Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ruma u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 159 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Otpočeo ulazak nemačkih snaga u Srem na pravcu Vinkovci - Sr. Mitrovica - Ruma. Jednovremeno, naoružani meštani nemačke narodnosti (-Dojče Manšaft-) i ustaše zauzimali važnije objekte i državna nadleštva i razoružavali delove bivše jugoslovenske vojske.

⚔️ 12. 4. 1941. Nemačke jedinice ušle u Rumu a naoružani meštani nemačke narodnosti odmah počeli da razoružavaju delove jugoslovenske vojske.

⚔️ 30. 4. 1941. Na pustari Žarkovo (kod Rume) nemačke jedinice blokirale naselje i 103 porodice, preko Srem. Mitrovice, proterale za Srbiju.

⚔️ 28. 5. 1941. Nemačke vlasti naredile da svi Srbi koji nisu zavičajni u Rumi napuste grad u roku od 8 dana.

⚔️ 25. 7. 1941. Partizanske desetine i grupe iz Novog Sada i obližnijih sela Futoga, Kisača i Čuruga, zapalile žito, kudelju i kamare slame u rejonu tih mesta i presekle tt stubove između Novog Sada i s. Rumenke i između Novog Sada i s. Kovilja.

⚔️ 11. 9. 1941. Na Hajdučkom bregu (na Fruškoj gori) delovi Fruškogorskog NOP odreda odbili napad žandarma iz s. Grgurevaca (kod Rume).

⚔️ 21. 9. 1941. Na Hajdučkom bregu Fruškogorski NOP odred posle dvočasovne borbe odbacio žandarme i naoružane meštane nemačkog porekla iz s. Grgurevaca (kod Rume).

⚔️ 28. 9. 1941. Na k. 401 (kod Hajdučkog brega, na Fruškoj gori) deo Fruškogorskog NOP odreda odbio napad žandarma iz s. Grgurevaca (kod Rume).

⚔️ 4. 11. 1941. Između Srem. Mitrovice i s. Vognja i između s. Martinaca i s. Kuzmina (kod Srem. Mitrovice) borci Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine iz s. Bešenova (kod Rume) razorili prugu.

⚔️ 10. 11. 1941. U blizini s. Grgurevaca (kod Rume) grupa partizana Fruškogorskog NOP odreda probila se iz obruča.

⚔️ 11. 11. 1941. Na Krajincu (kod Rume) Fruškogorski NOP odred, odbivši napad, naneo gubitke poternom odeljenju ustaša, žandarma i domaćih Nemaca iz s. Grgurevaca.

⚔️ 0. 12. 1941. U s. Pećincima (kod Rume) održano okružno partijsko savetovanje KPJ za Srem, na kome su, pored ostalog, donete odluke o daljem radu partijske organizacije, proširenju okružnog rukovodstva SKOJ-a, formiranju GŠ NOP odreda za Srem i reorganizaciji postojećih NOP odreda, kao i o stvaranju okružnog rukovodstva i sreskih i mesnih odbora NO fonda.

⚔️ 0. 12. 1941. Na osnovu odluke okružnog partijskog savetovanja u s. Pećincima (kod Rume), formiran GŠ NOP odreda za Srem, kao jedinstveno vojno rukovodstvo oružane borbe naroda Srema.

⚔️ 19. 1. 1942. U Rumi nemačka i ustaška policija provalom uhapsila sve članove SK KPJ (sem dvojice) i veći broj članova Partije i SKOJ-a.

⚔️ 0. 2. 1942. U s. Šuljmu (kod Rume) održan sastanak OK KPJ za Srem, na kome je proučena direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita koju je Boško Palkovljević Pinki doneo iz VŠ NOP i DV Jugoslavije, pa je posle analize situacije u Sremu, doneta odluka da krajem. februara otpočnu napadi na neprijateljske garnizone i opštine.

