kabinet sa zadatkom da -vodi sve poslove u vezi sa uspešnim vođenjem rata-.

⚔️ 2. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 35. udarna divizija II. korpusa JA: 1. brigada preimenovana u 1. samostalnu udarnu ličku brigadu, a sastavom 2, i 3. udarne brigade popunjene jedinice 13. divizije 11. korpusa JA.

⚔️ 2. 4. 1945. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa JA rasformiran Srebrenički NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 27. udarne divizije JA.

⚔️ 2. 4. 1945. Sedamnaesta udarna divizija 2. armije JA, uz sadejstvo delova 2. proleterske udarne divizije 1. armije JA, oslobodila Bijeljinu iz koje se 65. puk nemačke 22. pešadijske divizije povukao prema Brekom.

⚔️ 2. 4. 1945. Kod s. Bcreka (blizu Čazme), posle kraće borbe, jedinice 32. điviziie JA odbile napad dva domobranska bataljona, nanevši im gubitke od 20 mrtvih i 60 ranjenih.

⚔️ 2. 4. 1945. Virovitička udarna brigada 40. udarne divizije JA, posle kraće borbe protiv ustaša, zauzela s. Trenkovo (kod Slav. Požege), nanevši neprijatelju gubitke od 9 mrtvih i 15 ranjenih. Brigada je imala 4 ranjena.

⚔️ 2. 4. 1945. Blizu Legrada 12. pešadijski puk bugarske 8. pešadijske divizije prešao na desnu obalu r. Mure i sledećeg dana zauzeo s. D. Dubravu i s. D. Vidovec.

⚔️ 2. 4. 1945. U s. Večnoj Vesi (kod Pliberka, u Austriji) delovi Koruškog NOP odreda 4, operativne zone Slovenije napali nemačku žand. stanicu. Poginulo je 16, ranjeno 17, a zarobljeno 6 žandarma.

⚔️ 2. 4. 1945. Rasformirana 11. vojvođanska NOU brigada a njeno ljudstvo raspoređeno u ostale jedinice 36, udarne divizije JA.

⚔️ 3. 4. 1945. Snage američke 3. armije zauzele grad Kasel (u Nemačkoj).

⚔️ 3. 4. 1945. Jedinice Crvene armije zauzele grad Viner Nojštat (u Austriji).

⚔️ 3. 4. 1945. Delovi 4. i 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA, posle kraće borbe protiv 13. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, oslobodili Vareš.

⚔️ 3. 4. 1945. Štab 7. korpusa JA izdao naredbu o preimenovanju Artiljerije 7. korpusa u 1. slovenačku artiljerijsku brigadu.

⚔️ 4. 4. 1945. U Italiji otpočela ofanziva savezničkih snaga ka Bolonji i Ferari.

⚔️ 4. 4. 1945. Posl1 osmodnevnih borbi protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 369, legionarske divizije i 9. ustaške brigade ustaško-domobranske brdske 9. divizije, jedinice 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa JA zauzele Ivan-sedlo i produžile gonjenje neprijatelja prema Sarajevu. Gubici neprijatelja: oko 440 mrtvih i veći broj ranjenih, dok su jedinice 29. divizije JA imale 113 mrtvih i 468 ranjenih.

⚔️ 4. 4. 1945. Jedinice 4. armije JA počele operacije za konačno oslobođenje zapadne Like i Hrvatskog primorja. Toga dana one su razbile nemačku 392. legionarsku i ustaško-domobransku 11. pešadijsku diviziju i oslobodile Gospić, Perušić, s. Lički Osik, s. Baške Oštarije i Karlobag.

⚔️ 4. 4. 1945. Jedinice 11. udarne divizije JA, posle 12-časovne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile sela Jamenu, Soljane i Strašince (kod Šida), pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 22 ranjena.

⚔️ 4. 4. 1945. Jedinice 7. udarne divizije JA odbacile ustaške snage i zauzele sela Dabar, Letinac, Tominčevu Dragu, Lipicu i Stajnicu (kod Brinja).

⚔️ 4. 4. 1945. Kod s. Stare Subocke (blizu Novske) delovi čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije JA napali nemačku autokolonu i posle kraće borbe uništili 1 top i 5 kamiona s ratnom opremom i materijalom. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih, a Čehoslovačka NO brigada 8 ranjenih.

⚔️ 4. 4. 1945. Trideset drugi pešadijski puk bugarske 12. pešadijske divizije zauzeo s. Dekanovec, s. Domašinec i s. Podturen (kod Čakovca).

