Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Ohrid u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 63 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 4. 1941. Italijanske snage iz Albanije otpočele ofanzivne operacije na kosovskom, debarskom i ohridskom pravcu, gde su naišle na jak otpor jugoslovenskih snaga. Istovremeno su pojačali svoje snage na skadarskom pravcu.

⚔️ 11. 4. 1941. Nemačke snage sa pravca Gostivara i Bitolja zauzele Debar, Ohrid i Strugu i stupile u kontakt sa italijanskim snagama kod Debra i Struge. Zarobljen veći deo Vardarske divizije, dok je manji deo odstupio ka Kičevu, gde je docnije opkoljen i zarobljen.

⚔️ 21. 4. 1941. U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

⚔️ 0. 5. 1941. U Ohridu formiran MK KPJ za Ohrid.

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 0. 5. 1943. U s. Slivovu (kod Ohrida), na seoskom zboru, javnim glasanjem izabran NO odbor od 7 članova, prvi NO odbor u Debarcama. Tada su prvi put glasale i žene.

⚔️ 22. 5. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- odvojio se, u rejonu Kostura, od Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev- i grčkog partizanskog odreda -Vičo- radi odlaska za Prespu.

⚔️ 0. 6. 1943. Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- održao uspele tajne zborove sa stanovništvom sela Leskovec, Šurlenci, Stenje (kod Resna) i Olašani (kod Ohrida) pozivajući ga da stupa u NOP odrede.

⚔️ 28. 6. 1943. U s. Rakovu (kod Lerina, u Grčkoj) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- i Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- razoružali 8 policajaca, zapalili opštinsku arhivu i održali uspeo miting.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Vidranima i s. Judovu (kod Kičeva), s. Beličici, s. Sretkovu i s. Mavrovu (kod Gostivara) i s. Tresonču i s. Selcu (kod Debra) Kičevsko-mavrovski NOP odred prihvatao nove borce u svoje redove, a kod ž. st. Preseka (na pruzi Ohrid-Kičevo) pokidao tt linije u dužini od 2 km.

⚔️ 0. 7. 1943. U s. Vrbjanima, s. Laktinju, s. Godivju, s. Velmeju (Debarca) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- organizovao NO odbore.

⚔️ 6. 7. 1943. U rejonu s. Ljubojno - s. Carev Dvor i s. Donje Dupeni - s. Ljubojno (kod Prespanskog jezera) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- uništio italijansku vojnu telefonsku liniju u dužini od nekoliko kilometara.

⚔️ 17. 7. 1943. Po odluci GŠ NOV i PO za Makedoniju pošla iz Prespe u Debarca glavnina Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev- sa zadatkom da se poveže s jedinicama 1. operativne zone NOV i PO Makedonije radi zajedničkog dejstva i stvaranja slobodne teritorije.

⚔️ 7. 8. 1943. Štab Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev- pozvao barjaktare (seoske starešine) iz okoline Struge na sastanak radi dogovora o zajedničkoj borbi protiv okupatora. U pozivu se insistira na bratsvu i jedinstvu makedonskog i šiptarskog življa radi sprečavanja bratoubilačke borbe. (Do ovog sastanka nije došlo, jer su barjaktari odbili svaku saradnju s NOP-om.)

⚔️ 28. 8. 1943. Na Slaveju (pl. Karaorman, Debarca) od Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev-. preostalih boraca NOP odreda -Dimitar Vlahov- i -Đorče Petrov- i novodošlog ljudstva formiran 1. bataljon 2. operativne zone NOV i PO Makedonije -Mirče Acev-, jačine oko 200 boraca. To je prvi bataljon na teritoriji Makedonije.

⚔️ 0. 9. 1943. U Debarcama (kod Ohrida) formiran Šiptarski (Tomin) bataljon od Šiptarske partizanske čete i novodošlog ljudstva.

⚔️ 11. 9. 1943. Na putu Kičevo-Ohrid partizanski bataljon -Mirče Acev- porušio 3 mosta i posekao 130 tt stubova aus. Slivovu zapalio žand. stanicu.

⚔️ 12. 9. 1943. Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- upali u s. Ljubojno (na Prespanskom jezeru) i razoružali oko 200-250 italijanskih vojnika. Iskoristivši slabo obezbeđenje, u selo su upale nemačke snage, podržane tenkovima, pa su se odredi, posle tročasovne borbe, povukli u pravcu Brajčinske reke. Poginula su 3 i ranjena su 3 borca, dok su nemačke jedinice imale 3-5 ranjenih. Od zaplenjenog italijanskog naoružanja i opreme izvučeno je: 13 mitraljeza, 4 kola municije i 13 tovarnih grla sa sanitetskim materijalom i dr. Odredima je prišlo 25 italijanskih vojnika, od kojih je kasnije formirana italijanska partizanska četa -Garibaldi-.

⚔️ 13. 9. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije, po nalogu GŠ NOV i PO za Makedoniju, naredio NOP odredu -Slavej- da uz pomoć stanovništva iskopa protivtenkovske rovove i poruši drum s. Botun - s. Mešeište (Debarca), te spreči eventualno nadiranje nemačkih oklopnih delova iz Ohrida i Struge na slobodnu teritoriju Debarca.

⚔️ 14. 9. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije odobrio seču građe za opravku popaljenih kuća u s. Belčištu (kod Ohrida) i preporučio NO odboru sela da obezbedi smeštaj porodicama koje su ostale bez krova, kao i pomoć u radnoj snazi radi podizanja novih kuća.

⚔️ 15. 9. 1943. Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije naredio seoskim NO odborima na slobodnoj teritoriji Debarca da zabrane dalje rušenje pruge Kičevo-Ohrid i da odnesene žel. šine prikupe na pogodna prikrivena mesta.

⚔️ 16. 9. 1943. U s. Pesočanima (kod Ohrida) Štab 2. operativne zone NOV i PO Makedonije održao sastanak sa predstavnicima seoskih NO odbora slobodne teritorije Debarca, na kome je razmatrano političko-ekonomsko stanje na slobodnoj teritoriji NO odbora i obezbeđenje ishrane partizanskih jedinica.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Izdeglavju (kod Ohrida), na zboru delegata opštinskih i seoskih NO odbora, izabran SNO odbor za Debarca (50 članova; njih 5 je ušlo u Izvršni odbor).

⚔️ 0. 10. 1943. Na oslobođenoj teritoriji Debarca-Kopačka (kod Ohrida i Kičeva) mnogi učesnici ilindenskog ustanka 1903. godine dobrovoljno stupili u NOV radi odbrane slobodne teritorije.

⚔️ 2. 10. 1943. Kod ž. st. Preseka jedinice Grupe bataljona uništile 6 lokomotiva. Narednih dana su na više mesta porušile prugu Kičevo-Ohrid, na delu pruge od Kičeva do s. Botuna.

⚔️ 14. 10. 1943. Kod s. Botuna (blizu Ohrida) NOP odred -Slavej- razbio balističku grupu koja je iz Struge pokušala da se probije na slobodnu teritoriju Debarca i spoji sa snagama koje su istovremeno imale da prodru sa pravca Kičeva. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 11. 11. 1943. U s. Slivovu (kod Ohrida) formirana 1. makedonsko-kosovska NOU brigada. U njen su sastav ušli partizanski bataljon -Mirče Acev-, Kičevski (2. bataljon), 1. i 2. kosovsko-metohijski i Četa pratećih oruđa GŠ NOV i PO za Makedoniju. Pošto je delegat VŠ NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo predao brigadnu zastavu, borci i rukovodioci te brigade (koja je predstavljala, u pravom smislu reči, brigadu bratstva i jedinstva, jer je u njoj bilo Makedonaca, Crnogoraca, Srba, Slovenaca i Šiptara) uputili su pozdravni telegram vrhovnom komandantu drugu Titu.

⚔️ 11. 11. 1943. GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu da se u Prespi, od bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev-, Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev-, formira partizanski bataljon -Stevan Naumov-.

⚔️ 30. 11. 1943. Kod s. Zavoja, na putu Ohrid-Resen, delovi bataljona -Mirče Acev- 1. makedonsko-kosovske NOU brigade porušio drumski most.

⚔️ 2. 12. 1943. Komanda mesta Debarca dala uputstvo NO odboru s. Botuna (kod Ohrida): u kojim slučajevima i po čijem odobrenju seljaci mogu prodavati životne namirnice, pošto je to naredbom GŠ NOV i PO za Makedoniju bilo zabranjeno.

