Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Nemački zločini u Srbiji 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 47 dokumenata i 98 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 4. 1941. Nemačka avijacija otpočela vazdušne napade na Beograd, koji je još 3. aprila proglašen otvorenim gradom. Prvi napad, u tri talasa, uz učešće 234 bombardera i 120 lovaca, trajao je od 6,30 do 8 časova. Tokom dana su izvedena još tri napada. Tučeni su objekti: ž. st. električna centrala, bolnice, stambene četvrti i skloništa u parkovima. Do 8. aprila je od bombardovanja poginulo oko 12.000 lica. Porušene su 672 zgrade, jako je oštećena 1601 zgrada a delimično je oštećeno 6.829 zgrada.

⚔️ 22. 4. 1941. U Pančevu nemačke jedinice streljale 36 rodoljuba.

⚔️ 23. 4. 1941. U Kikindi nemačka policija streljala 6 rodoljuba.

⚔️ 27. 4. 1941. Komandant nemačkog 11. armijskog korpusa u Srbiji naredio da se streljaju svi oni kod kojih se nađe oružje i pri tom daju otpor ili beže, a da se izruče ratnim ili prekim sudovima oni koji se predaju.

⚔️ 30. 4. 1941. Na pustari Žarkovo (kod Rume) nemačke jedinice blokirale naselje i 103 porodice, preko Srem. Mitrovice, proterale za Srbiju.

⚔️ 0. 5. 1941. U Beogradu, na Sajmištu (na levoj obali Save), nemačke okupacione vlasti obrazovale logor, u kome su kasnije ubile preko 40.000 Srba i Jevreja.

⚔️ 23. 5. 1941. Glavni ured bezbednosti Trećeg Rajha izdao naredbu svojim potčinjenim organima da se svi uhapšeni Srbi odmah sprovedu u koncentracione logore.

⚔️ 0. 7. 1941. U Pančevu, u logoru -Svilara-, nemačka policija ubila člana KPJ Marka Kulića, narodnog heroja.

⚔️ 5. 7. 1941. U Beogradu formiran zloglasni logor na Banjici.

⚔️ 29. 7. 1941. Nemački zapovednik. oružane sile za Jugoistok, feldmaršal Vilhelm List, prenosi naređenje nemačke Vrhovne komande oružane sile: u slučajevima sabotaže izricati smrtnu kaznu vešanjem i primenjivati sva ostala sredstva za zastrašivanje.

⚔️ 29. 7. 1941. Nemački zapovednik oružane sile za Jugoistok naredio zapovedniku Srbije da se, u slučajevima sabotaže, smrtne kazne vrše vešanjem i da se primenjuju sva sredstva zastrašivanja.

⚔️ 19. 8. 1941. U selima Podgorcu i Zlotu (kod Bora) nemački vojnici spalili veći broj kuća zbog napada Boljevačkog NOP odreda na rudnik Bogovinu i zbog rušenja železničkog mosta.

⚔️ 25. 8. 1941. U Beogradu streljan član rejonskog komiteta KPJ Nenad Parenta, narodni heroj.

⚔️ 25. 8. 1941. Po ulicama Beograda rasturen proglas Rodoljubive omladine povodom vešanja pet rodoljuba na Terazijama. U proglasu se poziva omladina da još žešće i bespoštednije nastavi borbu protiv okupatora.

⚔️ 21. 9. 1941. Komandant nemačkog 18. korpusa izdao zapovest 342. pešadijskoj diviziji da na odseku Srem. Mitrovica - Šabac forsira r. Savu i otpočne čišćenje Mačve nastupajući prema s. Lipolistu. Ojačani nemački 125. samostalni pešadijski puk iz Valjeva treba da sadejstvuje dolinom r. Jadra prema Loznici, a ustaško-domobranske snage i jedinice nemačke 718. pešadijske divizije na r. Drini imaju zadatak da spreče prelazak partizana u Bosnu. Sva naselja iz kojih se (ili iz čije se okoline) bude davao otpor, ili u čijoj se blizini bude našlo oružje ili municija, treba spaliti; sve muško stanovništvo od 15 do 60 godina uputiti u koncentracione logore severno od Save, a celokupno žensko stanovništvo koristiti za prinudni rad; svu stoku prikupiti u torove na obema obalama Save.

