Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe na Jadranu 1945.

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 1. 1945. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije uputio zahtev Savezničkom savetu za primirje sa Italijom da se plovni objekti jugoslovenske Kraljevske ratne mornarice iz italijanskih luka stave na raspolaganje NOVJ.

⚔️ 23. 1. 1945. Naredbom GŠ NOV i PO za Sloveniju Mornarički odred 1. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ uključen vi sastav 30. divizije NOVJ pod nazivom: 1. bataljon pomorske pešadije 1. pomorsko-obalskog sektora.

⚔️ 1. 3. 1945. Odlukom Povereništva narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije, NOVJ dobila naziv Jugoslovenska armija, Mornarica NOVJ dobila naziv Jugoslovenska mornarica, a VŠ NOV i POJ reorganizovan u Generalštab JA, kao neposredni organ Povereništva narodne odbrane za svu oružanu vojnu silu.

⚔️ 20. 3. 1945. U Šapcu, od brodova Mornaričke baze Šabac i Komande rečne plovidbe, formirana Savska flotila.

⚔️ 1. 4. 1945. Kod o. Suska naišao na minu i potonuo naoružani brod NB 11 iz 4. pomorsko-obalskog sektora Jugoslovenske mornarice.

⚔️ 5. 4. 1945. Posle dvodnevnih borbi protiv delova nemačke 392. legionarske divizije, ustaškog 7. senjskog i 3. jurišnog bataljona i jednog nemačkog bataljona, 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa tri bataljona mornaričke pešadije oslobodila o. Pag. Poginulo je 65 i zarobljeno 160 neprijateljskih vojnika. Jedinice JA su imale 29 mrtvih i 52 ranjena.

⚔️ 7. 4. 1945. Po naređenju Štaba Jugoslovenske mornarice formiran Kvarnerski odred mornaričke pešadije, sastava: 4 bataljona.

⚔️ 8. 4. 1945. Jedinice 9. udarne divizije JA oslobodile s. Jablanac (kod Senja). Poginulo je 73, a zarobljeno 370 vojnika iz nemačke 392. legionarske divizije i nemačke mornarice. Jedinice 9. udarne divizije JA su imale 9 mrtvih i 16 ranjenih.

⚔️ 12. 4. 1945. Iz Karlobaga, s. Jablanca i sa o. Paga 2, dalmatinska proleterska udarna brigada i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa Kvarnerskim odredom mornaričke pešadije izvršile desant i, posle oštre borbe protiv nemačke posade, oslobodile o. Rab. Nemački gubici: mrtvih 190 vojnika i 5 oficira i zarobljenih 325 vojnika i 8 oficira. Desantne snage JA su imale 4 mrtva i 23 ranjena.

⚔️ 15. 4. 1945. Na r. Savi kod s. Jamene, prevozeći teške ranjenike iz Brčkog za Srem. Mitrovicu, brod Jugoslovenskog rečnog brodarstva -Kasija Miletić- i priključena dereglija -Ana Drvarica- naišli na nemačku magnetsku minu i ubrzo potonuli. Od 220 teških ranjenika i 15 članova posade spasio se svega nekoliko ranjenika i 3 mornara.

⚔️ 16. 4. 1945. Iz rejona s. Sv. Juraj - Senj jedinice 26. udarne divizije JA i Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije izvršile desant i, posle jednodnevne borbe protiv nemačko-ustaške posade, oslobodile ostrvo Krk. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 474 poginula vojnika i 6 oficira, a zarobljeno je 130 vojnika i 1 oficir. Gubici desantnih snaga: 16 mrtvih i 54 ranjena.

⚔️ 19. 4. 1945. Jedinice 9. udarne divizije JA i Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije sa o. Raba izvršile desant na o. Cres i o. Lošinj. U dvodnevnim borbama protiv oko 1400 nemačkih vojnika, one su, 21. aprila, glavninu posade uništile ili zarobile (dok se manji deo prebacio u Istru). Gubici neprijatelja: 495 mrtvih i 685 zarobljenih, a desantnih snaga: 25 mrtvih i 85 ranjenih.

⚔️ 22. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i Jugoslovenske mornarice koje su, posle višednevnih ogorčenih borbi, oslobodile Sušak, Senj, Novi, Crikvenicu, Kraljevicu, Bakar, kao i ostrva Rab, Krk, Cres i Lošinj.

⚔️ 30. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije, 7. i 9. korpusa i Jugoslovenske mornarice koje su, posle sedmodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđeni neprijateljski front od Rijeke do Postojne i oslobodile Postojnu, Št. Peter na Krasu (sada: Pivka), Ilirsku Bistricu i mnoga druga mesta, prodrevši do Trsta.

⚔️ 1. 5. 1945. U Istri, 1. bataljon Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije Jugoslovenske mornarice uništio manju nemačku kolonu i oslobodio Vodnjan. Poginulo je 35 nemačkih vojnika a zaplenjeno je 8 kamiona i motocikl. Poginuo je komandant 1. bataljona, a 1 borac je ranjen.

⚔️ 3. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 4. armije i Jugoslovenske mornarice koje su posle jeđanaestodnevnih ogorčenih borbi oslobodile Rijeku.

⚔️ 3. 5. 1945. U Pulu ušle jedinice Kvarnerskog odreda mornaričke pešadije Jugoslovenske mornarice, pošto se glavnina nemačke posade povukla na poluostrvo Muzil, zadržavši i deo grada.