⚔️ 5. 12. 1943. Kod s. Slivova (blizu Ohrida) seoski odbornici, zajedno sa starim ilindenskim borcima, vodili vrlo tešku i neravnu borbu protiv jakih nemačko-balističkih snaga koje su koncentrično napale slobodnu teritoriju Debarca i tako omogućili ženama, deci i starcima da se iz sela prebace na pl. Karaorman.

⚔️ 11. 3. 1944. Iz zasede na putu s. Šulin-Gorica (kod Prespe) Resansko-ohridski NOP odred uništio 3 kamiona. U kamionima je poginulo 9 nemačkih vojnika.

⚔️ 28. 4. 1944. Kod s. Zavoja (na putu Ohrid-Resen), u pokretu za Debarca, Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada), vodile šestočasovnu oštru borbu protiv bugarskih jedinica ohridskog i resenskog garnizona. Iako je neprijatelj zaposeo drum, grupe su, razbivši bočna obezbeđenja, izvršile proboj i produžile pokrete za s. Velmej (kod Ohrida).

⚔️ 29. 4. 1944. Okružene kod s. Velmeja (blizu Ohrida), Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) vodile žestoku osmočasovnu borbu protiv bugarskih jedinica iz Ohrida i Resena, koje su ranije zaposele dominirajuće položaje. Smelim jurišima i veštim manevrom, bataljoni su razbili blokadu i probili se u pravcu s. Slatine. Poginula su 63 bugarska vojnika a 1,2 vojnika je zarobljeno. Zaplenjeno je 26 pušaka, 2 p. mitraljeza, mnogo municije i drugog ratnog materijala. Tom prilikom je, pored ostalih, poginuo politički komesar Grupe kosovsko-metohijskih bataljona Miloš Gilić Mićo, narodni heroj.

⚔️ 30. 4. 1944. Kod s. Slatina (blizu Ohrida) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) razbile nemačko-balističke snage. Poginulo je oko 50 nemačkih vojnika i balista, a 40 ih je zarobljeno. Zaplenjena je komora od 30 konja i dosta oružja.

⚔️ 0. 5. 1944. Ovladavši slobodnom teritorijom Debaraca, nemačke jedinice spalile sela: Crvenu Vodu, Botun, Pesočane, Vrbjane, Laktinje, Godivje i Mramorec (kod Ohrida).

⚔️ 1. 5. 1944. Drugi oblasni komitet SKOJ-a uputio pismo Mesnom komitetu SKOJ-a za Ohrid: daje uputstva kako prilagoditi organizacione forme skojevskih aktiva u višim razredima gimnazije i u duborezačkoj školi; zatim kako što veći broj omladinaca poslati u jedinice NOVJ na slobodnoj teritoriji Debaraca, a naročito onih omladinaca koji su regrutovani za bugarsku okupatorsku vojsku.

⚔️ 3. 5. 1944. Kod s. Mešeišta, s. Botuna i s. Pesočana (blizu Ohrida) delovi Grupe kosovsko-metovijskih partizanskih bataljona porušili železničke mostove, uništili nemački kp.mion s municijom i zaplenili 8 p. mitraljeza.

⚔️ 4. 5. 1944. Kod s. Pesočana (blizu Ohrida) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada) razbile nemačku kolonu koja je pokušala da se probije iz Kičeva za Strugu, nanele joj dosta gubitaka u ljudstvu i naoružanju i zaplenile 2 kamiona, 8 p. mitraljeza, 1 mitraljez i drugu opremu. Jedinice NOVJ su imale 1 mrtvog borca.

⚔️ 7. 5. 1944. Kod s. Botuna (blizu Ohrida) Grupa makedonskih i Grupa kosovsko-metohijskih partizanskih bataljona (1. makedonsko-kosovska NOU brigada), posle petočasovne borbe, odbile pokušaj jedne nemačke kolone da se iz Struge probije za Kičevo. Gubici bataljona: 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 5. 1944. Drugi oblasni komitet SKOJ-a izvestio PK SKOJ-a za Makedoniju: o preduzetim merama za formiranje novog MK SKOJ-a za Bitolj i skojevskih organizacija o stanju skojevske organizacije u Ohridu i razbijanju fašističke omladinske organizacije -Branik-, merama za jačanje skojevske organizacije u Prilepu i Kruševu.

