Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

5. vojvođanska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 26 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 17. 11. 1943. U s. Ratkovićima (kod Brčkog), po naređenju GŠ NOV i PO za Vojvodinu, formirana 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 12. 1943. Kod s. Brnjičana (blizu Gračanice) 5. vojvođanska brigada 16. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 500 vojnika Ruskog zaštitnog korpusa i 300 zelenokadrovaca i odbacila ih u Gračanicu, uz gubitke od 40 mrtvih. Brigada je imala 1 mrtvog i 10 ranjenih.

⚔️ 24. 12. 1943. Posle -čišćenja- Majevice i Semberije, jake nemačke snage su pomerile ofanzivna dejstva prema Trebavi i Posavini. Zbog brzog prodora motorizovanih delova pravcima Tuzla - Gračanica - s. Srnice - Brčko, Brčko - Bos. Šamac i Bos. Šamac - Gradačac - s. Srnice našle su se 1, 3. i 5. vojvođanska NOU brigada 16. udarne divizije NOVJ poluokružene na uzanom prostoru Trebave, Pošto im forsiranje r. Bosne noću 25/26. decembra nije uspelo, brigade su se 27. decembra, izbegavajućl borbu s nemačkim snagama, probile na Majevicu pravcem s. Sokol - Srebrenik. U pokretu je zaostalo oko 120 boraca, pa su ih većinom zarobili četnici.

⚔️ 16. 2. 1944. Peta vojvođanska udarna brigada (ojačana 3. bataljonom 2. vojvođanske udarne brigade) 16. udarne divizije NOVJ, izvršila napad na Gračanicu i zauzela je (sem bolnice). U zoru, zbog jakog otpora neprijatelja, povukla se uz gubitke od 10 mrtvih i 31 ranjenog borca.

⚔️ 13. 9. 1944. Na Ivi (kod Pecke) jedinice 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, razbile oko 100 četnika Jadarske brigade.

⚔️ 15. 9. 1944. Na pl. Medvedniku završene dvodnevne borbe jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ protiv oko 3.000 četnika. Neprijatelj je, uz osetne gubitke, odbačen ka Valjevu. U tim borbama je samo iz 5. vojvođanske udarne brigade 36, udarne divizije NOVJ poginulo 14 a ranjeno 18 boraca i rukovodilaca.

⚔️ 24. 9. 1944. U s. Lipnici (kod Loznice) dva bataljona 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije NOVJ izvršili napad na oko 25 nemačkih vojnika i 200 pripadnika SDS i, posle dvočasovne borbe, odbacili ih ka s. Lešnici, zaplenivši 2 minobacača i mitraljez. Istovremeno su kod s. Kozjaka dva bataljona te brigade vodili borbu protiv oko 400 pripadnika SDS i RZK, ali nisu uspeli da zauzmu njihove položaje.

⚔️ 27. 10. 1944. Jedinice 16. udarne divizije NOVJ i 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije, posle oštre borbe, oslobodile Rumu.

Dokumenti

📜 Naredbe Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o formiranju Četvrte i Pete vojvođanske brigade, otseka pri glavnom štabu, Drugog sremskog, Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda i komandi područja

📜 Izvještaj političkog komesara Pete vojvođanske brigade od 8 decembra 1943 god. političkom komesaru Šesnaeste NOU divizije o situaciji na prostoriji Srebrnik - Dabojevići

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade Štabu Šesnaeste NOU divizije o akcijama Brigade u februaru 1944. godine

📜 Izveštaj političkog komesara 5. vojvođanske brigade od 2. januara 1944. političkom komesaru 16. NOU divizije o moralno-političkom stanju

📜 Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade od 13. februara 1944. Štabu Šesnaeste NOU divizije o organizacionom stanju i vojno-političkom radu u Brigadi

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 5. vojvođanske brigade od 15. februara 1944. Divizijskom komitetu KPJ 16. NOU divizije o partijsko-političkom radu

📜 Zapovijest Štaba Pete vojvođanske brigade od 16. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Gračanicu

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade za prvu polovinu marta upućen 16. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Pete vojvođanske brigade od 30. marta 1944. Štabu Trideset šeste NOU divizije o borbi kod Donjeg Zovika

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za drugu polovinu marta dostavljen 12. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za prvu polovinu aprila dostavljen 19. aprila 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade za drugu polovinu aprila upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade o dejstvu Brigade od 8. do 25. maja, upućen 26. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 1. do 7. maja, upućen 27. maja 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade dostavljen 17. juna 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade o dejstvima u prvoj polovini jula dostavljen 17. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba 5. vojvođanske brigade od 25. jula 1944. Štabu 36. NOU divizije o borbi kod Petrovića i Brda

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 2. avgusta 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 1. septembra 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije o aktivnosti brigade u drugoj polovini avgusta

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 5. vojvođanske brigade od 17. septembra 1944. dostavljen Štabu 36. NOU divizije o aktivnosti u toku prve polovine septembra

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 16 do 20 oktobra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste vojvođanske NOU divizije od 26 oktobra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade za sadejstvo snagama koje napadaju Rumu

📜 Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 7 novembra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade da zauzmu položaje na Manđeloškim vinogradima

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade od 1 do 15 novembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Pete vojvođanske brigade od 6 decembra 1944 godine štabovima bataljona i prištansnim jedinicama za forsiranje Dunava i napad na Vukovar

Fotografije

Povezane odrednice

Brčko Gračanica Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Voćin 12. vojvođanski korpus NOVJ Druga neprijateljska ofanziva 16. vojvođanska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Tuzla Bosanski Šamac Srebrenik Borbe u Hrvatskoj 1944. Sremski front Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Sremu 1943. Srpska državna straža (nedićevci) Vukovar 4. vojvođanska udarna brigada Ruski zaštitni korpus Glavni štab Vojvodine Gradačac Valjevo 36. vojvođanska divizija NOVJ Ruma 2. vojvođanska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Bitka za Srbiju Saradnja četnika sa okupatorom Loznica