Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Dugo Selo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 31. 10. 1941. U s. Novakima (kod Samobora), u prisustvu člana CK KPH Vladimira Bakarića i delegata srezova: Zagreb, Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Samobor i Jastrebarsko, održana I partijska konferencija okruga Zagreb, na kojoj je izabran prvi OK KPH za Zagreb.

⚔️ 0. 1. 1942. U Kordunu ustaše popalile oko 2000 kuća u selima Prkosi, Moravci, Sjeničak, G. i D. Sjeničak, Dugo Selo, Stipan, Šljivovac, V. i M. Trepča, Ostrožin, Kirin i Bović.

⚔️ 27. 6. 1942. Na železničkoj pruzi Zagreb - s. Dugo Selo Diverzantska grupa GŠ NOP odreda za Hrvatsku digla u vazduh italijanski transportni voz. Uništeni su lokomotiva i 1 vagon, a 3 vagona su oštećena. Saobraćaj je bio prekinut 6 sati.

⚔️ 12. 8. 1942. Između Dugog Sela i Ježeva (kod Zagreba) 2. četa 6. bataljona Banijskog NOP odreda napala ustaške kolone i nanela im velike gubitke.

⚔️ 25. 5. 1943. Na pruzi Križevci - s. Dugo Selo Kalnički NOP odred istovremeno napao domobranske posade na ž. st. Majurec, Repinec, Gradec i Vrbovec. Uništene su ž. st. Majurec i Gradec, a posade zarobljene.

⚔️ 31. 8. 1943. Na ž. st. Božjakovina (kod Dugog Sela) jedinice Moslavačkog NOP odreda zarobile 20 domobrana i žandarma i 1 oficira.

⚔️ 10. 9. 1944. Kod s. Sesvetskog Kraljevca (na pruzi Zagreb - s. Dugo Selo) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku zauzeli bunker i u njemu zarobili 10 domobrana i 2 nemačka vojnika, zaplenili 2 mitraljeza i 10 pušaka.

⚔️ 5. 10. 1944. Kod s. Dugog Sela (na pruzi Novska-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 6 vagona. Poginulo je 36 a ranjeno 17 neprijateljskih vojnika. Saobraćaj je obustavljen 57 časova.

⚔️ 7. 11. 1944. Jedinice 1. i 3. brigade 33. divizije NOVJ zauzele s. Brckovljane, s. Božjakovinu i s. D. i G. Gračec (kod Zagreba), u kojima se branilo oko 300 nemačkih vojnika, i porušile na 97 mesta prugu između Ivanić-Grada i s. Dugog Sela.

⚔️ 13. 11. 1944. Između s. Sesveta i s. Dugog Sela jedinice 1. udarne brigade -Braća Radić- 32. divizije NOVJ na 18 mesta porušile železničku prugu Zagreb-Križevci.

Dokumenti

📜 Izvještaj dra Petra Bačića upućen dru Andriji Artukoviću, ministru unutrašnjih poslova NDH o političkim prilikama i komunističkoj djelatnosti u kotaru Dugo Selo

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o pojavi naoružanih ljudi na području općine Dugo Selo

📜 Izvještaj Odreda Sloga Centralnom komitetu KPH o uspjeloj akciji na domobransku stražu koja je čuvala željeznički most preko rijeke Lonje u Prečcu, kraj Dugog Sela

📜 Obavijest Pavla Lončara, sekretara OK KPH Zagreb, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji na terenu te o uspostavljanju veze s Bukovjem i Dugim Selom

📜 Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo upućen Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru, organizacijskom stanju partijske organizacije, provedenoj mobilizaciji i akcijama

📜 Dopis Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb, u kojem se šalju pritužbe omladinaca iz kotara Dugo Selo

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje o napadu partizana na domobrane kod sela Posavski Bregi

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javljaju o namjeri stvaranja punkta u Dugom Selu za prenošenje materijala, šalju vijesti o radu pristaša HSS i šalju traženu štampu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje o likvidaciji ustaškoga logornika Petra Bubala od strane partizana

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb o držanom sastanku Kotarskog komiteta

