Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 2. 1943. U Bor upala grupa boraca Krajinskog NOP odreda i zapalila nemačke magacine tečnog goriva.

⚔️ 18. 6. 1943. Postignut sporazum između vlade nemačkog Rajha i vlade Carevine Bugarske da bugarska vojska preuzme okupaciju Srbije sve do Dunava, sem Beograda sa bližom okolinom i Bora koji su zadržani pod nemačkom upravom. U tom cilju, bugarski 1. okupacioni korpus u Srbiji pojačan je još jednom (četvrtom) divizijom.

⚔️ 7. 9. 1944. Posle teške jednodnevne borbe 23. udarna divizija NOVJ zauzela Zaječar. Grad je branilo oko 5000 nemačkih vojnika, pripadnika SDS i SDK i četnika. U toku borbe iz Bora je došlo pojačanje od 7 tenkova i 12 kamiona s nemačkim vojnicima. Oko 3000 četnika koji su sa pravca Belog brega pokušali intervenciju potpuno su razbijeni, ali je neprijatelj to iskoristio pa se delom snaga izvukao ka Boru. U tim borbama je neprijatelj pretrpeo gubitke od 370 mrtvih i oko 1.000 zarobljenih, dok je 23. udarna divizija imala 24 mrtva i 60 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 3 minobacača, 20 mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 500 pušaka, velika količina municije, hrane i drugog ratnog materijala.

⚔️ 20. 9. 1944. Između Bora i Žagubice 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ sačekala u zasedi nemačku motorizovanu kolonu te u borbi uništila 4 kamiona i jedna borna kola, srušila jedan avion, ubila 10 i zarobila 4 nemačka vojnika i zaplenila 2 p. mitraljeza i drugi ratni materijal. Brigada je imala 4 ranjena borca.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod Krsta (na putu Bor-Žagubica) 7. srpska udarna brigada 23. udarne divizije NOVJ dočekala u zasedi nemačku kolonu i povratila je u Bor. Poginulo i ranjeno 15 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 2. 10. 1944. Jedinice 23. udarne divizije NOVJ odbile napad jedne kolone (80 vojnika, 8 oklopnih automobila i 3 kamiona) nemačke Borbene grupe -Fišer- pri njenom pokušaju da se iz Bora probije ka Žagubici i nanele joj gubitke od 10 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 3. 10. 1944. Posle kraćeg bombardovanja od strane sovjetske avijacije, slomivši slabiji otpor zaštitnih delova nemačkih jedinica, oko 14 časova su Bor i Brestovačku Banju oslobodili delovi 9. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ. Nešto kasnije u Bor su stigle i jedinice Crvene armije sa delovima 7. srpske udarne brigade 23. udarne divizije NOVJ. U Boru je zaplenjeno: 35 vagona artiljerijske municije, 2 vagona protivtenkovske municije, 402.000 puščanih metaka, 1000 nagaznih mina, 1550 ručnih bombi, 900 tromblonskih bombi, 850 kg eksploziva i veća količina životnih namirnica.

⚔️ 6. 10. 1944. Na prostoriji s. Crnajka - s. Luke - Deli Jovan okružena nemačka 1. brdska divizija. Na nju su vršile pritisak: sa zapada 23. udarna i 25. divizija NOVJ, sa severa, istoka i juga jedinice Crvene armije. U borbama vođenim do 10. oktobra sprečen je pokušaj te nemačke divizije da izbije na komunikaciju s. Rgotina - Bor, kao i da se probije ka D. Milanovcu. Tek 11. oktobra ona je uspela da se preko Kučeva probije u rejon Požarevca, gde ju je prihvatila nemačka Borbena grupa -Vitman-. Obostrani gubici u ljudstvu i materijalu bili su osetni.

Dokumenti

📜 Izveštaj Ispostave iz Bora od 12. februara 1943. šefu Srpske državne bezbednosti (SDB) o zločinima koje su u s. D. Beloj Reci počinili pripadnici nemačke radne organizacije TOT

📜 Izveštaj delegata Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 28. maja 1943. šefu SDB Srbije o mučenjima radnika u Borskom rudniku od strane nemačke organizacije TOT

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. načelniku Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije i komandantu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Divizije protiv Nemaca i četnika na prostoriji između Zaječara, Bora i Negotina

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Gornjani - Vlaole - Jasikovo - Leskovo i rušenje komunikacije Bor - Žagubica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe protiv četnika i Nemaca na prostoriji Bor - Žagubica

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 23 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca i četnika na komunikaciji Bor - Žagubica

📜 Naređenje Štaba Dvadeset Treće NOU divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad na nemačke kolone na komunikaciji Bor - Žagubica - Petrovac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacije Bor - Žagubica - Petrovac u cilju sprečavanja povlačenja nemačkih jedinica za Beograd

📜 Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da pojača dejstva protiv nemačkih trupa koje se povlače preko Bora i Majdanpeka u pravcu Beograda

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada za dejstvo na komunikacijama Salaš - Negotin, Bor - Žagubica i Gornjačka Klisura - Petrovac

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada da se jedinice prikupe na prostoriji Bor - Krivelj u cilju popune ljudstvom i materijalom

📜 Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prikupljanje na prostoriji Bor - Krivelj - Oštrelj u cilju reorganizacije i popune ljudstvom i materijalom

📜 Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o oslobođenju Borskog rudnika

Fotografije

Povezane odrednice

Luftwaffe u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. 23. srpska udarna divizija NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) Diverzije u oslobodilačkom ratu Požarevac Četnici u drugom svetskom ratu Vermaht u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Crvena armija Beogradska operacija SSSR i Jugoslavija Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Beograd 25. srpska divizija NOVJ Nemački zločini u Srbiji 1941. Negotin 9. srpska brigada (ozrenska) Zasede u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 3. udarna divizija NOVJ Gornji Milanovac Glavni štab Srbije Nemački zločini u Jugoslaviji Majdanpek Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Krajinski partizanski odred Borbe u Srbiji 1942. Bugarska u drugom svetskom ratu Zaječar 1. bugarski okupacioni korpus 1. brdska divizija Vermahta Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Srbiju 14. srpski korpus NOVJ Borbe u Srbiji 1943.