⚔️ 8. 6. 1944. U s. Lokovu (kod Struge), od Grupe makedonskih partizanskih bataljona (1. i 2. bataljona) i novodošlih boraca iz ohridskog sreza, formirana 1. makedonska NOU brigada.

⚔️ 14. 8. 1944. U Debarcama (kod Ohrida), od Šiptara kičevskog i debarskog kraja, formiran Šiptarski (kičevsko-debarski) NOP odred. (Kasnije je od njega formirana 4. šiptarska NO brigada.)  

⚔️ 9. 9. 1944. Borbena grupa -Gulman- (dva bataljona i artiljerijski divizion) ušla u Ohrid i Resen, iz kojih su se bugarske snage povukle za Bitolj.

⚔️ 20. 9. 1944. Kod prevoja Davali na putu Bitolj-Ohrid 7. makedonska brigada 49. divizije NOVJ i Kruševski NOP odred dočekali nemačku motorizovanu kolonu i prinudili je da se, uz gubitke, vrati u Bitolj. Uništen je 1 kamion.

⚔️ 21. 9. 1944. Na prevoju Đavatu (kod Bitolja) otpočele višednevne borbe 7. makedonske brigade 49. divizije NOVJ protiv nemačke kolone iz Bitolja koja je uspela da oslobodi komunikaciju za Ohrid. U tim borbama su uništeni 1 tenk, dvoja borna kola i 4 kamiona, dok neprijateljski gubici u ljudstvu nisu utvrđeni. Brigada je imala 7 mrtvih i 3 ranjena borca.

⚔️ 23. 9. 1944. U rejonu Bukova (na putu Resen-Ohrid) Kruševski NOP odred iz zasede napao nemačku kolonu i uspeo da je zadrži nekoliko časova, nanevši joj osetne gubitke u ljudstvu i materijalu.

⚔️ 12. 10. 1944. Kod Prentovog mosta (na komunikaciji Ohrid-Resen) 5. makedonska brigada 49. divizije NOVJ napala nemačku kolonu koja se probijala za Ohrid i odbacila je u Resen.

⚔️ 13. 10. 1944. U rejonu Bukova (na komunikaciji Resen-Ohrid) ojačani 3. bataljon 5. makedonske NO brigade iz zasede napao nemačku auto-kolonu. Posle borbe kolona se probila za Ohrid. Zapaljeno je 15 kamiona a jedan je zaplenjen. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 10 ranjenih vojnika.

⚔️ 18. 10. 1944. Nastupajući putem Resen-Ohrid, 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ ušla u Ohrid i produžila za Strugu. U Strugi je bilo oko 700 nemačkih vojnika i oko 100 balista, koji su imali jako utvrđene položaje na prilazima građu. U toku ovog i narednog dana ova brigada i 4. šiptarska NO brigada izvršile su nekoliko napada, ali Strugu nisu zauzele, već su se povukle na liniju s. Morovište - Ciglana i držale grad u blokadi. U tim borbama brigade su imale 7 poginulih i 4 ranjena, a neprijatelj je imao oko 40 mrtvih, 15 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 20. 10. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju uputio direktivu štabovima 15. i 16. korpusa NOVJ: 15. korpus da oslobodi Pelagoniju i prostoriju oko Ohridskog i Prespanskog jezera, a 16. korpus da oslobodi dolinu Vardara sa gradovima Velesom (sada: Titov Veles) i Skopljem.

⚔️ 20. 10. 1944. U cilju oslobođenja zapadne Makedonije, 15. korpus NOVJ izdao zapovest: da 10. brigada 41. divizije NOVJ, na položajima Mukos - s. Pomenovo - Uši, zatvori put Prilep-Veles (sada: Titov Veles) a da 9. brigada te đivzije, iz s. Drenovca, štiti aerodrom Zrze; da 49. divizija NOVJ dejstvuje na komunikaciji Prilep-Bitolj i da sadejstvuje sa 41. divizijom NOVJ u borbama za Prilep; da 48. divizija NOVJ dejstvuje na prostoru Ohrid-Struga, a zatim oslobodi Kičevo i Gostivar i celu tu prostoriju očisti od balista.

⚔️ 30. 10. 1944. U dvočasovnoj borbi uz gubitke od 2 poginula i 5 ranjenih boraca, delovi 48. divizije NOVJ sprečili pokušaj nemačkih snaga da se iz Struge probiju za Ohrid.

⚔️ 30. 10. 1944. Od Ohridskog jezera, preko s. Misleševa i Ciglane, 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ napala nemačke jedinice u Strugi. I pored dva napada ona nije mogla zauzeti Strugu, jer su nemačke snage bile dobro fortifikacijski utvrđene, a ispred utvrđenja su se nalazili kanali puni vode, koji su otežavali pokret jedinica.

⚔️ 31. 10. 1944. U rejonu Bukova (na komunikaciji Resen-Ohrid) delovi 1. makedonske udarne brigade 48. divizije NOVJ odbili napad nemačke kolone koja je pokušala da se iz Resena probije za Ohrid. Gubici neprijatelja: oko 30 mrtvih. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 1. 11. 1944. U rejonu s. Svinjišta i s Zavoja (blizu Resna) 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ napala jaču nemačku kolonu, ali je posle višečasovne borbe odbačena s položaja. Spalivši veći broj kuća, kolona je produžila pokret za Ohrid. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih i ranjenih. Uništen je 1 automobil i nekoliko zaprežnih vozila. Brigada je imala 1 mrtvog i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 11. 1944. U rejonu s. Misleševa i s. Morovišta (kod Struge) 15. mapeđonska brigada 48. divizije NOVJ, posle trodnevnih borbi, odbila napade nemačkih snaga koje su pokušavale da se iz Struge probiju za Ohrid. Brigada je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih boraca, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 2. 11. 1944. Posle četvorodnevnih borbi jedinice 41. i 49. divizije 15. korpusa NOVJ oslobodile Prilep i odsekle nemačku Borbenu grupu -Štajrer-, koja se morala izvlačiti preko Bitolja, Ohrida i Struge za Albaniju. U gradu je zaplenjeno dosta magacina ratne opreme. Jedinice NOVJ su imale 78 mrtvih i 108 ranjenih boraca, a neprijatelj oko 100 ranjenih vojnika (broj mrtvih nije utvrđen).

⚔️ 2. 11. 1944. U rejonu s. Opejnce i s. Rasine (blizu Ohrida) 1. makedonska udarna brigada 48. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačke kolone. Najzad, uz obostrane velike gubitke, kolona se probila za Ohrid.

⚔️ 6. 11. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ izdala zapovest 1. makedonskoj NOU brigadi, 15. makedonskoj NO brigadi i 4. šiptarskoj NO brigadi da 7. novembra izjutra napadnu i oslobode Ohrid i Strugu.

⚔️ 7. 11. 1944. Posle jednodnevne borbe protiv nemačke Borbene grupe -Štajrer-, jedinice 48. divizije NOVJ (1. NOU brigada i 15, makedonska NO brigada) i 5. brigada 49. divizije NOVJ oslobodile Ohrid.

⚔️ 7. 11. 1944. Kod s. Podmolja (blizu Ohrida) 15. makedonska brigada 48. divizije NOVJ vodila tešku borbu protiv nemačkih snaga koje su pokušale da se iz Struge probiju za Ohrid; zatim, zbog jakog pritiska neprijatelja i snažne artiljerijske vatre iz Ohrida, povukla se za s. Orovnik i s. Lakočerej, spalivši nekoliko neprijateljskih kamiona. Brigada je imala 8 mrtvih, 7 ranjenih i 20 nestalih boraca.

⚔️ 4. 12. 1944. Četrdeset osma divizija NOVJ demobilisala prosvetne radnike i stavila ih GNO odboru u Ohridu na raspolaganje.

