Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Janja u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika 2. krajiške brigade o dejstvima na komunikaciji Zvornik - Janja dostavljen 19. decembra Štabu 17. divizije

📜 Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Bijeljina Janja - Koraj - Brčko

📜 Obavještajni izvještaj Štaba 14. korpusa NOVJ od 23. decembra 1944. o neprijatelju na odsjeku Janja - Bijeljina

📜 Zapovijest Štaba 17. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva na sektoru Janja - Brčko - Bijeljina

📜 Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba 28. NOU divizije o dejstvima na odsjeku Janja - Bijeljina od 28. novembra do 29. decembra 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 17. NOU divizije od 30. decembra 1944. Štabu 28. divizije za dejstva na prostoriji Janja - Suho Polje - Čađavica

📜 Relacija Štaba 28. divizije od 6. januara 1945. dostavljena Štabu 2. armije NOVJ o dejstvima u drugoj polovini decembra 1944. na prostoru Janja - Bijeljina - Koraj

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 16. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplonih divizija na nemačko-ustaške snage kod Zvornika, Bijeljine, Brčkog i na komunikacijama Zvornik-Jardan i Janja - Bijeljina - Brezovo Polje

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne. divizije od 17. februara 1945. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o napadima Grupe vazduhoplovnih divizija na nemačke snage kod Brčkog, Bijeljine, Janje i na komunikaciji Janja-Bijeljina-Brčko

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 29. divizije o dejstvima na prostoru Janja - Bijeljina - Brčko dostavljen Štabu 2. armije NOVJ 27. februara 1945. godine

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

13. SS divizija Handžar Gradačac 2. proleterska divizija NOVJ Zvornik Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 17. istočnobosanska divizija NOVJ 181. pešadijska divizija 2. krajiška udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Srebrenik Partizanska avijacija Vrhovni štab NOVJ 14. srpski korpus NOVJ Brčko 1. vojvođanska udarna brigada 28. slavonska divizija NOVJ 22. pešadijska divizija 38. istočnobosanska divizija NOVJ Bijeljina 29. hercegovačka divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