Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Gevgelija u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 28 hronoloških zapisa, 15 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 13. 4. 1943. Delegat CK KPM Borko Temelkovski podneo CK KPM izveštaj o političkom stanju na teritoriji 3. oblasnog komiteta KPM i pripremama za formiranje Tikveškog i Đevđelijskog NOP odreda.

⚔️ 0. 5. 1943. Kod Kavadaraca formiran Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije. Zona je obuhvatala područje istočno od pruge Veles-Prilep-Bitolj a jugozapadno od pruge Veles-Đevđelija.

⚔️ 0. 5. 1943. Na pl. Kožufu (na grčko-jugoslovenskoj granici) formiran Đevđelijski NOP odred -Sava Mihajlov-, jačine oko 50 boraca.

⚔️ 1. 5. 1943. Na pl. Višešnicu (kod Kavadaraca) i pl. Kožuf (kod Đevđelije) izašle prve grupe partizana sa predviđenim rukovodstvom za Štab 3. operativne zone NOV i PO Makedonije radi stvaranja baza za formiranje NOP odreda.

⚔️ 21. 8. 1943. Đevđelijski sreski upravitelj izvestio bugarsku oblasnu direkciju u Skoplju da su 34 lica iz njegovog sreza otišla u partizane i da je formirao kontračetu od plaćenika za borbu protiv partizana.

⚔️ 0. 9. 1943. Treći oblasni komitet KPM (obuhvatao srezove: Veles, Kavadarci, Negotin i Đevđelija) izdao proglas stanovništvu da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovode okupatorske vlasti, već da stupa u redove NOVJ.

⚔️ 16. 12. 1943. U s. Konjskom (kod Đevđelije) jedinice 3. operativne zone NOV i PO Makedonije izvršile dogovoren prepad na posadu bugarske karaule. Tom prilikom su komandir i 60 vojnika sa celokupnim naoružanjem prešli na stranu NOVJ.

⚔️ 26. 12. 1943. U s. Konjskom (kod Đevđelije) Grupa bataljona (-Stevan Naumov- i bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev-) napala bugarsku graničnu karaulu, ali zbog jakog otpora nije uspela da je zauzme. U oštroj borbi poginulo je 6 bugarskih vojnika i 2 podoficira i ranjeno 9 vojnika i 1 podoficir, dok je Grupa bataljona imala 4 mrtva. Bugarski vojnici iz Đevđelije, za odmazdu, spalili su selo, a sreski upravitelj je zatražio pojačanje policije i angažovanje 1-2 puka vojske.

⚔️ 31. 12. 1943. U Đevđeliju upala diverzantska grupa iz Grupe bataljona (-Stevan Naumov- i bugarski partizanski bataljon -Hristo Botev-). Iznenađeni pojavom partizana, bugarski vojnici su u međusobnoj pucnjavi imali gubitaka u mrtvim i ranjenim.

⚔️ 14. 1. 1944. Između s. Miravaca i s. Miletkova (kod Đevđelije) grupa boraca 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila železničku kompoziciju i oštetila most. Saobraćaj je bio prekinut 3 dana.

⚔️ 4. 2. 1944. Između sela Miletkova i Miravaca (kod Đevđelije) diverzantska grupa 2. makedonske NOU brigade miniranjem srušila teretni voz. Saobraćaj je bio prekinut preko 30 časova.

⚔️ 29. 3. 1944. Grupa boraca 2. makedonske NOU brigade oštetila nemački transportni voz kod Đevđelije. Saobraćaj je bio prekinut nekoliko časova.

⚔️ 9. 6. 1944. Između s. Klisure i Udova (na pruzi Đevđelija-Skoplje) delovi 2. makedonske NOU brigade razbili bugarske osiguravajuće delove i porušili prugu na dužini od 70 m. Saobraćaj je bio prekinut 12 časova. Zarobljeno je 5 vojnika a zaplenjeno 5 pušaka, 1 p. mitraljez, dosta municije i druge opreme.

⚔️ 29. 7. 1944. Delovi 2. makedonske NOU brigade napali ž. st. Klisuru (na pruzi Đevđelija-Demir-kapija). Posle tročasovne borbe, pošto su bugarskoj posadi pristigla pojačanja, oni su se povukli, nanevši posadi gubitke od oko 15 mrtvih vojnika.

