Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Samobor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 27 hronoloških zapisa, 78 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 4. 1941. U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

⚔️ 31. 10. 1941. U s. Novakima (kod Samobora), u prisustvu člana CK KPH Vladimira Bakarića i delegata srezova: Zagreb, Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Samobor i Jastrebarsko, održana I partijska konferencija okruga Zagreb, na kojoj je izabran prvi OK KPH za Zagreb.

⚔️ 17. 4. 1942. Prvi partizanski vod Hrvatskog zagorja napao neprijatelja u s. Brdovcu (kod Samobora) i zaplenio 40 pušaka i drugi materijal.

⚔️ 7. 5. 1942. Gatački bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i delovi 4. udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, u trinaestočasovnoj borbi, odbili napad ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- i četničkog Gatačkog odreda iz Avtovca prema s. Lipniku i Samoboru. Neprijatelj je imao 23 mrtva, 42 ranjena i 4 zarobljena vojnika.

⚔️ 3. 7. 1942. Između Samobora i Stojdrage delovi 2. partizanske čete 2. zone NOP odreda Hrvatske razrušili put u dužini od 200 m. Zbog toga je saobraćaj bio prekinut više od 15 dana.

⚔️ 5. 8. 1942. U s. Kaljama (kod Samobora) bataljon -Josip Kraš- Žumberačko-pokupskog NOP odreda razoružao žandarmerijsku posadu. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 26 zarobljenih. Zaplenjeno je 38 pušaka, 1 p. mitraljez, 4000 metaka, 46 ćebadi i druga ratna sprema.

⚔️ 28. 8. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Josip Kraš- odbili napad ustaša na s. Kotare (kod Samobora). Neprijatelj je imao 6 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 15. 10. 1942. Formiran OK KPH za Pokuplje, koji je obuhvatao srezove: Samobor, Jastrebarsko, Pisarovinu i V. Goricu.

⚔️ 16. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-, uz sadejstvo jedne čete Krškog NOP odreda, zauzele ustaško uporište u Sv. Jani (kod Samobora), zarobile 34 ustaše i žandarme i zaplenile 36 pušaka.

⚔️ 20. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-< napale ustaška uporišta u s. Novo Selo i s. Stojdragu (kod Samobora). I pored velikih obostranih gubitaka, mesta nisu zauzeta.

⚔️ 10. 4. 1943. U s. Kerestincu (kod Zagreba), u borbi protiv nemačkih vojnika koji su napali zgradu u kojoj je održavan partijski sastanak, poginuo sekretar SK KPH za Samobor Baltazar Pavao Videković, narodni heroj.

⚔️ 24. 7. 1943. Jake snage italijanske divizije -Lombardija- sa 5. i 13. ustaškim bataljonom iz Črnomelja, Novog Mesta, Metlike, Ozlja, Jastrebarskog i Samobora napale oslobođenu teritoriju Žumberka da spreče izbore za opštinske i sreske NO odbore zakazane za 25. jul. U dvodnevnoj borbi na Paulovom bregu kod s. Vrhovca, s. Bukovice i s. Pribića 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- pružila je otpor neprijatelju, a zatim se sa delovima Žumberačko-pokupskog NOP odreda prebacila u Sloveniju.

⚔️ 30. 9. 1943. U s. Stojdragi (kod Samobora) 4. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, ojačana artiljerijom, savladala ustašku posadu i zauzela mesto. Poginulo je 10 i ranjeno 25 ustaša, dok se manji deo posade probio. Zaplenjena je veća količina oružja i municije

⚔️ 3. 10. 1943. U s. Plešivici (kod Samobora) 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- posle dvodnevnih borbi razbila dve čete ustaša (ovi su se većim delom probili u Jastrebarsko). Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih i 12 zarobljenih. Brigada je imala 4 mrtva i 10 ranjenih.

⚔️ 5. 12. 1943. U s. Lugu (kod Samobora) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- i bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali posadu i ubili 7, ranili 8 i zarobili 12 nemačkih vojnika.

⚔️ 6. 12. 1943. U s. Jurkoviću i s. Cerju (kod Samobora) Žumberačko-pokupski NOP odred napao ustaše, te zarobio 6 i ubio 7 ustaša, dok se ostatak probio u Samobor.

⚔️ 31. 5. 1944. Jedinice brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Ponikvama (kod Samobora).

⚔️ 22. 6. 1944. Iz Samobora, Jastrebarskog i s. Novaka delovi 10. i 30. ustaškog bataljona, nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka i 4. bataljona domobranske Zagrebačke posadne brigade napali jedinice 34. divizije NOVJ i delove 3. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ u rejonu s. Sv. Jane. Posle žestokih borbi jedinice NOVJ su uspele da odbace neprijatelja i da ga prinude na povlačenje prema Samoboru, Jastrebarskom i s. Petrovini. Neprijatelj je imao 48 mrtvih i 60 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 12 mrtvih, 49 ranjenih i 27 nestalih boraca. Među poginulima nalazio se i politički komesar brigade -Franjo Ogulinac Seljo- 34. divizije NOVJ Marijan Badel, narodni heroj.

⚔️ 27. 6. 1944. Iz s. Ozlja, s. Draganića, Jastrebarskog i Samobora otpočeo šestodnevni napad delova nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka, 5, 13. i 30. ustaškog bataljona i 4. bataljona domobranske 2. posadne brigade na jedinice 8. udarne i 34. divizije NOVJ na prostoriji s. Okrug - s. Prekrižje - s. Krašić. U borbama do 2. jula, posle uzastopnih obostranih napada i protivnapada, jedinice NOVJ su prinudile neprijatelja da se povuče u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 310 mrtvih i 360 ranjenih vojnika, a jedinice NOVJ 50 mrtvih, 194 ranjena i 9 nestalih boraca.

⚔️ 11. 8. 1944. Delovi Zagorskog NOP odreda zauzeli s. Laduč (kod Samobora) i braniocima - nemačkim vojnicima i domobranima - naneli gubitke od 3 mrtva, 6 ranjenih i 14 zarobljenih, te zaplenili 2 p. mitraljeza i 18 pušaka.

⚔️ 0. 9. 1944. U rejonu Samobora, po naređenju Štaba 34. divizije NOVJ, formiran Samoborsko-jaskanski NOP odred.

⚔️ 0. 10. 1944. Na I konferenciji NOF-a za srez Samobor izabran Sreski odbor NOF-a za taj srez.

⚔️ 31. 12. 1944. Jedinice Žumberačke brigade 34. udarne divizije NOVJ zauzele nemačko uporište u s. Bregani (kod Samobora). Poginula su 32 nemačka vojnika, a zaplenjeno je 15 pušaka i druga oprema.

⚔️ 2. 2. 1945. Po naređenju Štaba 34. udarne divizije NOVJ rasformiran Samoborsko-jaskanski NOP odred i njegovim ljudstvom popunjena Žumberačka NO brigada.

⚔️ 7. 5. 1945. Karlovačka operativna grupa divizija JA (3. udarna, 4. udarna, 10. udarna i 34. udarna divizija) posle sedmodnevnih borbi odbacila nemačke i ustaško-domobranske snage u pravcu Jastrebarskog, Samobora i Kostanjevice i oslobodila Karlovac.

⚔️ 7. 5. 1945. štab 2. armije JA odredio pravce nastupanja potčinjenih jedinica: 4. udarna divizija nastupa ka Brežicama, 10 udarna divizija ka Krškom, 23. udarna divizija ka Samoboru i 3. udarna divizija ka Metlici i Novom Mestu, s tim da ta mesta zauzmu i da nemačko-ustaškim jedinicama preseku odstupnicu prema Austriji.

⚔️ 9. 5. 1945. Goneći neprijateljske snage razbijene kod Karlovca i Zagreba, jedinice 2. armije JA izbile na liniju Zagreb - Samobor - Novo Mesto.

Dokumenti

📜 Priznanica na 48.903,00 dinara oduzetih od interniranih u Kerestincu, koje je kotarski predstojnik u Samoboru primio od N. Tićaka, nadzornika straže redarstvenog ravnateljstva iz Zagreba

📜 Popratnica Kotarske oblasti Samobor Logoru za internirane u Koprivnici o upućivanju u logor akademskog slikara Zlatka Price

📜 Obavijest Uprave koncentracionog logora u Kerestincu Kotarskoj oblasti Samobor o rasturanju partijskih letaka u Kalinovici i Kerestincu

📜 Dopis Redarstvene straže općinskog poglavarstva Trgovišta Samobor Kotarskoj oblasti u Samoboru o pronalasku komunističkog letka na kolodvoru u vlaku, koji se u prilogu dostavlja

📜 Obavijest Kotarske oblasti Samobor Pokretnom prijekom sudu Zagreb o provođenju četvorice ljudi radi posjedovanja, čitanja i rasturanja ilegalnog partijskog letka

📜 Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o rezultatima potjere za odbjeglim komunistima iz logora Kerestinec

📜 Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o hvatanju odbjeglih komunista iz logora Kerestinec

📜 Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o hvatanju komuniste Stjepana Šeremeta, bjegunca iz logora Kerestinec

📜 Izvještaj Oružničke Postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o diverziji na pruzi između željezničkih stanica ?o rvati i Zdenčina