⚔️ 6. 5. 1945. Kvarnerski odred mornaričke pešadije Jugoslovenske mornarice napao nemačku posadu blokiranu u delu Pule i na poluostrvu Muzilu. U jednodnevnoj borbi neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 70 mrtvih, a Kvarnerski odred je imao 9 mrtvih i 50 ranjenih. Sutradan je nemački admiral prihvatio uslove kapitulacije, pa je razoružano 2200 nemačkih vojnika i oficira.

⚔️ 13. 5. 1945. Po odluci Štaba Jugoslovenske mornarice rasformiran Kvarnerski odred mornaričke pešadije.

Dokumenti

📜 Izveštaj Mornaričke grupe pri 9. korpusu NOVJ od 9. januara 1945. Štabu Korpusa i Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o sastavu grupe sa predlogom da se Mornarički odred uključi u 30. NO diviziju

📜 Izvještaj Mornaričke grupe pri Devetom korpusu NOV Jugoslavije od 9. januara 1945. delegatu Štaba Mornarice pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizacionom stanju grupe

📜 Izveštaj Mornaričke grupe pri 9. korpusu NOVJ od 13. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji i dosadašnjem radu

📜 Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 17. januara 1945. podređenim jedinicama za organizaciju tehničke službe

📜 Naređenje Štaba Mornarice NOV Jugoslavije od 19. januara 1945. Štabu Petog pomorskog obalskog sektora za formiranje mornaričkih stanica Korčula. Dubrovnik i Boka

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23. januara 1945. štabovima 9. korpusa NOVJ i Prvog pomorskog obalskog sektora o preimenovanju Mornaričkog odreda u Prvi bataljon mornaričke pešadije

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 23. januara 1945. o formiranju Prvog bataljona Mornaričke pješadije Prvog pomorskog obalskog sektora

📜 Obaveštenje Štaba Mornarice NOVJ od 3. februara 1945. Komandi 1. lovačke eskadrile o potrebi tešnje međusobne saradnje

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJ od 6. februara 1945. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o formiranju partijskog komiteta u Mornarici NOVJ

📜 Odluka poverenika narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije i Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. marta 1945. o promeni naziva Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u Jugoslovensku armiju, Mornarice NOVJ u Jugoslovensku mornaricu i VŠ NOV i POJ u Generalštab Jugoslovenske armije

📜 Izvještaj Štaba Jugoslovenske mornarice od 10. marta 1945. Generalštabu Jugoslovenske armije o dejstvima neprijatelja i organizacionim promjenama u Mornarici

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 10. marta 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o prevoženju jedinica Devetnaeste i Dvadeset šeste divizije

📜 Pregled Štaba Četvrtog pomorskog obalskog sektora od 10. marta 1945. Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o transportovanju jedinica Devetnaeste i Dvadeset šeste divizije od 24. februara do 4. marta 1945. godine

📜 Naređenje Štaba Jugoslovenske mornarice od 16. marta 1945. podređenim jedinicama za formiranje pomorskih komandi sjevernog. srednjeg i južnog Jadrana

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 30. marta 1945. Štabu 4. armije za formiranje tri radna bataljona za potrebe Jadranske komisije u Splitu

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Komande Jugoslovenske mornarice o operacijama u aprilu 1945. godine

📜 Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 9. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o prevoženju jedinica Treće udarne brigade Devete divizije i Mornaričke pješadije za desantne operacije na otok Pag

📜 Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 17. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otok Rab

📜 Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije od 17. aprila 1945 Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akciji na Basku i Baškastaru na otoku Krku

📜 Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 21. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otok Krk

📜 Izvještaj Štaba Kvarnerskog pomorskog sastava od 21. aprila 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o dejstvima mornaričkih jedinica za vrijeme desanta na otok Krk

📜 Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 24. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otoke Cres i Lošinj

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara Komande Jugoslovenske mornarice od 30. aprila 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Mornaričke grupe Umag od 4. maja 1945. Štabu Mornaričkog odreda NOV Jugoslavije Koper o preuzimanju vojne vlasti u Umagu

📜 Izvještaj Štaba Kvarnerskog odreda Mornaričke pješadije od 12. maja 1945. Pomorskoj komandi sjevernog Jadrana o akcijama podređenih jedinica u Istri

📜 SLUŽBENI LIST MINISTARSTVA NARODNE ODBRANE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE Broj 4 - 7 za april - maj - juni - juli 1945 god. (Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Četvrte armije i jedinicama Mornarice)

📜 SLUŽBENI LIST MINISTARSTVA NARODNE ODBRANE DEMOKRATSKE FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE Broj 4 - 7 za april - maj - juni - juli 1945 god. (Pohvala Vrhovnog komandanta jedinicama Četvrte armije i jedinicama Mornarice)

Fotografije

Povezane odrednice

Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Ilirska Bistrica Ranjenici u ratu Sremska Mitrovica Komunistička partija Hrvatske Krk Bakar Šabac Rijeka Dubrovnik Centralni komitet KPJ Mali Lošinj Trst Borbe u Sloveniji 1945. Josip Broz Tito 1. lovačka eskadrila NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Vodnjan Glavni štab Slovenije Politički komesari u NOR-u Sušak 9. slovenski korpus NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Crikvenica Štampa u ratu Borbe u Sremu 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Radne akcije u oslobodilačkom ratu Karlobag Rab 3. dalmatinska udarna brigada Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Sremski front Goriška divizija Brčko Italija u drugom svetskom ratu Pula Korčula 392. legionarska divizija (plava) Partizanska avijacija Borbe u Istri 1945. Senj Koper Umag 7. slovenski korpus NOVJ Mornarica NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji