Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

17. istočnobosanska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 145 hronoloških zapisa, 231 dokumenata i 20 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 7. 1943. Odlukom VŠ i naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formirana 17. udarna divizija NOVJ, u čiji su sastav ušli 6. istočnobosanska i 1. majevička NOU brigada i Majevički NOP odred.

⚔️ 13. 7. 1943. Motorizovana borbena grupa -Volf- nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, nastupajući od Han-Pijeska, zauzela Vlasenicu, potisnuvši 6. istočnobosansku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ prema Šekovićima. U borbi je poginuo načelnik Štaba 17. udarne divizije NOVJ Siniša Nikolajevič, narodni heroj.

⚔️ 19. 7. 1943. Na Majevici delovi 17. udarne divizije NOVJ razbili ostatak (oko 400 četnika) četničke Majevičke brigade.

⚔️ 20. 7. 1943. U Šekoviće (kod Vlasenice) ušla 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, pošto se 370. puk nemačke 369. legionarske divizije povukao prema Tuzli.

⚔️ 24. 7. 1943. Kod Brčkog Majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ uništila Ljubnički bataljon četničkog Posavskog odreda. Predalo se 80 četnika, a ostali se razbežali. Pedeset zarobljenih četnika odmah je stupilo u Majevičku brigadu, a posle 2-3 dana u nju je stupilo još 120 četnika iz istog odreda.

⚔️ 28. 7. 1943. Majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ zauzela Gradačac, u kome se, predala po jedna četa domobrana i milicije. Zaplenjeno je: 5 p. mitraljeza, mitraljez, 110 pušaka i 5 automata. Nemački 202 tenkovski bataljon je istog dana povratio Gradačac a sutradan odbacio brigadu prema Majevici. Ranjeno je 14 i poginulo 13 boraca, među kojima i komandant 1. bataljona Veljko Milovanović-Savić, narodni heroj.

⚔️ 30. 7. 1943. U rejonu s. Zloselo - s. Labucka - s. Busija (kod Lopara) delovi 1. vojvođanske udarne brigade 16. udarne divizije NOVJ i Majevičkog NOP odreda 17. udarne divizije NOVJ razbili grupu od 450 četnika podržanih nemačkom artiljerijom.

⚔️ 0. 8. 1943. Odlukom PK KPJ za BiH izdvojen deo boraca - muslimana iz 6. istočnobosanske i Majevičke NOU brigade i u sastavu 17. udarne divizije NOVJ u s. G. Dragaljevcu (kod Bijeljine) formiran samostalni Muslimanski bataljon, kao jezgro buduće 16. muslimanske brigade.

⚔️ 0. 8. 1943. Na Glasincu (kod Rogatice), u sastavu 17. udarne divizije NOVJ, obnovljen Romanijski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1943. U širem rejonu Bijeljine, u sastavu 17. udarne divizije NOVJ, formiran Podrinjsko-semberijski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1943. U rejonu Han-Pijeska, u sastavu 17. udarne divizije NOVJ, formiran Planinski NOP odred, od dobrovoljaca iz razbijenih četničkih jedinica.

⚔️ 14. 8. 1943. Na pl. Trebovcu 17. udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ razbila 3. brigadu četničkog Trebavskog korpusa. Posle trodnevnih borbi ona je odbacila preko r. Spreče i r. Bosne ostatke ovog četničkog korpusa (čija se 2. brigada osula i bez borbe). Poginulo je preko 40, ranjen veći broj i zarobljeno 175 četnika, dok je 17. udarna divizija imala 6 mrtvih i 9 ranjenih.

⚔️ 20. 8. 1943. U s. Seoni (na pl. Ozrenu), u sastavu 17. udarne divizije NOVJ, obnovljen Ozrenski NOP odred.

⚔️ 21. 8. 1943. Na pl. Ozrenu četnički Ozrenski, Trebavski i Zenički odred, uz podršku nemačkih minobacača, artiljerije i avijacije, počeli napad na 4. proletersku udarnu brigadu 2. proleterske udarne divizije NOVJ, koja je obezbeđivala ranjenike. Brigada je uspešno odolevala do 22/23. avgusta, kada je pristigla 17. udarna divizija NOVJ, te su četnici obustavili napad, u kome su inače imali velike gubitke.

⚔️ 30. 8. 1943. Šesta istočnobosanska i Majevička udarna brigada sa Ozrenskim NOP odredom 17. udarne divizije NOVJ, zauzeli Gračanicu uništivši 80 feldžandarma i razoružavši 34 žandarma, 60 milicionera i 150 četnika. Veći deo četnika i milicionera je stupio u Majevičku brigadu.

⚔️ 0. 9. 1943. U varošicu Orašje (kod Bos. Šamca) ušle jedinice 17. udarne divizije NOVJ. One su zaplenile velike količine hrane.

⚔️ 7. 9. 1943. Na liniji s. D. Skugrić - s. Tolisa - s. Krečane i u Dugim njivama (kod Gradačca) 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala i razbila ostatke četničkog Trebavskog odreda. Oko 300-400 četnika je pobeglo delom na levu obalu r. Bosne, u s. Kotorsko, a delom prema Doboju i Ozrenu. Poginulo je 10 i ranjeno 25 četnika. Brigada je imala samo 4 ranjena.

⚔️ 7. 9. 1943. Modriču zauzela 6. istoćnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ. Zarobljen je 2. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka (200 domobrana i 5 oficira). Zaplenjeno: 200 pušaka, 5 minobacača, 6 p. mitraljeza i veća količina municije i druge opreme.

⚔️ 16. 9. 1943. U Bos. Šamcu 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ slomila otpor ustaško-četničkih snaga i zauzela mesto. Poginulo je 20 ustaša, a neki su izgoreli u kasarni iz koje su davali otpor.

⚔️ 21. 9. 1943. Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ formirana 16. muslimanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, sastav: 4 bataljona.

⚔️ 2. 10. 1943. Nastupajući iz rejona Doboja, nemačka pukovska borbena grupa -Fišer- probila položaje 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i zauzela Lukavac, a potom odbacila Majevički NOP odred i sutradan pred veče izbila pred Tuzlu, Ovde ju je, uz pomoć radnika i rudara, 6. istočnobosanska NOU brigada zadržala do 5. oktobra.

⚔️ 5. 10. 1943. Jedinice 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ izvršile protivnapad na nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- koja je nastupajući iz Doboja izbila pred Tuzlu. Neprijatelj je razbyen i odbačen u pravcu Lukavca i Puračića, uz gubitke od 30 mrtvih i oko 120 ranjenih. Gubici: 15 mrtvih i 42 ranjena.

⚔️ 9. 10. 1943. Jedinice 6. istočnobosanske udarne brigade i Majevički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ i 1. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ odbacili nemačku pukovsku borbenu grupu -Fišer- u pravcu Gračanice i zauzeli Puračić i Lukavac (kod Tuzle). Poginulo je i ranjeno oko 50 nemačkih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale 4 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 14. 10. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio preko Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ političkom komesaru 17. udarne divizije NOVJ direktivu o odnosima PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu s partijsko-političkim organima Narodnooslobodilačke vojske.

⚔️ 20. 10. 1943. Jedinice 17. udarne divizije NOVJ zauzele Vareš posle 12-časovne borbe protiv domobranskog 6. brdskog puka i mesne milicije. Poginulo je 11 i zarobljeno 484 domobrana, dok su jedinice 17. divizije imale 1 mrtvog i 20 ranjenih. Uništene su visoke peći u železari i pruga do blizu Breze. Zaplenjeno: 4 topa, 6 mitraljeza, 3 minobacača, 19 p. mitraljeza i 593 puške.

⚔️ 1. 11. 1943. Ustaško-domobranska uporišta na istočnim prilazima Sarajevu: Crvene stijene, s. Mokro, s. Hrešu, Ljeljen i Han-Obođaš zauzela 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ. Time je, posle sedmodnevne borbe slomljena spoljna odbrana na istočnim prilazima Sarajevu.

⚔️ 20. 11. 1943. Jake nemačko-ustaške snage iz Sarajeva, uz snažnu podršku avijacije, otpočele na pade na jedinice 17. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ na severnim i istočnim prilazima gradu. Posle oštre trodnevne borbe neprijatelj je prinuđen da se povuče u Sarajevo. Gubici 17. udarne divizije NOVJ: oko 150 izbačenih iz stroja.

⚔️ 22. 11. 1943. Iz s. Pretrešnje (na pl. Jastrepcu) otpočeo marš 1. južnomoravske NO brigade preko Zap. Morave i Šumadije za istočnu Bosnu. Njen marš je trajao do 12. decembra, kada se ona prebacila preko r. Drine i uspostavila vezu s 15. majevičkom NO brigadom 17. divizije NOVJ.

⚔️ 2. 12. 1943. Osamnaesta istočnobosanska (hrvatska) NOU brigada izašla iz sastava 27, a ušla u sastav 17. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 5. 12. 1943. Delovi 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ napali posadu Kladnja (koja je prethodnog dana pojačana sa oko 600 vojnika nemačke 187. rezervne divizije), ali su se pred nadmoćnijim neprijateljem morali povući uz gubitke od 4 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 9. 12. 1943. Na Betnju (na putu Sekovići-Vlasenica) 6. istočnobosanska udarna i 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, u trodnevnoj teškoj borbi, nanela jedinicama nemačke 187. rezervne divizije gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih. Pošto su i same pretrpele gubitke od 25 mrtvih i 55 ranjenih, jedinice 17. udarne divizije NOVJ povukle su se radi odmora u rejon s. Tupkovići - s. D. Lukavica - s. Bašigovci - s. Lukići (kod Tuzle).

⚔️ 9. 12. 1943. U Kladanj ušla 16. muslimanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv milicije, koja se povukla u pravcu Olova.

⚔️ 12. 12. 1943. Kod s. Starog Broda 1. južnomoravska NO brigada, boreći se protiv četnika, prebacila se na levu obalu r. Drine, u istočnu Bosnu, gde je uhvatila vezu sa 15. majevičkom brigadom 17. udarne divizije NOVJ. Ubijeno je 18, a zarobljeno 6 četnika. Brigada je imala 1 ranjenog.

⚔️ 26. 12. 1943. U krivajskoj operaciji prva manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (6. istočnobosanska udarna, 18. istočnobosanska (hrvatska) i 1. južnomoravska NO brigada) prebacila se kod s. Tulovića i tako se našla iza leđa delova 99. puka nemačke 1. brdske divizije. Grupa je do 29. decembra izbila u Birač.

⚔️ 28. 12. 1943. U krivajskoj operaciji druga manevarska grupa 17. udarne divizije 3. korpusa NOVJ (15. majevička i 16. muslimanska udarna brigada) prešla r. Krivaju kod s. Stjepin-Hana i produžila marš u pravcu s. Željeve (na padinama pl. Konjuha) i dalje za Birač. Time se našla iza leđa jedinica nemačke 1. brdske divizije.

⚔️ 17. 1. 1944. Šesta istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ zauzela rudnik uglja Kreku.

⚔️ 30. 1. 1944. Na putu Čelić-Bijeljina 15. majevička udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ otpočela trodnevne borbe protiv nemačke motorizovane kolone (jačine 82 vozila).

⚔️ 5. 3. 1944. U Bratuncu obnovljen Srebrenički NOP odred 17. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 15. 3. 1944. Šesnaesta muslimanska udarna brigada, po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, izašla iz sastava 17. udarne divizije i ušla u sastav 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 17. 4. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da nemačke snage vrše ofanzivu protiv jedinica NOV i POJ u Sandžaku i Crnoj Gori; da se jedinice 2. udarnog korpusa povlače iz Limske doline, a operativna grupa divizija (2. proleterska udarna i 5. udarna divizija) nalazi zapadno od r. Ibra. Ujedno mu je naredio da se 16. udarna i 17. udarna divizija NOVJ spreme za pokrete i obavestio ga da postoje izgledi da dobije pomoć u materijalu.