📜 Izvod iz presude Pokretnog prijekog suda dostavljene Kotarskoj oblasti Samobor o osudi grupe komunista iz Samobora

📜 Zapovjedništvo grada Zagreba dostavlja kotarskim predstojnicima u Zagrebu, Samoboru i Velikoj Gorici nadopunu o ustrojstvu nadzorne službe na tom terenu

📜 Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o akcijama partizana na području Zagreba i Samobora

📜 Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva upućenog Glavnom stanu poglavnika NDH o akcijama partizana na području Samobora

📜 Iz izvještaja Oružničke postaje Grdanjci Kotarskoj oblasti Samobor o djelatnosti komunista na području postaje

📜 Smrtovnica Pokretnoga prijekog suda u Zagrebu kojom se predaju mrtva tijela devetorice strijeljanih rodoljuba iz jastrebarskoga i samoborskog kotara

📜 Izvještaj Izaslanstva zaštitnog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje iz Samobora Zaštitnom redarstvu za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje u Zagrebu o kretanju Vlade Popovića, člana CK KPH i izaslanika CK KPJ iz Zagreba u Žumberak

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na području kotara Samobor, Pisarovina, Velika Gorica, Jastrebarsko i Žumberak

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka novoformiranog komiteta

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 10 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Samobor

📜 Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o dolasku i smještaju njemačke vojske na području postaje radi čišćenja partizana

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva NDH od 14 siječnja 1943 god. o upadu jedinica NOV i PO Hrvatske u Samobor

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar od 15 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske i Štabu Druge operativne zone o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko - Desinec i upadu u Samobor

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko -Desinec i upadu u Samobor

📜 Izvještaj Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i partijskom radu na području samoborskoga kotara te prekinutim vezama s kotarskim komitetima KPH Velika Gorica i Pisarovina

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku i radu Kotarskoga komiteta u drugoj polovini siječnja 1943. godine

📜 Izvještaj izaslanika redarstva iz Samobora od 27 veljače 1943 god. o borbama kod Stojdrage

📜 Izvještaj Zapovjedništva Samoborskog otsjeka od 6 ožujka 1943 god. o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u drugoj polovini veljače

📜 Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu Kotarskoga komiteta KPH Samobor i političkom stanju u samoborskom kotaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva samoborskoga odsjeka zapovjedniku grada Zagreba o akcijama partizana u drugoj polovini veljače 1943. godine na području odsjeka

📜 Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu

📜 Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javlja da su formirane udarne grupe, te da Ivan Hariš može doći na njihov teren

📜 Potjernica Političkoga odsjeka Redarstvene oblasti za grad Zagreb, upućena Kotarskoj oblasti Samobor za grupom komunista i suradnika iz Sesveta koji su otišli u partizane

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu je razmatrana politička situacija, organizacijsko stanje i rad organa KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području samoborskoga kotara

📜 Dopis Agitpropa Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Kotarskome komitetu KPH Samobor s uputama za otvaranje novog punkta na Jarunu za prebacivanje ljudi iz Zagreba na oslobođeni teritorij, te s uputama o prikupljanju papira i drugih pomagala u štampariji

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pogibiji Pavla Videkovića, sekretara Kotarskoga komiteta i Alojza Vivodića, sekretara partijske ćelije Rakitje

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Agitpropu Centralnoga komiteta KP Hrvatske o političkoj situaciji i aktivnosti udarnih grupa na području velikogoričkoga, pisarovinskoga i samoborskog kotara

📜 Izvještaj Ivana Birkića, rukovodioca Izaslanstva UNS-a u Samoboru Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o djelovanju nekih predstavnika bivšeg HSS u kotarevima Samobor, Jaska i Pisarovina te o suradnji učitelja Silvia Mikolića iz Zdenčine s partizanima

📜 Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o hapšenjima u općini Sv. Nedelja

📜 Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pljačkama u okolici Stupnika, Brezovice i Kraljevca

📜 Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju i radu NOO, AFŽ, mobilizaciji u NOV, djelovanju HSS na terenu KK KPH Samobor, Velika Gorica i Pisarovina te o akciji u Turopolju noću ođ 1—2. srpnja 1943. godine

📜 Izještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, te druga pitanja

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu se razmatrala politička situacija na terenu, rad partijskih jedinica, te rezultati žetve

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Samobor Okružnome komitetu SKOJ-a za Zagreb o prebacivanju 190 kg hrane na teren Jaske

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju partijskih organizacija, NOO, AFŽ i USAOH-a na području Kotarskoga komiteta

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o brojčanom stanju i naoružanju u neprijateljskim garnizonima na području kotara

📜 Zapovijest Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda od 3 kolovoza 1943 god. Prvom bataljonu da postavi zasjedu na cesti Gornja Vas - Samobor

📜 Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o djelovanju bivšeg vodstva HSS na terenu Karlovca, Velike Gorice, Jaske i Samobora

📜 Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o nekim osobama za koje sumnjaju da surađuju s partizanima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, USAOH te o drugim pitanjima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje s partijskoga savjetovanja na kojemu je raspravljano o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ u kotaru

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o dolasku njemačkih jedinica u Samobor

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju u kotaru

📜 Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o brojčanom stanju neprijatelja na području Samobora i Bregane

📜 Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o napadu partizana na domobransku patrolu na željezničkoj pruzi Zagreb - Karlovac

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 29 septembra 1943 o stanju neprijatelja na sektoru Samobor-Karlovac-Ozalj

📜 Izveštaj o situaciji na liniji Trst - Ljubljana - Zidani Most - Samobor

📜 Izveštaj Propagandnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 8 oktobra 1943 o napadu Dvanaeste udarne brigade na Jevnicu i o borbama jedinica na sektoru Stojdraga-Samobor

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o osnivanju Samoborske čete, političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 15 listopada 1943 god. o borbi dijelova Trinaeste proleterske brigade Rade Končar na području Samobora

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu i organizacijskom stanju u Samoborskoj četi, o teroru i hapšenjima od strane neprijatelja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Samobora, Generalskog Stola, Karlobaga i Obrovca

📜 Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH o pljački Nijemaca u selima oko Samobora

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sjednice na kojoj se raspravljalo o organizacijsko-političkom stanju, djelovanju udarnih grupa i kadrovskim promjenama

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Samobor Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o radu i organizacijskome stanju skojevske organizacije u kotaru.

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka kotarskoga komiteta.

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 19. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o protjerivanju Nijemaca iz Samobora

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Samobora, Daruvara, Brinja i Livna

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o neprijateljskom djelovanju pripadnika predratnih političkih stranaka

📜 Noršić Selo: Rezolucija s prve kotarske konferencije KPH Samobor

📜 Samobor: Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o borbama protiv partizana kod sela Kotari, Prekrižje i Prilipje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. juna 1944. o napadima jedinica NOV i POJ na Cudin klanac i o borbama kod Samobora

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera dcffnobranstva od 26. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Zabok, Nerežišće i Novigrad i o borbama kod Samobora, Bjelovara i Generalskog Stola

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. oktobra 1944. o napadu jediniqa NOVJ na Novi Marof, Koprivnicu i Aržano, i o borbama kod Samobora u Gorskom kotaru i na komunikaciji Karin - Obrovac

📜 Zapovijest Štaba 25. divizije JA od 8. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja pravcem Zagreb-Samobor i za oslobođenje Samobora

📜 Naređenje Štaba 23. divizije JA od 10. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva u rejonu Samobor-Brežice

📜 Zapovijest Štaba 39. divizije JA od 11. maja 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja sjeverno od Samobora

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije na pravcu Kostajnica-Samobor-Brežice

📜 Izvještaj Štaba 25. divizije od 15 maja 1945. Štabu 2. armije JA o borbama za oslobođenje Zagreba i Samobora

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Novo Mesto Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ohrid Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 12. hercegovačka udarna brigada 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Donji Vakuf Narodno oslobodilački odbori Brigada Franjo Ogulinac Seljo Narodni heroji Jugoslavije Bitka za Koprivnicu 1944. Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Hrvatsko domobranstvo Zagorski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1945. Zagreb 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Karlobag 25. srpska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Novi Marof Hrvatska seljačka stranka Brežice Sanski Most Livno Koprivnica Slovenska udarna brigada Matija Gubec Borbe u Hercegovini 1942. Metlika Borbe u Sloveniji 1943. AFŽ Adolf Hitler Mrkonjić Grad Četnici u drugom svetskom ratu Novi Pazar Vladimir Bakarić Borbe u Hrvatskoj 1942. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Karlovačka operacija USAOH Gacko 39. krajiška divizija NOVJ Petrinja Priboj Komunistička partija Hrvatske 23. srpska udarna divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Hrvatska Kostajnica Sjevernohercegovački partizanski odred Jastrebarsko Završne operacije u Jugoslaviji 57. pešadijska divizija Lombardia 34. hrvatska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Kičevo Krški partizanski odred Varaždin Zabok Logor Kerestinec Trst Karlovac SKOJ Aprilski rat Velika Gorica Omladina u ratu Črnomelj Glavni štab Slovenije Ilegala u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Blajburška operacija Ozalj Politički komesari u NOR-u