⚔️ 9. 2. 1942. Na drumu Irig-Ruma mesni partizani iz Iriga dočekali žandarmerijsku patrolu, ubili 3 žandarma, zaplenili 3 puške i oslobodili jednog člana Sreskog štaba za pripremu ustanka u iriškom srezu.

⚔️ 26. 2. 1942. U borbi kod s. Rumske (blizu Šapca) delovi Mačvanskog NOP odreda zarobili nekoliko dobrovoljaca.

⚔️ 5. 3. 1942. U s. Suljmu (kod Rume) grupa boraca iz Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine napali ustaški zatvor u opštinskoj zgradi, oslobodili jednu drugaricu i zaplenili 6 pušaka.

⚔️ 9. 3. 1942. Mesne desetine u s. Manđelosu (kod Srem. Mitrovice), streljale dvojicu petokolonaša i u opštini zaplenili 6 vojničkih pušaka i nešto municije. Jednovremeno, grupa boraca 1. čete fruškogorskog NOP odreda je napala žand. st. u s. Bešenovu (kod Rume), ubila komandira stanice i ranila nekoliko žandarma a stanicu i opštinsku arhivu zapalila; pri povratku iz akcije uhvatila je 3 petokolonaša (koji su zatim osuđeni na smrt) i zaplenila 2 njihove puške.

⚔️ 12. 3. 1942. Između sela Šuljma i Bešenova (kod Rume) borci Fruškogorskog NOP odreda odbili napad delova domobranskog 1. lovačkog bataljona i žandarma iz okolnih stanica i prinudili ih na povlačenje u polazna uporišta.

⚔️ 13. 3. 1942. Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda napala žand. st. u s. Šuljmu (kod Rume) i posada nanela gubitke.

⚔️ 18. 3. 1942. Na Vetrenjači (u blizini s. Grgurevaca kod Rume) Fruškogorski i Podunavski NOP odred odbili koncentrične napade žandarmerijskih i ustaško-domobranskih jedinica, jačine 470 vojnika, i primorali ih da se povuku u polazna uporišta.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Stejanovcima (kod Rume) formiran ONO odbor za Srem.

⚔️ 20. 4. 1942. U s. Šuijmu (kod Rume) 1. četa Fruškogorskog NOP odreda napala delove ustaškog pripremnog bataljona i nanela im gubitke.

⚔️ 0. 5. 1942. Livanjski NOP odred zauzeo ustaško uporište u s. Rumbocima (kod Prozora) i naneo neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i 30 zarobljenih, a zaplenio 50 pušaka.

⚔️ 7. 5. 1942. Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) borci Podunavskog NOP odreda presekli 17 tt stubova.

⚔️ 22. 5. 1942. Grupa boraca iz Podunavskog NOP odreda prekinula tt veze između Iriga i Rume.

⚔️ 0. 6. 1942. U blizini s. Subotišta (kod Rume) održan sastanak SK KPJ za Rumu, na kome je formiran Sreski štab za rukovođenje akcijama mesnih partizanskih desetina.

⚔️ 2. 6. 1942. Grupa boraca Podunavskog NOP odreda prodrla u s. Putince (kod Rume) i zaplenila 4 puške, 1 pištolj i 170 metaka, a okupljenom narodu objasnila cilj NOB-a.

⚔️ 5. 6. 1942. Severno od s. Grgurevaca (kod Rume) borci 1. čete Fruškogorskog NOP odreda odbili pokušaj prodora nemačke čete ka Fruškoj gori i naneli joj gubitke.

⚔️ 6. 6. 1942. U s. Grgurevcima (kod Rume) nemački vojnici streljali 257 Srba [Po drugom podatku streljano je 350 Srba.] kao odmazdu zbog gubitaka koje su imali prethodnog dana.

⚔️ 13. 7. 1942. U opštini V. Radinci (kod Rume) mesna desetina uništila 18 kosačica.