⚔️ 20. 4. 1944. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade, napadom s linije r. Spreča-Kladanj posle dvodnevnih borbi odbacili 36. udarnu diviziju NOVJ i osujetili pripreme za prelaz 16. i 17. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ preko r. Drine.

⚔️ 24. 4. 1944. Na osnovu naređenja VŠ NOV i POJ, Štab 3. udarnog korpusa NOVJ izdao zapovest 16. i 17. udarnoj diviziji NOVJ da forsiraju r. Drinu između Bajine Bašte i s. Drinjače i svojim nastupanjem u zapadnu Srbiju olakšaju nastupanje 2. proleterske i 5. udarne divizije NOVJ iz doline r. Ibra na liniju Suvobor-Maljen-Medvednik.

⚔️ 25. 4. 1944. U Vlasenici Štab 3. udarnog korpusa NOVJ održao sastanak sa štabovima 16, i 17. udarne divizije NOVJ. On je izložio situaciju u Srbiji i formirao jedinstvenu komandu za obe divizije.

⚔️ 27. 4. 1944. Dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- preduzeli nastupanje iz Rogatice i Sokolca ka Srebrenici i Vlasenici da bi u sadejstvu sa delovima nemačke 13. SS divizije -Handžar- sprečili prelaz 16. i 17. udarne divizije NOVJ u Srbiju.

⚔️ 28. 4. 1944. Pri povlačenju iz Srebrenice, 17. udarna divizija NOVJ vodila ogorčenu borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i ovladala grebenom Kraljeve gore (danas: Partizanska gora).

⚔️ 1. 5. 1944. Sa pravca s. Sokolovića i s. Mislova (kod Sokolca) oko 300 četnika Romanijskog korpusa napalo delove 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Džimrije - s. Strmice - s. Mrkalji. Posle dvočasovne borbe četnici su razbijeni uz gubitke od 50 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog, 8 ranjenih i 3 nestala.

⚔️ 5. 5. 1944. VŠ NOV i POJ ponovo naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da dve divizije najhitnije uputi u Srbiju kao pomoć 2. proleterskoj udarnoj i 5. udarnoj diviziji koje su u to vreme vodile teške borbe na pl. Medvedniku i pl. Maljenu. [VŠ NOV i POJ uputio je 21. aprila prvo naređenje. Na osnovu toga je štab 3. udarnog korpusa NOVJ odredio 16. i 17. udarnu diviziju da forsiraju Drinu između Bajine Bašte i s. Drinjače. Međutim, kad je trebalo izvesti prelaz, delovi nemačke 13. SS divizije su izveli napad i privremeno omeli Štab 3. udarnog korpusa NOVJ u sprovođenju naređenja VŠ NOV i POJ.]

⚔️ 5. 5. 1944. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 2. krajiška udarna brigada izašla iz sastava 27. udarne divizije NOVJ a ušla u sastav 17. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 5. 1944. Kod s. Mandre (blizu Sokolca) 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, maršujući ka odseku prelaza preko Drine (s. Stari Brod - s. Slap), sukobila se s delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, a u rejonu s. Mislova 2. krajiška NOU brigada napadnuta od nemačkih delova, četnika i ustaša. Zbog tih neprijateljskih napada i žestokog bombardovanja iz vazduha moralo se privremeno odustati od prelaza u Srbiju. Neprijatelju su naneseni osetni gubici. Gubici brigada: 17 mrtvih i 22 ranjena borca

⚔️ 11. 5. 1944. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 16. i 17. udarna divizija NOVJ, pošto nisu uspele da pređu r. Drinu za Srbiju vraćene prema Tuzli i Olovu, gde su vođene borbe protiv nemačkih vojnika, četnika i ustaša.

⚔️ 13. 5. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava da su se 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ morale povlačiti ka pl. Zlatiboru zbog velike iscrpljenosti; daje direktivu da Štab korpusa omogući tim divizijama odmor, a da će VŠ NOV i POJ nastojati da one dobiju obuću i drugo; obaveštava da će na to područje stići 16. i 17. udarna divizija NOVJ, kako bi se obrazovala jača grupa za prodor u unutrašnjost Srbije.

⚔️ 15. 5. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ, 17. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ krenula iz rejona južno od Olova, preko Romanije, Jahorine i Zelengore, radi ulaska u sastav 2. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 17. 5. 1944. VŠ NOV i POJ uputio naređenje Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proletersku udarnu, 5. udarnu i 17. udarnu diviziju NOVJ momentalno ne upućivati u Srbiju, već ih najpre treba odmoriti i snabdeti.

⚔️ 18. 5. 1944. Na prostoriji s. Račići - s. Stojkoviči - s. Dragovići - s. Vojnoviči - s. Jamići (kod Rogatice) 10 nemačkih aviona bombardovalo položaje 17. udarne divizije NOVJ i ovoj diviziji nanele gubitke od 11 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 20. 5. 1944. Kod s. Zakmura (blizu Foče) nemački vojnici, ustaše i četnici (oko 450 vojnika) napali 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ za vreme njenog pokreta za Srbiju. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 20. 5. 1944. U s. Cikotama (kod Vlasenice), po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, od Romanijskog NOP odreda i 1. bataljona 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ formirana 20 romanijska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 21. 5. 1944. Sa prostorije s. Vrbnice - s. Trbušće (kod Foče) 17. udarna divizija NOVJ nastavila marš za Srbiju pravcem s. Vrbnica - Lučke kolibe - Ljubin grob - Javorak - izvorni deo r. Jabučnice - s. Krnja Jela - s. Izgori. Usled zamorenosti ljudstva, marš je bio vrlo naporan.

⚔️ 31. 5. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proletersku, 5. i 17. udarnu diviziju NOVJ odmoriti i snabdeti materijalom; jedinice toga korpusa treba da zatvaraju pravce eventualnog neprijateljskog nadiranja i da nastoje inicijativu zadržati u sopstvenim rukama.

⚔️ 7. 6. 1944. Jedinice 5. i 17. udarne divizije NOVJ izvršile koncentrične bočne napade na nemačke i četničke snage u zahvatu komunikacije Pljevlja - s. Đurđevića Tara, nanele im gubitke u ljudstvu i materijalu i prisilile ih da se povuku iz rejona Žabljak i s. Njegovuđe na desnu obalu r. Tare. Borbe su se nastavile i u toku 8. i 9. juna. Neprijateljski gubici: oko 130 mrtvih i preko 200 ranjenih. Plen: 4 mitraljeza, oko 50 pušaka sa 40.000 metaka i druga oprema. Uništeno je 7 kamiona. Gubici jedinica NOVJ: 5 mrtvih i 12 ranjenih.

⚔️ 7. 7. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da se 17. udarna divizija NOVJ privremeno stavi pod neposrednu komandu VŠ i da ona sadejstvuje sa 1. proleterskom udarnom divizijom NOVJ, koja je stigla u Foču i stupila u borbu protiv neprijateljskih snaga iz s. Ustikoline.

⚔️ 14. 7. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da ubrza upućivanje 5. i 17. udarne divizije NOVJ prema pl. Goliji i pl. Javoru, kako bi se na taj način onemogućila ofanzivna dejstva neprijateljskih snaga u Sandžaku.

⚔️ 16. 7. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da 5. i 17. udarna divizija odmah krenu ka pl. Goliji i pl. Javoru, kako bi se rasteretio pritisak neprijateljskih snaga koje vrše ofanzivu na divizije NOVJ u Toplici. Istovremeno ga obaveštava da će Štab 3. udarnog korpusa NOVJ kroz 10 do 14 dana prebaciti iz istočne Bosne u Srbiju tri divizije; da će se 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- vratiti u sastav 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i da će taj korpus, u južnom Sandžaku, biti oslonac jedinicama koje će prodirati u Srbiju.

⚔️ 20. 7. 1944. VŠ NOV i POJ upozorio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ da ne angažuje 2. proletersku udarnu, 5. udarnu i 17. udarnu diviziju NOVJ u borbi u rejonu Andrijevice i naredio mu da se odmah izvrši planirani pokret u Srbiju (na pl. Kopaonik), s tim da 2. proleterska udarna divizija NOVJ produži u Toplicu.

⚔️ 25. 7. 1944. Zbog teške situacije snaga NOVJ u Srbiji, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito ponovo naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da odmah uputi 2. proletersku udarnu, 5. udarnu i 17. udarnu diviziju NOVJ na Kopaonik, a da front, kod Andrijevice preuzmu jedinice 3. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 26. 7. 1944. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ, u duhu naređenja VŠ NOV i POJ, otpočeo grupisanje 2. proleterske udarne, 5. udarne i 17. udarne divizije NOVJ istočno od Berana (sada: Ivangrad) radi prodora u Srbiju.

⚔️ 29. 7. 1944. U dolini r. Lešnice (na Pešteru) Operativna grupa divizija NOVJ (2. proleterska udarna, 5. i 17. udarna divizija), prodirući iz rejona Berana (sada: Ivangrad) u Srbiju, slomila otpor jedinica nemačke legije -Krempler- i borbene grupe -Bendl- i izbila u istočni deo Sandžaka. U tim borbama neprijatelj je imao 12 mrtvih, 24 ranjena i 123 nestala vojnika.

⚔️ 30. 7. 1944. U Pešterskom polju (kod Sjenice) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbila napad jednog bataljona nemačkog puka -Brandenburg-.

⚔️ 1. 8. 1944. Kod s. G. Jošanice (blizu Novog Pazara) jedinice 17. udarne divizije NOVJ, prodirući ka r. Ibru, vodile borbu protiv jednog bataljona nemačkog 5. SS policijskog puka i muslimanske fašističke milicije i odbacile ih u Novi Pazar.

⚔️ 2. 8. 1944. Kod s. Šanca (blizu Novog Pazara) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije i jedinice 6. proleterske udarne istočnobosanske brigade 17. udarne divizije NOVJ, prodirući ka r. Ibru, napale dva bataljona nemačkog 5. SS policijskog puka, te ih posle oštre borbe razbile i odbacile prema Novom Pazaru, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 15 ranjenih i zaplenivši 1 top, 1 mitraljez, veću količinu municije i dosta drugog materijala.

⚔️ 3. 8. 1944. Između s. Leška i s. Rudnice (kod Raške) jedinice 17. udarne divizije NOVJ napale uporišta delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. U borbama vođenim u toku dana i naredne noći one su neprijatelju nanele gubitke od 28 mrtvih, 36 ranjenih, 22 zarobljena, uništile 2 tenka, 4 bunkera, 6 kamiona i porušile 100 metara pruge. Gubici 17 divizije: 9 mrtvih i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 4. 8. 1944. Između Raške i Kos. Mitrovice Operativna grupa divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija), u borbi protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 1. brdske divizije i posada RZK na železničkim stanicama, mostovima i tunelima, forsirala r. Ibar i izbila na zapadne padine pl. Kopaonika. U borbi je ubila 282, ranila preko 520 i zarobila 37 neprijateljskih vojnika, a iz nemačkog zarobljeništva oslobodila 12 Rusa i 80 Italijana; zaplenila 21 automatsko oruđe, 1 minobacač, 6 pištolja, 110.000 metaka, 2 radio-stanice i dosta drugog materijala; spalila 2 železničke stanice; uništila 1 lokomotivu, 103 vagona, 6 kamiona, 1 radio-stanicu, 10 automatskih oruđa i 150.000 metaka; srušila 4 mosta i porušila nekoliko kilometara železničke pruge. Jedinice NOVJ su imale 52 poginula i 136 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 8. 1944. Na pl. Kopaoniku (između Suvog Rudišta, Bukove glave, Brusa i Aleksandrovca) otpočele četvorodnevne borbe Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija NOVJ) protiv 4. grupe četničkih jurišnih korpusa (1, 2, 3. i 5. četnički jurišni korpus - ukipne jačine oko 10.000 četnika). U oštrim borbama jedinice NOVJ su razbile četnike (7. avgusta zauzele Brus a 9/10. avgusta Aleksandrovac) i odbacile ih ka dolini r. Z. Morave, nanevši im gubitke od 522 poginula, 637 zarobljenih i većeg broja ranjenih (deo četnika je dezertirao) i zaplenivši 2 topa, 35 automatskih oruđa, preko 800 pušaka, 80.000 metaka i veću količinu druge ratne opreme.

⚔️ 6. 8. 1944. Između s. Đerekara i s. Brzeća (kod Brusa) 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije i delovi 17. udarne divizije NOVJ odbili napad četničkog Pocerskog korpusa i zauzeli s. Gradac. Četnici su imali 30 mrtvih i 2 zarobljena, a jedinice NOVJ - 5 ranjenih.

⚔️ 6. 8. 1944. Kod Mramora 17. udarna divizija NOVJ odbila napad četničkog Cerskog i Valjevskog korpusa (oko 3000 četnika) koji su od Brusa pokušali da ovladaju dominantnim položajima na pl. Kopaoniku. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 45 ranjenih i 7 zarobljenih, a 17. divizija - 4 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 7. 8. 1944. Na prostoriji Bećirovac - Ledenica - s. D. i G. Leviči - s. Vlajkovci (na pl. Kopaoniku) jedinice Operativne grupe divizija NOVJ (2. proleterska, 5. i 17. udarna divizija) napale četnički 1. ravnogorski i Valjevski korpus. U oštrim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od 404 mrtva, više ranjenih i 347 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 20 mrtvih i 45 ranjenih. Zaplenjeno je 2 topa, 185 pušaka, 8 kola artiljerijske i minobacačke municije, 10.000 puščanih metaka i veća količina drugog materijala i opreme. Goneći četnike, 2 proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe, zauzela je varošicu Brus.

⚔️ 9. 8. 1944. Jedinice 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle kraće borbe protiv četnika, zauzele Aleksandrovac i s. Novake. Četnici su se povukli ka Kruševcu.

⚔️ 12. 8. 1944. Na komunikacijama Brus - s. Milentija i Aleksandrovac - s. Novaci jedinice 17. udarne divizije NOVJ porušile 11 mostova i na više mesta prekopale puteve.

⚔️ 13. 8. 1944. Iz BIaca i Kruševca oko 5000 bugarskih i nemačkih vojnika, uz sadejstvo četnika, preduzelo napad na jedinice 17. udarne divizije NOVJ. U borbama u rejonu sela Razbojne, Lepenca i Dobroljupca vođenim do 17. avgusta, neprijatelj je odbačen ka Kruševcu i Blacu. Gubici neprijatelja: oko 100 mrtvih i ranjenih, među kojima 5 oficira. Gubici jedinica 17. divizije: 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 8. 1944. U borbama vođenim ceo dan 15. majevička brigada 17. udarne divizije NOVJ prinudila delove bugarskog 123. pešadijskog puka da napuste Oblu glavu i povuku se prema Blacu, dok je 6. proleterska udarna istočnobosanska brigada te divizije odbacila bugarske i nemačke policijske jedinice iz doline Rasine i prinudila ih da se povuku ka pl. Jastrepcu.

⚔️ 26. 8. 1944. Kod s. Leskovca (blizu Trstenika), u borbi vođenoj ceo dan, 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 1500 četnika, nanevši im gubitke od oko 80 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 27. 8. 1944. Kod s. Grčaka (blizu Aleksandrovca) oko 1500 četnika odbilo napad delova 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ. Zatim, ojačani, četnici su ih protivnapadom odbacili ka s. Batunju i ušli u Aleksandrovac. Brigada je imala 2 mrtva i 9 ranjenih boraca, a četnici - oko 40 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 30. 8. 1944. U širem rejonu Aleksandrovca 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i proterala ih ka r. Z. Moravi. Četnici su imali oko 40 mrtvih i veći broj ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 11. 9. 1944. U s. Bukovici (kod Kraljeva) izviđačkom vodu 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ predalo se 180 mobilisanih četnika.

⚔️ 13. 9. 1944. Na Čačak jedan bataljon 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ izvršio demonstrativan napad, a pred zoru se povukao na polazni položaj, zarobivši 6 četnika i zaplenivši 5 pušaka.

⚔️ 14. 9. 1944. Na vrhu pl. Ovčara (kod Čačka) 3. bataljon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ razbio posadu od oko 60-70 vojnika nemačke radio-stanice, ubivši 6 i ranivši više nemačkih vojnika. Kod s. Pakovraće (na komunikaciji Požega-Čačak) 2. bataljon te brigade, u kratkoj borbi, uništio je 8 nemačkih kamiona i specijalnih automobila s jednom radio-stanicom, ubivši oko 30 i ranivši više nemačkih vojnika i zaplenivši 4 p. mitraljeza, 1 automat, 25 pušaka, 1 minobacač, oko 8.000 metaka, 50 ručnih bombi i drugu opremu. Brigada je imala 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 9. 1944. Oko 60 nemačkih vojnika krenulo iz Čačka ka Guči, ali su posle kraće borbe protiv delova 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ odbačeni uz gubitke od 5 mrtvih i nekoliko ranjenih. Oštećen je 1 kamion.

⚔️ 15. 9. 1944. Kod s. Vranića i s. Trbušana (blizu Čačka) jedan bataljon 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, posle dvočasovne borbe, razbio četnički Javorški korpus i odbacio ga u Čačak, nanevši mu gubitke od 8 mrtvih, 11 ranjenih i 15 zarobljenih i zaplenivši, pored ostalog materijala, 8 pušaka. Bataljon je imao 1 poginulog i 4 ranjena borca.

