Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

2. krajiška udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 59 hronoloških zapisa, 84 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 8. 1942. U s. Bošnjacima (kod San. Mosta), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od dva bataljona 2. krajiškog NOP odreda i jednog bataljona 1. krajiškog NOP odreda Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu formirao 2. krajišku NOU brigadu.

⚔️ 18. 8. 1942. Druga krajiška NOU brigada, zauzela s. Vrhpolje (kod San. Mosta) ali je u zoru, protivnapadom neprijatelju pristiglih pojačanja, odbačena. U borbi je, pored ostalih, poginuo komandir čete u 2. krajiškoj NOU brigadi Mihailo Đurić, narodni heroj.

⚔️ 24. 8. 1942. Druga krajiška NOU brigada raspršila delove četničkog puka -Manjača- i zauzela veći broj sela pod Manjačom (među kojima Sitnicu i Čađavicu).

⚔️ 25. 8. 1942. Kod s. Bunareva (na putu Banja Luka - Mrkonjić-Grad) dva bataljona 2. krajiške NOU brigade u susretnoj borbi zaustavila nemačku motorizovanu borbenu grupu -Putlic- nemačke 714. pešadijske divizije (3. bataljon 721. puka sa vodom oklopnih automobila) koja je podržana eskadrilom lovaca nastupala iz Banje Luke. U borbi su uništeni 1 avion, 1 oklopni automobil i 3 motorna vozila a oštećena 2 aviona i 2 oklopna automobila.

⚔️ 5. 9. 1942. Pred mrak nemačka borbena grupa -Putlic-, podržana eskadrilom aviona, potisnula delove 2. krajiške NOU brigade i ovladala s. Sitnicom (pod pl. Manjačom), ali je isti dan prinuđena da odstupi u s. Kadinu Vodu.

⚔️ 11. 9. 1942. Nemačka borbena grupa -Vedel- podržana avijacijom, otpočela napad sa linije s. Kadina Voda - Han-Kola preko Manjače. Protivnapadima 2. proleterske i 1. i 2. krajiške NOU brigade napad je, do 15. septembra, zaustavljen 10 km južno od s. Kadine Vode.

⚔️ 23. 10. 1942. Ojačana 2. krajiška NOU brigada zauzela s. St. Rijeku (kod San. Mosta) i uništila instalacije žičane železnice St. Majdan - Ljubija.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 4. 11. 1942. Posle dvodnevnih borbi, koncentričnim napadom pet ojačanih brigada NOVJ, zauzet Bihać i uništeni dva bataljona ustaške 4. brigade i delovi domobranskog 2. i 12. pešadijskog puka. Zauzimanje grada znatno je olakšano ubacivanjem 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade, koji je poseo most na r. Uni. U borbi je pored ostalih poginuo komandir 1. čete 1. bataljona 1. krajiške NOU brigade Mile Tubić, narodni heroj. Zbog. junačkog držanja u borbi za oslobođenje grada i okoline, Vrhovni komandant NOV i POJ pohvalio je 1, 2, 3, 5. i 6. krajišku NOU i 8. hrvatsku NO brigadu, a posebno komandanta 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade Ranka Šipku, narodnog heroja.

⚔️ 26. 11. 1942. Dve brigade 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (1. i 2. krajiška NOU) izvršile napad, prodrle u Bos. Novi i zarobile 1. bataljon domobranskog 12. pešadijskog puka i haubičku bateriju, ali grad nisu zauzele, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Kostajnice i Prijedora (delovi domobranske 2. i 3, brdske brigade i dve nemačke tenkovske čete). U 1. krajiškoj NOU brigadi je bilo 35 poginulih i 106 ranjenih; među ovima je i zamenik komandanta bataljona Veljko Miljević, narodni heroj, koji je ubrzo podlegao ranama.

⚔️ 12. 1. 1943. U s. Dragotinji i s. Brezičanima (kod Prijedora) jedinice 2. krajiške NOU brigade napale neprijateljske posade, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora i zbog dolaska oklopnog voza. Pruga Prijedor - Bos. Novi je porušena u dužini od 3 km, a neprijatelju su naneti gubici od 10 mrtvih.

⚔️ 13. 1. 1943. Kod Martin brda (blizu Prijedora) jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbile napad 2. bataljona domobranskog 5. pešadijskog puka i jedne nemačke čete iz Prijedora i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 12 ranjenih, a 2. krajiška udarna brigada 10 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 18. 1. 1943. U s. Karađorđevu (kod Bos. Gradiške) delovi 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ posle dvadesetočasovne borbe savladali žandarme, ubivši 2, ranivši 7 i zarobivši 20 žandarma i zaplenivši 2 p. mitraljeza i 27 pušaka.

⚔️ 20. 1. 1943. Kod s. Vrbaške i s. Dragelja (blizu Bos. Gradiške) jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbile napad 4. ustaškog bataljona iz Bos. Gradiške i jednog nemačkog bataljona i s. Srednje Topole i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 28 ranjenih.

⚔️ 5. 2. 1943. Delovi domobranske 3. brdske brigade posle žestoke borbe potisli jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda u pravcu s. Krnjeuše i zauzeli s. Risovac i položaje kod Turskog groba (blizu Bosanske Krupe).

⚔️ 20. 2. 1943. Po naređenju Štaba 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od 3. bataljona 5. krajiške NOU brigade, 2. čete 1. bataljona 2. krajiške NOU brigade i jedne čete 6. krajiške NOU brigade formirana 12. krajiška NOU brigada (kao 12. krajiška NOU polubrigada), sastava dva bataljona, jačine oko 600 boraca.

⚔️ 12. 3. 1943. Na putu Bihać - Bos. Petrovac 2. bataljon 2. krajiške NOU brigade napao iz zasede kolonu iz sastava nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 12 nemačkih vojnika i oficira i uništeno 8 kamiona sa 80 buradi benzina.

⚔️ 1. 4. 1943. Delovi nemačke 114. lovačke i 187. rezervne divizije, sa domobranskom 3. brdskom brigadom i četnicima, u pet napadnih kolona, podržanih avijacijom i artiljerijom, iz San. Mosta, Bos. Novog, Bos. Krupe i s. Otoke otpočeli podgrmečku operaciju -Rujiška- s ciljem da razbiju 4. udarnu diviziju 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ. U osmodnevnim borbama neprijatelj je odbacio 12. NOU brigadu i delove 2. krajiške NOU brigade i prokrstario Podgrmeč, ali se glavnina 4, udarne divizije izvukla ispod udara i održala u Podgrmeču. Između ostalog, izgubljen je jedan top i 4 mitraljeza. U s. V. Rujiškoj poginula je član OK KPJ za Podgrmeč Vahida Maglajlić, narodni heroj.

⚔️ 9. 4. 1943. Ojačani 741. puk nemačke 114. lovačke divizije, uz podršku avijacije, delova domobranskog 10. pešadijskog puka i četnika, savladao jak otpor 2. krajiške udarne i delova 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ duž komunikacije Ključ - Bos. Petrovac, te posle trodnevnih borbi zauzeo Bos. Petrovac.

⚔️ 11. 4. 1943. Kod Paunovca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 2. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništili iz zasede snabdevačku kolonu (sa obezbeđenjem) 741. puka nemačke 114. lovačke divizije (7 kamiona i 3 motocikla).

⚔️ 29. 5. 1943. U rejonu s. Željezno Polje - s. Papratnica - s. Blatnica delovi nemačke 369. i 373. legionarske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka iz Zenice, Žepča i Teslića napali 5. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi oni su je odbacili u rejon s. Pribinić - s. Čečava - s. Liplje, čime su sprečili njene ponovne pokušaje da pređe r. Bosnu. U borbi je poginula Dina Vrbica, član politodela 2. krajiške NOU brigade, narodni heroj.

⚔️ 25. 7. 1943. Druga krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa 2 bataljona 5. krajiške NOU brigade napala ustaško-domobranske posade na ž. pruzi Doboj - Teslić - s. Blatnica, te zauzele ž. stanice Blatnicu, Tešanjku i Komušina, banju i rudnik Vrućicu, i grad Tešanj (bez tvrđave). Domobranska i milicijska posada Tešnja i ž. st. Jelaha održala se do pristizanja pojačanja iz Zepča i Doboja.

⚔️ 23. 8. 1943. Kod s. Kalenderovaca i s. Detlaka 2. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ, ojačana sa dva bataljona 5. krajiške udarne brigade i Prnjavorskim NOP odredom, iznenadnim obuhvatnim napadom razbila 2. bataljon domobranskog 6. pešadijskog puka i prodrla do Dervente. Angažovanjem ojačanog 2. jurišnog bataljona iz Sl. Broda domobranski puk je održao mesto. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, 17 ranjenih i 118 zarobljenih, a jedinice 11. divizije 4 mrtva i 3 ranjena. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, 6 puškomitraljeza i 160 pušaka

⚔️ 12. 9. 1943. U s. Kotorskom (kod Doboja) delovi 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ razbili nemačko-domobransku posadu (oko 100-200 vojnika). Ovim je omogućeno da se sledeće noći južno od s. Kotorskog prebaci preko r. Bosne u Trebavu štab 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ sa 2. krajiškom NOU brigadom.

⚔️ 24. 9. 1943. U Gračanicu ušli 2. krajiška udarna brigada i Ozrenski NOP odred 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, pošto su se žandarmi povukli ka Doboju.

⚔️ 10. 10. 1943. U s. Živinicama (kod Tuzle), po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, u čiji su sastav ušli: 2. krajiška udarna, 17. majevička i 18. hrvatska (bosanska) brigada i Birčanski i Romanijski NOP odred. (Formirana je kao 3. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ, a od 17. oktobra nosi naziv: 27. udarna divizija NOVJ.)

⚔️ 21. 10. 1943. Kod s. Sijeraca (blizu Sokolca) 2. bataljon 2. krajiške udarne brigade 27. udarne divizije NOVJ napao i razbio četničku Azbukovačku brigadu. Poginulo je 180 četnika (među kojima ceo štab brigade) i ranjeno 50. Bataljon 2. krajiške NOU brigade nije imao gubitaka.

⚔️ 22. 10. 1943. Druga krajiška udarna brigada 27. divizije NOVJ slomila manji otpor četnika i ušla u Rogaticu. Zarobljen je 41 četnik.

⚔️ 18. 12. 1943. Jedinice 27. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ napale neprijateljske posade u Varešu i Brezi. Posle kraće borbe protiv mesne milicije, koja se povukla ka Olovu, 17. majevička udarna brigada je zauzela Vareš. Druga krajiška NOU brigada i Romanijski NOP odred su upali u Brezu i zauzeli rudnik i električnu centralu, ali su u zoru morali obustaviti napad zbog žilavog otpora delova nemačke 369, legionarske divizije. Poginuo je veći broj i zarobljeno je 11 legionara, dok su jedinice NOVJ imale 22 mrtva i ranjena.

⚔️ 9. 1. 1944. Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ zauzela Vareš.

⚔️ 5. 2. 1944. Blizu s. Berega (kod Sokolca) 2. krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila tročasovnu borbu protiv jednog bataljona ustaške 1. brigade i prisilila ga da se povuče u Rogaticu. Gubici neprijatelja: oko 60 mrtvih i ranjenih, a gubici 2. krajiške brigade: 9. mrtvih boraca.

⚔️ 13. 2. 1944. Druga krajiška udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ i Romanijski NOP odred napali 24. bataljon ustaške 1. brigade i četnike u Rogatici. Zbog intervencije neprijatelja sa pravca Sokolca i Prače mesto nije zauzeto.

⚔️ 5. 5. 1944. Po naređenju Štaba 3. udarnog korpusa NOVJ, 2. krajiška udarna brigada izašla iz sastava 27. udarne divizije NOVJ a ušla u sastav 17. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 10. 5. 1944. Kod s. Mandre (blizu Sokolca) 6. istočnobosanska udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, maršujući ka odseku prelaza preko Drine (s. Stari Brod - s. Slap), sukobila se s delovima nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, a u rejonu s. Mislova 2. krajiška NOU brigada napadnuta od nemačkih delova, četnika i ustaša. Zbog tih neprijateljskih napada i žestokog bombardovanja iz vazduha moralo se privremeno odustati od prelaza u Srbiju. Neprijatelju su naneseni osetni gubici. Gubici brigada: 17 mrtvih i 22 ranjena borca

⚔️ 20. 5. 1944. Kod s. Zakmura (blizu Foče) nemački vojnici, ustaše i četnici (oko 450 vojnika) napali 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije NOVJ za vreme njenog pokreta za Srbiju. Brigada je imala 3 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 30. 7. 1944. U Pešterskom polju (kod Sjenice) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ, posle oštre borbe, odbila napad jednog bataljona nemačkog puka -Brandenburg-.