⚔️ 15. 7. 1942. Deo boraca Fruškogorskog NOP odreda razoružao stražu na železničkoj stanici Pavlovcima (kod Rume), uništio tt uređaje na stanici, 10 kosačica i 2 vršalice i spalio opštinsku arhivu.

⚔️ 20. 7. 1942. Grupa boraca Fruškogorskog NOP odreda izvršila iznenadni vatreni prepad na ž. st. u Rumi i nemačkim vojnicima i ustašama nanela gubitke a potom se povukla [Po neprijateljskim podacima prepad je izvršen 16. jula.].

⚔️ 20. 7. 1942. Prva četa Fruškogorskog NOP odreda izvršila napad na posadu u s. V. Radincima (kod Rume), jačine 40 ustaša i nemačkih vojnika. Akcija nije uspela, jer je neprijatelj otkrio napad pre vremena.

⚔️ 24. 7. 1942. U s. Stejanovcima (kod Rume) odeljenje nemačkih vojnika, uz sadejstvo ustaške policije, provalom uhapsilo 70 rodoljuba i simpatizera NOP-a.

⚔️ 28. 7. 1942. Između sela Pećinaca i Dobrinaca (kod Rume) jedna desetina Fruškogorskog NOP odreda zapalila autobus i putnički automobil i likvidirala 3 ustaše.

⚔️ 31. 7. 1942. Prva četa Podunavskog NOP odreda iznenada napala s. Kraljevce (kod Rume), zarobila 30 domobrana, zaplenila 2 p. mitraljeza i 20 pušaka sa 1600 metaka i spalila 4 vršalice i opštinsku arhivu.

⚔️ 1. 8. 1942. Vod boraca Posavskog NOP odreda iznenada napao posadu s. Subotišta (kod Rume), razoružao 35 domobrana, zaplenio 2. p. mitraljeza, 32 puške sa oko 3000 metaka i dosta druge opreme i zapalio opštinsku arhivu.

⚔️ 3. 8. 1942. U Rumi nemačka policija i ustaše streljali 26 članova Partije i pripadnika i simpatizera NOP-a iz Srema.

⚔️ 15. 8. 1942. U Rumi nemačka policija i ustaše streljali 95 talaca.

⚔️ 17. 8. 1942. Između sela Prhova i Pećinaca (kod Rume) delovi Posavskog NOP odreda oslobodili 23 prisilno mobilisana regruta, te je 21 regrut stupio u partizane.

⚔️ 30. 9. 1942. U selima Ogaru i Brestaču (kod Rume) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske raspustili opštinske vlasti, zapalili arhive i ubili 1 petokolonaša.

⚔️ 5. 10. 1942. U s. Ogaru (kod Rume) delovi 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske razbili patrolno odeljenje od 20 žandarma, te zarobili 9 žandarma i zaplenili 9 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 19. 10. 1942. Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske napali žandarme u s. D. Petrovcima (kod Rume), zapalili žand. st. i opštinsku arhivu i zaplenili 6 pušaka s municijom.

⚔️ 20. 10. 1942. Komanda nemačko-ustaškog garnizona iz Rume sa preko 1000 vojnika i 4 tenka blokirala s. Dobrince (kod Rume), ali, i pored terora nad stanovništvom, nije uspela da u podzemnim skloništima (bazama) otkrije 1. četu 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske.

⚔️ 20. 10. 1942. Delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske prodrli u s. M. Radince (kod Rume), zaplenili 9 pušaka s municijom i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 0. 11. 1942. Između Rume i s. Buđanovaca delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3, operativne zone NOV i PO Hrvatske porušili železničku prugu i posekli 32 tt stuba. Saobraćaj na toj pruzi bio je obustavljen 24 časa.

⚔️ 10. 11. 1942. Između sela Putinaca i Kraljevaca (kod Rume) manja grupa mesnih partizana razorila prugu, te je iskočio i prevrnuo se neprijateljski teretni voz (lokomotiva i 13 vagona).

⚔️ 20. 11. 1942. Nemačke jedinice blokirale i izvršile pretres s. Subotišta (kod Rume). Uhapšeno je 8 meštana a zapaljeno 6 kuća u kojima je nađeno oružje.

⚔️ 12. 12. 1942. U rejonu sela Grgurevaca (blizu Rume) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3 operativne zone NOV i PO Hrvatske napali iz zasede na oko 40 domobrana i naneli im gubitke.

⚔️ 19. 12. 1942. Na drumu s. V. Radinci - s. Grgurevci (kod Rume) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske prekinuli tt veze.

⚔️ 28. 12. 1942. U s. Pećincima (kod Rume) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali legionarsku posadu, naneli joj gubitke i proterali je iz sela.

⚔️ 7. 1. 1943. Između ž. st. Putinci i Golubinci delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Stara Pazova - Ruma i uništili lokomotivu i 17 vagona nemačkog voza. Poginulo je i ranjeno oko 160 vojnika. Saobraćaj je obustavljen 12 časova.

⚔️ 8. 2. 1943. Na ž. st. Beočin (kod Petrovaradina) delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali i uništili 2 lokomotive a na železničkoj pruzi Ruma-Šabac isekli veliki broj tt stubova.

⚔️ 14. 2. 1943. U s. Vrdniku (kod Rume) Diverzantska grupa 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske ubacila minu u električnu centralu. Oštećeni su mašinski uređaji centrale, usled čega je i rad u rudniku uglja obustavljen 12 časova.

⚔️ 15. 2. 1943. Na ž. st. Pavlovci (kod Rume) Diverzantska grupa 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala pragu, uništila lokomotivu, oštetila 5 vagona i prugu sa staničnim uređajima, ubila 4 ustaše i 8 nemačkih vojnika i zaplenila 7 pušaka.

⚔️ 17. 2. 1943. U opkoljenom s. Buđanovcima jedinice 2. pripravnog folksdojčerskog bataljona -General Laudon- uhapsile i sprovele u Rumu 56 rodoljuba.

⚔️ 20. 2. 1943. U s. V. Radincima, s. Bešenovu i s. Stejanovcima (kod Rume) jedinice 2. folksdojčerskog pripravnog bataljona -General Laudons uhapsile 26, ubile 2 i ranile 1 lice.

⚔️ 27. 2. 1943. Na ž. st. Buđanovci (kod Rume) Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske izvršila prepad na transportni voz i ubila 12 vojnika a zarobila 1 žandarma.

⚔️ 2. 3. 1943. Kod Vilića gumna (bizu G. Vakufa), u ogorčenoj borbi prsa u prsa, 4. proleterska (crnogorska) NOU brigada, uz sadejstvo delova 3. krajiške NOU brigade, razbila jedinice 737. puka nemačke 717. pešadijske divizije, ojačane tenkovima, i odbacila ih sa Vilića gumna, Karaulice i Kobile. Ovim je neprijatelju onemogućeno da upadne u rejon bolnica (s. Jaklići, s. Rumboci, s. Ripci, s. Šćit itd.). U toku devetočasovne borbe neprijatelj je imao 51 mrtvog, 83 ranjena, 21 nestalog i 31 smrznutog, a jedinice NOVJ 40 ranjenih i 30 mrtvih, među kojima su bili: borac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Blažo Martinović, narodni heroj, bombaš i puškomitraljezac 2. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Jovo Zvicer, narodni heroj, komandir 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Dušan Strugar, narodni heroj, i komandir 2. voda 3. čete 2. bataljona 4. proleterske (crnogorske) NOU brigade Simo Barović, narodni heroj. Zaplenjeno je: 2. mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, veliki broj pušaka, minobacačke i puščane municije.

⚔️ 0. 4. 1943. U s. Pećincima (kod Rume) formirana komanda područja za Srem, u s. Novim Karlovcima komanda mesta Pazova, a u s. Višnjićevu komanda mesta Šid.

⚔️ 7. 4. 1943. Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) grupa boraca iz rezervnog partizanskog bataljona rumskog sreza posekla 60 tt stubova i uništila uređaje na ž. st. Pavlovci.

⚔️ 8. 4. 1943. Na putu Ruma - Irig - s. Krušedol delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 165 tt stubova.

⚔️ 12. 4. 1943. U s. Vrdniku (kod Rume) delovi 1. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske prepadom razoružali 6 domobrana (5 domobrana prišlo 1. bataljonu a jedan pobegao), zaplenivši mitraljez, 5 pušaka i 2000 metaka.

⚔️ 3. 5. 1943. Između s. Vrdnika i s. Pavlovaca (kod Rume) minirana pruga i uništene 2 lokomotive i 9 vagona teretnog voza s ratnim materijalom, a saobraćaj obustavljen 6 dana.

⚔️ 30. 5. 1943. Na pruzi s. Vrdnik - s. Pavlovci (kod Rume) Diverzantska grupa 3 NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekla oko 100 tt stubova.

⚔️ 13. 6. 1943. Između s. Platičeva i s. Klenka delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirali prugu Ruma-Šabac i uništili lokomotivu i 4 vagona nemačkog voza u kojem su bile trupe i konji. Poginulo je oko 20 i zarobljeno 7 vojnika a ubijeno preko 40 konja. Odred je imao 6 poginulih i 1 ranjenog.

⚔️ 22. 6. 1943. Kod s. Pavlovaca Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu Ruma - s. Vrdnik i uništila lokomotivu i 6 vagona transportnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 5 dana.

⚔️ 29. 6. 1943. Između s. Klenka i s. Grabovaca i između s. Klenka i s. Hrtkovaca (na putu Šabac-Ruma) delovi 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske posekli 222 tt stuba.

⚔️ 0. 7. 1943. U okolini Iriga, s. V. Rađinaca i s. Grgurevaca (kod Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade spalili 362 jutra pšenice i ječma.

⚔️ 22. 7. 1943. Kod pustare Višnjevci (blizu Rume) delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda spalili 150 jutara pšenice, 10 jutara zobi i oko 10 vagona konoplje.

⚔️ 24. 7. 1943. Na putu s. Dobrinci - s. Pećinci (kod Rume), iz zasede, Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda uništila nemački tenk.

⚔️ 31. 7. 1943. Nemački 14. SS policijski puk i ustaško-domobranske posade iz s. Vrdnika, Rume i Srem. Mitrovice preduzeli koncentrično nastupanje i -čišćenje- Fruške gore severno od s. Bešenova i s. Suljma. Delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda, vodeći odbrambene borbe, uveče su se, sa GŠ NOV i PO za Vojvodinu, izvukli iz okruženja, pa ove akcije preneli u pozadinu neprijatelja. Poginulo je 20 i ranjeno više neprijateljskih vojnika; oštećen je 1 tenk. Sopstveni gubici: 1 poginuo i 1 ranjen.

⚔️ 31. 7. 1943. U s. Vognju (kod Rume) delovi 2. bataljona 3. vojvođanske NOU brigade i jedna četa 1. sremskog NOP odreda napali žand. stanicu. U dvočasovnoj borbi poginula su 22 žandarma i 4 petokolonaša. Zapaljena je opštinska zgrada (sa arhivom) i zaplenjeno je 20 pušaka sa 4000 metaka.

⚔️ 7. 8. 1943. U Rumi grupa boraca iz 2 bataljona 1. sremskog NOP odreda zapalila kudeljaru, u kojoj je izgorelo oko 80 vagona lana.

⚔️ 11. 8. 1943. Na Širokom dolu (u blizini s. Grgurevaca, kod Rume), po odluci GŠ NOV i PO za Vojvodinu, formiran 3. bačko-baranjski NOP odred.