⚔️ 17. 9. 1944. Posle dvanaest časova borbe 17. udarna divizija NOVJ zauzela G. Milanovac. Poginulo je 15, a ranjeno 10 i zarobljeno 539 četnika i pripadnika SDS, a zaplenjeno je: 353 puške, 10 p. mitraljeza, 10 pištolja, oko 30.000 metaka i dosta drugog materijala. Između Čačka i G. Milanovca porušena su 3 mosta i 3 km železničke pruge. Divizija je imala 5 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 9. 1944. Kod s. Brđana (blizu G. Milanovca) jedan bataljon 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ vodio borbu protiv oko 300 četnika i odbacio ih ka s. Preljini. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i više ranjenih, a bataljon 1 poginulog borca.

⚔️ 24. 9. 1944. Na odsecima s. Prijanovići - Požega, Koviljača-Rožanj-Sovljak i kod s. Gorijevnice (blizu Čačka) delovi 17. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv jačih nemačkih snaga, te ubili 10 neprijateljskih vojnika i uništili 4 kamiona, a imali 1 poginulog i 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Bakionice (blizu Požege) jedna četa 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede ubila 21 nemačkog vojnika i uništila kamion i motocikl, a pri tom imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 26. 9. 1944. Na liniji s. Drenova - s. Beršići i kod s. Prijevora (blizu Čačka) delovi 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv četnika. Gubici neprijatelja: oko 40 izbačenih iz stroja, a jedinica NOVJ: 1 poginuo, 1 ranjen i 14 nestalih.

⚔️ 27. 9. 1944. U blizini s. Ponikovico i s. Trdića (kod Titovog Užica) jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ u borbi ubile oko 30 nemačkih vojnika.

⚔️ 28. 9. 1944. Kod s. Tučkova i na Kršu (na komunikaciji Požega-Čačak) jedna četa 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu, nanela joj gubitke od 20 mrtvih i preko 20 ranjenih i uništila 2 a oštetila nekoliko kamiona. Četa je imala 4 ranjena borca.

⚔️ 28. 9. 1944. Kod s. Gorijevnice i na komunikaciji Čačak-Požega jedna četa 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv oko 100 četnika, ubila 1 i ranila nekoliko četnika a zaplenila p. mitraljez i pištolj.

⚔️ 29. 9. 1944. Na Jelenju (blizu Čačka) jedinice 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četnika i nemačkih vojnika i odbacile ih prema Čačku, nanevši im gubitke od 4 mrtva i oko 8 ranjenih. Brigada je imala 2 ranjena i 1 poginulog borca.

⚔️ 29. 9. 1944. Kod Trešnjice (blizu Titovog Uzica) zasede 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ dočekale nemačku motorizovanu kolonu od oko 100 vozila i u borbi ubile i ranile oko 70 neprijateljskih vojnika, unišaile 12 kamiona i 2 prikolice i zaplenile p. mitraljez i 7 pušaka.

⚔️ 0. 10. 1944. U Kragujevcu formirana Artiljerijska brigada 17. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 11. 10. 1944. Na komunikaciji Kragujevac-Topola jedinice 2. krajiške udarne i 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu, uništile 2 kamiona i 1 putnički automobil i neprijatelju nanele dosta gubitaka. Brigade su imale samo 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izveštaj političkog komesara 17. NOU divizije od 24. maja 1943. političkom komesaru 10. slavonske NO divizije o moralno-političkom stanju u toj brigadi

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Sedamnaeste NOU divizije o borbama u mjesecu julu 1943 godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da evakuiše Zvornik i prenese naređenje Šesnaestoj NOU diviziji da se orijentiše prema Majevici i Birču i Sedamnaestoj NOU diviziji - da se rokira na prostor Trebava - Ozren

📜 Izvodi iz Operaciskog dnevnika Sedamnaeste istočnobosanske NOU divizije o akcijama izvedenim u toku mjeseca avgusta 1943 godine

📜 Naredba Štaba Sedamnaeste istočnobosanske NOU divizije od 8 avgusta 1943 god. Štabu Šeste brigade za formiranje muslimanskog bataljona

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da po dolasku Sedamnaeste NOU divizije na Ozren krene u pravcu Crne Gore i Sandžaka

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da razbije četnike u rejonu Foče i Čajniča i da, po dolasku Sedamnaeste NOU divizije u istočnu Bosnu, Druga proleterska divizija krene za Sandžak i Crnu Goru

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije o pokretu Sedamnaeste NOU divizije prema Ozren planini i o uspeloj akciji Prve (krajiške) NOU brigade na aerodromu Rajlovac

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da kod Štaba Sedamnaeste NOU divizije ostavi rukovodioce određene za odlazak u Srbiju

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da uspostavi vezu sa Sedamnaestom NOU divizijom koja je stigla na planinu Ozren

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da jednu brigadu zadrži na planini Ozrenu do dolaska Sedamnaeste NOU divizije a s drugom odmah krene prema Goraždu i Foči

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 30 avgusta 1943 god. Štabu Sedamnaeste istočnobosanske divizije za napad na Gračanicu

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 5 septembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za pokret na prostoriju Srnice - Bijela

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama i pokretima jedinica od jula do septembra 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 septembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za napad na Gradačac i Bosanski Šamac

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 septembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za novi razmještaj jedinica

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste divizije od 23 septembra 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o razmještaju jedinica

📜 Zapovijest Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 27 septembra 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste divizije za napad na Tuzlu

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 28 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1943 god. štabovima brigada za likvidaciju neprijatelja u Tuzli

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1943 god. štabovima brigada za napad na Tuzlu

📜 Naređenje Štaba Prvog NOU korpusa od 4 oktobra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za napad na Zivinice

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 4 oktobra 1943 god. Štabu Sedamnaeste divizije za zaštitu jedinica u slučaju neprijateljskog bombardovanja Tuzle

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije Štabu Trećeg NOU korpusa o akcijama od 7 do 30 oktobra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1943 god. štabovima brigada za raspored jedinica od Prače do Kalauzovića

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1943 god. štabovima brigada za pokret na novu prostoriju i razmještaj jedinica

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 12 oktobra 1943 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o rasporedu jedinica i stanju u diviziji

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste divizije od 13 oktobra 19J3 god. Štabu Trećeg NOU korpusa o nekim problemima u jedinicama

📜 Obavještenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 24 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije o dejstvu Sedamnaeste divizije oko Sokolca

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste divizije Štabu Trećeg NOU korpusa o skelama od 26 avgusta do 14 oktobra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Trećeg NOU korpusa od 26 oktobra 1943 god. Štabu Dvadeset sedme divizije za sadejstvo sa Sedamnaestom divizijom u napadu na Sokolac

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 1 novembra 1943 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije za raspored i dejstvo u istočnoj Bosni

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 2 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih položaja i zatvaranje pravaca Sarajevo - Sokolac

📜 Izveštaj političkog komesara 17. NOU divizije od 5. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 6. NOU brigade 17. divizije od 6. novembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOV Jugoslavije o pokretima i borbama na prostoriji Sokolac - Mokro - Pl. Ozren od 1 do 14 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba 17. divizije od 10. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o akcijama na Romaniji i u dolini Prače

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 3 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o smjeni jednog dijela Sedamnaeste NOU divizije i prijedlog za postavljanje novog štaba Romaniskog NOP odreda

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 9 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Lukavica, Nevrenča, Katani, Kladanj i Gladojevići

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 12 decembra 1943 god. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na prostoriji Tuzla - Kladanj - Zvornik

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Sedamnaeste NOU divizije Štabu Trećeg korpusa NOVJ o pokretima i borbama u istočnoj Bosni u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 19 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama da izvrše pomjeranje ka prostoriji Ozrena i da dejstvuju na komunikacijama Tuzla - Doboj i Doboj - Maglaj

📜 Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Šeste bosanske brigade Štabu Sedamnaeste NOU divizije o pokretima i borbama u vremenu od 15 do 19 decembra 1943 godine

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 21 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje novih položaja na liniji Ozrenski Manastir - Vasiljevići - Seona

📜 Zapovijest Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 12 januara 1944 štabovima Šesnaeste i Sedamnaeste NOU divizije za napad na Tuzlu

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 januara 1944 potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 29 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za izviđanje prema cestama Zvornik - Bijeljina i Zvornik - Lopare

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Štabu Petnaeste majevičke brigade za dejstvo na prostoriji Koraj - Celić i prema Loparama

📜 Avizo naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 januara 1944 Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za pokret prema Posavini i Gradačcu

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 31 januara 1944 Štabu Petnaeste majevičke brigade i majevičkom NOP odredu za dejstvo na prostoriji oko Koraja i Vukosavaca

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1. februara 1944. Štabu Šesnaeste muslimanske brigade za upućivanje novomobilisanog ljudstva i pripremu za pokret

📜 Izvještaj komandanta Sedamnaeste NOU divizije od 10. februara 1944. Štabu Divizije o situaciji na Majevici i u Posavini i o fuzionisanju Posavskog i Trebavskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba Durmitorskog NOP odreda od 20. februara 1944. Komandi mjesta Pivski Manastir za potpunu mobilizaciju

📜 Izvještaj Štaba Šeste brigade od 21. februara 1944. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji na sektoru Srebrenice

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 25. februara 1944. Štabu Petnaeste majevičke brigade za čišćenje četnika na prostoriji Cikote — Zalukovik — Nova Kasaba

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 29. februara 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama Petnaeste majevičke brigade na prostoriji Koraj — Maleševci 

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 2. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Srebrenice

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 4. marta 1944. Štabu Sedamnaeste NOU divizije da Šesta i Petnaesta brigada čiste prostor Skelani - Srebrenica - Drinjača od četnika i ustaša

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 8. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o borbama od 1. do 29. februara

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 8. marta 1944. Štabu Trećeg korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Srebrenice i o formiranju Srebreničkog NOP odreda i komandi mjesta

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14. marta 1944. Štabu Šeste brigade za raspored i dejstvo na lijevoj obali rijeke Drine, na dijelu Voljavica - Bajina Bašta

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 18. marta 1944. Štabu Šeste brigade za raspored brigade i mobilizaciju ljudstva

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Sedamnaeste NOU divizije za prvu polovinu marta 1944. poslat 20. marta Štabu Trećeg korpusa NOVJ

📜 Naređenje Štaba Trećeg korpusa NOVJ od 21. marta 1944. Štabu Romanijskog NOP odreda za upućivanje Treće italijanske brigade u sastav Sedamnaeste divizije

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 28. marta 1944. Štabu Primorske operativne grupe da nov raspored i dejstva

📜 Izvještaj Štaba Srebreničkog NOP odreda od 29. marta 1944. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o reorganizaciji i brojnom stanju odreda

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. NOU divizije za april 1944. godine

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 17. divizije za drugu polovinu marta dostavljen 1. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ

📜 Izveštaj političkog komesara 17. NOU divizije od 1. aprila 1944. Poverenstvu CK KPH za Slavoniju o stradanju partijskog kadra u borbi kod Oborova

📜 Izveštaj političkog komesara 17. NOU divizije od 1. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom stanju u jedinicama i na terenu

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o neprijateljevim ofanzivnim dejstvima protiv 2. korpusa NOVJ i naređenje da 16. i 17. NOU diviziju pripremi za nastupanje ka zapadnoj Srbiji

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da 16. i 17. NOU divizija prodru preko Drine u Srbiju i svojim dejstvima olakšaju nastupanje udarne grupe divizija NOVJ

📜 Odluka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. aprila 1944. o formiranju zajedničkog štaba 16. i 17. NOU divizije i naređenje da te divizije ovladaju Ljubovijom i Bajinom Baštom

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 24. aprila 1944. štabovima 16. i 17. divizije za prebacivanje preko rijeke Drine na odsjeku Drinjača - Bajina Bašta i za izvođenje operacija u sadejstvu sa 2. proleterskom i 5. divizijom u zapadnoj Srbiji i 36. diviziji za napad na Zvornik

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se 16. muslimanska NOU brigade prebaci u rejon Pive i da će kasnije ući u sastav 17. NOU divizije

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. aprila 1944. Danilu Lakiću o pravcima nastupanja i načinu dejstva 16. i 17. NOU divizije dok Udarna grupa divizija NOVJ ne izbije na liniju Maljen - Suvobor

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 26. aprila 1944. Štabu 27. divizije za upućivanje 2. krajiške brigade u sastav 17. divizije

📜 Naređenje komandanta Romanijskog korpusa od 29. aprila 1944. komandantu brigade Romanija za sadejstvo sa nemačkim trupama pri napadu na 17. udarnu diviziju NOVJ kod Vlasenice

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da je 5. NOU divizija izbila na planinu Taru i naređenje da što pre usledi prebacivanje 16. i 17. NOU divizije na desnu obalu Drine

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 5. maja 1944. komandantu Operativne grupe 16. i 17. NOU divizije Danilu Lekiću za stvaranje mostobrana na sektoru Bajina Bašta - Ljubovija

📜 Naređenje Štaba grupe divizija od 6. maja 1944. Štabu 17. NOU divizije za pokret na sektor Džimrije - Podžeplje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da Operativni štab 16. i 17. NOU divizije poveže direktnom radio-veziom sa Vrhovnim štabom NOV i POJ

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. maja 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da su 16. i 17. NOU divizija ponovo orijentisane za prelazak na desnu obalu Drine i naređenje da uspostavi vezu s njima i izvesti kakav odziv ima dobrovoljna mobilizacija u zapadnoj Srbiji

📜 Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. maja 1944. komandantu Operativne grupe 16. i 17. NOU divizije Danilu Lekiću da je zakasnio sa stvaranjem mostobrana na sektoru Bajina Bašta - Ljubovija i naređenje za prelazak Drine kod sela Starog Broda ili južnije od njega

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. maja 1943. Štabu Udarne grupe divizije NOVJ da su nadmoćnije neprijateljeve snage onemogućile blagovremen prodor 16. i 17. NOU divizije u zapadnu Srbiju i naređenje da se Udarna grupa divizija prebaci na planinu Goliju i osloni na delove 2. korpusa u Sandžaku

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o priključivanju 17. istočnobosanske NOU divizije 2. korpusu NOVJ, kao i odmoru 16. vojvođanske NOU divizije i njenoj popuni ratnim materijalom

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 19. maja 1944. divizijskom komitetu 17. istočnobosanske NOU divizije o postavljanju i načinu rešavanja prioritetnih zadataka partijskih organizacija, biroa, divizijskog komiteta i politodela

📜 Naređenje 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 19. maja 1944. za gonjenje jedinica 17. NOU divizije pravcem Jabuka - Dobro Polje

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rejonu gde treba usmeriti 17. NOU diviziju radi povezivanja s 2. korpusom NOVJ i upozorenje da Nemci dekriptuju radiograme štabova NOVJ

📜 Naređenja Komande 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 20. maja 1944. za dejstvo na prostoru Mrežica - Budanj - Ljubina i za sprječavanje prelaza 17. NOU divizije preko rijeke Sutjeske u Crnu Goru

📜 Naređenje 14. brdskog lovačkog puka 7. SS divizije od 21. maja 1944. za napad i potiskivanje jedinica 17. NOU divizije sjeverozapadno od Popovog Mosta

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 25 maja 1944 god. Štabu Sedamnaeste divizije za prebacivanje na prostoriju Čajniče - Čelebić - Meljak

📜 Izvještaj Štaba 17. divizije od 25. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o dejstvima od 27. aprila do 25. maja

📜 Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 28. maja 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoru Prenčani - Pušanjski Do

📜 Obavještenje Štaba 29. divizije od 31. maja 1944. štabu 16. muslimanske brigade o naređenju Štaba 2. korpusa NOVJ da Brigada uđe u sastav 17. divizije

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 2. krajiške brigade upućen 2. juna 1944. Štabu 17. NOU divizije

📜 Pismo Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o mestu rasporeda Druge proleterske i Pete krajiške NOU divizije i o rasporedu i zadacima svojih jedinica

📜 Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 10. juna 1944. potčinjenim jedinicama na prostoru Celebić - s. Kržave - Metaljka - s. Podkovač

📜 Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 12. juna 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Foču

📜 Izvještaj Štaba 17. NOU divizije od 15. juna 1944. štabovima 2. i 3. korpusa NOVJ o dejstvima divizije krajem maja i u prvoj polovini juna

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

15. majevička udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 23. srpska udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. 1. proleterski korpus NOVJ 16. muslimanska udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. Bosanski Šamac Završne operacije u Jugoslaviji 3. udarna divizija NOVJ 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Bitka za Srbiju 14. srpski korpus NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Prva tuzlanska operacija NOVJ Josip Broz Tito 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Slavoniji 1945. 1. brdska divizija Vermahta Narodni heroji Jugoslavije Druga neprijateljska ofanziva Politički komesari u NOR-u 2. proleterska divizija NOVJ Sokolac 27. istočnobosanska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1945. Crvena armija Kragujevac Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sarajevo Užička Požega Vlasenica Tuzla Han Pjesak Gornji Milanovac Operacija Snežna oluja Majevički partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Bijeljina Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Zvornik Glavni štab Srbije 7. SS divizija Prinz Eugen Aleksandrovac 2. krajiška udarna brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Srebrenica 2. udarni korpus NOVJ Blažo Janković Borbe u Hrvatskoj 1944. Slavonski Brod Foča Brčko Gradačac 1. vojvođanska udarna brigada Doboj Čačak Operativna grupa divizija 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Avijacija u oslobodilačkom ratu Pljevlja Blace Romanijski partizanski odred Brus Janja 1. proleterska divizija NOVJ Užice Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 13. SS divizija Handžar