⚔️ 26. 8. 1944. Kod s. Leskovca (blizu Trstenika), u borbi vođenoj ceo dan, 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 1500 četnika, nanevši im gubitke od oko 80 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 27. 8. 1944. Kod s. Grčaka (blizu Aleksandrovca) oko 1500 četnika odbilo napad delova 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ. Zatim, ojačani, četnici su ih protivnapadom odbacili ka s. Batunju i ušli u Aleksandrovac. Brigada je imala 2 mrtva i 9 ranjenih boraca, a četnici - oko 40 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 30. 8. 1944. U širem rejonu Aleksandrovca 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ napala četničke snage i proterala ih ka r. Z. Moravi. Četnici su imali oko 40 mrtvih i veći broj ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 14. 9. 1944. Na vrhu pl. Ovčara (kod Čačka) 3. bataljon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ razbio posadu od oko 60-70 vojnika nemačke radio-stanice, ubivši 6 i ranivši više nemačkih vojnika. Kod s. Pakovraće (na komunikaciji Požega-Čačak) 2. bataljon te brigade, u kratkoj borbi, uništio je 8 nemačkih kamiona i specijalnih automobila s jednom radio-stanicom, ubivši oko 30 i ranivši više nemačkih vojnika i zaplenivši 4 p. mitraljeza, 1 automat, 25 pušaka, 1 minobacač, oko 8.000 metaka, 50 ručnih bombi i drugu opremu. Brigada je imala 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Bakionice (blizu Požege) jedna četa 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede ubila 21 nemačkog vojnika i uništila kamion i motocikl, a pri tom imala 1 ranjenog borca.

⚔️ 27. 9. 1944. U blizini s. Ponikovico i s. Trdića (kod Titovog Užica) jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ u borbi ubile oko 30 nemačkih vojnika.

⚔️ 28. 9. 1944. Kod s. Tučkova i na Kršu (na komunikaciji Požega-Čačak) jedna četa 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ iz zasede napala nemačku motorizovanu kolonu, nanela joj gubitke od 20 mrtvih i preko 20 ranjenih i uništila 2 a oštetila nekoliko kamiona. Četa je imala 4 ranjena borca.

⚔️ 29. 9. 1944. Kod Trešnjice (blizu Titovog Uzica) zasede 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ dočekale nemačku motorizovanu kolonu od oko 100 vozila i u borbi ubile i ranile oko 70 neprijateljskih vojnika, unišaile 12 kamiona i 2 prikolice i zaplenile p. mitraljez i 7 pušaka.

⚔️ 11. 10. 1944. Na komunikaciji Kragujevac-Topola jedinice 2. krajiške udarne i 15. majevičke udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu, uništile 2 kamiona i 1 putnički automobil i neprijatelju nanele dosta gubitaka. Brigade su imale samo 2 ranjena borca.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije NOVJ, tri bataljona 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedinice 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ, uz sadejstvo jednog motorizovanog puka 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, oslobodile Topolu.

⚔️ 24. 10. 1944. Na položaju manastir Vujan - s. Banja - s. Ostra (blizu Čačka) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ vodila borbu protiv nemačkih vojnika (jačine bataljona) i odbacila ih prema Čačku i r. Z. Moravi. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i veći broj ranjenih. Gubici 2. brigade: 8 poginulih, 32 ranjena i 6 nestalih boraca.

⚔️ 25. 10. 1944. U s. Mojsinju (kod Čačka) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 64. korpusa Crvene armije izvršili neuspeo napad na nemačke snage. Brigada je imala 8 ranjenih boraca

⚔️ 26. 10. 1944. Kod s. Mojsinja (blizu Čačka) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ i jedinice 64. korpusa Crvene armije ponovo vodile borbu protiv nemačkih snaga. Brigada je imala 16 ranjenih boraca

⚔️ 27. 10. 1944. Kod s. Bresnice i s. Mrčajevaca (blizu Čačka) dva bataljona 2. krajiške udarne i dva bataljona 6. proleterske (istočiiobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 64. korpusa. Crvene armije vodili borbu protiv nemačkih jedinica i četnika. Neprijatelj je imao 9 mrtvih, a zapljenjen je 1 p. mitraljez.

⚔️ 27. 10. 1944. Kod crkve u s. Mojsinju (blizu Čačka) 3. bataijon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ napao predstražu nemačkih jedinica. Poginulo je 10 a zarobljena su 4 neprijateljska vojnika. Bataljon je imao 10 ranjenih i kontuzovanih boraca.

⚔️ 28. 10. 1944. Kod s. Bresnice i s. Guncata (blizu Čačka) jedinice 2. krajiške udarne i 6. proleterske (istočnobosanske) udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i jedan puk Crvene armije ponovo napali nemačke položaje, ali ih, zbog snažnog otpora neprijatelja, nisu zauzeli, pa se povukli na polazne položaje.