⚔️ 23. 9. 1941. General Berne naredio nemačkoj 342. pešadijskoj diviziji da pređe u Šabac i sve muškarce od 14 do 70 godina pohvata i prebaci u koncentracioni logor koji ta divizija treba da podigne severno od reke Save.

⚔️ 24. 9. 1941. U Šapcu delovi nemačke 342. divizije, uz pomoć tamošnjih jedinica, preduzeli pretresanje i hapšenje. Do 27. septembra uhapsili 6418 lica od 14 do 70 godina i 200 njih streljali, uništavajući i pljačkajući imovinu stanovništva. Uhapšene građane nemački vojnici naterali da trče oko 20 km do s. Jarka (kod Srem. Mitrovice), gde je podignut koncentracioni logor. Uz put ubijali sve one koji fizički nisu mogli da izdrže pakleni tempo trčanja.

⚔️ 27. 9. 1941. Na brdu Kraljevici (kod Zaječara) obešen član KPJ Đorđe Simeonović, narodni heroj.

⚔️ 29. 9. 1941. U severnoj Mačvi nemački vojnici pohvatali oko 800 seljaka i odveli u logor u s. Jarku (kod Srem. Mitrovice). Uz put pobili 500 ljudi.

⚔️ 2. 10. 1941. Između Beograda i Obrenovca jedinice Posavskog NOP odreda napale delove nemačkog armijskog puka za vezu i ubile 21 vojnika. Za odmazdu, nemački vojni zapoveđnik u Srbiji naredio da se strelja 2100 zatvorenika iz koncentracionog logora u Šapcu i Beogradu.

⚔️ 3. 10. 1941. U Beogradu, posle zverskog mučenja, streljan sekretar MK KPJ i kandidat za člana CK KPJ Miloš Matijević Mrša.

⚔️ 11. 10. 1941. U okolini Beograda za odmazdu zbog pretpljenih gubitaka 2. oktobra na putu Beograd-Obrenovac, nemački vojnici završili trodnevno streljanje 449 ljudi.

⚔️ 14. 10. 1941. U s. Dragincu (blizu Loznice) nemački vojnici otpočeli dvodnevno streljanje u kome su pobili 2950 rodoljuba kao odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u borbama protiv partizana.

⚔️ 20. 10. 1941. Delovi nemačke 342. pešadijske divizije slomili otpor jedinica Podrinjskog i Valjevskog NOP odreda i prodrli u Krupanj, gde su popalili sve zgrade, sem onih u krugu fabrike antimona, poubijali ranjenike, lekare i bolničare (koje su pohvatali u bolnici u Krupnju) i sve civilno stanovništvo koje nije uspelo da se na vreme skloni.

⚔️ 21. 10. 1941. U Kragujevcu 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i Nedićev 5. dobrovoljački odred otpočeli masovno streljanje u kome su pobili oko 7000 ljudi od 16 do 60 godina starosti, kao odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u borbama protiv partizana. Tada su streljani i politkomesar Kragujevačkog NOP odreda Svetozar Dragović, član KPJ Nada Naumović i direktor gimnazije Milivoje Pavlović, narodni heroj.

⚔️ 5. 11. 1941. U Beogradu nemačka policija i specijalna policija uhapsili oko 300 intelektualaca, pod izgovorom da su komunisti, masoni i anglofili, i kao taoce ih zatvorili u logor na Banjici.

⚔️ 8. 11. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio svim NOP odredima Jugoslavije da na zločine okupatora i njihovih pomagača ne odgovaraju sličnim merama; da ne maltretiraju ratne zarobljenike ili stanovništvo koje nije naklonjeno NOP-u; da u tom pogledu strogo poštuju odredbe međunarodnog prava.

⚔️ 19. 12. 1941. U logoru na Banjici streljan član PK KPJ za Vojvodinu Mihalj Servo Mihailo, narodni heroj.

⚔️ 25. 12. 1941. U Pančevu nemačka policija izvršila masovno hapšenje rodoljuba i simpatizera NOP-a. Oko 50 lica oterano je odmah u logore.

Dokumenti

📜 Oglas nemačkog vojnog suda u Velikom Bečkereku od 19. aprila 1941. o izvršenoj smrtnoj presudi nad sedamnaest lica iz Banata

📜 Izveštaj Štaba pešadijskog puka »Grosdojčland« od 22. aprila 1941. Komandi grada Zrenjanin o licima osuđenim na smrt streljanjem i vešanjem

📜 Naredba feldkomandanta i komandanta Beograda od 23. aprila 1941. o merama u slučaju napada na pripadnike Vermahta

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 5 jula 1941 god. o streljanju 13 lica u Beogradu

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 15 jula 1941 god. o streljanju u Obrenovcu

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 17 jula 1941 god. o streljanju 16 lica u Beogradu

📜 Izveštaj agencije Rudnik od 22 jula 1941 god. o streljanju u Valjevu

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja komandanta Srbije od 22. jula 1941. Komandi oružanih snaga na Jugoistoku o pojačanoj aktivnosti ustanika na teritoriji Srbije i o merama odmazde

📜 Izveštaj agencije Rudnik od 23 jula 1941 god. o streljanju 16 partizana u Smederevskoj Palanci

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 26 jula 1941 god. o streljanju u Zrenjaninu

📜 Izveštaj Feldkomandanture 816 o razvoju ustanka na području Užica od 12. do 27. jula 1941. i merama odmazde

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 18 jula 1941 god. o streljanju 28 lica u Beogradu

📜 Saopštenje agencije DNB od 28 jula 1941 god. o streljanju 122 lica u Beogradu

📜 Dnevni izveštaj Komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 28. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana na teritoriji Srbije i o merama odmazde

📜 Dnevni izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. jula 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o dejstvima partizana u Srbiji i merama odmazde

📜 Saopštenje agencije Rudnik od 31 jula 1941 god. o streljanju na Bagljašu kod Zrenjanina

📜 Proglas beogradske omladine od avgusta 1941 god. srpskoj omladini povodom vešanja na Terazijama

📜 Saopštenje agencije DNB od 16 avgusta 1941 god. o vešanju u Beogradu

📜 Izveštaj šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti od 30. avgusta 1941. rajhsfireru SS o akcijama partizana na teritoriji Slovenije i o merama odmazde u Srbiji

📜 Saopštenje agencije DNB od 1 septembra 1941 god. o streljanju u okolini Zaječara

📜 Saopštenje agencije DNB od 3 septembra 1941 god. o ubistvu nemačkog vojnika u Beogradu i o streljanju 50 lica za odmazdu

📜 Saopštenje agencije DNB od 15 septembra 1941 god. o streljanju pedeset talaca

📜 Saopštenje podbana za Banat od 19 septembra 1941 god. o streljanju 12 simpatizera i pripadnika NOP-a u Vel. Bečkereku

📜 Saopštenje agencije DNB od 24 septembra 1941 god. o streljanjima u Kumanima, Melencima i Mokrinu

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 29. septembra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivdejstvima i merama odmazde na teritoriji Srbije

📜 Naređenje Operativnog odeljenja opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. oktobra 1941. Višoj komandi 65 za spaljivanje Gornjeg Milanovca  

📜 Dnevni izveštaj Obaveštajnog odeljenja komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 7. oktobra 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o akcijama partizana, protivmerama i obostranim gubicima na teritoriji Srbije i o merama odmazde u Banatu

📜 Saopštenje agencije DNB od 8 oktobra 1941 god. o streljanju u ćupriji i Jagodini

