Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Samobor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 78 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 4. 1941. U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

⚔️ 31. 10. 1941. U s. Novakima (kod Samobora), u prisustvu člana CK KPH Vladimira Bakarića i delegata srezova: Zagreb, Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Samobor i Jastrebarsko, održana I partijska konferencija okruga Zagreb, na kojoj je izabran prvi OK KPH za Zagreb.

⚔️ 17. 4. 1942. Prvi partizanski vod Hrvatskog zagorja napao neprijatelja u s. Brdovcu (kod Samobora) i zaplenio 40 pušaka i drugi materijal.

⚔️ 7. 5. 1942. Gatački bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i delovi 4. udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, u trinaestočasovnoj borbi, odbili napad ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- i četničkog Gatačkog odreda iz Avtovca prema s. Lipniku i Samoboru. Neprijatelj je imao 23 mrtva, 42 ranjena i 4 zarobljena vojnika.

⚔️ 3. 7. 1942. Između Samobora i Stojdrage delovi 2. partizanske čete 2. zone NOP odreda Hrvatske razrušili put u dužini od 200 m. Zbog toga je saobraćaj bio prekinut više od 15 dana.

⚔️ 5. 8. 1942. U s. Kaljama (kod Samobora) bataljon -Josip Kraš- Žumberačko-pokupskog NOP odreda razoružao žandarmerijsku posadu. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 26 zarobljenih. Zaplenjeno je 38 pušaka, 1 p. mitraljez, 4000 metaka, 46 ćebadi i druga ratna sprema.

⚔️ 28. 8. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Josip Kraš- odbili napad ustaša na s. Kotare (kod Samobora). Neprijatelj je imao 6 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 15. 10. 1942. Formiran OK KPH za Pokuplje, koji je obuhvatao srezove: Samobor, Jastrebarsko, Pisarovinu i V. Goricu.

⚔️ 16. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-, uz sadejstvo jedne čete Krškog NOP odreda, zauzele ustaško uporište u Sv. Jani (kod Samobora), zarobile 34 ustaše i žandarme i zaplenile 36 pušaka.

⚔️ 20. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-< napale ustaška uporišta u s. Novo Selo i s. Stojdragu (kod Samobora). I pored velikih obostranih gubitaka, mesta nisu zauzeta.

⚔️ 10. 4. 1943. U s. Kerestincu (kod Zagreba), u borbi protiv nemačkih vojnika koji su napali zgradu u kojoj je održavan partijski sastanak, poginuo sekretar SK KPH za Samobor Baltazar Pavao Videković, narodni heroj.

⚔️ 24. 7. 1943. Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

⚔️ 30. 9. 1943. U s. Stojdragi (kod Samobora) 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, ojačana artiljerijom, savladala ustašku posadu i zauzela mesto. Poginulo je 10 i ranjeno 25 ustaša, dok se manji deo posade probio. Zaplenjena je veća količina oružja i municije

⚔️ 3. 10. 1943. U s. Plešivici (kod Samobora) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- posle dvodnevnih borbi razbila dve čete ustaša (ovi su se većim delom probili u Jastrebarsko). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih i 12 zarobljenih. Brigada je imala 4 mrtva i 10 ranjenih.

⚔️ 5. 12. 1943. U s. Lugu (kod Samobora) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- i bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali posadu i ubili 7, ranili 8 i zarobili 12 nemačkih vojnika.

⚔️ 6. 12. 1943. U s. Jurkoviću i s. Cerju (kod Samobora) Žumberačko-pokupski NOP odred napao ustaše, te zarobio 6 i ubio 7 ustaša, dok se ostatak probio u Samobor.

⚔️ 31. 5. 1944. Jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Ponikvama (kod Samobora).

⚔️ 22. 6. 1944. Iz Samobora, Jastrebarskog i s. Novaka delovi 10. i 30. ustaškog bataljona, nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 4. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napali jedinice 34. divizije NOVJ i delove 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Sv. Jane. Posle žestokih borbi jedinice NOVJ su uspele da odbace neprijatelja i da ga prinude na povlačenje prema Samoboru, Jastrebarskom i s. Petrovini. Neprijatelj je imao 48 mrtvih i 60 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 12 mrtvih, 49 ranjenih i 27 nestalih boraca. Među poginulima nalazio se i politički komesar brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ Marijan Badel, narodni heroj.

