Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Bitka za Našice 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 3 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. novembra 1944. o borbama kod Knina, Lovinca, Donjeg Miholjca, Našica i Kostajnice

📜 Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Našice, Velimirovac i Klokočevac

📜 Dopunsko naređenje Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice

📜 Napomene Štaba 6. korpusa NOVJ od 16. novembra 1944. štabovima 12. i 40. divizije u vezi sa napadom na Našice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mokro Polje i Našice i o borbama na liniji Sunja - Kostajnica, kod Dugog Sela, Varaždina, Karlovca i Drežnik-Grada

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 23. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Našice i o borbama kod sela Sveti Ivan Zelina

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od 25. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama za Našice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 25. novembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Našice, Peščenicu, Lekenik i Lupoglav i o borbama kod Knina, Slavonske Požege i Gospića

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 26. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu i Lošinju, kod Knina, Našica, Bjelovara, Ogulina i Gračaca

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 27. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske posade u Našicama, Markovcu i Klokočevcima

📜 Izvještaj Štaba 1. artiljerijskog diviziona od 27. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o učešću u napadu na Našice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu, kod Knina, Našica, Podravske Slatine, Josipdola i Gračaca

📜 Izvještaj Štaba 40. divizije od 28. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o borbama za Našice

Fotografije

Povezane odrednice

40. slavonska divizija NOVJ Sveti Ivan Zelina Borbe u Hrvatskoj 1944. Donji Miholjac Podravska Slatina Karlovac Ogulin Osijek Mali Lošinj Bjelovar 12. slavonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Gospić Varaždin Knin 6. slavonski korpus NOVJ Slavonska Požega Dugo Selo Gračac Osječka udarna brigada Kninska operacija 18. slavonska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Našice Hrvatsko domobranstvo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu