Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Gornji Milanovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 74 hronoloških zapisa, 28 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 8. 1941. U G. Milanovcu aktivisti NOP-a spalili nemački senjak.

⚔️ 8. 8. 1941. Na Divljaci (između G. Milanovca i s. Nevade) Takovska četa Čačanskog NOP odreda napala nemačku patrolu, ubila dva nemačka vojnika a jednog podoficira zarobila.

⚔️ 8. 8. 1941. Kod s. Brđana delovi Čačanskog NOP odreda porušili železničku prugu Čačak - G. Milanovac.

⚔️ 16. 8. 1941. Kod G. Milanovca delovi Čačanskog NOP odreda napali nemačku patrolu i zarobili jednog nemačkog vojnika (koga su zamenili za 6 zarobljenih partizana).

⚔️ 2. 9. 1941. Delovi 1. šumadijskog NOP odreda upali u s. Rudnik (kod G. Milanovca) i uništili arhivu Opštine i Poreske uprave.

⚔️ 28. 9. 1941. Iznad G. Milanovca delovi Čačanskog NOP odreda puščanom vatrom oštetili avion nemačkog zapovednika Srbije, pri čemu je ubijen 1 vazduhoplovni. major.

⚔️ 29. 9. 1941. Jedinice čačanskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Kragujevačkog NOP odreda i četnicima, zauzele G. Milanovac i zarobile gotovo celu četu nemačkih vojnika i odred žandarma. Istog dana u gradu formiran gradski NO odbor.

⚔️ 1. 10. 1941. U G. Milanovcu izašao prvi broj lista -Reč naroda-, organa NOV sreza takovskog.

⚔️ 11. 10. 1941. Ojačani 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije iz Kragujevca, vodeći žestoke borbe sa delovima Kragujevačkog i čačanskog NOP odreda, probio se u G. Milanovac, pokupio oko 200 talaca i vratio se u Kragujevac.

⚔️ 16. 10. 1941. Ojačani 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije iz Kragujevca, posle dvodnevnih borbi duž komunikacije Kragujevac - G. Milanovac, po drugi put prodro u G. Milanovac, skoro potpuno ga razorio i spalio i pohvatao oko 130 talaca.

⚔️ 16. 10. 1941. Kod s. Nevade jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije, koji se iz G. Milanovca probio ka Kragujevcu i nanele mu gubitke.

⚔️ 18. 10. 1941. Kod s. Vraćevšnice jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon nemačkog 749. puka koji se iz G. Milanovca probijao ka Kragujevcu, ubile 10 i ranile 20 nemačkih vojnika i zaplenile dva tenka tipa -Hočkis-, a jedan uništile.

⚔️ 19. 10. 1941. U selima Mečkovcu, Grošnici, Milatovcu i Maršiću (kod Kragujevca) nemački vojnici pohvatali i streljali 427 lica za odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka na putu G. Milanovac - Kragujevac, a sela Grošnicu i Milatovac spalili.

⚔️ 7. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića napali G. Milanovac, koji su branili delovi Čačanskog i 1. šumadijskog NOP odreda. Četnici su na prevara razoružali 7. četu 1. šumadijskog NOP odreda i delove Čačanskog NOP odreda i odveli ih u s. Brajiće, a kasnije u s. Slovac, predali ih nemačkim jedinicama, koje su ih streljale.

⚔️ 8. 11. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda napali četnike i ponovo zauzeli G. Milanovac.

⚔️ 23. 11. 1941. Kolubarska grupa nedićevsko-četničkih odreda i jedan nemački bataljon, podržani tenkovima i artiljerijom, zauzeli s. Rudnik i odbacili delove Pomoravskog i Kragujevačkog NOP odreda ka s. Krasojevcima i G. Milanovcu.

⚔️ 24. 11. 1941. Nedićevske jedinice, uz podršku nemačkih tenkova, preduzele napad na G. Milanovac. Posle oštre borbe oko ž. st. i groblja, u kojoj je pretrpao osetne gubitke, neprijatelj je protivnapadom Kosmajskog i delova Čačanskog, Posavskog i 1. šumadijskog NOP odreda odbačen ka s. Svračkovcima.

⚔️ 28. 11. 1941. Kod sela Mrsaća, Samaile, Slatine, Mrčajevaca i Vraćevšnice nemačka 113. pešadijska divizija, uz sadejstvo kvislinških jedinica, savladala otpor delova Kraljevačkog, Kopaoničkog, Čačanskog i Kragujevačkog NOP odreda i ušla u Čačak i G. Milanovac.

⚔️ 3. 3. 1942. Delovi Suvoborskog NOP odreda demolirali postrojenja na ž. st. Banjani (na pruzi Lajkovac - G. Milanovac).

⚔️ 16. 9. 1942. U s. Majdanu (kod G. Milanovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali četničku seosku stražu i spalili arhivu.

⚔️ 18. 9. 1942. Us Krivoj Reci (kod G. Milanovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali četničku seosku stražu a ž. st. demolirali.

⚔️ 17. 10. 1942. Kod s. Krive Reke (na pruzi G. Milanovac-Ljig) delovi 1. šumadijskog NOP odreda na četiri mesta porušili prugu.

⚔️ 26. 10. 1942. Na ž. st. Stavici (na pruzi G. Milanovac-Ljig) delovi 1. šumadijskog NOP odreda demolirali postrojenja i na osam mesta porušili prugu.

⚔️ 3. 11. 1942. Između Ugrinovaca i Krive Reke (na pruzi Lajkovac - G. Milanovac) delovi 1. šumadijskog NOP odreda prekinuli prugu na tri mesta.

⚔️ 16. 11. 1942. Delovi 1. šumadijskog NOP odreda razoružali 13 stražara SDS u s. Takovu i s... Vraćevšnici (kod G. Milanovca) i spalili opštinske arhive u s. Svračkovcima i s. Takovu.

⚔️ 23. 11. 1942. Između s. Ugrinovaea i s. Krive Reke (na pruzi Lajkovac - G. Milanovac) delovi 1. šumadijskog NOP odreda na tri mesta prekinuli prugu.

⚔️ 28. 1. 1943. Na ž. st. Nakučani (na pruzi Lajkovac - G. Milanovac) 1. šumadijski NOP odred demolirao uređaje.

⚔️ 31. 1. 1943. Kod s. Ugrinovaca i s. Krive Reke (između Lajkovca i G. Milanovca) 1. šumadijski NOP odred razrušio prugu i ubio 2 četnika.

⚔️ 10. 2. 1943. Na ž. stanicama Kriva Reka, Ugrinovci, Štavica i Banjani (na pruzi G. Milanovac - Lajkovac) 1. šumadijski NOP odred demolirao postrojenja, porušio prugu na 80 mesta, posekao 19 tt stubova i spalio opštinske arhive. (Za odmazdu, nemačke vlasti su u Kragujevcu 5. marta streljale 30 talaca.)

⚔️ 0. 3. 1943. U s. Svračkovcima (kod G. Milanovca) obnovljen OK KPJ za Čačak.

⚔️ 15. 3. 1943. U s. Konjuši (kod G. Milanovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda posle dvočasovne borbe odbili napad delova SDS i četnika, pretrpevši gubitke od 1 teže i 1 lakše ranjenog.

⚔️ 22. 3. 1943. Delovi 1. šumadijskog NOP odreda porušili železničku prugu i spalili ž. st. Ljutovnica (kod G. Milanovca).

⚔️ 31. 3. 1943. U s. Rudniku (kod G. Milanovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razorili postrojenja pošte, spalili poštansku arhivu i posekli 7 tt stubova.

⚔️ 1. 4. 1943. U s. Krivoj Reci (kod G. Milanovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda razorili zgradu ž. st. i porušili prugu.

⚔️ 17. 4. 1943. U s. Trudelju (kod G. Milanovca) delovi 1, šumadijskog NOP odreda, u noćnoj borbi, ubili 1 nemačkog vojnika i 1 vojnika SDK, a ranili 1 nemačkog vojnika. Gubici odreda: 1 poginuo.

⚔️ 22. 4. 1943. Valjevski NOP odred pokidao tt linije, razrušio skretnice i prugu i demolirao ž. st. Nakučani i ž. st. Ljutovnica (kod G. Milanovca).

⚔️ 26. 5. 1943. U s. Crnući (kod G. Milanovca) Rudnička četa 1. šumadijskog NOP odreda razbila oko 70 vojnika SDS i četničku 2. gružansku brigadu, nanevši im gubitke od oko 10 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 16. 7. 1943. Kod s. Svračkovaca (blizu G. Milanovca) 1. šumadijski udarni NOP bataljon odbio napad vojnika SDS, ubivši 2 i ranivši 6 vojnika, uz sopstvene gubitke od 2 ranjena.

