Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Vukovar u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Glavnina nemačkog 46. motorizovanog korpusa zauzela Našice, Osijek, Vinkovce i Vukovar.

⚔️ 19. 10. 1941. U Vukovaru, po presudi ustaškog prekog suda, streljano 26 članova KPJ i SKOJ-a i pristalica i simpatizera NOP-a iz Novog Sada i Petrovaradina, od kojih je većina učestvovala u akciji za izvlačenje oružja iz Petrovaradinske tvrđave.

⚔️ 6. 1. 1942. Partijska organizacija Tuzle, preko simpatizera i drugih građana na koje je imala uticaj, sprečila pokolj Srba i Jevreja, pripreman od strane vukovarskih ustaša.

⚔️ 18. 1. 1942. U Vukovaru ustaški pokretni preki sud osudio na smrt 19 rodoljuba.

⚔️ 14. 8. 1942. U Vukovaru ustaše streljale 17 ljudi i žena iz Srema, pripadnika i simpatizera NOP-a.

⚔️ 19. 8. 1942. U Vukovaru ustaše streljale 100 pripadnika i simpatizera NOP-a iz Srema.

⚔️ 25. 8. 1942. U Vukovaru ustaše streljale 140 pripadnika i simpatizera NOP-a iz Srema.

⚔️ 3. 9. 1942. U Vukovaru ustaše streljale 36 ljudi i žena iz Srema, simpatizera i pripadnika NOP-a.

⚔️ 5. 4. 1944. Jedinice 2. bataljona 2. sremskog NOP odreda napale s. Lovaš (kod Vukovara). U borbi s folksdojčerima poginuo je 1 a ranjena su 2 borca. Od neprijatelja je zaplenjeno 10 pušaka, 10 konja, 4 kola sa zapregom, 120 kg šećera i dosta druge spreme.

⚔️ 30. 5. 1944. Kod s. Marinaca (blizu Vukovara), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo član SK KPH za Vukovar i komandir Udarne grupe Diljskog (Brodskog) vojnog područja Vaso Đurđević Turčin, narodni heroj.

⚔️ 2. 8. 1944. Kod s. Dalja (na pruzi Osijek-Vukovar) delovi Osječkog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Uništeni su lokomotiva, 4 vagona, 1 tenk i 2 kamiona.

⚔️ 17. 1. 1945. Na sremskom frontu, kod s. Tompojevaca (blizu Vukovara), poginuo komandant 4. krajiške NOU brigade Bodiroža Vid Vicuka, narodni heroj.

⚔️ 12. 4. 1945. Jedinice 1, armije JA probile sremski front i oslobodile Vukovar i sela: Sotin, Opatovac, Mohovo, Tompojevce, Berak, Svinj arevce, Lipovac i Tovarnik. Uništena su 2 tenka, 4 topa i 14 kamiona. Zaplenjeno je 48 topova, 3 tenka, 207 minobacača, 226 mitraljeza, 2127 pušaka, 168 automata, 45 kamiona, 12 motocikla i 11 radio-stanica.

⚔️ 14. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. i 3. armije koje su, posle trodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale r. Dravu i r. Dunav na sektoru od Borova do s. Podravskih Podgajaca i r. Savu na sektoru od Brčkog do s. Orašja, slomile otpor neprijatelja i oslobodile Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo, Županju i više drugih naseljenih mesta.

Dokumenti

📜 Izveštaj Prve oružničke pukovnije od 16 marta 1942 god. Vrhovnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana na području Vukovara

📜 Izveštaj Velike župe iz Vukovara od avgusta 1942 god. o dejstvima partizanskih jedinica u Sremu od 30 juna do 30 jula

📜 Izveštaj Zapovedništva Oružničkog krila iz Vukovara od 17 jula 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o situaciji u Sremskomitrovačkom srezu

📜 Izveštaj velikog župana iz Vukovara od avgusta 1942 god. Nemačkom Ministarstvu inostranih poslova o situaciji u Sremu

📜 Izveštaj Zapovedništva pripremnih bojni Velike župe Vuke iz Vukovara od 10 avgusta 1942 god. Ustaškoj nadzornoj službi o dejstvima partizana na području Župe