⚔️ 27. 6. 1944. Iz s. Ozlja, s. Draganića, Jastrebarskog i Samobora otpočeo šestodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka, 5, 13. i 30. ustaškog bataljona i 4. bataljona domobranske 2. posadne brigade na jedinice 8. udarne i 34. divizije NOVJ na prostoriji s. Okrug - s. Prekrižje - s. Krašić. U borbama do 2. jula, posle uzastopnih obostranih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su prinudile neprijatelja da se povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 310 mrtvih i 360 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 50 mrtvih, 194 ranjena i 9 nestalih boraca.

⚔️ 11. 8. 1944. Delovi Zagorskog NOP odreda zauzeli s. Laduč (kod Samobora) i braniocima - nemačkim vojnicima i domobranima - naneli gubitke od 3 mrtva, 6 ranjenih i 14 zarobljenih, te zaplenili 2 p. mitraljeza i 18 pušaka.

⚔️ 0. 9. 1944. U rejonu Samobora, po naređenju Štaba 34. divizije NOVJ, formiran Samoborsko-jaskanski NOP odred.

⚔️ 0. 10. 1944. Na I konferenciji NOF-a za srez Samobor izabran Sreski odbor NOF-a za taj srez.

⚔️ 31. 12. 1944. Jedinice Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Bregani (kod Samobora). Poginula su 32 nemačka vojnika, a zaplenjeno je 15 pušaka i druga oprema.

⚔️ 2. 2. 1945. Po naređenju Štaba 34. udarne divizije NOVJ rasformiran Samoborsko-jaskanski NOP odred i njegovim ljudstvom popunjena Žumberačka NO brigada.

⚔️ 7. 5. 1945. Karlovačka operativna grupa divizija JA (3. udarna, 4. udarna, 10. udarna i 34. udarna divizija) posle sedmodnevnih borbi odbacila nemačke i ustaško-domobranske snage u pravcu Jastrebarskog, Samobora i Kostanjevice i oslobodila Karlovac.

⚔️ 7. 5. 1945. štab 2. armije JA odredio pravce nastupanja potčinjenih jedinica: 4. udarna divizija nastupa ka Brežicama, 10 udarna divizija ka Krškom, 23. udarna divizija ka Samoboru i 3. udarna divizija ka Metlici i Novom Mestu, s tim da ta mesta zauzmu i da nemačko-ustaškim jedinicama preseku odstupnicu prema Austriji.

⚔️ 9. 5. 1945. Goneći neprijateljske snage razbijene kod Karlovca i Zagreba, jedinice 2. armije JA izbile na liniju Zagreb - Samobor - Novo Mesto.

Dokumenti

📜 Priznanica na 48.903,00 dinara oduzetih od interniranih u Kerestincu, koje je kotarski predstojnik u Samoboru primio od N. Tićaka, nadzornika straže redarstvenog ravnateljstva iz Zagreba

📜 Popratnica Kotarske oblasti Samobor Logoru za internirane u Koprivnici o upućivanju u logor akademskog slikara Zlatka Price

📜 Obavijest Uprave koncentracionog logora u Kerestincu Kotarskoj oblasti Samobor o rasturanju partijskih letaka u Kalinovici i Kerestincu

📜 Dopis Redarstvene straže općinskog poglavarstva Trgovišta Samobor Kotarskoj oblasti u Samoboru o pronalasku komunističkog letka na kolodvoru u vlaku, koji se u prilogu dostavlja

📜 Obavijest Kotarske oblasti Samobor Pokretnom prijekom sudu Zagreb o provođenju četvorice ljudi radi posjedovanja, čitanja i rasturanja ilegalnog partijskog letka

📜 Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o rezultatima potjere za odbjeglim komunistima iz logora Kerestinec

📜 Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o hvatanju odbjeglih komunista iz logora Kerestinec

📜 Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o hvatanju komuniste Stjepana Šeremeta, bjegunca iz logora Kerestinec

📜 Izvještaj Oružničke Postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o diverziji na pruzi između željezničkih stanica ?o rvati i Zdenčina

📜 Izvod iz presude Pokretnog prijekog suda dostavljene Kotarskoj oblasti Samobor o osudi grupe komunista iz Samobora

📜 Zapovjedništvo grada Zagreba dostavlja kotarskim predstojnicima u Zagrebu, Samoboru i Velikoj Gorici nadopunu o ustrojstvu nadzorne službe na tom terenu

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o akcijama partizana na području Zagreba i Samobora

📜 Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva upućenog Glavnom stanu poglavnika NDH o akcijama partizana na području Samobora

📜 Iz izvještaja Oružničke postaje Grdanjci Kotarskoj oblasti Samobor o djelatnosti komunista na području postaje

📜 Smrtovnica Pokretnoga prijekog suda u Zagrebu kojom se predaju mrtva tijela devetorice strijeljanih rodoljuba iz jastrebarskoga i samoborskog kotara

📜 Izvještaj Izaslanstva zaštitnog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje iz Samobora Zaštitnom redarstvu za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje u Zagrebu o kretanju Vlade Popovića, člana CK KPH i izaslanika CK KPJ iz Zagreba u Žumberak

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na području kotara Samobor, Pisarovina, Velika Gorica, Jastrebarsko i Žumberak

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka novoformiranog komiteta

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 10 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Samobor

📜 Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o dolasku i smještaju njemačke vojske na području postaje radi čišćenja partizana

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva NDH od 14 siječnja 1943 god. o upadu jedinica NOV i PO Hrvatske u Samobor

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 15 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko - Desinec i upadu u Samobor

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko -Desinec i upadu u Samobor

📜 Izvještaj Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i partijskom radu na području samoborskoga kotara te prekinutim vezama s kotarskim komitetima KPH Velika Gorica i Pisarovina

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku i radu Kotarskoga komiteta u drugoj polovini siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj izaslanika redarstva iz Samobora od 27 veljače 1943 god. o borbama kod Stojdrage

📜 Izvještaj Zapovjedništva Samoborskog otsjeka od 6 ožujka 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u drugoj polovini veljače

📜 Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu Kotarskoga komiteta KPH Samobor i političkom stanju u samoborskom kotaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva samoborskoga odsjeka zapovjedniku grada Zagreba o akcijama partizana u drugoj polovini veljače 1943. godine na području odsjeka

📜 Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

📜 Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javlja da su formirane udarne grupe, te da Ivan Hariš može doći na njihov teren

📜 Potjernica Političkoga odsjeka Redarstvene oblasti za grad Zagreb, upućena Kotarskoj oblasti Samobor za grupom komunista i suradnika iz Sesveta koji su otišli u partizane

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu je razmatrana politička situacija, organizacijsko stanje i rad organa KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području samoborskoga kotara

📜 Dopis Agitpropa Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Kotarskome komitetu KPH Samobor s uputama za otvaranje novog punkta na Jarunu za prebacivanje ljudi iz Zagreba na oslobođeni teritorij, te s uputama o prikupljanju papira i drugih pomagala u štampariji

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pogibiji Pavla Videkovića, sekretara Kotarskoga komiteta i Alojza Vivodića, sekretara partijske ćelije Rakitje

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Agitpropu Centralnoga komiteta KP Hrvatske o političkoj situaciji i aktivnosti udarnih grupa na području velikogoričkoga, pisarovinskoga i samoborskog kotara

📜 Izvještaj Ivana Birkića, rukovodioca Izaslanstva UNS-a u Samoboru Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o djelovanju nekih predstavnika bivšeg HSS u kotarevima Samobor, Jaska i Pisarovina te o suradnji učitelja Silvia Mikolića iz Zdenčine s partizanima

📜 Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o hapšenjima u općini Sv. Nedelja

📜 Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pljačkama u okolici Stupnika, Brezovice i Kraljevca

📜 Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju i radu NOO, AFŽ, mobilizaciji u NOV, djelovanju HSS na terenu KK KPH Samobor, Velika Gorica i Pisarovina te o akciji u Turopolju noću ođ 1—2. srpnja 1943. godine

📜 Izještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te druga pitanja

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu se razmatrala politička situacija na terenu, rad partijskih jedinica, te rezultati žetve

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Samobor Okružnome komitetu SKOJ-a za Zagreb o prebacivanju 190 kg hrane na teren Jaske

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ i USAOH-a na području Kotarskoga komiteta

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o brojčanom stanju i naoružanju u neprijateljskim garnizonima na području kotara

📜 Zapovijest Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 3 kolovoza 1943 god. Prvom bataljonu da postavi zasjedu na cesti Gornja Vas - Samobor

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o djelovanju bivšeg vodstva HSS na terenu Karlovca, Velike Gorice, Jaske i Samobora

📜 Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o nekim osobama za koje sumnjaju da surađuju s partizanima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje s partijskoga savjetovanja na kojemu je raspravljano o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ u kotaru

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o dolasku njemačkih jedinica u Samobor

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju u kotaru

📜 Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o brojčanom stanju neprijatelja na području Samobora i Bregane

📜 Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o napadu partizana na domobransku patrolu na željezničkoj pruzi Zagreb - Karlovac

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29 septembra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Samobor-Karlovac-Ozalj

📜 Izveštaj o situaciji na liniji Trst - Ljubljana - Zidani Most - Samobor

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 oktobra 1943 o napadu Dvanaeste udarne brigade na Jevnicu i o borbama jedinica na sektoru Stojdraga-Samobor

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o osnivanju Samoborske čete, političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 15 listopada 1943 god. o borbi dijelova Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na području Samobora

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu i organizacijskom stanju u Samoborskoj četi, o teroru i hapšenjima od strane neprijatelja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Samobora, Generalskog Stola, Karlobaga i Obrovca

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH o pljački Nijemaca u selima oko Samobora

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sjednice na kojoj se raspravljalo o organizacijsko-političkom stanju, djelovanju udarnih grupa i kadrovskim promjenama

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Samobor Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o radu i organizacijskome stanju skojevske organizacije u kotaru.

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka kotarskoga komiteta.

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 19. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o protjerivanju Nijemaca iz Samobora

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Samobora, Daruvara, Brinja i Livna

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o neprijateljskom djelovanju pripadnika predratnih političkih stranaka

📜 Noršić Selo: Rezolucija s prve kotarske konferencije KPH Samobor

📜 Samobor: Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o borbama protiv partizana kod sela Kotari, Prekrižje i Prilipje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. juna 1944. o napadima jedinica NOV i POJ na Cudin klanac i o borbama kod Samobora

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera dcffnobranstva od 26. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Zabok, Nerežišće i Novigrad i o borbama kod Samobora, Bjelovara i Generalskog Stola

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac

📜 Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja pravcem Zagreb-Samobor i za oslobođenje Samobora

📜 Naređenje Štaba 23. divizije JA od 10. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Samobor-Brežice

📜 Zapovijest Štaba 39. divizije JA od 11. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja sjeverno od Samobora

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije na pravcu Kostajnica-Samobor-Brežice

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 15 maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Zagreba i Samobora

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Komunistička partija Hrvatske Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bitka za Koprivnicu 1944. Zagreb Aprilski rat Borbe u Hrvatskoj 1943. Zagorski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. USAOH Hrvatsko domobranstvo Narodni heroji Jugoslavije Trst Sjevernohercegovački partizanski odred Gacko 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Saradnja četnika sa okupatorom AFŽ Borbe u Hrvatskoj 1945. Novi Pazar Italija u drugom svetskom ratu Slovenska udarna brigada Matija Gubec Brigada Franjo Ogulinac Seljo Borbe u Sloveniji 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Narodno oslobodilački odbori Ilegala u ratu Zabok Logor Kerestinec Borbe u Hrvatskoj 1944. Kičevo Adolf Hitler Novi Marof SKOJ Borbe u Hercegovini 1942. Donji Vakuf Politički komesari u NOR-u 39. krajiška divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ Črnomelj Vladimir Bakarić Priboj Velika Gorica 34. hrvatska divizija NOVJ 23. srpska udarna divizija NOVJ Hrvatska Kostajnica Ozalj Četnici u drugom svetskom ratu Karlovac Sanski Most Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 57. pešadijska divizija Lombardia Mrkonjić Grad Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Livno Karlovačka operacija Jastrebarsko 12. hercegovačka udarna brigada Koprivnica Diverzije u oslobodilačkom ratu Ohrid Blajburška operacija Završne operacije u Jugoslaviji Pljačka u ratu Metlika Krški partizanski odred Petrinja Hrvatska seljačka stranka 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Varaždin Novo Mesto Karlobag Zasede u oslobodilačkom ratu Brežice Glavni štab Slovenije