⚔️ 17. 9. 1943. U s. Velereču (kod G. Milanovca) Ćačanski NOP odred -Dragiša Mišović- napao i razbio četničku Takovsku brigadu (40 četnika), ubivši 1 i zarobivši 2 četnika i zaplenivši p. mitraljez i pušku.

⚔️ 17. 9. 1943. Na pruzi G. Milanovac-Ljig čačanski NOP odred -Dragiša Mišović- demolirao postrojenja ž. st. Kriva Reka, aus. Boljkovcima spalio poštu i razoružao četničku trojku.

⚔️ 25. 9. 1943. U Rudniku (blizu G. Milanovca) dve čete 1. šumadijskog NOP odreda napale i razbile četničku posadu. Poginulo je 4 a ranjeno više četnika.

⚔️ 14. 10. 1943. U s. Ugrinovcima (na pruzi G. Milanovac - Ljig) delovi 1. šumadijskog NOP odreda zapalili zgradu ž. stanice i opštinsku arhivu i demolirali uređaje u zgradi pošte.

⚔️ 16. 10. 1943. Kod s. Ručića (blizu G. Milanovca) tri brigade četničkog Korpusa gorske garde napale Čačanski NOP odred -Dragiša Mišović- i jednu četu 1. šumadijskog NOP odreda, koji su se pod borbom povukli ka s. Takovu uz gubitke od 3 poginula i 2 ranjena. Četnici su imali 5 mrtvih i 5 ranjeni.

⚔️ 27. 11. 1943. Na ž. st. Kriva Reka (na pruzi G. Milanovac - Ljig) 1. šumadijski NOP odred demolirao uređaje.

⚔️ 19. 12. 1943. Na pruzi G. Milanovac-Ljig delovi 1. šumadijskog NOP odreda porušili ž. st. Ljutovnica i ž. st. Srčanik.

⚔️ 0. 7. 1944. U s. Banjanima (kod G. Milanovca) grupa boraca Čačanskog NOP odreda zauzela radionicu za popravku oružja četničkog 1. ravnogorskog korpusa i zaplenila nekoliko pušaka, manju količinu municije i oko 2.000 kama.

⚔️ 27. 8. 1944. U Štab Draže Mihailovića u s. Pranjanima, (kod G. Milanovca) spustila se avionom vojna misija SAD (koju je predvodio pukovnik Mak Dauel) sa zadatkom da organizuje i dotur materijalne pomoći četnicima.

⚔️ 0. 9. 1944. U s. Pranjanima (kod G. Milanovca) održan sastanak između Štrekera, delegata nemačkog vojnog zapovednika za Srbiju, Draže Mihailovića, pukovnika Mak Dauela, šefa vojne misije SAD pri štabu Draže Mihailovića i Milana Aćimovića, komesara javne sigurnosti u vladi Milana Nedića. Delegat nemačkog vojnog zapovednika se interesovao za mogućnost sklapanja separatnog primirja na Balkanu između zapadnih saveznika i Nemačke. Pukovnik Mak Dauel je insistirao na tome da se nemačke oružane snage u Jugoslaviji predaju četnicima Draže Mihailovića.

⚔️ 7. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da jedinice pod njegovom komandom prodru na odsek Negotin - Brza Palanka i uhvate vezu s jedinicama Crvene armije kod Turn Severina. Glavne snage treba uputiti ka Homoljskim planinama da poseđnu prostoriju D. Milanovac - Kučevo - Golubac i tu unište četničke snage.

⚔️ 11. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu komandantu Operativne grupe divizija: obaveštava o uspesima 1. proleterskog udarnog i 12. udarnog korpusa i jedinica GŠ NOV i PO za Srbiju i GŠ NOV i PO za Makedoniju i naređuje da jedinice Operativne grupe divizija što pre izbiju u Šumadiju opštim pravcem Čačak - G. Milanovac - Rudnik.

⚔️ 11. 9. 1944. Devetnaesta brigada 25. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na D. Milanovac. Tom prilikom je ubila 8, ranila 12 i zarobila 1 neprijateljskog vojnika, a predalo joj se 67 četnika. Brigada je imala 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 17. 9. 1944. Posle dvanaest časova borbe 17. udarna divizija NOVJ zauzela G. Milanovac. Poginulo je 15, a ranjeno 10 i zarobljeno 539 četnika i pripadnika SDS, a zaplenjeno je: 353 puške, 10 p. mitraljeza, 10 pištolja, oko 30.000 metaka i dosta drugog materijala. Između Čačka i G. Milanovca porušena su 3 mosta i 3 km železničke pruge. Divizija je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 9. 1944. Kod s. Brđana (blizu G. Milanovca) jedan bataljon 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv oko 300 četnika i odbacio ih ka s. Preljini. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i više ranjenih, a bataljon 1 poginulog borca.

⚔️ 18. 9. 1944. Kod s. Vraćevšnice (blizu G. Milanovca) dva bataljona 21. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih vojnika, četnika i delova SDS i odbacili ih ka Kragujevcu. Neprijatelj je imao 28 mrtvih, 64 ranjena i 46 zarobljenih vojnika. Zaplenjen je puškomitraljez, 30 pušaka i 4 vagona brašna. Bataljoni su imali 6 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 9. 1944. Kod s. Brđana i s. Jablanice (blizu G. Milanovca) 2. proleterska udarna i 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnika koji su pokušali da se od Čačka i s. Knića probiju u G. Milanovac. Neprijatelj je zadržan na 3 lan od G. Milanovca. Poginulo je 28, ranjeno 68 i zarobljeno 10 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno je 10 pušaka. Gubi- jedinica 21. divizije: 1 mrtav i 3 ranjena borca.

⚔️ 21. 9. 1944. Delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-, posle borbe protiv jedinica 2. proleterske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ, probili se iz Čačka u G. Milanovac, a zatim nastavili proboj prema Rudniku i Kragujevcu, Istoga dana je 4. srpska udarna brigada vodila borbu protiv četnika na položaju Ržanik-Parac i kod s. Banje (blizu G. Milanovca), a 5. srpska udarna brigada protiv nemačkih vojnika na Mutinjskoj kosi (iznad Rudnika). Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 35 ranjenih i 40 zarobljenih, a 21. divizija 2 mrtva i 6 ranjenih i kontuzovanih boraca.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod s. Klokočevca 16. srpska brigada 25. divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačke kolone jačine 2 tenka, đvoja borna kola i 70 kamiona, ali nije uspela da spreči prodor kolone ka D. Milanovcu. Poginulo je 10 nemačkih vojnika, a 16. brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 22. 9. 1944. Tri bataljona 2. proleterske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, zauzeli G. Milanovac. Istog dana 4. srpska udarna brigada u okolini s. Belog Polja (kod G. Milanovca) vodila borbu protiv četnika Levačke brigade i pripadnika SDS a 5. srpska udarna brigada protiv delova nemačkog 14. puka 7 SS divizije -Princ Eugen- kod Rudnika i G. Trešnjevice. Neprijatelj je imao 33 poginula, 65 ranjenih i 110 zarobljenih. Zaplenjeno je 140 pušaka, 3 mitraljeza i dosta drugog materijala. Jedinice NOVJ imale su 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 9. 1944. Jedinice 113. divizije Crvene armije i jedan bataljon 9. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ prešli Dunav kod Kladova i Brze Palanke i produžili nadiranje prema D. Milanovcu, s. Klokočevcu i s. Jabukovcu.

⚔️ 23. 9. 1944. U s. Lipovcu i s. Vraćevšnici (kod G. Milanovca) 4. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i, posle petočasovne borbe, slomila njihov otpor i zauzela ta sela. Istog dana je 5. srpska udarna brigada napala na oko 300 četnika u s. Zagradu i odbacila ih prema s. Šatornji a na položaju s. Salaši - Rudnik - s. Zagrade vodila borbu protiv delova nemačke 7 SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je imao 62 poginula i oko 50 ranjenih; zarobljeno je 108 četnika. Zaplenjeno je: 3 p. mitraljeza, oko 110 pušaka, 3 vagona brašna i dosta druge opreme. Jedinice NOVJ su imale 5 mrtvih i. 18 ranjenih i kontuzovanih boraca.

⚔️ 23. 9. 1944. U s. Miroču (kod D. Milanovca), u iznenadnom napadu, jedna četa 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ ubila 5 nemačkih vojnika, a sama imala 1 poginulog borca.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Brđana (blizu G. Milanovca) jedinice 21. udarne divizije NOVJ vodile šestočasovnu borbu protiv oko 500 nemačkih vojnika iz 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacile ih prema s. Preljini. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i 20 ranjenih vojnika.

⚔️ 25. 9. 1944. Na putu s. Štubik - s. Klokočevac (između Negotina i D. Milanovca) jedinice 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ iz zasede uništile nemački kamion, ubivši 30 i zarobivši 2 nemačka vojnika. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 25. 9. 1944. U G. Milanovac se iz Čačka, posle duže borbe protiv 2. poleterske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ, ponovo probili delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-. Brigada se povukla na položaj s. Klatičevo - Takovska glava - ž. st. Srčanik.

⚔️ 26. 9. 1944. Kod s. Vujetinaca i s. Borče (blizu G. Milanovca) jedinice 4. srpske udarne brigade 21. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četnika 1. ravnogorskog korpusa, te ubile dva, ranile tri i zarobile nekoliko četnika.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod G. Milanovca i s. Konjuše jedinice 21, udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv nemačkih vojnika i protiv četnika Šumadijske grupe korpusa. Neprijatelj je imao 17 mrtvih, 18 ranjenih i 12 zarobljenih, a 21. divizija 1 ranjenog borca. Zaplenjene su 2 puške.

⚔️ 27. 9. 1944. U G. Milanovac ušla 2. proleterska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ, a nemački vojnici se povukli za Kragujevac. Brigada je, uz to, iz s. Semedraže proterala četničke jedinice.

⚔️ 28. 9. 1944. Kod s. Majdana (blizu G. Milanovca) 5. srpska udarna brigada 21. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv zaštitnih delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i odbacila ih ka drumu G. Milanovac - Rudnik, nanevši im gubitke od 30 mrtvih i 40 ranjenih, i uništivši 2 kamiona sa prikolicom. Brigada je imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 0. 10. 1944. U G. Milanovcu formiran ONO odbor za okrug čačanski.

⚔️ 1. 10. 1944. Na pravcu D. Milanovac - Majdanpek jedinice 16. srpske brigade 25. divizije NOVJ odbile dva pokušaja nemačke Borbene grupe -Štetner- da se iz D. Milanovca probije u Majdanpek.

⚔️ 2. 10. 1944. Oko s. Prislonice i pl. Vujna (blizu G. Milanovca) jedinice 21. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četničkog 2. ravnogorskog korpusa i odbacile ga ka Čačku.

⚔️ 3. 10. 1944. Kod s. Klokočevca (blizu D. Milanovca) delovi 18. srpske brigade 25. divizije NOVJ uništili 1 nemački kamion, oštetili 2 tenka i zaplenili 6 kamiona i 2 putnička automobila. Istovremeno su ostale jedinice 25. divizije NOVJ na komunikacijama Negotin - s. Salaš i Negotin - s. Štubik uništile 3 kamiona s pešadijom i zarobile 6 nemačkih vojnika.

⚔️ 6. 10. 1944. Na prostoriji s. Crnajka - s. Luke - Deli Jovan okružena nemačka 1. brdska divizija. Na nju su vršile pritisak: sa zapada 23. udarna i 25. divizija NOVJ, sa severa, istoka i juga jedinice Crvene armije. U borbama vođenim do 10. oktobra sprečen je pokušaj te nemačke divizije da izbije na komunikaciju s. Rgotina - Bor, kao i da se probije ka D. Milanovcu. Tek 11. oktobra ona je uspela da se preko Kučeva probije u rejon Požarevca, gde ju je prihvatila nemačka Borbena grupa -Vitman-. Obostrani gubici u ljudstvu i materijalu bili su osetni.

⚔️ 8. 10. 1944. Kod s. Rudne Glave (blizu D. Milanovca) jedinice 25. divizije NOVJ zarobile oko 150 nemačkih vojnika i zaplenile 15 kamiona i 200 kola sa zapregom.

