Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Županja u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 31. 8. 1943. U s. Bošnjacima (kod Županje) 2. sremski NOP odred napao i razoružao domo bransku jedinicu, zaplenivši 180 pušaka i veću količinu municije. Dobrovoljno je stupilo u NOV 59 domobrana.

⚔️ 19. 10. 1943. Druga vojvođanska NOU brigada i delovi 4. vojvođanske NOU brigade 16. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobransko uporište Gunju, uz jednovremeni napad 1. i 3. vojvođanske brigade iste divizije na posadu Brćkog. Bataljon domobranskog 5. lovačkog puka u Gunji delom je uništen a delom proteran. Odbijen je napad pristiglih pojačanja iz Županje. Zaplenjena je veća količina oružja i opreme i oštećen je most preko r. Save.

⚔️ 0. 8. 1944. U šumi Radiševo kod s. Gunje (blizu Županje) nemački vojnici streljali sekretara OK KPJ za Majevicu Mirka Filipovića, narodnog heroja.

⚔️ 21. 10. 1944. Na položajima s. Županje Njive - s. Črnelec - s. Nova Štifta (kod Kamnika) 1. slovenačka udarna brigada -Tone Tomšič- 14. divizije NOVJ vodila teške borbe protiv nemačke kolone koja je iz Kamnika nadirala ka Gornjem Gradu. Brigada se 22. oktobra uveče, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla na položaje severno od puta Nova Štifta - Gornji Grad.

⚔️ 11. 4. 1945. Kod Brčkog 17. udarna divizija 1. armije JA otpočela forsiranje r. Save. (Sutradan je uhvatila vezu s jedinicama 6. proleterske i 11. udarne divizije 1. armije JA radi sadejstva u likvidaciji neprijatelja kod Županje i radi dejstva prema Vinkovcima.)

⚔️ 14. 4. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 1. i 3. armije koje su, posle trodnevnih ogorčenih borbi, probile utvrđene neprijateljske položaje na sremskom frontu, forsirale r. Dravu i r. Dunav na sektoru od Borova do s. Podravskih Podgajaca i r. Savu na sektoru od Brčkog do s. Orašja, slomile otpor neprijatelja i oslobodile Vinkovce, Osijek, Vukovar, Valpovo, Županju i više drugih naseljenih mesta.

Dokumenti

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Brod kotarskim komitetima Brod, Đakovo i Županja u kojem se prenose direktive i uputstva Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju o borbi protiv djelovanja HSS-a, pokušaja organiziranja četništva, zadacima NOP odreda i o brizi za žetvu

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Županja Župskoj redarstvenoj oblasti Brod n/S za vrijeme od 1. do 15. jula 1943. god. u kome se govori o pronađenim komunističkim lecima u selima kotara, nesigurnosti pojedinih bogatijih stanovnika zbog prelaska četničkih grupa iz Bosne i pljačke imovine, te o manjim akcijama jedinica NOV na željezničku prugu i šumsku manipulaciju Spačva

📜 Izvještaj ustaškog agenta Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o nesigurnim prilikama na kotaru Županja uslijed djelovanja jedinica NOV

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Županja Velikoj župi Posavje ... o političkoj situaciji na području kotara Županja i nesigurnim prilikama zbog akcija jedinica NOV

📜 Izvještaj ustaškog agenta Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu … o političkim prilikama i raspoloženju naroda prema NOB-u u selu Scljanima kod Županje

📜 Izvještaj ustaškog agenta Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o broju stanovnika sela Vrbanje, kotar Županja, koji su otišli u NOV ili su njeni suradnici ili simpatizeri

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Županja Velikoj župi Posavje ... o neizvjesnoj političkoj situaciji na području ove oblasti zbog djelovanja i uspjeha jedinica NOV, uspostavljanja organa narodne vlasti i propagande za NOP

📜 Dopis Kotarske oblasti Županja Velikoj župi Posavje u Brodu n/S. kojim se javlja da su na području kotarske oblasti formirani NOO-i u selima, a navodi i poimeničan popis članova NOO-a

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Županja Velikoj župi Posavje u Brodu n/S. o političkim prilikama i teroru na području ove oblasti u drugoj polovini oktobra 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Županja Župskoj redarstvenoj oblasti u Brodu n/S... o političkoj situaciji i aktivnosti NOV u selima oko Županje u prvoj polovini novembra 1943. godine

📜 Izvještaj Kotarskog NOO-a Županja Okružnom NOO-u Slav. Brod o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu mjesnih NOO-a i planiranju budućih zadataka

📜 Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Ramanovac i Majur, o borbama na području Vrpolje - Vinkovci - Županja i na komunikaciji Knin - Bosansko Grahovo

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 28. januara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o izviđanju rejona Mohovo - Tovarnik - St. Jankovci - Županja

📜 Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 8 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o neprijateljskim snagama u rejonu Županje

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 15. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Kulagrada, Kozluka, Županje i na komunikaciji Zvornik-Kozluk

📜 Zapovest Štaba 17. udarne divizije JA od 12. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za ovladavanje Županjom

Fotografije

Povezane odrednice

6. lička proleterska divizija NOVJ Osijek Sremski front Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Narodni heroji Jugoslavije Komunistička partija Hrvatske Diverzije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Đakovo 16. vojvođanska divizija NOVJ 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 3. vojvođanska udarna brigada 14. slovenska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Slavoniji 1945. Knin Borbe u Sloveniji 1944. Kamnik Zvornik Borbe u Hrvatskoj 1943. Narodno oslobodilački odbori Borbe u Srbiji 1945. 11. krajiška divizija NOVJ Bosansko Grahovo Vinkovci Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ni zrno žita okupatoru! 17. istočnobosanska divizija NOVJ 2. vojvođanska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Sremu 1943. Valpovo Hrvatska seljačka stranka Slavonski Brod Četnici u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Brčko Vrhovni štab NOVJ Partizanska avijacija Zagreb 4. vojvođanska udarna brigada Borbe u Sremu 1945. Vukovar Pljačka u ratu