Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Mali Lošinj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 25 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na otok Lošinj

📜 Izvještaj Komande mornarice za Hrvatsko Primorje i Istru od 28 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću jedinica Mornarice u napadu na Lošinj

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da će još jednu ili dve divizije NOVJ orijentisati na operativno područje Korpusa i da je uništeno četničko uporište na ostrvu Lošinju

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da će se stanovništvu ostrva Cresa i Lošinja dodeliti pomoć u namirnicama

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da grupe Italijana sa Lošinja prebaci u pozadinu nemačkog fronta u Italiji

📜 Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 25 novembra 1943 god. Komandi Mornarice NOVJ o operacijama na otocima Krku, Lošinju i Cresu

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 11. septembra 1944. o izviđanju saobraćaja na pravcu Senj - Generalski Stol, o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke čamce kod Lošinja i o pratnji britanskih transportnih aviona.

📜 Izvještaj Štaba Flotile Drugog pomorskog obalskog sektora od 1. novembra 1944. Štabu sektora o prevozu trupa na otok Lošinj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 19. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i Velebitskog kanala i o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu i Lošinju, kod Knina, Našica, Bjelovara, Ogulina i Gračaca

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 3. decembra 1944. o napadu na obalsku artiljeriju na otoku Lošinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 23. februara 1945. o napadu na nemačke plovne objekte u Malom Lošinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. o napadu na nemačku osmatračku stanicu kod Novog Vinodola i obalsku artiljeriju kod Karlobaga i o. izviđanju pomorskog saobraćaja od Lošinja do Zadra

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 5. marta 1945. o napadu na artiljerijske položaje na Malom Lošinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 6. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove na Malom Lošinju

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. marta 1945. o napadu na nemačku komoru kod Velikog Lošinja

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 14. aprila 1945. o traganju za pomorskim minama kod Krka i o napadu na nemačke plovne objekte kod Malog Lošinja

📜 Naređenje Štaba 4. armije JA od 16. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica za zaštitu bokova jedinica prema unskoj dolini i Karlovcu, za napad na Mrzlu Vodicu, Lokve, Fužine i Plaše i desant na otoke Krk, Cres i Lošinj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 18. aprila 1945. o otkrivanju mina kod ostrva Cresa i Lošinja i o napadu na nemačke položaje i plovne objekte u severnom Jadranu

📜 Naređenje Štaba 4. armije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja i oslobođenje Bakra, Rijeke, Cresa i Lošinja

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 20. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje na Lošinju, na aerodromu Lučko kod Zagreba i železnički saobraćaj kod Turopolja

📜 Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 23. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o desantu i borbama za oslobođenje Cresa i Lošinja

📜 Izvještaj Pomorske komande sjevernog Jadrana od 24. aprila 1945. Štabu Jugoslovenske mornarice o akciji na otoke Cres i Lošinj

Fotografije

Povezane odrednice

Mostarska operacija Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Istri 1945. Bakar Istra u oslobodilačkom ratu Mornarica NOVJ Borbe na Jadranu 1943. Britanija i Jugoslavija Borbe na Jadranu 1945. Borbe u Slavoniji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 9. dalmatinska divizija NOVJ Karlovac Krk Vodice Borbe na Jadranu 1944. Gračac Rijeka Partizanska avijacija Karlobag Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Crikvenica 1. lovačka eskadrila NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Bjelovar Borbe u Dalmaciji 1943. 2. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Istri 1943. Našice Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske Zagreb Ogulin Senj Rab Sušak Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Kapitulacija Italije Knin Bitka za Našice 1944. Sarajevo Kninska operacija Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945.