⚔️ 4. 4. 1945. Kod s. Lepenca (blizu Bohinjske Bistrice) Jeseniško-bobinjski NOP odred 9. korpusa JA napao iz zasede nemačku kolonu koja se kretala u pravcu Bleda, te joj posle kraće borbe naneo gubitke od 26 poginulih, a zatim se, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukao.

⚔️ 4. 4. 1945. U rejonu s. Ponikva - s. Pečina - s. Prapetno (na Šentviškoj planoti) nemačke snage, nadirući iz doline r. Idrije, izvršile napad na jedinice 30. divizije JA. Zbog premorenosti ljudstva, ova se divizija u toku noći, preko r. Idrijice prebacila u rejon s. Šebrelja (kod Cerkna).

⚔️ 5. 4. 1945. Sovjetski Savez otkazao pakt o nenapadanju sa Japanom.

⚔️ 5. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 15. udarni korpus ušao u sastav 1. armije JA.

⚔️ 5. 4. 1945. Predsednik vlade DFJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito, u pratnji ministra inostranih poslova dr Ivana Šubašića, doputovao u Moskvu radi pregovora i sklapanja ugovora o trajnom miru sa vladom SSSR-a.

⚔️ 5. 4. 1945. Jedinice 2. armije JA prešle u opšti napad protiv nemačkih i ustaških jedinica opštim pravcem Doboj - Banja Luka - Bos. Novi. (Koordinirajući dejstva sa 1. armijom JA duž desne obale r. Save, one su do 2. maja oslobodile teritoriju severoistočne i severozapadne Bosne.)

⚔️ 5. 4. 1945. Posle žestokih borbi protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga 2. udarna i 3. udarna brigada 7. udarne divizije JA zauzele sela: Rajkoviće. Draženoviće, Pernare, Šebalje, Biškupiće, Razvalu, Jezerane i Krišpolje (kod Brinja).

⚔️ 5. 4. 1945. Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 392. legionarske divizije, ustaškog 7. senjskog i 3. jurišnog bataljona i jednog nemačkog bataljona, 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa tri bataljona mornaričke pešadije oslobodila o. Pag. Poginulo je 65 i zarobljeno 160 neprijateljskih vojnika. Jedinice JA su imale 29 mrtvih i 52 ranjena.

⚔️ 5. 4. 1945. Po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku rasformirana Grupa NOP odreda 10. korpusa JA, a njeni odredi (Kalnički, Zagorski i Zagrebački) stavljeni pod komandu Štaba 10. korpusa JA.

⚔️ 5. 4. 1945. Nastupajući prema Čakovcu i Varaždinu, bugarska 16. pešadijska divizija dostigla liniju s. Pribislavec - s. V. Štefanec - severni deo s. Orehovice. Istog dana je 47. pešadijski puk bugarske 10. pešadijske divizije zauzeo s. Orehovicu.

⚔️ 5. 4. 1945. Glavni štab JA za Sloveniju naredio da se, u cilju uspešnije odbrane oslobođene teritorije 7. korpusa JA, formiraju: Novomeški, Metliški, Črnomeljski i Kočevski odbrambeni sektor.

⚔️ 5. 4. 1945. U s. Štorama (kod Celja) posada nemačke protivavionske baterije, jačine 65 ljudi mađarske i austrijske narodnosti, onesposobila oruđa i sa celokupnim ličnim naoružanjem i opremom prešla na stranu jedinica JA.

⚔️ 5. 4. 1945. Kod s. Mlinša 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije JA i Kamniško-zasavski NOP odred 4. operalivne zone Slovenije napali nemačku motorizovanu kolonu iz Domžala. Poginulo je 58 i zarobljeno 30 nemačkih vojnika, uništena su 3 kamiona i zaplenjena je veća količina oružja i opreme.

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice 2, 3. i 5. udarnog korpusa JA, posle višečasovne borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga, oslobodile Sarajevo. Nemačka 181. pešadijska divizija i ustaško-domobranske snage su se povukle dolinom r. Bosne prema Zenici. U borbi je, pored ostalih, poginuo i sekretar MK KPJ za Sarajevo Vladimir Perić Valter, narodni heroj.

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice 25. divizije 2. armije JA posle slabog otpora ustaša, koji su se povukli prema Modriči, oslobodile Gradačac.

⚔️ 6. 4. 1945. Obrazovan Sud narodne časti za suđenje zločincima i prestupnicima protiv narodne časti Srba, muslimana i Hrvata federalne BiH.

⚔️ 6. 4. 1945. Pri Predsedništvu ZAVNOBiH-a obrazovan Privredni savet Bosne i Hercegovine u koji su ušla sva privredna povereništva.

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice 7, udarne i 19. udarne divizije JA odbacile ka Senju delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije i 847. puka nemačke 392. legionarske divizije i oslobodile Otočac i Brinje.

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice bugarske 16. pešadijske divizije, vodeći žestoke borbe protiv nemačkih snaga, zauzele Čakovec, a potom, goneći neprijatelja, izbile na liniju k. 314 - s. Sv. Juraj - s. Grobje - s. Dunjkovec.

⚔️ 6. 4. 1945. Konjički puk bugarske 1. armije zauzeo s. G. Hrašćan (kod Čakovca).

⚔️ 6. 4. 1945. Kod s. Ločice (blizu Vranskog) 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije JA napala nemačku motorizovanu kolonu iz Domžala, te u jednodnevnoj borbi ubila 55 nemačkih vojnika i uništila 4 kamiona i putnički automobil, zatim se. zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga, povukla u s. Okrog (kod Šmartna u Tuhinju).

⚔️ 7. 4. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 22. udarna divizija i 2. tenkovska brigada, dotad u opštoj rezervi Vrhovnog štaba (kasnije Generalštaba JA) ušle u sastav 1. armije JA.

⚔️ 7. 4. 1945. Goneći razbijene nemačko-ustaške snage, jedinice JA oslobodile Visoko, Brčko i Gračanicu.

⚔️ 7. 4. 1945. Kod s. Blažuja, s. Han-Ploče i s. Vlahovića 29. udarna i delovi 3. udarne divizije 2. udarnog korpusa JA razbili i skoro potpuno uništili 359. puk nemačke 181. pešadijske divizije.

⚔️ 7. 4. 1945. Delovi 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa JA oslobodili Kiseljak.

⚔️ 7. 4. 1945. Po naređenju Štaba Jugoslovenske mornarice formiran Kvarnerski odred mornaričke pešadije, sastava: 4 bataljona.

⚔️ 7. 4. 1945. Konjički puk bugarske 1. armije zauzeo s. Trnovec i s. Macinec (kod Čakovca).

⚔️ 7. 4. 1945. Kod s. Ravna (blizu Kobarida) dva bataljona Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju napala iz zasede nemačku kolonu SS policije jačine 100 ljudi. Poginulo je 20 i zarobljeno 13 nemačkih vojnika, dok su ostali pobegli u Livek. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza, 5 automata i 13 pušaka.

⚔️ 7. 4. 1945. U Suhoj krajini nemački 17, 19. i 25. SS policijski puk, četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i više bataljona ROA (jedinica generala Vlasova) otpočeli napade na jedinice 7. korpusa JA s ciljem da zaposedanjem Suhe krajine obrazuju neprekidan front od Postojne do Brežice. U oštrim devetodnevnim borbama u blizini s. Starog Loga, s. Smuke, s. Tople Reberi, s. Podhoste, s. Podturena, s. Toplice i s. Starih Žaga jedinice 7. korpusa su odbile sve neprijateljske napade, sačuvale slobodnu teritoriju i time obezbadile desni bok jedinica 4. armije JA koje su prodirale u pravcu Rijeke. Poginulo je preko 560 neprijateljskih vojnika i zaplenjena je velika količina oružja i opreme, dok su jedinice 7. korpusa JA imale 52 poginula i 175 ranjenih.

⚔️ 7. 4. 1945. Na liniji s. Jastrepci - s. Hum (kod Ormoža) jedinice bugarske 12. pešadijske divizije napale nemačke snage, ali su posle žestoke borbe odbijene.

⚔️ 7. 4. 1945. Konjički puk bugarske 1. armije zauzeo Središće i s. Grabe.

⚔️ 8. 4. 1945. Sedma krajiška udarna brigada 10. udarne divizije JA, posle dvočasovne borbe, oslobodila Kakanj.

⚔️ 8. 4. 1945. U Mostaru, u prisustvu 300 delegata, održana konferencija NOF-a na kojoj je izabran i Gradski odbor NOF-a za Mostar.

⚔️ 8. 4. 1945. U Sarajevu, povodom oslobođenja grada, održan manifestacioni zbor kome je prisustvovalo oko 50.000 građana iz grada i okoline.

⚔️ 8. 4. 1945. Na prostoriji s. Ostrožac - s. Ličko Petrovo Selo - Đrcžnik-Grad delovi 4. udarnog korpusa JA otpočeli napad na jedinice nemnčke 104. lovačke divizije i u borbama do 12. aprila odbacili ih prema Slunju. Uništeno je 17 motornih vozila i 6 radio-stanica. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova sa 250 granata, 8 minobacača sa 350 mina, 33 p. mitraljeza, 222 puške, 42 automata, 22 pištolja, 67.000 metaka, 8 kamiona, motocikl i 5 radio-stanica.

⚔️ 8. 4. 1945. Jedinice 9. udarne divizije JA oslobodile s. Jablanac (kod Senja). Poginulo je 73, a zarobljeno 370 vojnika iz nemačke 392. legionarske divizije i nemačke mornarice. Jedinice 9. udarne divizije JA su imale 9 mrtvih i 16 ranjenih.

⚔️ 8. 4. 1945. U s. Zgodnjim Gorjama (kod Bleda) 19. slovenačka brigada -Srečko Kosovel- 30. divizije JA napala i posle kraće borbe savladala nemačku posadu. Poginulo je 18 nemačkih vojnika i oficira.

⚔️ 9. 4. 1945. Generalštab JA izdao direktivu svim snagama JA da otpočnu odlučnu ofanzivu za konačno oslobođenje zemlje.

⚔️ 9. 4. 1945. Delovi 25. divizije 2. armije oslobodili Modriču.

⚔️ 9. 4. 1945. Jedinice 26. udarne i 19. udarne divizije JA oslobodile Senj, nanevši neprijatelju velike gubitke. Poginuo je i komandant nemačke 392. legionarske divizije, dok je komandant 847. puka zarobljen.

⚔️ 9. 4. 1945. U s. Hudoj Luknji 13. slovenačka udarna brigada -Mirko Bračič- 14. divizije JA napala kantonman 2. čete nemačkog 611. landesšicen-bataljona. Glavnina čete je uspela da pobegne u Velenje. Zaplenjeno: 2 p. mitraljeza, 2 minobacača i 6 pušaka.

⚔️ 9. 4. 1945. Štab 4. operativne zone Slovenije izdao naredbu o rasformiranju Štaba Grupe štajerskih NOP odreda i Operativnog štaba 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- i 11. slovenačke NO brigade -Miloš Zidanšek- i jedinicama dodelio nove zadatke na odvojenim pravcima.

⚔️ 9. 4. 1945. Delovi bugarske 1. armije napali nemačke snage na liniji s. Sv. Urban - s. Loperčice (kod Ormoža), ali su posle trodnevnih borbi odbijeni.

⚔️ 9. 4. 1945. U Beogradu obrazovana vlada federalne Srbije.

⚔️ 10. 4. 1945. Jedanaesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije oslobodila Busovaču.

⚔️ 10. 4. 1945. U s. Vetovu (kod Slav. Požege) i u selima duž puta Orahovica-Kutjevo, 6. udarni korpus JA napao nemačke i ustaško-domobranske snage. Posle jednodnevnih borbi, pretrpevši gubitke od 120 mrtvih i 380 ranjenih, on je obustavio napad. Neprijatelj je imao oko 600 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je: minobacač, 13 mitraljeza i komora 3. bataljona nemačkog 1. policijskog puka.

⚔️ 10. 4. 1945. Prva jugoslovenska brigada 5. udarne divizije JA otpočela forsiranje r. Save kod Brčkog. Sutradan je u rejonu s. Drenovaca uhvatila vezu s delovima 11. udarne divizije JA.

⚔️ 10. 4. 1945. Kod s. Trojvrha (na putu Plaški - s. Josipdol) delovi 3. udarne brigade 7. udarne divizije JA napali ustaške i nemačke snage. Posle kraće borbe oni su neprijatelja prinudili na povlačenje prema Josipdolu.

⚔️ 10. 4. 1945. Jedinice 13. udarne divizije JA odbacile delove nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade ka s. Generalskom Stolu i oslobodile Ogulin i s. Josipdol.

⚔️ 10. 4. 1945. Posada nemačke protivavionske baterije iz s. Ljubečna (kod Poljčana), koju su sačinjavala 64 vojnika mađarske nacionalnosti, predala se, s celokupnim naoružanjem, jedinicama 4. operativne zone Slovenije, izrazivši želju da se bori protiv nemačkog okupatora.

⚔️ 10. 4. 1945. U blizini s. Nadleska i s. Šmarate nemačke snage i slovenački domobrani iz Cerknice napale Notranjski NOP odred 7. korpusa JA. Posle višečasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon, uz gubitke od 8 poginulih i 12 ranjenih.

⚔️ 10. 4. 1945. Druga slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije JA prepadom prodrla u Šoštanj, blokirala nemačku posadu i u fabrici kože zaplenila 11 kola materijala. U uličnim borbama neprijatelj je imao 42 mrtva, 49 ranjenih i 2 zarobljena. Brigada se povukla iz Šoštanja bez gubitaka.

⚔️ 11. 4. 1945. U Moskvi, posle petodnevnih pregovora, potpisan dvadesetogodišnji ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći i saradnji između vlade SSSR-a i vlade Demokratske Federativne Jugoslavije.

⚔️ 11. 4. 1945. Jedinice 9. američke armije izbile na r. Eibu kod Magdenburga (u Nemačkoj).

⚔️ 11. 4. 1945. Jedinice 2. proleterske udarne divizije 1. armije JA, posle jednodnevne borbe protiv nemačko-ustaških jedinica, oslobodile Bos. Samac.

⚔️ 11. 4. 1945. Kod Brčkog 17. udarna divizija 1. armije JA otpočela forsiranje r. Save. (Sutradan je uhvatila vezu s jedinicama 6. proleterske i 11. udarne divizije 1. armije JA radi sadejstva u likvidaciji neprijatelja kod Županje i radi dejstva prema Vinkovcima.)

⚔️ 11. 4. 1945. U rejonu Rudog, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa JA formirana Artiljerijska brigada 37, udarne divizije JA, sastava tri diviziona.

⚔️ 11. 4. 1945. Jedinice 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa JA, u sadejstvu sa Grupom brigada zeničkog sektora posle trodnevne borbe protiv nemačko-ustaških jedinica, oslobodile Zenicu i nastavile gonjenje neprijatelja prema Zavidovićima.

⚔️ 11. 4. 1945. U Slavoniji, po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku, formirane komande gradova Osijeka, Slav. Broda i Vinkovaca. (Počele su funkcionisati po oslobođenju ovih mesta.)

⚔️ 11. 4. 1945. U Splitu na svečan način otvorena Viša pedagoška škola.

⚔️ 11. 4. 1945. U Splitu, u prisustvu oko 180 delegata i predstavnika Glavnog Štaba JA za Hrvatsku, Izvršnog odbora NOF-a Hrvatske i civilnih vlasti, održana I zemaljska sindikalna konferencija za Hrvatsku. Na konferenciji je obrazovan Zemaljski akcioni odbor jedinstvenih sindikata za Hrvatsku.

⚔️ 11. 4. 1945. U Šibeniku oko 800 građana održalo protestni miting protiv zahteva italijanskih imperijalista u pogledu Istre i tražilo da se Istra priključi Jugoslaviji.

⚔️ 11. 4. 1945. U Splitu održane velike demonstracije zbog napada italijanskih fašista na vojnu misiju JA u Rimu.

⚔️ 11. 4. 1945. Kod s. Narde, s. Josipovca, s. Kravice, s. Sarvaša i s. Dalja prvi ešeloni divizija 3. armije JA odbacili delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, forsirali r. Dravu i učvrstili uži mostobran. Sutradan su 16. udarna i 36. udarna divizija JA oslobodile Valpovo i proširile mostobran do linije r. Drava - s. Gat - s. Veliškovci - s. Vinogradci - r. Karašica (do ušća u Dravu).

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Relacija Štaba 13. krajiške brigade od aprila 1945. o borbama u martu i aprilu na sektoru Travnik-Zenica

📜 Pregled dejstava 1. brdskog artiljerijskog motorizovanog diviziona Artiljerijske grupe 2. korpusa JA od oktobra 1944. do7. aprila 1945. godine

📜 Izvještaj Ekonomskog odsjeka Vojne oblasti 4. udarnog korpusa od kraja aprila 1945. Odjeljenju ishrane Komande pozadine Glavnog štaba Hrvatske o organizaciji, radu i materijalnom stanju komandi područja u martu

📜 Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda iz prve polovine aprila 1945. Štabu Pomorske komande sjevernog Jadrana o akciji na neprijateljski garnizon u Novalji

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od aprila 1945. o napadu na vojna skladišta kod Ogulina i na nemačko-ustaške snage u Vrhovinama

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Babinom Potoku i na ostrvu Pagu

📜 Pregled utrošene municije u jedinicama 1. armije JA u toku aprila 1945. godine

📜 Izveštaj Štaba 19. slovenačke NOU brigade Srečko Kosovel od 21 aprila 1945. štabu 30. divizije JA o borbenoj aktivnosti u martu i aprilu na području Trnovskog gozda i u Gorenjskoj

📜 Izvještaj Štaba 3. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o dejstvima u martu na prostoru Renovica-Sjetlina- Trnovo-Jablanica-Krupac

📜 Zapovijest Štaba 10. udarne divizije JA od 1. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica da s položaja Bištrani-Mijakovići zatvore pravce od Vareša ka Kaknju i Visokom

📜 Zapovijest Štaba 29. udarne divizije JA od 1. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za raspored i dejstvo na sektoru Ivan-Sedla i Kreševa

📜 Izvještaj Štaba 29. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 2. korpusa JA o borbama u drugoj polovini marta na sektoru Ivan-Sedla

📜 Naređenje Štaba 37. udarne divizije od 1. aprila 1945. štabovima 3. i 5. sandžačke brigade za sadejstvo s jedinicama 3. korpusa JA u napadu na Pustopolje-Mokro-Crvenu Stijenu

📜 Izvještaj Štaba 39. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 5. korpusa JA o dejstvima u martu u Bosanskoj krajini

📜 Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 1. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni

📜 Izvještaj Štaba Grupe diverzantskih odreda od 1. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske o izvedenim diverzijama 1. i 3. diverzantskog odreda

📜 Izveštaj Propagandnog odseka Štaba 7. korpusa od 1. aprila 1945. Propagandnom odeljenju Glavnog štaba Slovenije i Štaba 4. armije JA o propagandnom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Mesečni izveštaj Štaba 18. divizije od 1. aprila 1945. političkim komesarima GS Slovenije, 4. armije i 7. korpusa JA o politčkoj situaciji na terenu južno od Novog Mesta i o problemima u jedinicama divizije

📜 Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 35. udarne divizije JA od 1. aprila 1945. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 1. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Bihaća

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 1. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu

📜 Naređenje Štaba Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije od 1. aprila 1945. o obrazovanju Operativnog štaba na aerodromu Klenak kod Šapca

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 6. proleterske divizije od 1. aprila 1945. štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 31. marta

📜 Izvod iz Operaoijskog dnevnika Štaba 11. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 31. marta

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 21. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 21. do 31. marta

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i tehnike jedinica 3. divizije JA od 1. aprila 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 45. divizije od 1. aprila 1945. Štabu 14. korpusa JA o petnaestodnevnim dejstvima na prostoru istočno od Gračanice

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha, Udbine, Korenice i Bihaća

📜 Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o napadu na uporište u Izačić-Gradu i o borbama za oslobođenje Bihaća

📜 Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Udbine i Krbavskog polja

📜 Naređenje Generalštaba JA od 2. aprila 1945. potčinjenim štabovima i komandama o prenošenju ratnih iskustava i organizaciji na prikupljanju i proučavanju borbenih iskustava u jedinicama i štabovima JA

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa JA od 2. aprila 1945. štabovima 4. i 10. udarne divizije za prebacivanje preko komunikacija u dolini Stavnje i izbijanje na prostor Kunosići-Hadžići- Sudići

📜 Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 2. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni

📜 Pismo političkog komesara 4. udarnog korpusa JA od 2. aprila 1945. političkim komesarima potčinjenih divizija, brigada i bataljona o zadacima jedinica u završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije

📜 Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta KPH 20. udarne divizije JA od 2. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

📜 Izveštaj političkog komesara 27. udarne divizije od 2. aprila 1945. političkom komesaru 3. udarnog korpusa JA o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u diviziji

📜 Izveštaj Propagandnog odseka 43. divizije od 2. aprila 1945. Propagandnom odeljenju 11. korpusa JA o političkom i kulturno-prosvetnom radu u jedinicama i na terenu

📜 Izveštaj Štaba 423. vazduhoplovnog puka od 2. aprila 1945. Štabu vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku marta

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Babinog Potoka

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Perušiću, Crnoj Vlasti i kod Čudinog klanca

📜 Operativni izveštaj Štaba 422. vazduhoplovnog puka od 2. aprila 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku marta

📜 Izveštaj Štaba 423. vazduhoplovnog puka od 2. aprila 1945. Štabu 42. vazduhoplovne divizije Jugoslovenske armije o aktivnosti Puka u toku marta

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu na prostoriji Bijeljina - Brčko - Gračanica

📜 Izvod iz zapovesti Štaba 4. jugoslovenske armije od 2. aprila 1945. o zadacima 1. i 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije za vreme ofanzive za oslobođenje Like

📜 Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 2. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za posjedanje novih položaja sjeverno od Tuzle

📜 Zapovijest Štaba 4. armije JA od 2. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za oslobođenje zapadne Like i otoka Paga

📜 Izvještaj Štaba Artiljerijske brigade od 2. aprila 1945. Komandi artiljerije 4. armije JA o podršci artiljerije u operaciji za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha i Bihaća

📜 Izveštaj Štaba 1. slovenačke NOU brigade Tone Tomšič od 2. aprila 1945. Štabu 14. udarne divizije JA o neuspelom prelazu reke Save u rejonu Litije

📜 Zapovijest Štaba 3. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na sektor Vijenac-Jablanica- Vojkovići

📜 Naređenje Štaba 29. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo prema komunikaciji Ivan-Sedlo-Tarčin-Hadžići-Kiseljak

📜 Izvještaj Štaba 38. udarne divizije od 3. aprila 1945. Štabu 3. korpusa JA o borbama protiv Nijemaca na prostoru Mejevići- Mokro

📜 Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 3. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni

📜 Izvještaj Saobraćajnog odsjeka Vojne oblasti 8. korpusa od 3. aprila 1945. Saobraćajnom odjeljenju Komande pozadine Glavnog štaba Hrvatske o organizaciji i radu poštansko-telegrafsko-telefonske službe i Čete za vezu u mjesecu martu

📜 Zapovijest Štaba 7. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. potčinjenih jedinicama za napad na Dabar, Letinac, Lipice i Stajnice i presjecanje komunikacije Jezerane - Brinje

📜 Izvještaj Štaba Kalničkog partizanskog odreda od 3. aprila 1945. Štabu Grupe partizanskih odreda 10. korpusa JA o dejstvima u području Kalnika od 21. do 31. marta

📜 Izveštaj Divizijskog komiteta 34. udarne divizije JA od 3. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

📜 Mesečni izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara 1. čehoslovačke brigade Jan Žiška od 3. aprila 1945. političkom komesaru 12. udarne divizije JA o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi

📜 Izveštaj Komiteta Skoja pri štabu 4. armije JA od 3. aprila 1945. Pokrajinskom komitetu Skoja za Hrvatsku o stanju i radu organizacije Skoja u prištapskim jedinicama

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Slavonski Brod i o bombardovanju mosta kod Bosanskog Novog

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Vrhovina i Ramljana

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 3. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu na pravcu Bijeljina - Brčko - Modriča

📜 Zapovest Štaba 1. armije JA od 3. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za sadejstvo s Južnom operativnom grupom divizija u napadu na Brčko i za nasilno izviđanje na desnom krilu armije

📜 Zapovest Štaba 11. udarne divizije od 3. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za sadejstvo s Južnom operativnom grupom divizija 1. armije JA i izbijanje na železničku prugu Brčko–Vrbanja

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 28. divizije od 3. aprila 1945. Štabu 2. armije JA o dejstvima u martu 1945. godine

📜 Zapovest komandanta SS i policije u Operativnoj zoni »Jadransko primorje« od 3. aprila 1945. za završetak operacije »Frilingsanfang« u dolini Bace i osiguranje Trnovskog gozda

📜 Izveštaj komandanta Rasinsko-topličkog korpusa od 3. aprila 1945. Draži Mihailoviću o neuspelom pokušaju sporazumevanja sa jedinicama Crvene armije o uspostavljanju savezničkih odnosa i borbene saradnje

📜 Izveštaj Štaba 17. slovenačke NO brigade Simon Gregorčič od 3. aprila 1945. Štabu 30. divizije JA o borbama prilikom proboja iz okruženja u rejonu Vojsko

📜 Naređenje komandanta SS i policije u Operativnoj zoni Jadransko primorje od 3. aprila 1945. za završetak operacije Frilingsanfang i za obezbeđenje Trnovskog gozda

📜 Naređenje Generalštaba JA od 4. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske za smenu 6. korpusa JA koji se upućuje na nove zadatke

📜 Odluka ministra Narodne odbrane od 4. aprila 1945. o postavljenju generalmajora Nikice Kneževića za komandanta Glavnog štaba Srbije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 4. aprila 1945. Štabu 1. armije za dejstva u pozadini sremskog fronta

📜 Naređenje Generalštaba JA od 4 aprila 1945. Štabu 2. armije za dostavljanje izveštaja o dejstvima na komunikaciji Brčko-Bijeljina

📜 Zapovijest Operativnog štaba Grupe korpusa JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Sarajevo

📜 Zapovijest Štaba 29. udarne divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijateljska uporišta na prostoru Blažuj-Kiseljak i Ivan-Sedlo-Hadžići

📜 Izvještaj glavnog stožera ministarstva oružanih snaga NDH od 4. aprila 1945. o dejstvima protiv jedinica JA u Hrvatskoj i Bosni

📜 Uputstvo političko-prosvetnog odseka 26. udarne divizije JA od 4. aprila 1945. političko-prosvetnim odsecima potčinjenih brigada o jačanju političkog i propagandnog rada za vreme operativnih akcija

📜 Mesečni izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u diviziji

📜 Izveštaj sekretara Divizijskog komiteta 42. divizije JA od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije u diviziji

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 5. brigade 1. divizfje (Hrvatske) KNOJ-a od 4. aprila 1945. Centralnom komitetu KPH o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca

📜 Izveštaj Štaba 42. vazduhoplovne divizije od 4. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o šturmansko-bombarderskom dejstvu u toku marta

📜 Izveštaj Štaba 42. vazduhoplovne divizije od 4. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o vazdušno-streljačkoj službi u martu 1945. godine

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 4. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i u rejonu Brčkog

📜 Zapovest komandanta 1. armije JA od 4. aprila 1945. divizijama Južne operativne grupe za grupisanje snaga radi napada na Brčko

📜 Zapovest komandanta 1. armije JA od 4. aprila 1945. divizijama Južne operativne grupe za dejstvo artiljerije pri nastupanju ka Brčkom

📜 Zapovest Štaba 1. proleterske divizije od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za nasilno izviđanje na desnom krilu 1. armije JA

📜 Zapovest Štaba 2. proleterske divizije JA od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za nastupanje ka Brčkom, na prostoriju Gornja Brka – Donja Brka – Han-Jabučik

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 5. udarne divizije od 4. aprila 1945. Štabu 1. armije JA o dejstvima divizije od 28. marta do 3. aprila

📜 Zapovest Štaba 21. udarne divizije od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za nasilno izviđanje na desnom krilu 1. armije JA

📜 Zapovijest Štaba 2. armije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za proboj na pravcu Srnice-Gračanica

📜 Zapovijest komandanta Artiljerije 2. armije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za artiljerijsku podršku u rejonima: Gušte, Keper i Sokol

📜 Zapovijest Štaba 23. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad južno od Gradačca

📜 Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva sjeverno od Srebrenika

📜 Zapovijest Štaba 45. divizije JA od 4. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Gračanice

📜 Zapovest Štaba 7. korpusa JA od 4. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljevo uporište u Strugama

📜 Izveštaj Štaba 3. slovenačke NOU brigade Ivan Gradnik od 4. aprila 1945. Štabu 31. divizije JA o borbama za vreme neprijateljeve ofanzive na području Trnovskog gozda

📜 Saglasnost Generalštaba JA od 5. aprila 1945. sa planovima Štaba 1. armije za dejstva prema Brčkom

📜 Odobrenje Generalštaba JA od 5. aprila 1945. Operativnom štabu Grupe korpusa za odlučan napad na Sarajevo

📜 Obaveštajni izveštaj Odeljenja zaštite naroda Ministarstva narodne odbrane od 5. aprila 1945. Generalštabu JA sa planom odbrane Zagreba

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 5 aprila 1945 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Brčko Doboj Celje Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe na Jadranu 1945. Varaždin Britanija i Jugoslavija 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 26. dalmatinska divizija NOVJ Crvena armija Trst Politički komesari u NOR-u Sarajevska operacija Ljubljana 17. istočnobosanska divizija NOVJ Goriška divizija Zagreb 45. srpska divizija NOVJ 9. slovenski korpus NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ Sarajevo Partizanska avijacija Karlovac 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Centralni komitet KPJ Borbe u Istri 1945. 1. proleterska divizija NOVJ 2. udarni korpus NOVJ 21. srpska divizija NOVJ 14. slovenska divizija NOVJ Bitka na Zelengori Zarobljenici u ratu 53. srednjobosanska divizija NOVJ Nova Gorica Borbe u Sloveniji 1945. Rijeka Slavonski Brod 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Blajburška operacija 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Beograd 2. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Srbiji 1945. SSSR i Jugoslavija Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Mornarica NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1945. 39. krajiška divizija NOVJ 7. slovenski korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Sremski front Italija u drugom svetskom ratu Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Vermaht u Jugoslaviji 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Harold Alexander Bugarska u drugom svetskom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ Četnička golgota Josip Broz Tito 11. krajiška divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Glavni štab Slovenije Komunistička partija Hrvatske Glavni štab Hrvatske Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 5. krajiška udarna divizija NOVJ 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945.