⚔️ 0. 8. 1944. Formirana Đevđelijska, Tikveška i Prilepska komanda vojnog područja.

⚔️ 22. 8. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 2. operativne zone NOV i PO Makedonije da formira 9. i 10. NO brigadu i 41. diviziju NOVJ; da ovu diviziju, posle formiranja, orijentiše na železničku prugu Prilep - s. Bogomila, a delom snaga na prugu Đevđelija-Veles (sada: Titov Veles).

⚔️ 25. 9. 1944. GŠ NOV i PO za Makedoniju naredio Štabu 2. operativne zone NOV i PO Makedonije da u rejon Đevđelija-Kavadarci-Demir-kapija orijentiše dve brigade, NOP odrede i sve što je sposobno da nosi oružje, sa zadatkom: što intenzivnije rušiti železničku prugu u dolini r. Vardara i ometati izvlačenje nemačkih snaga iz Grčke, nanoseći im što veće gubitke.

⚔️ 28. 9. 1944. U rejonu ž. st. Bistrenci (na pruzi Đevđelija - Titov Veles) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ porušila dva mosta i železnička postrojenja i sačekala nemačku kompoziciju sa ljudstvom. Otvorivši iznenadnu vatru, nanela je neprijatelju gubitke od oko 70 poginulih i mnogo više ranjenih vojnika. Brigada je imala 10 mrtvih boraca. Uništila je 2 kamiona i zaplenila: p. mitraljez, 3 puške, motocikl i drugu ratnu opremu.

⚔️ 4. 10. 1944. U rejonu s. Miletkova (blizu Udova) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, miniravši prugu, srušili dva nemačka transportna voza i porušili most na putu s. Miletkovo-Đevđelija, Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao oko 80 žrtava.

⚔️ 5. 10. 1944. Kod ž. st. Miletkovo (na pruzi Đevđelija-Demir-kapija) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ napali nemačku posadu. Posle dvočasovne borbe, zbog jakog otpora neprijatelja, oni su se povukli uz gubitke od 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1944. Između ž. st. Sv. Đorđe i s. Gradeca (na pruzi Demir-kapija-Đevđelija) delovi 9. makedonske brigade 41. divizije NOVJ, u trodnevnim akcijama, srušili 5 mostova i oko 300 m pruge. Zbog miniranja pruge kod s. Prždeva i Demir-kapije srušila su se dva nemačka transportna voza sa ljudstvom. Prema nepotpunim podacima neprijatelj je imao preko 100 poginulih i ranjenih, a 9. brigada 3 ranjena borca.

⚔️ 14. 10. 1944. U rejonu s. Smokvica - s. Miletkova (na komunikaciji Đevđelija-Gradec) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ, posle 20-časovne borbe, uspela da zadrži nemačke snage i da im onemogući dalji pokret u pravcu Velesa (sada: Titov Veles).

⚔️ 15. 10. 1944. U rejonu s. Dubrave (na komunikaciji Đevđelija-Negotino) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemački transportni voz i nanela neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih vojnika. Pored toga, ona je porušila prugu na nekoliko mesta, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 24 časa, i uništila 1 kamion.

⚔️ 4. 11. 1944. Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest da 50. divizija NOVJ što pre oslobodi Štip a 51. divizija NOVJ Strumicu, a potom obe divizije produže nastupanje u dolini Vardara da bi presekle komunikaciju Đevđelija-Skoplje.

⚔️ 5. 11. 1944. Po oslobođenju Strumice Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ naredio 51. diviziji NOVJ da svoje jedinice uputi za Valandovo, Dojran i Đevđeliju da zaposeđnu granicu prema Grčkoj i ne dozvole stranim (pa ni savezničkim) trupama prelaz granice bez odobrenja GŠ NOV i PO za Makedoniju.

⚔️ 7. 11. 1944. Posle povlačenja nemačkih snaga, Đevđelijski NOP odred oslobodio Đevđeliju.

⚔️ 12. 11. 1944. Štab Bregalničko-strumičkog korpusa NOVJ izdao zapovest 51. diviziji NOVJ da celokupnim snagama posedne jugoslovensko-grčku granicu od Đevđelije do tromeđe sa Bugarskom. Istoga dana Štab 51. divizije izdao je zapovest brigadama i odredio im odseke.

Dokumenti

📜 Izvod iz izveštaja sreskog upravitelja – Đevđelija od 14. jula 1942. god. o komunističkoj delatnosti

📜 Obaveštenje skopskog oblasnog policiskog načelnika A. Bogdanova od 29. januara 1943. god. o organizovanju nemačke vojno-policiske službe u Velesu i Đevđeliji

📜 Đevđelisko sresko načelstvo 1. juna 1943. god. traži puške i municiju za kontračetnike

📜 Izveštaj Đevđeliskog sreskog upravitelja od 21. avgusta 1943. god. o stanju u njegovom srezu i dejstvu odreda Treće operativne zone

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od aprila 1944. god. Vern Acevoj o prilivu boraca u NOV i PO Makedonije i o miniranju pruge kod Đevđelije

📜 Izveštaj Rista Bajalskog, sekretara Sreskog komit.eta KP Đevđelija, od 19. maja 1944. god. Dobrivoju Radosavljevpću o rasporedu okupatorskih snaga na teritoriji Đevđeliskog sreza

📜 Obaveštenje Borka Temelkovskog od 14. juna 1944. god. Dobrivoju Radosavljeviću o napadu na prugu Veles–Đevđelija

📜 Telegram Dobrivoja Radosavljevića od 29. juna 1944. god. Glavnom štabu Makedonije o brojnom stanju jedinica na sektoru Veles–Kavadarci–Đevđelija

📜 Telegrami Skopske i Đevđeliske sreske policiske uprave od 17. avgusta 1944. god. pomoćniku skopskog oblasnog direktora o obaranju anglo-američkog aviona i o napadu Druge brigade na selo i žel. st. Miravci

📜 Telegrami Operativnog štaba od 7. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbenim dejstvima Pete, Devete, Desete i Dvanaeste makedonske brigade protiv nemačkih snaga na sektoru Ohrid–Bitolj–Prilep–Veles i Veles–Đevđelija

📜 Izveštaj štaba Četrdeset prve NO divizije od 9. oktobra 1944. god. štabu Druge operativne zone o dejstvu jedinica na sektoru Demir Kapija – Đevđelija i Demir Kapija – s. Drenovo

📜 Izveštaj štaba Drugog korpusa NOV i PO Makedonije od 25. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rezultatima borbi Devete i Jedanaeste brigade od 15–25. oktobra na putu Drenovska Klisura – Demir Kapija, Demir Kapija – Đevđelija i o jačini i rasporedu nemačkih jedinica u Bitolju, Prilepu i okolnim selima

📜 Naređenje štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 5. novembra 1944. god. štabu Pedeset prve NO divizije o neodložnom oslobođenju Strumice, Valandova, Dojrana i Đevđelije

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 9. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije povodom netačnih vesti Radio Sofije da su bugarske trupe oslobodile Štip, Strumicu, Valandovo, Đevđeliju i Dojran

📜 Telegram Bregalničko-strumičkog korpusa od 15. novembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije u kome obaveštava da su Strumica, Valandovo, Udovo, Dojran i Đevđelija oslobođeni od Pedeset prve NO divizije a ne od bugarske vojske

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Bugarski zločini u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Tetovo Kičevo Dobrivoje Radosavljević Kruševo 41. makedonska divizija NOVJ Prilep Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Ohrid Valandovo Bitola 51. makedonska divizija NOVJ Skoplje Grčka u drugom svetskom ratu Gornji Milanovac Struga Borbe u Makedoniji 1944. 50. makedonska divizija NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. Borbe za Gornji Milanovac 1941. Glavni štab Makedonije SAD i Jugoslavija Bolnice u oslobodilačkom ratu 9. makedonska brigada Strumica Kavadarci Borbe u Makedoniji 1942. Negotino Debar Bugarska u drugom svetskom ratu Gostivar Veles 11. hercegovačka udarna brigada Resen 2. makedonska udarna brigada Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Štip Diverzije u oslobodilačkom ratu Demir Kapija 12. makedonska brigada (skopska) Komunistička partija Makedonije