📜 Obavijest Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o zarobljavanju Ivana Zuneca i Mate Grahovca te o napadu partizana na teretni kamion njemačkog poduzeća Goilo

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o napadu partizana na hrvatsko-njemačko vojno povjerenstvo na području općine Lupoglav

📜 Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o dolasku u Dugo Selo novinara Mahmuda Konjhodžića, koji je pobjegao pred ustašama

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sastanka na kojemu je razmatrana politička situacija na terenu i organizacijsko stanje te izabrano novo rukovodstvo

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Dugom Selu ostalim kotarskim oblastima Velike župe Prigorje o kretanju partizana na području dugoselskog kotara

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Dugom Selu ostalim kotarskim oblastima na području Velika župe Prigorje o napadu partizana na Zagrebačku posadnu bojnu, koja je osiguravala transformator gradske električne centrale u Božjakovini i na putnički vlak na stanici Ostrna

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o paljenju mostova na cesti Sisak - Dugo Selo i Posavski Bregi - Božjakovina od strane partizana

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovorima s Đurom Predavcem, istaknutim HSS-ovcem iz Kotara Dugo Selo, te o interesu za list "Slobodni dom" na njihovu području

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Vefikoj župi Prigorje u Zagrebu i ostalim vlastima o radu općine i akcijama partizana na području kotara

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 2 listopada 1943 god. Štabu Druge NO brigade za dejstvo na komunikaciji Zagreb - Dugo Selo - Kutina

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Kotarskoj oblasti Zagreb o diverziji partizana na željezničku stanicu Prikraj

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 19 listopada 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo - Kutina

📜 Izvještaj štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo-Kutina

📜 Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje i njenim kotarskim oblastima o vješanju talaca od strane Nijemaca zbog miniranja željezničke pruge kod Prečeca

📜 Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 februara 1944 god. o borbama kod Radoboja, Čaglina, Jastrebarskog i o diverzijama na željezničkim prugama kod Draganića, Dugog Sela i Vinkovaca

📜 Izvještaj Štaba Trećeg diverzantskog bataljona od 9. maja 1944. o diverzijama na prugama Zagreb - Banova Jaruga i Dugo Selo - Križevci od 25. aprila do 9. maja

📜 Zapovijest Štaba Desetog korpusa NOVJ od 27. maja 1944. podređenim jedinicama za diverziju na željezničkoj pruzi Dugo Selo - Kutina

📜 Zapovijest Štaba 33. divizije NOVJ od 12. jula 1944. podređenim jedinicama za diverziju na pruzi Dugo Selo - Križevci

📜 Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 20. septembra 1944. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Popovača - Križ - Ivanić-Grad - Dugo Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, o borbama na području Drniš - Benkovac i diverzijama na komunikacijama Zagreb - Dugo Selo i Zagreb - Sisak

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Poglavnikovog tjelesnog zdruga od 21. novembra 1944. o napadu jedinica 10. korpusa NOVJ na Peteranec i Donju Zelinu i o borbama kod Dugog Sela

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mokro Polje i Našice i o borbama na liniji Sunja - Kostajnica, kod Dugog Sela, Varaždina, Karlovca i Drežnik-Grada

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Banijski partizanski odred Samobor Benkovac Novska Kalnički partizanski odred Vinkovci Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Hrvatsko domobranstvo Hrvatska seljačka stranka Bjelovar Varaždin Bjelovarski partizanski odred Andrija Artuković 33. hrvatska divizija NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Udarna brigada Braća Radić Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1944. Koprivnica Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. Popovača Virovitica Zagreb Drniš Vrbovec Borbe u Hrvatskoj 1942. Štampa u ratu Komunistička partija Hrvatske Jastrebarsko 10. zagrebački korpus NOVJ 1. moslavačka brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Moslavački partizanski odred Velika Gorica Bitka za Našice 1944. Karlovac 3. diverzantski bataljon NOVH Poglavnikov tjelesni zdrug Omladina u ratu Sisak Ivanić-Grad Križevci Borbe u Hrvatskoj 1944. Vladimir Bakarić Našice Kutina 32. zagorska divizija NOVJ 7. banijska divizija NOVJ