Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Valpovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 24 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 9. 1941. U s. Satnici (kod Valpova) održana sreska partijska konferencija za srez Valpovo.

⚔️ 6. 3. 1945. Kod Valpova nemačka 11. vazduhoplovno-poljska divizija, i pored žilavog otpora jedinica 16. udarne divizije JA, forsirala r. Dravu i obrazovala uži mostobran, a potom zauzela s. Novi Bezdan i s. Bolman (kod Belog Manastira). Istovremeno su kod D. Miholjca, na odseku bugarske 1. armije, r. Dravu forsirale nemačka 104. lovačka i 297. pešadijska divizija.

⚔️ 22. 3. 1945. Jedinice 12. udarnog korpusa 3. armije JA završile likvidaciju nemačkog mostobrana severno od Valpova i izbile na levu obalu r. Drave.

⚔️ 24. 3. 1945. Komandanti 3, armije i 12. udarnog korpusa JA telegramom izvestili vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita da je likvidiran neprijateljski mostobran na r. Dravi severno od Valpova.

⚔️ 11. 4. 1945. Kod s. Narde, s. Josipovca, s. Kravice, s. Sarvaša i s. Dalja prvi ešeloni divizija 3. armije JA odbacili delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, forsirali r. Dravu i učvrstili uži mostobran. Sutradan su 16. udarna i 36. udarna divizija JA oslobodile Valpovo i proširile mostobran do linije r. Drava - s. Gat - s. Veliškovci - s. Vinogradci - r. Karašica (do ušća u Dravu).

⚔️ 14. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. i 3. armije koje su, posle trodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale r. Dravu i r. Dunav na sektoru od Borova do s. Podravskih Podgajaca i r. Savu na sektoru od Brčkog do s. Orašja, slomile otpor neprijatelja i oslobodile Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo, Županju i više drugih naseljenih mesta.

Dokumenti

📜 Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Donja Drava o radu i stanju Skupine za mjesec juli 1943. godine, ističući da se djelatnost Skupine uglavnom svodila na zbrinjavanje izbjeglica, a opasnost od jedinica NOV se povećala i proširila na kotare Donji Miholjac i Valpovo, pa se sada 75% okruga nalazi pod kontrolom jedinica NOV. Moral Skupine je potpuno poljuljan, jer nema nikakve oružane zaštite, a i Hrvati već surađuju s NOV

📜 Dopis Ministarstva narodnog gospodarstva NDH Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu o teškoćama oko prodaje globala hrane u korist NDH na području kotara Valpovo

📜 Izvod iz izvještaja Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH Ministarstva unutarnjih poslova o političkim prilikama na kotaru Valpovo. Žali se na težak položaj ustaškog pokreta jer su viđeniji vođe HSS-a pristupili NOP-u a inteligencija se otvoreno izjašnjava protiv ustaške vlasti, pa predlaže oštriji kurs

📜 Zajedničko naređenje Vrhovnog komandanta JA i komandanta 3. ukrajinskog fronta Crvene armije štabovima 3. armije JA, 57. armije CA i 1. bugarske armije za raspored jedinica po ovlađivanju mostobranom severno od Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 8. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova i u rejonima Sotin, Našice i Vinkovci

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 9. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 10. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija 3. jugoslovenskoj armiji u borbama na valpovačkom mostobranu

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 11. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na valpovačkom i donjomiholjačkom mostobranu

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 12. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 13. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na isremskom frontu i mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 14. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 15. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 16. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Naređenje Vrhovne komande Vermahta od 17. marta 1945. komandantu Jugoistoka za napuštanje mostobrana Valpovo

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova i Donjeg Miholjca

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i na mostobranima kod Valpova d Donjeg Miholjca

📜 Obaveštenje Štaba 3. jugoslovenske armije od 20. marta 1945. komandantu Grupe vazduhoplovnih divizija o rezultatima dejstava avijacije na mostobranu kod Valpova

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 21. marta 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o dejstvima Grupe vazduhoplovnih divizija na sremskom frontu i mostobranima kod Donjeg Miholjca i Valpova

📜 Naredba Štaba 3. jugoslovenske armije kojom se pohvaljuje Grupa vazduhoplovnih divizija za uspešno sadejstvo s kopnenim snagama na mostobranu kod Valpova od 6. do 22. marta 1945. godine

📜 Obaveštenje Štaba 3. jugoslovenske armije od 24. marta 1945. Operativnom štabu Grupe vazduhoplovnih divizija o rezultatima dejstava i saradnji avijacije i pešadije na mostobranu kod Valpova

📜 Zapovest Štaba 3. jugoslovenske armije od 10. aprila 1945. Štabu Grupe vazduhoplovnih divizija Jugoslovenske armije o podršci u proboju linije fronta Valpovo - Osijek

📜 Izvod iz dnevnog izveštaja Komande Kopnene vojske od 14. aprila 1945. o dejstvima u Sretnu, kod Valpova i u širem rejonu Rijeke

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Slavoniji 1941. Vukovar Zagreb Sremski front Brčko Hrvatska seljačka stranka Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Srbiji 1945. Vinkovci Avijacija u oslobodilačkom ratu 36. vojvođanska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Našice 12. vojvođanski korpus NOVJ Donji Miholjac Osijek Crvena armija Vrhovna komanda Vermahta Borbe u Slavoniji 1943. Partizanska avijacija 297. pešadijska divizija Josip Broz Tito Županja Komandant Jugoistoka 104. lovačka divizija 3. ukrajinski front Crvene armije Bugarska u drugom svetskom ratu 16. vojvođanska divizija NOVJ Rijeka Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1945. Beli Manastir Borbe u Sremu 1945.