📜 Saopštenje agencije DNB od 18 oktobra 1941 god. o streljanju 200 lica u Beogradu

📜 Izveštaj kapetana Bischofshausena od 20 X 1941 god. o masovnom streljanju u Kragujevcu

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Br. 10 - 11 od 20 X 1941 god. ("Kaznene ekspedicije" u Srbiji)

📜 Obznana Komande mesta Kragujevac od 21. oktobra 1941. o streljanju 2.300 rodoljuba u Kragujevcu

📜 Naređenje opunomoćenog komandanta u Srbiji od 25. oktobra 1941. za postupak pri uzimanju talaca za streljanje radi ugušivanja ustanka u Srbiji

📜 Saopštenje agencije DNB od 27 oktobra 1941 god. o streljanju 50 lica u Beogradu

📜 Izveštaj agencije DNB od 3 novembra 1941 god. o streljanju 100 lica.u Beogradu

📜 Izveštaj Borbe od 15 XI 1941 god. o zločinu Nemaca u Kragujevcu

📜 Naređenje načelnika Štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. novembra 1941. potčinjenim komandama za sprovođenje mera odmazde streljanjem zatvorenika iz logorau Šapcu

📜 Naređenje Kontraobaveštajnog odeljenja Komande kopnene vojske od 28. novembra 1941. o zabrani fotografisanja lica osuđenih na smrt sreljanjem

📜 Saopštenje Novog vremena od 16 decembra 1941 god. o streljanju u Užičkoj Požezi

📜 Izveštaj Novog vremena od 17 decembra 1941 god. o streljanju u Ivanjici

📜 Izveštaj Novog vremena od 17 decembra 1941 god. o vešanju političkog komesara Čačanskog NOP odreda

📜 Prilog izveštaju štaba 342 p. divizije od 17 XII 1941 god.

📜 Pregled opunomoćenog komandanta u Srbiji od 20. decembra 1941. o izvršenim merama odmazde u Jugoslaviji

📜 Izveštaj štaba 717 p. divizije o borbama divizije od 15 V do 31 XII 1941 god.

📜 Naređenje 342. pešadijske divizije od 31. decembra 1941. potčinjenim jedinicama o postupku sa zarobljenim partizanima

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Izvod iz saslušanja generala Böhme-a u Nümbergu 1947 god.

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Kikinda Logor Banjica Walter Kuntze Smederevska Palanka Borbe za Gornji Milanovac 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Ustanak u Sremu 1941. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Srpska državna straža (nedićevci) Heinrich Dankelmann Vermaht u Jugoslaviji Ustanak u Pomoravlju 1941. Vrhovna komanda Vermahta Zarobljenici u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Bolnice u oslobodilačkom ratu Streljanje u Kruševcu 1941. Užice Kragujevac Pokolj u Šapcu 1941. Logor Crveni krst Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Bitka za Šabac 1941. 342. pešadijska divizija Sremska Mitrovica Jagodina Četnici u ustanku Streljanja u oslobodilačkom ratu Strelište Jajinci Šabac Armijska grupa E Beograd Kruševac Smederevo Zrenjanin Vešanje ustanika na Terazijama 1941. Nemački zločini u Jugoslaviji Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Operacija Mačva Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u Ćuprija Edmund Glaise-Horstenau Alexander Löhr Aprilski rat Loznica Krupanj Ustanak u Srbiji 1941. Romi u drugom svetskom ratu Holokaust u Jugoslaviji Ranjenici u ratu Posleratna suđenja u Jugoslaviji Obrenovac Valjevo Avijacija u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Niš 717. pešadijska divizija Bombardovanje Beograda 1941. Franz Böhme Žene u ratu Pančevo Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Wilhelm List Ustaški zločini 1941. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Omladina u ratu Opsada Kraljeva 1941. 718. pešadijska divizija Zaječar Čačak Gornji Milanovac Borbe za Čačak 1941. SKOJ