📜 Saopštenje Pokretnog prekog suda Velike župe Vuke iz Vukovara od 12 avgusta 1942 god. o streljanju pripadnika i simpatizera NOP-a

📜 Obaveštenje Velike župe Vuke iz Vukovara od 3 septembra 1942 god. o streljanju 50 pripadnika i simpatizera NOP-a

📜 Izvještaj Okružnog rukovodstva Sava—Dunav vođi Njemačke narodne skupine u Osijeku... o učestalim napadima partizana na sela u okolini Vinkovaca i nastojanju partizana da onemoguće promet na cestama Osijek—Vinkovci i Vinkovci—Vukovar

📜 Dopis okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine okruga Sava—Dunav vođi Skupine... kojim predlaže akcije »čišćenja« u okrugu Vinkovci i Vukovar, jer se stanovnici sela: Trpinja, Gaboš, Pačetin, Bobota i Bršadin u velikom broju pridružuju partizanima

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Vukovaru Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o stanju i djelatnosti redarstvene službe i aktivnosti partizana na području Velike župe Vuka

📜 Dopis Šumarskog ureda Vlastelinstva Vukovar Velikoj župi Vuka o ometanju eksploatacije šuma na području vlastelinstva od strane mađarskih vlasti

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Osijek Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o provali u kotarskim komitetima KPH Osijek i Vukovar, formiranju novih komiteta, provođenju izbora za NOO-e, sazivu plenuma Okružnog NOO-a Osijek, radu Agitpropa i o stanju organizacije AFŽ na okrugu

📜 Dopis Kotarske Oblasti Ilok Velikoj župi Vuka u Vukovaru o samovoljnim postupcima mađarske pogranične straže prema stanovnicima kotara Ilok

📜 Naređenje Štaba Pete vojvođanske brigade od 6 decembra 1944 godine štabovima bataljona i prištansnim jedinicama za forsiranje Dunava i napad na Vukovar

📜 Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 12 decembra 1944 god. štabovima divizija za napad na neprijateljsku odbranu i oslobođenje Vukovara i Vinkovaca

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 13 decembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama koje će napadati Vukovar i Vinkovce

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. decembra 1944. o borbama kod Vukovara, Belišća, Kostajnice, Zagreba i Ogulina

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 25. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju komunikacija Vukovar-Barč, Našice-Virovitica-Barč, Donji Miholjac - Virovitica, Đakovo-Osijek

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 30. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju pravaca Sotin-Tovarnik, Hača, Orolik, Sotin-Vukovar, Vukovar-Vinkovci, Negoslavci - St. Jankovci

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 12. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Kulagrađa, Cerića, Vukovara, Vinkovaca i Tovarnika

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 28. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Bijeljine, Gunje, Otoka, Tovarnika, Lovaša, Sotina, Vukovara i Vinkovaca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 2. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage na prostoriji Brčko - Bijeljina - Ilača - Vukovar

Fotografije

Povezane odrednice

Ilok 21. srpska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Komunistička partija Hrvatske Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Aprilski rat Holokaust u Jugoslaviji Brčko Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Našice Borbe u Slavoniji 1944. Belišće Županja Mile Budak Osijek Novi Sad Sremski front Borbe u Hrvatskoj 1945. Ogulin Zvornik Borbe u Slavoniji 1942. Streljanja u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Sremu 1942. Tuzla Ustaški zločini 1941. Narodni heroji Jugoslavije SKOJ AFŽ Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 4. krajiška udarna brigada Partizanska avijacija Vinkovci Mađarska u drugom svetskom ratu Donji Miholjac Avijacija u oslobodilačkom ratu Bijeljina Borbe u Hrvatskoj 1942. Valpovo 5. vojvođanska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1945. Ustanak u Slavoniji 1941. Zagreb Žene u ratu Vrhovni štab NOVJ Virovitica Petrovaradin Borbe u Hrvatskoj 1944. Hrvatska Kostajnica Borbe u Sremu 1943. Borbe u Sremu 1945.