⚔️ 20. 8. 1943. U s. Grgurevce (kod Rume) prodrle jedinice 3. vojvođanske NOU brigade posle petočasovne borbe protiv nemačke policije, domobrana i petokolonaša, likvidiravši bunkere i utvrđenja spoljne linije odbrane. Poginulo je 4, ranjeno 9 i zarobljeno 17 policajaca, a zaplenjeno 2 mitraljeza, 20 pušaka i oko 2000 metaka. Brigada je imala 3 mrtva.

⚔️ 22. 8. 1943. U s. Platičevo (kod Rume) upala četa 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda, zapalila opštinsku arhivu i zaplenila 8 pušaka i 320 metaka.

⚔️ 29. 8. 1943. U Irig prodrli delovi 3. vojvođanske NOU brigade i 1. sremskog NOP odreda i napali četu nemačke policije i opštinsku stražu u kasarni. Zauzet je spoljni bunker, ali je dalja borba prekinuta pristizanjem ustaško-domobranskih jedinica iz Rume. Poginuli su komandir opšlinske straže i 1 vojnik; ranjeno je 6 nemačkih policajaca a dva su zarobljena; zaplenjena je 21 puška; zapaljeno je nekoliko zgrada koje su služile neprijatelju i mlin sa 13 vagona žita. Brigada je imala 1 poginulog i 1 ranjenog.

⚔️ 1. 9. 1943. Jedinice 1. sremskog NOP odreda porušile prugu Ruma-Vrdnik u dužini od 500 metara i izazvale duži prekid saobraćaja.

⚔️ 6. 9. 1943. Između s. Golubinaca i s. Putinaca delovi 1. sremskog NOP odreda minirali pragu Ruma - Stara Pazova i uništili lokomotivu italijanskog teretnog voza.

⚔️ 12. 9. 1943. Kod s. Putinaca delovi 3. vojvođanske NOU brigade minirali prugu Ruma - Stara Pazova, te zapalili teretni voz (23 vagona) natovaren ugljem, zarobili 25 železničara-domobrana (pa ih, posle saslušanja pustili) i zaplenili 4 puške sa 200 metaka.

⚔️ 13. 9. 1943. U s. Vrdniku (kod Rume) delovi 1. bataljona 1. sremskog NOP odreda, po dogovoru, izveli tajnu akciju i bez borbe oslobodili 15 pripadnika službe rada (koji su odmah stupili u redove NOV).

⚔️ 14. 9. 1943. Naredbom GŠ NOV i PO za Vojvodinu, a po odluci savetovanja održanog u s. Ležimiru (kod Srem. Mitrovice) 10. septembra, formirane komande Rumskog, Sremsko-mitrovačkog i Vinkovačkog vojnog područja.

⚔️ 16. 9. 1943. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (na pruzi Ruma - Stara Pazova) partizanska diverzantska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 19. 9. 1943. Između s. Platičeva i s. Klenka delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda razrušili prugu Ruma-Šabac.

⚔️ 23. 9. 1943. Između s. Putinaca i s. Golubinaca Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu Ruma - Stara Pazova i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

⚔️ 22. 11. 1943. Nemačko uporište u s. Grgurevcima napale jedinice 1. vojvođanske NOU brigade. Posle 36-časovne borbe protiv oko 300 policajaca i folksdojčera, one su zauzele bunkere i veći deo sela i odbile intervenciju nemačkih jedinica iz Srem. Mitrovice i Rume, pri čemu su neprijatelju nanele gubitke od oko 60 poginulih, uništile 3 kamiona i zaplenile 2 protivtenkovska topa, 4 mitraljeza, 5 automata, 60 pušaka i dosta druge opreme. Zatim su se, zbog znatnih gubitaka i zbog pristizanja novih neprijateljskih pojačanja s tenkovima, povukle u pravcu s. Ležimira, na padinama Fruške gore.

⚔️ 29. 11. 1943. U blizini s. Surčina (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom razrušila most na kanalu Galovici, te za duže vreme otežala saobraćaj između Zemuna i Rume.

⚔️ 4. 12. 1943. Kod s. Buđanovaca (na pruzi Ruma-Šabac) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu porušili most preko kanala Jarčine, zbog čega je saobraćaj vršen usporeno.

⚔️ 17. 12. 1943. Iz s. Vognja (kod Rume) nemačke jedinice i rumska policija prisilno iselile sve Srbe (s najnužnijim stvarima koje su sobom mogli poneti) i prebacile ih u s. Obrež i s. Grahovce (južnom Sremu). Istovremeno su nemačke porodice iz ovih sela, s celokupnom pokretnom imovinom, prebačene u pune kuće s. Vognja.

⚔️ 17. 12. 1943. Između s. Kraljevaca i s. Putinaca (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda isekli 42 dvostruka tt stuba.

⚔️ 27. 12. 1943. Između Rume i s. Vognja delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 3 vagona teretnog voza.

⚔️ 4. 1. 1944. Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 4 vojnika i zaplenila automobil, 3 automata i nešto drugog materijala

⚔️ 5. 1. 1944. Između s. Klenka i s. Platičeva (kod Rume) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali prugu a potom napali putnički voz. Poginulo je 9 nemačkih vojnika i 8 domobrana (među kojima 2 oficira). Plen: 1 p. mitraljez, 20 pušaka i druga oprema.

⚔️ 6. 1. 1944. Na putu Ruma-Zemun grupa boraca 1. sremskog NOP odreda napala neprijateljski automobil, zarobila 2 vojnika i zaplenila automobil, 2 puške i nešto drugog materijala.

⚔️ 13. 1. 1944. Između s. Putinaca i s. Kraljevaca (kod Rume) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i 6 vagona.

⚔️ 16. 1. 1944. Između Rume i s. Kraljevaca 2. četa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

⚔️ 20. 1. 1944. Kod s. Buđanovaca (blizu Rume) jedna četa 1. sremskog NOP odreda iz zasede napala odeljenje domobrana i posle kraće borbe odbacila ga u s. Nikince. Zarobljeno je 6 domobrana a zaplenjeno 6 pušaka, 300 metaka i nešto vojničke opreme.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Ruma od 1. oktobra 1941. o hvatanju odbeglih ustanika iz Srbije i predavanju Nemcima

📜 Izveštaj Mesne nemačke narodne grupe iz Rume od 11 marta 1942 god. Voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o napadu partizana na Neradin

📜 Izveštaj Mesne nemačke oružane grupe iz Rume od 16 jula 1942 god. voćstvu narodne grupe u Osijeku o uništavanju vršalica, paljenju žita od strane partizana

📜 Izveštaj komandanta Drugog pripravnog bataljona Nemačke narodne grupe od 16 jula 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji na području Srem. Mitrovice i Rume

📜 Izjava ustaških funkcionera od 4 avgusta 1942 god. o situaciji u Rumi i okolini

📜 Izveštaj Ustaškog logora iz Rume od 17 avgusta 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana

📜 Zapovest Borbene grupe Borovski od 23. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje i prikupljanje borbene grupe u rejonu Ruma - Fruška gora

📜 Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 10 novembra 1942 god. Glavnom stanu poglavnika o situaciji u Rumskom srezu

📜 Naređenje Zapovjedništva II domobranskog zbora Zapovjedništvu Slavonskog zdruga... za osnivanje logora u Rumi, Osijeku i Slav. Brodu za taoce koji će se uzimati iz mjesta u čijoj je blizini izvršena diverzija na željezničku prugu

📜 Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 1 marta 1943. god. o akcijama mesnih partizanskih jedinica Rumskog sreza

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 marta 1943 god. štabu Sedme brigade Pete NOU divizije za zatvaranje pravaca koji od Šćita i sela Rumboci vode ka Prozoru

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora NDH Ministarstvu oružanih snaga... o ukidanju logora za taoce kod domobranskih zapovjedništava u Brodu, Osijeku i Rumi