Dokumenti

📜 Naređenje Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. oktobra 1941. Višoj komandi 65 za spaljivanje Gornjeg Milanovca  

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 6. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbama za Gornji Milanovac i protivmerama oko Lajkovca

📜 Zapovest Zajedničke komande četničkog i partizanskog odreda od 16. oktobra 1941. za napad na Nemce kod Gornjeg Milanovca

📜 Sporazum između četničkog odreda na sektoru G. Milanovac – Kragujevac i Kragujevačkog NOP odreda od 24. oktobra 1941. o saradnji u borbi protiv okupatora i kvislinga  

📜 Relacija Takovskog četničkog odreda od 17. juna 1942. o dejstvima odreda protiv partizanskih snaga.u rejonu G. Milanovca od 4. do 10. novembra 1941. godine

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 septembra 1944 god štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade da ispituju situaciju na svojim pravcima i obezbeđuju se prema Negotinu, Boru, Majdanpeku i D. Milanovcu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Donjeg Milanovca

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Operativnoj grupi divizija za prodor u Šumadiju opštim Pravcem čačak - Gornji Milanovac - Rudnik

📜 Izveštaj Dvadeset pete NO divizije od 12 septembra 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije o napadu na Donji Milanovac i situaciji na sektoru Divizije

📜 Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Negotin - Majdanpek i Klokočevac - Donji Milanovac

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. Operativnoj grupi divizija za produženje nastupanja u pravcu Gornjeg Milanovca i Rudnika

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 septembra 1944 god. štabovima brigada za pokret u pravcu Gornjeg Milanovca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Pete NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca od G. Milanovca, Negotina i Bora

📜 Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Gornji Milanovac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 17 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Belanovicu i železničku prugu Ljig - Gornji Milanovac

📜 Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone na komunikacijama Negotin - Donji Milanovac i Klokočevac - Majdanpek

📜 Obaveštenje Štaba Operativne grupe divizija od 19 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Gornjeg Milanovca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 21 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama oko Gornjeg Milanovca

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 21 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu jedinica i situaciji oko Gornjeg Milanovca

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca na komunikaciji Štubik - Plavna - Klokočevac - Donji Milanovac

📜 Izveštaj Štaba Četvrte srpske udarne brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbi protiv četnika kod Vraćevšnice i Lipovca na drumu Kragujevac - Donji Milanovac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone kod Gornjeg Milanovca

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za kontrolisanje komunikacija: Čačak - G. Milanovac, Ljutovnica - G. Milanovac

📜 Naređenje Štaba 1. šumadijskog korpusa od 1. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Gornjeg Milanovca

📜 Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na prostoru između Čačka i Gornjeg Milanovca

📜 Zapovest Komande korpusa »Fridrih Vilhelm Miler« od 7. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za povlačenje na glavnu borbenu liniju na prostoru Knjaževac, Zaječar, Donji Milanovac

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi sa Nemcima 8 oktobra kod s. Luke (na komunikaciji Zaječar-D. Milanovac)

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 oktobra 1944 god. svima jedinicama za pokret pravcem Gornji Milanovac-Čačak i razmeštaj u rejonu Čačka

Fotografije

Povezane odrednice

1. ravnogorski korpus 21. srpska divizija NOVJ Borbe za Čačak 1941. 19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka) 16. srpska brigada 19. birčanska udarna brigada Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 2. krajiška udarna brigada Čačak Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Saradnja četnika sa okupatorom 1. proleterska udarna brigada Partizanke Četnici u ustanku Bolnice u oslobodilačkom ratu Užice Borbe u Srbiji 1943. Narodno oslobodilački odbori Gevgelija Srpska državna straža (nedićevci) 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Sanitet u ratu Glavni štab Srbije Crvena armija Borbe za Gornji Milanovac 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1942. 717. pešadijska divizija Zaječar Kragujevac Borbe u Srbiji 1944. Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Nemački zločini u Srbiji 1941. 18. srpska brigada Valjevo 25. srpska divizija NOVJ 9. srpska brigada (ozrenska) Negotin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 14. srpski korpus NOVJ 1. proleterski korpus NOVJ 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Majdanpek Valjevski partizanski odred 17. istočnobosanska divizija NOVJ Walter Stettner 3. udarna divizija NOVJ Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" 7. SS divizija Prinz Eugen Ni zrno žita okupatoru! Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju 5. krajiška udarna divizija NOVJ 19. srpska brigada 23. srpska udarna divizija NOVJ Bor SAD i Jugoslavija 2. proleterska udarna brigada Saradnja partizana i četnika 1941. 1. šumadijski partizanski odred Homoljski korpus JVuO Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Požarevac Deportacije Slovenaca Politički komesari u NOR-u Robert McDowell Zasede u oslobodilačkom ratu Kragujevački partizanski odred Žene u ratu Knjaževac Josip Broz Tito