Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Gevgelija u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 13. 4. 1943. Delegat CK KPM Borko Temelkovski podneo CK KPM izveštaj o političkom stanju na teritoriji 3. oblasnog komiteta KPM i pripremama za formiranje Tikveškog i Đevđelijskog NOP odreda.

⚔️ 0. 5. 1943. Kod Kavadaraca formiran Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala područje istočno od pruge Veles-Prilep-Bitolj a jugozapadno od pruge Veles-Đevđelija.

⚔️ 0. 5. 1943. Na pl. Kožufu (na grčko-jugoslovenskoj granici) formiran Đevđelijski NOP odred -Sava Mihajlov-, jačine oko 50 boraca.

⚔️ 1. 5. 1943. Na pl. Višešnicu (kod Kavadaraca) i pl. Kožuf (kod Đevđelije) izašle prve grupe partizana sa predviđenim rukovodstvom za Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije radi stvaranja baza za formiranje NOP odreda.

⚔️ 21. 8. 1943. Đevđelijski sreski upravitelj izvestio bugarsku oblasnu direkciju u Skoplju da su 34 lica iz njegovog sreza otišla u partizane i da je formirao kontračetu od plaćenika za borbu protiv partizana.

⚔️ 0. 9. 1943. Treći oblasni komitet KPM (obuhvatao srezove: Veles, Kavadarci, Negotin i Đevđelija) izdao proglas stanovništvu da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovode okupatorske vlasti, već da stupa u redove NOVJ.

⚔️ 16. 12. 1943. U s. Konjskom (kod Đevđelije) jedinice 3. operativne zone NOV i PO Makedonije izvršile dogovoren prepad na posadu bugarske karaule. Tom prilikom su komandir i 60 vojnika sa celokupnim naoružanjem prešli na stranu NOVJ.

⚔️ 26. 12. 1943. U s. Konjskom (kod Đevđelije) Grupa bataljona (-Stevan Naumov- i bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev-) napala bugarsku graničnu karaulu, ali zbog jakog otpora nije uspela da je zauzme. U oštroj borbi poginulo je 6 bugarskih vojnika i 2 podoficira i ranjeno 9 vojnika i 1 podoficir, dok je Grupa bataljona imala 4 mrtva. Bugarski vojnici iz Đevđelije, za odmazdu, spalili su selo, a sreski upravitelj je zatražio pojačanje policije i angažovanje 1-2 puka vojske.

⚔️ 31. 12. 1943. U Đevđeliju upala diverzantska grupa iz Grupe bataljona (-Stevan Naumov- i bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev-). Iznenađeni pojavom partizana, bugarski vojnici su u međusobnoj pucnjavi imali gubitaka u mrtvim i ranjenim.

⚔️ 14. 1. 1944. Između s. Miravaca i s. Miletkova (kod Đevđelije) grupa boraca 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila železničku kompoziciju i oštetila most. Saobraćaj je bio prekinut 3 dana.

⚔️ 4. 2. 1944. Između sela Miletkova i Miravaca (kod Đevđelije) diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila teretni voz. Saobraćaj je bio prekinut preko 30 časova.

⚔️ 29. 3. 1944. Grupa boraca 2. makedonske NOU brigade oštetila nemački transportni voz kod Đevđelije. Saobraćaj je bio prekinut nekoliko časova.

⚔️ 9. 6. 1944. Između s. Klisure i Udova (na pruzi Đevđelija-Skoplje) delovi 2. makedonske NOU brigade razbili bugarske osiguravajuće delove i porušili prugu na dužini od 70 m. Saobraćaj je bio prekinut 12 časova. Zarobljeno je 5 vojnika a zaplenjeno 5 pušaka, 1 p. mitraljez, dosta municije i druge opreme.

⚔️ 29. 7. 1944. Delovi 2. makedonske NOU brigade napali ž. st. Klisuru (na pruzi Đevđelija-Demir-kapija). Posle tročasovne borbe, pošto su bugarskoj posadi pristigla pojačanja, oni su se povukli, nanevši posadi gubitke od oko 15 mrtvih vojnika.

⚔️ 0. 8. 1944. Formirana Đevđelijska, Tikveška i Prilepska komanda vojnog područja.

⚔️ 22. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 2. operativne zone NOV i PO Makedonije da formira 9. i 10. NO brigadu i 41. diviziju NOVJ; da ovu diviziju, posle formiranja, orijentiše na železničku prugu Prilep - s. Bogomila, a delom snaga na prugu Đevđelija-Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 25. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 2. operativne zone NOV i PO Makedonije da u rejon Đevđelija-Kavadarci-Demir-kapija orijentiše dve brigade, NOP odrede i sve što je sposobno da nosi oružje, sa zadatkom: što intenzivnije rušiti železničku prugu u dolini r. Vardara i ometati izvlačenje nemačkih snaga iz Grčke, nanoseći im što veće gubitke.

⚔️ 28. 9. 1944. U rejonu ž. st. Bistrenci (na pruzi Đevđelija - Titov Veles) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ porušila dva mosta i železnička postrojenja i sačekala nemačku kompoziciju sa ljudstvom. Otvorivši iznenadnu vatru, nanela je neprijatelju gubitke od oko 70 poginulih i mnogo više ranjenih vojnika. Brigada je imala 10 mrtvih boraca. Uništila je 2 kamiona i zaplenila: p. mitraljez, 3 puške, motocikl i drugu ratnu opremu.

⚔️ 4. 10. 1944. U rejonu s. Miletkova (blizu Udova) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, miniravši prugu, srušili dva nemačka transportna voza i porušili most na putu s. Miletkovo-Đevđelija, Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao oko 80 žrtava.

⚔️ 5. 10. 1944. Kod ž. st. Miletkovo (na pruzi Đevđelija-Demir-kapija) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ napali nemačku posadu. Posle dvočasovne borbe, zbog jakog otpora neprijatelja, oni su se povukli uz gubitke od 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1944. Između ž. st. Sv. Đorđe i s. Gradeca (na pruzi Demir-kapija-Đevđelija) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, u trodnevnim akcijama, srušili 5 mostova i oko 300 m pruge. Zbog miniranja pruge kod s. Prždeva i Demir-kapije srušila su se dva nemačka transportna voza sa ljudstvom. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao preko 100 poginulih i ranjenih, a 9. brigada 3 ranjena borca.

⚔️ 14. 10. 1944. U rejonu s. Smokvica - s. Miletkova (na komunikaciji Đevđelija-Gradec) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ, posle 20-časovne borbe, uspela da zadrži nemačke snage i da im onemogući dalji pokret u pravcu Velesa (sada: Titov Veles).

⚔️ 15. 10. 1944. U rejonu s. Dubrave (na komunikaciji Đevđelija-Negotino) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemački transportni voz i nanela neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih vojnika. Pored toga, ona je porušila prugu na nekoliko mesta, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 24 časa, i uništila 1 kamion.

⚔️ 4. 11. 1944. Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest da 50. divizija NOVJ što pre oslobodi Štip a 51. divizija NOVJ Strumicu, a potom obe divizije produže nastupanje u dolini Vardara da bi presekle komunikaciju Đevđelija-Skoplje.

⚔️ 5. 11. 1944. Po oslobođenju Strumice Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ naredio 51. diviziji NOVJ da svoje jedinice uputi za Valandovo, Dojran i Đevđeliju da zaposeđnu granicu prema Grčkoj i ne dozvole stranim (pa ni savezničkim) trupama prelaz granice bez odobrenja GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 7. 11. 1944. Posle povlačenja nemačkih snaga, Đevđelijski NOP odred oslobodio Đevđeliju.

⚔️ 12. 11. 1944. Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest 51. diviziji NOVJ da celokupnim snagama posedne jugoslovensko-grčku granicu od Đevđelije do tromeđe sa Bugarskom. Istoga dana Štab 51. divizije izdao je zapovest brigadama i odredio im odseke.

Dokumenti

📜 Izvod iz izveštaja sreskog upravitelja – Đevđelija od 14. jula 1942. god. o komunističkoj delatnosti

📜 Obaveštenje skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 29. januara 1943. god. o organizovanju nemačke vojno-policiske službe u Velesu i Đevđeliji

📜 Đevđelisko sresko načelstvo 1. juna 1943. god. traži puške i municiju za kontračetnike

📜 Izveštaj Đevđeliskog sreskog upravitelja od 21. avgusta 1943. god. o stanju u njegovom srezu i dejstvu odreda Treće operativne zone

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od aprila 1944. god. Vern Acevoj o prilivu boraca u NOV i PO Makedonije i o miniranju pruge kod Đevđelije

📜 Izveštaj Rista Bajalskog, sekretara Sreskog komit.eta KP Đevđelija, od 19. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljevpću o rasporedu okupatorskih snaga na teritoriji Đevđeliskog sreza

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 14. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o napadu na prugu Veles–Đevđelija

📜 Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 29. juna 1944. god. Glavnom štabu Makedonije o brojnom stanju jedinica na sektoru Veles–Kavadarci–Đevđelija

📜 Telegrami Skopske i Đevđeliske sreske policiske uprave od 17. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o obaranju anglo-američkog aviona i o napadu Druge brigade na selo i žel. st. Miravci

📜 Telegrami Operativnog štaba od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenim dejstvima Pete, Devete, Desete i Dvanaeste makedonske brigade protiv nemačkih snaga na sektoru Ohrid–Bitolj–Prilep–Veles i Veles–Đevđelija

📜 Izveštaj štaba Četrdeset prve NO divizije od 9. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o dejstvu jedinica na sektoru Demir Kapija – Đevđelija i Demir Kapija – s. Drenovo

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 25. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbi Devete i Jedanaeste brigade od 15–25. oktobra na putu Drenovska Klisura – Demir Kapija, Demir Kapija – Đevđelija i o jačini i rasporedu nemačkih jedinica u Bitolju, Prilepu i okolnim selima

📜 Naređenje štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 5. novembra 1944. god. štabu Pedeset prve NO divizije o neodložnom oslobođenju Strumice, Valandova, Dojrana i Đevđelije

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije povodom netačnih vesti Radio Sofije da su bugarske trupe oslobodile Štip, Strumicu, Valandovo, Đevđeliju i Dojran

📜 Telegram Bregalničko-strumičkog korpusa od 15. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije u kome obaveštava da su Strumica, Valandovo, Udovo, Dojran i Đevđelija oslobođeni od Pedeset prve NO divizije a ne od bugarske vojske

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe za Gornji Milanovac 1941. Resen Negotino 9. makedonska brigada Veles 11. hercegovačka udarna brigada 51. makedonska divizija NOVJ Dobrivoje Radosavljević Tetovo Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Gornji Milanovac Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Makedonije Strumica Valandovo Grčka u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Demir Kapija Borbe u Makedoniji 1942. Gostivar Bitola Bolnice u oslobodilačkom ratu Prilep Kruševo Ohrid Skoplje Borbe u Makedoniji 1944. Josip Broz Tito Avijacija u oslobodilačkom ratu Štip 41. makedonska divizija NOVJ 50. makedonska divizija NOVJ 2. makedonska udarna brigada 12. makedonska brigada (skopska) Glavni štab Makedonije Kavadarci Debar Borbe u Makedoniji 1943. Struga Ustanak u Srbiji 1941. Bugarska u drugom svetskom ratu SAD i Jugoslavija Diverzije u oslobodilačkom ratu Bugarski zločini u Jugoslaviji Kičevo