📜 Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 7 jula 1943 god. o dejstvima partizana u Rumskom i Zemunskom srezu

📜 Izveštaj sekretara sreskog komiteta KPJ za Rumu od 15. avgusta 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o odbrani žetve i teroru okupatora

📜 Pismo sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od septembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o teroru, jačini i kretanju okupatora na teritoriji sreza

📜 Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 1 septembra 1943 god. o dejstvima partizana u Staropazovačkom, Rumskom i Mitrovačkom srezu

📜 Obaveštenje Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 21. septembra 1943. god. svim partiskim organizacijama o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Rumi pred ofanzivu u Sremu

📜 Izvod iz izveštaja političkog sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 19. oktobra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o radu komandi mesta i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima

📜 Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 10 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na voz između Rume i Šapca

📜 Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 12 septembra 1944 god. Štabu Jurišnog bataljona Prateće NOU brigade Glavnog štaba Vojvodine za rušenje železničke pruge između Rume i Vrdnika

📜 Zapovest Štaba Jedanaeste prateće NOU brigade od 18 septembra 1944 god. Jurišnom bataljonu za uništenje pruge Ruma - Vrdnik

📜 Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 19 septembra 1944 god. Operativnom otseku Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o rušenju železničke pruge između Rume i Kukujevaca

📜 Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 24 septembra 1944 god. za rušenje pruge Klenak-Ruma

📜 Naređenje Štaba Šeste vojvođanske brigade od 6 oktobra 1944 god. Štabu Prvog bataljona da zatvori pravac Šabac - Ruma

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1944 god. štabovima divizija za ovlađivanje linijom: Stara Pazova - Inđija - Ruma - Sremska Mitrovica

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, o dejstvima jedinica NOVJ na levim obalama reke Tise i Dunava i traženju da se bombarduje Ruma

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 25 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za napad na Rumu

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Rumu

📜 Naređenje Štaba Druge brigade Šesnaeste vojvođanske NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Rumu

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste vojvođanske NOU divizije od 26 oktobra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade za sadejstvo snagama koje napadaju Rumu

📜 Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Rume i Vognja

📜 Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste NOU divizije da izbije na komunikaciju Ruma - Stejanovci - Veliki Radinci

📜 Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Rume i borbama za oslobođenje Mitrovice

📜 Dnevni operativni izveštaj Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Rume

📜 Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije NOVJ od 29 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Rume

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1942. Stara Pazova 10. vojvođanska udarna brigada 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Sremska Mitrovica Italija u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ 3. vojvođanska udarna brigada Novi Sad Gornji Vakuf Operacija Weiss Surčin Grgurevci Slavonski Brod Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Nemački zločini u Jugoslaviji 16. vojvođanska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 1. proleterski korpus NOVJ Osijek 12. vojvođanski korpus NOVJ Kupinovo Bolnice u oslobodilačkom ratu Sanitet u ratu 6. vojvođanska udarna brigada 2. vojvođanska udarna brigada Narodno oslobodilački odbori 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Sremu 1943. 11. krajiška divizija NOVJ 11. vojvođanska udarna brigada Ustanak u Sremu 1941. Bitka na Neretvi Glavni štab Vojvodine Irig Aprilski rat 8. vojvođanska udarna brigada Kurirska služba u ratu Josip Broz Tito Inđija 1. sremski partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Šid Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Sremski front 3. ukrajinski front Crvene armije 7. vojvođanska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vinkovci Fruškogorski partizanski odred 5. vojvođanska udarna brigada Prozor 4. vojvođanska udarna brigada SKOJ Fjodor Tolbuhin Avijacija u oslobodilačkom ratu Petrovaradin Ustanak u Srbiji 1941. Kraljevo 36. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Sremu 1942. Zemun Borbe u Srbiji 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Šabac Ni zrno žita okupatoru! Obrenovac Bitka za Srbiju Futog 1. vojvođanska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu