Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Mačvanski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 34 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1941. Na Bubanji (kod Bogatića) OK KPJ za Šabac formirao Mačvanski NOP odred (nazivan i Podrinskim NOP odredom).

⚔️ 0. 8. 1941. U mestima Mačve: Ribarima, Bogatiću, Tabanoviću, Lipolistu i Glušcima otpočelo formiranje radionica za izradu bombi; u Žminjaku, Ribarima, Petlovači, Prnjavoru, Lipolistu, Petkovići, Bogatiću, Tabanoviću i Glušcima - radionica rublja; u Ribarima i Petkovići - radionica za izradu oružja. U tim radionicama su radnici radili dobrovoljno pod rukovodstvom Mačvanskog NOP odreda.

⚔️ 7. 8. 1941. Mačvanski NOP odred napao i zauzeo Boga tič: razoružao 17 žandarma, oslobodio 80 zatvorenika, spalio arhivu Poreske uprave, demolirao uređaje u pošti i održao zbor. Odredu se priključilo oko 50 novih boraca.

⚔️ 8. 8. 1941. U s. Prnjavoru delovi Mačvanskog NOP odreda razoružali žand. posadu i spalili opštinske arhive u selima Prnjavoru i Petkovići (kod Šapca).

⚔️ 10. 8. 1941. Mačvanski NOP odred razoružao žand. posade u selima Crnoj Bari i Badovincima i spalio opštinske arhive u selima Glušcima, Noćaju, Noćajskom Salašu, Klenju, Crnoj Bari i Badovincima (kod Šapca).

⚔️ 11. 8. 1941. Mačvanski NOP odred delom snaga upao u Bogatić (žandarmi se predali bez borbe), a delom snaga razoružao žand. stanicu u s. Petlovači i spalio opštinske arhive u selima: Glogovcu, Banovom Polju, Radenkoviću, Drenovcu i Mačv. Metkoviću, gde je demolirao i ž. st. Odredu pristupilo preko 100 novih boraca.

⚔️ 13. 8. 1941. Na Kosovcu (na pl. Ceru) izvršena reorganizacija Mačvanskog NOP odreda: formirano šest četa. Odred preimenovan u Podrinski NOP odred.

⚔️ 13. 8. 1941. Delovi Podrinskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. st. u Tekerišu i spalili opštinsku arhivu u s. Desiću.

⚔️ 19. 8. 1941. Između Lešnice i Novog Sela delovi Podrinskog NOP odreda napali kolonu nemačkih kamiona i naneli joj gubitke, a spalili opštinske arhive u selima Varni i Nakučanima (kod Šapca).

⚔️ 20. 8. 1941. Kod s. Prnjavora (blizu Bogatića) Podrinski NOP odred vodio borbu sa nemačkim vojnicima i naneo im gubitke.

⚔️ 28. 8. 1941. Dve čete Podrinskog NOP odreda napale Malu Mitroviću i prisilile vod nemačkih vojnika da odstupi u Srem. Mitrovicu. Zaplenjeno oko 200 pušaka, dosta municije, odeće i obuće. Odredu je pristupilo 45 radnika iz brodogradilišta i preko 100 seljaka iz okolnih sela.

⚔️ 30. 8. 1941. Reorganizovan Podrinski NOP odred: formirani dva bataljona (Mačvanski i Pocerski) i jedna samostalna udarna četa. Odred ima preko 600 boraca (naoružanih puškama), 10 mitraljeza i 10 p. mitraljeza. Istog dana, povodom formiranja kvislinške vlade Milana Nedića, uputio proglas narodu Mačve, pozivajući ga u NOP odrede.

⚔️ 31. 8. 1941. Kod Loznice delovi Podrinskog NOP odreda iz zasede uništili nemački putnički automobil i ubili 3 nemačka vojnika.

⚔️ 31. 8. 1941. Delovi Podrinskog NOP odreda napali Bogatić i razoružali odeljenje žandarma.

⚔️ 0. 9. 1941. Kod s. Štitara (nedaleko od Šapca) poginuo komandir čete Mačvanskog NOP odreda Dragoslav Srnić Padobranac, narodni heroj.

⚔️ 3. 9. 1941. Podrinski NOP odred napao i zauzeo Bogatić koji su branili nemački vojnici i žandarmi. Ubijeno 80 nemačkih vojnika. Gubici Podrinskog NOP odreda 15 mrtvih i 5 ranjenih.

⚔️ 18. 9. 1941. U sastavu Podrinskog NOP odreda formirana Pionirska partizanska četa.

⚔️ 21. 9. 1941. U s. Štitaru (kod Šapca), pod rukovodstvom Štaba Podrinskog NOP odreda, održan sastanak sa štabovima bataljona Podrinskog NOP odreda, Podgorskog bataljona Valjevskog NOP odreda, 4. bataljona Posavskog NOP odreda i Cerskog četničkog odreda, na kome je doneta odluka i razrađen plan za napad na Šabac. Početak napada je određen za 21 čas istog dana. Međutim, napad je izvršen u 23 časa, ali zbog izdaje četnika nije uspeo.

⚔️ 22. 9. 1941. Delovi Podrinskog NOP odreda napali na M. Mitroviću, ali je nisu zauzeli, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Srem. Mitrovice.

⚔️ 25. 9. 1941. U borbi kod Šapca poginuo komesar Podrinskog NOP odreda Mika Mitrović Jarac, narodni heroj.

⚔️ 29. 9. 1941. Posle borbe protiv delova nemačke 342. pešadijske divizije u rejonu M. Mitroviće i na liniji Tabanović-Štitar-Slepčević-Bogosavac, Podrinski NOP odred povukao se na severne ogranke Cera.

⚔️ 30. 9. 1941. Podrinski NOP odred i Kolubarski i Rađevski bataljon Valjevskog NOP odreda organizovali položaj za odbranu na liniji Lipolist-Petkovića-Čokešina-Vidojevica i do 9. oktobra zadržavali prodor nemačke 342. divizije.

⚔️ 0. 10. 1941. Bijeljinska partizanska četa, koja se 29. avgusta prebacila u Srbiju i borila u sastavu Mačvanskog NOP odreda, vratila se u sastav Majevičkog NOP odreda kao prekaljena udarna jedinica.

⚔️ 0. 10. 1941. Reorganizovan Podrinski NOP odred: rasformirani bataljoni a formirano pet četa - svaka po 120 boraca.

⚔️ 10. 10. 1941. Na liniji Strnica-Radovašnica-Device ojačani Podrinski NOP odred zadržao prodor jedinica nemačke 342. divizije ka Loznici.

⚔️ 13. 10. 1941. Duž komunikacije Prnjavor-Loznica delovi nemačke 342. pješadijske divizije slomili odbranu Podrinskog NOP odreda i ušli u Loznicu i Banju Koviljaču.

⚔️ 14. 10. 1941. Otpočeo napad ojačanog nemačkog 698. pešadijskog puka prema Krupnju pravcima Krivajci-Krupanj i Mojković-Krupanj, koje su zatvarali Podrinski NOP odred i delovi Valjevskog NOP odreda. Borbe su vođene do 20 oktobra.

⚔️ 18. 11. 1941. Podrinski NOP odred napao nemačke vojnike na Krstu kod Loznice i ubio 12. a zaplenio 1 radio-stanicu, 3 motocikla i oružje.

⚔️ 15. 1. 1942. Posle petodnevnih borbi kod sela Gole Glave, Družetića, Crniljeva, Konjuše i Oglađenovca (blizu Valjeva), protiv 9. dobrovoljačkog odreda i Kameničkog i Lozničkog četničkog odreda, delovi Valjevskog i Podrinskog NOP odreda probili se preko r. Jadra u rejon s. Poćute.

⚔️ 26. 2. 1942. U borbi kod s. Rumske (blizu Šapca) delovi Mačvanskog NOP odreda zarobili nekoliko dobrovoljaca.

⚔️ 5. 3. 1942. Kod s. Košlja (blizu Ljubovije) Valjevski NOP odred i delovi Mačvanskog NOP odreda se prebacili preko Drine u istočnu Bosnu.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod Bijeljine, naredbom Štaba 18. udarne divizije NOVJ, od Mačvanske partizanske čete formiran Mačvanski NOP odred.

⚔️ 4. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da se, u vezi s ranijim direktivama, 11. udarna divizija NOVJ i Mačvanski NOP odred prebace preko r. Drine u zapadnu Srbiju, na prostoriju pl. Cera, gde će ući u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ; da ta divizija razbija četnike i nedićevce na toj prostoriji u cilju mobilizacije stanovništva; da ona na pravcu svoga dejstva, odmah po prelasku r. Drine, pristupi likvidaciji posada manjih garnizona, pa time olakša pokret jedinica NOVJ s juga.

⚔️ 1. 10. 1944. U s. Miloševcu (kod Šapca), od Mačvanskog NOP odreda i dva bataljona 11. udarne divizije NOVJ, formirana 32. srpska (mačvanska) brigada. Ona je ušla u sastav 11. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

32. srpska (mačvanska) brigada Operacija Mačva Zasede u oslobodilačkom ratu Bitka za Šabac 1941. Četnici u ustanku Ruma Bitka za Srbiju 1. proleterska divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1942. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Žene u ratu Sremska Mitrovica Ustanak u NDH Trnovo 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1944. 38. istočnobosanska divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije 342. pešadijska divizija Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Bijeljina Krupanj 16. vojvođanska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Vera Blagojević 11. krajiška divizija NOVJ Operacija Trio Borbe u Sremu 1942. Julka Mešterović Beograd Operacija Užice Loznica 12. vojvođanski korpus NOVJ Valjevo Šabac Sanitet u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Milan Nedić Majevički partizanski odred Valjevski partizanski odred Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Nemački zločini u Jugoslaviji Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Ustanak u Sremu 1941. Četnički zločini 18. slovenska divizija NOVJ Bitka za Loznicu 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Cerski četnički odred SKOJ