Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Bitka za Šabac 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 6. 1941. U s. Glušcima (kod Šapca) održana Okružna partijska konferencija za šabački okrug na kojoj je odlučeno da se formira četa od 50 ljudi, prikuplja oružje i vrše pripreme za ustanak.

⚔️ 15. 7. 1941. Na Bubanji (kod Bogatića) OK KPJ za Šabac formirao Mačvanski NOP odred (nazivan i Podrinskim NOP odredom).

⚔️ 10. 8. 1941. Mačvanski NOP odred razoružao žand. posade u selima Crnoj Bari i Badovincima i spalio opštinske arhive u selima Glušcima, Noćaju, Noćajskom Salašu, Klenju, Crnoj Bari i Badovincima (kod Šapca).

⚔️ 19. 8. 1941. Između Lešnice i Novog Sela delovi Podrinskog NOP odreda napali kolonu nemačkih kamiona i naneli joj gubitke, a spalili opštinske arhive u selima Varni i Nakučanima (kod Šapca).

⚔️ 0. 9. 1941. Kod s. Štitara (nedaleko od Šapca) poginuo komandir čete Mačvanskog NOP odreda Dragoslav Srnić Padobranac, narodni heroj.

⚔️ 15. 9. 1941. Iz Francuske prebačena u Srbiju nemačka 342. pešadijska divizija, ojačana jednim bataljonom 100. tenkovske brigade, kao pojačanje za borbu protiv NOP-a.

⚔️ 21. 9. 1941. U s. Štitaru (kod Šapca), pod rukovodstvom Štaba Podrinskog NOP odreda, održan sastanak sa štabovima bataljona Podrinskog NOP odreda, Podgorskog bataljona Valjevskog NOP odreda, 4. bataljona Posavskog NOP odreda i Cerskog četničkog odreda, na kome je doneta odluka i razrađen plan za napad na Šabac. Početak napada je određen za 21 čas istog dana. Međutim, napad je izvršen u 23 časa, ali zbog izdaje četnika nije uspeo.

⚔️ 21. 9. 1941. Komandant nemačkog 18. korpusa izdao zapovest 342. pešadijskoj diviziji da na odseku Srem. Mitrovica - Šabac forsira r. Savu i otpočne čišćenje Mačve nastupajući prema s. Lipolistu. Ojačani nemački 125. samostalni pešadijski puk iz Valjeva treba da sadejstvuje dolinom r. Jadra prema Loznici, a ustaško-domobranske snage i jedinice nemačke 718. pešadijske divizije na r. Drini imaju zadatak da spreče prelazak partizana u Bosnu. Sva naselja iz kojih se (ili iz čije se okoline) bude davao otpor, ili u čijoj se blizini bude našlo oružje ili municija, treba spaliti; sve muško stanovništvo od 15 do 60 godina uputiti u koncentracione logore severno od Save, a celokupno žensko stanovništvo koristiti za prinudni rad; svu stoku prikupiti u torove na obema obalama Save.

⚔️ 22. 9. 1941. Jedinice Podrinskog, Valjevskog i Posavskog NOP odreda u 23 časa obnovile napad na Šabac i prodrle do centra grada, odakle su sutradan, protivnapadom svežih snaga nemačke 342. pešadijske divizije, odbačene na polazne položaje.

⚔️ 23. 9. 1941. General Berne naredio nemačkoj 342. pešadijskoj diviziji da pređe u Šabac i sve muškarce od 14 do 70 godina pohvata i prebaci u koncentracioni logor koji ta divizija treba da podigne severno od reke Save.

⚔️ 25. 9. 1941. U borbi kod Šapca poginuo komesar Podrinskog NOP odreda Mika Mitrović Jarac, narodni heroj.

⚔️ 25. 9. 1941. Nemačka avijacija bombardovala Dumaču, Jelenču, Mišar i mlin u s. Majuru (kod Šapca).

⚔️ 28. 9. 1941. Kod Šapca prešao Savu 699. puk, a kod M. Mitroviće 697. puk nemačke 342. pešadijske divizije.

⚔️ 29. 9. 1941. Otpočele operacije nemačke 342. pešadijske divizije sa težištem na komunikaciji Šabac-Loznica (početak prve neprijateljske ofanzive).

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Operacija Užice Ustanak u Sremu 1941. Mačvanski partizanski odred Franz Böhme Četnici u ustanku 718. pešadijska divizija Valjevo Avijacija u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Nemački zločini u Srbiji 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Krupanj Valjevski partizanski odred Luftwaffe u Jugoslaviji Sremska Mitrovica Bitka za Loznicu 1941. Vermaht u Jugoslaviji Šabac Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Loznica Četnici u drugom svetskom ratu Pokolj u Šapcu 1941. Vrhovna komanda Vermahta Streljanja u oslobodilačkom ratu 342. pešadijska divizija Ustanak u Srbiji 1941. Žene u ratu Cerski četnički odred Operacija Mačva