Dokumenti

📜 Izvod iz mesečnog izveštaja za maj 1943. Komande 9. armije o napadu partizana na karabinijersku stanicu u s. Slivovo kod Ohrida

📜 Izveštaj Knrila Georgševskog od 21. marta 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o stanju na teritoriji Prespe i u Resensko-ohridskom partizanskom odredu

📜 Telegram štaba Prve makedonske brigade od 1. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenim akcijama na pruzi i drumu Ohrid–Kičevo, Kičevo– Debar

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 27. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o brojnom stanju potčinjenih jedinica i o borbama Desete brigade kod s. Smilevci i Sedme brigade na putu Bitolj–Ohrid protiv nemačkih snaga

📜 Telegrami Operativnog štaba od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenim dejstvima Pete, Devete, Desete i Dvanaeste makedonske brigade protiv nemačkih snaga na sektoru Ohrid–Bitolj–Prilep–Veles i Veles–Đevđelija

📜 Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 8. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o borbama Pete i Sedme brigade na komunikaciji Bitolj–Prilep i Bitolj–Ohrid

📜 Izveštaj štaba Četrdeset devete NO divizije od 14. oktobra 1944. god. igtabu Druge operativne zone o borbama Pete i Sedme brigade 13. oktobra na drumu Bitolj–Ohrid protiv nemačkih snaga

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 23. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pete i Sedme brigade na drumu Prilep–Bitolj–Ohrid od 20–22. oktobra

📜 Naredba štaba Četrdeset devete NO divizije od 4. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama o koncentraciji snaga na putu Resen–Ohrid u cilju uništenja nemačkih snaga koje otstupaju

📜 Izveštaj štaba Četrdeset osme NO divizije od 4. novembra 1944. god. štabu Drugog korpusa NOV i PO Makedonije o borbama Prve i Petnaeste brigade na sektoru Ohrid–Struga protiv nemačkih jedinica

📜 Zapovest štaba Četrdeset devete NO divizije od 5. novembra 1944. god. potčinjenim jedinicama za zaposedanje položaja na sektoru Resen–Ohrid

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa od 7. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o oslobođenju Struge i o napadu na Ohrid

📜 Izveštaj štaba Pete brigade od 8. novembra 1944. god. štabu Četrdeset devete NO divizije o oslobođenju Ohrida

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Četrdeset prve, Četrdeset osme i Četrdeset devete NO divizije od 1–8. novembra na sektoru Prilep–Bitolj–Resen–Ohrid

📜 Izveštaj štaba Petnaeste brigade od 9. novembra 1944. god. štabu Četrdeset osme NO divizije o borbama za oslobođenje Ohrida

📜 Izveštaj štaba Petnaestog korpusa NOV i POJ od 12. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rasporedu snaga Korpusa, o planu za oslobođenje Kičeva i o stanju pristaništa na Ohridskom Jezeru

Fotografije

Povezane odrednice

15. makedonska brigada Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Kruševski partizanski odred "Pitu Guli" Vermaht u Jugoslaviji Oslobođenje Kičeva 1943. Narodni heroji Jugoslavije Sanski Most Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. 5. makedonska brigada Mrkonjić Grad Prilep Veles Glavni štab Makedonije Struga Politički komesari u NOR-u 16. makedonski korpus NOVJ Sarajevo Tetovo Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 12. makedonska brigada (skopska) Bitoljski partizanski odred "Goce Delčev" Partizanski odred "Damjan Gruev" Glina Svetozar Vukmanović Tempo Zasede u oslobodilačkom ratu 1. vojvođanska udarna brigada Negotino 15. makedonski korpus NOVJ Bitola Kavadarci 49. makedonska divizija NOVJ Komunistička partija Makedonije 7. makedonska brigada Borbe u Makedoniji 1944. 8. kordunaška divizija NOVJ 4. šiptarska brigada Debar Bosanski Novi Britanija i Jugoslavija Grčki partizani Albanija u drugom svetskom ratu Resen Novi Pazar 41. makedonska divizija NOVJ Josip Broz Tito Omladina u ratu Narodno oslobodilački odbori 1. makedonska udarna brigada Deca u ratu Donji Vakuf Žene u ratu Kičevo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Mađarska u drugom svetskom ratu Aprilski rat Grčka u drugom svetskom ratu Italijanski partizani SKOJ Bali Kombetar Gostivar Kruševo Intendantura u ratu Gevgelija Italija u drugom svetskom ratu Adolf Hitler Bratstvo i jedinstvo u ratu Samobor 15. krajiška udarna brigada Sanitet u ratu Mavrovski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 48. makedonska divizija NOVJ