⚔️ 31. 10. 1944. U s. Vidovu (kod Čačka) nadmoćne nemačke snage napale i okružile 2. bataljon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 93. streljačke divizije Crvene armije. Posle pet časova oštre borbe izvršen je proboj iz neprijateljskog obruča. Bataljon NOVJ imao je 16 mrtvih i oko 115 ranjenih i nestalih, a neprijatelj - oko 30 mrtvih i ranjenih. Znatne gubitke je pretrpeo i bataljon Crvene armije.

⚔️ 31. 10. 1944. U napadu na s. Mojsinje (kod Čačka) 3. bataljon 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOV-J zauzeo prvu liniju nemačkih rovova, gde je zaustavljen. Zarobljena su 3 neprijateljska vojnika i 1 oficir. Bataljon je imao 2 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 1. 11. 1944. Na položaju s. D. Gorijevica - s. Mojsinje - Donji kraj (kod Čačka) tri bataljona 2. krajiške udarne brigade 17. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na nemačke snage. Jedinice 2. brigade su imale 7 mrtvih i 33 ranjena borca, a neprijatelj je imao 37 mrtvih i preko 50 ranjenih.

⚔️ 2. 11. 1944. Druga krajiška udarna brigada (bez 2. bataljona) 17. udarne divizije NOVJ, sadejstvujući sa 23. udarnom divizijom NOVJ i jedinicama Crvene armije koje su napadale ka Čačku, izvršila neuspeo napad na nemačke položaje s. Preljina - s. Mrčajevci (kod Čačka). U toj borbi je imala 14 mrtvih i 27 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 12. 1944. Jedinice nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, jačine preko 3000 vojnika, nakon jednodnevne oštre borbe odbacile delove 28. udarne divizije i 2. krajišku udarnu brigadu 17. udarne divizije Južne operativne grupe NOVJ, probile se od s. Branjeva u Janji: i noću produžile probijanje ka Bijeljini. Gubici neprijatelja: 134 poginula vojnika. Zaplenjena su 3 protivavionska topa i 1 protivavionski mitraljez a uništena su 2 tenka i 7 kamiona. Gubici jedinica NOVJ: 21 poginuo i 33 ranjena borca.

⚔️ 21. 12. 1944. Na liniji s. Čelić - s. Mrtvice - s. Piperci (kod Brčkog) 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ sukobila se s nemačkim vojnicima, belogardejcima, ustaškom milicijom i četnicima - jačine oko 2000 vojnika. Posle jednodnevne borbe neprijatelju su naneseni sledeći gubici: 23 poginula, 28 ranjenih i 2 zarobljena. Brigada je imala 2 poginula i 22 ranjena borca.

⚔️ 29. 3. 1945. Nemačke jedinice iz Brčkog probile položaje 28. udarne divizije 2. armije JA i produžile nadiranje ka s. Čeliću. Dalji prodor jo sprečen dejstvom jedinica 23. udarne divizije i 2. krajiške brigade 17. udarne divizije 2. armije JA.

Dokumenti

📜 Zapisnik Štaba 1. krajiškog odreda od 10. avgusta 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o formiranju 2. krajiške brigade 9. avgusta 1942. godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 12 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Druge krajiške NOU brigade i Šestog krajiškog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o proteklim borbama i o političkom radu u brigadi za vrijeme od 16 avgusta do 5 septembra 1942 godine

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge krajiške NOU brigade kod Sitnice

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 30 avgusta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama Druge krajiške NOU brigade kod Han Kola

📜 Petnaestodnevni politički izveštaj Štaba Druge krajiške udarne brigade od 17. septembra 1942. Vrhovnom štabu NOP i DVJ i Operativnom štabu za Bosansku krajinu

📜 lzveštaj zamenika političkog komesara Druge krajiške NOU brigade od 28. septembra 1942. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 oktobra 1942 god. Drugoj krajiškoj NOU brigadi za pokret i smještaj jedinica na prostoriji Mujdžići - Čitluk - Brđani

📜 Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prodoru neprijatelja u pravcu Jajca

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Druge krajiške NOU brigade od 2 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbi kod sela Vrljaj i Komar i zahtjev za slanje municije

📜 lzveštaj političkog komesara Druge krajiške NOU brigade od 14. oktobra 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 2 novembra 1942 god. štabovima Osme hrvatske i Druge krajiške NOU brigade o rasporedu i snazi neprijateljskih uporišta oko Bihaća

📜 Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 13 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o rasporedu bataljona i o neprijateljskim snagama u Bosanskom Novom

📜 Naređenje štaba Druge krajiške NOU brigade od 15 novembra 1942 god. potčinjenim jedinicama za pokret i zaposjedanje nove prostorije

📜 Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 16 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju na položajima Suhača - Šurkovac i utvrđivanju uporišta oko LJubije

📜 Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada jedinica brigade na neprijateljsku liniju Milojica - Gradina

📜 Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na rudnik LJubiju i o situaciji na sektoru Miska Glava - Šurkovac

📜 Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o protjerivanju neprijatelja sa položaja Vinogradina - Miska Glava - Janjoš

📜 Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 19 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o neuspjelom napadu na LJubiju

📜 Izvještaj štaba Druge krajiške NOU brigade od 22 novembra 1942 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama oko LJubije

📜 Saopštenje štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 22 novembra 1942 god. štabu Druge krajiške NOU brigade o rezultatu borbe na Bulinoj Glavi

📜 Izvještaj politodjela Druge krajiške NOU brigade od 1 decembra 1942 god. Centralnom komitetu komunističke Partije Jugoslavije o moralno-političkom stanju u brigadi

📜 lzveštaj zamenika političkog komesara Druge krajiške NOU brigade od 1. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ

📜 Štab Prvog bosanskog NOU korpusa dostavlja 13 januara 1943 god. potčinjenim jedinicama uputstvo Štaba Druge krajiške NOU brigade o načinu izvođenja noćnog napada

📜 Dopis štaba Druge krajiške NOU brigade od 8 marta 1943 god. štabu bataljona Šeste krajiške NOU brigade o potrebi zaposjedanja položaja kod Čađavice

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške NOU brigade od 1. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o brojnom stanju i radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade političkom komesaru Prvog Bosanskog NOU korpusa o političkom radu i stanju u brigadi u vremenu od 1 do 15 septembra 1943 godine

📜 Izvještaj rukovodioca politodjela Druge krajiške NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. Centralnom komitetu KPJ o moralno-političkom stanju brigade

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 19 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret na prostoriju Sokolovića

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 1 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i za rušenje pruge Renovica - Ustiprača i komunikacije Rogatica - Sokolac

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 5 novembra 1943 god. Štabu Druge krajiške brigade za napad na Goražde

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i dejstvima na prostoriji Rogatica - Goražde - Prača od 1 do 15 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 20 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na prostorijama Trnovo - Crna Rijeka i Jabuka - Ilovača

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 26 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Kijevo i Dobro Polje

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 28 novembra 1943 god. štabovima Prvog i Drugog bataljona za napad na Kasindo

📜 Naređenje Štaba Dvadeset sedme NOU divizije od 6 decembra 1943 god. Štabu Druge krajiške brigade da likvidira Stambulčić i pojača sektor Crvene Stijene

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i borbama u istočnoj Bosni u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu jedinica i o borbama na prostoriji Jabuka - Trnovo - Kasindo u vremenu od 16 do 30 novembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 18 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Brezu

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 24 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Borovičke Njive

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o rasporedu i dejstvu jedinica od 1 do 15 januara 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i čišćenje prostorije Sokolovića od četnika

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške brigade 27. NOU divizije od 21. januara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu i političkom komesaru 3. korpusa NOVJ o radu i organizacionom stanju partijske organizacije u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o pokretima i borbama u vremenu od 16 do 31 decembra 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 13. februara 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Rogaticu

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o akcijama na prostoriji Vlasenica — Sokolac — Rogatica od 1. do 15. februara 1944. godine

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Skelani — Fakovići

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 24. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Turski Pribi Do — Oparci — Tokoljak

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 27. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prikupljanje na prostoriji Ljeskovika

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade od 4. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o dejstvu od 16. do 29. februara

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 6. marta 1944. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište Podmjeru

📜 Izvještaj Štaba 4. proleterske brigade od 13. marta 1944. Štabu 2. proleterske divizije o borbama oko Priboja

📜 Izvještaj Štaba Druge krajiške brigade od 19. marta 1944. Štabu Dvadeset sedme NOU divizije o borbama od 1. do 15. marta

📜 Obavještenje Štaba Druge krajiške NOU brigade od 19. marta 1944. Štabu Sjevernohercegovačkog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji na prostoriji Kalinovik - Foča - Goražde

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba Druge krajiške brigade Dvadeset sedme NOU divizije od 15. do 31. marta 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba 16. muslimanske brigade od 5 aprila 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i zatvaranje pravca Goražde - Foča i za raspored novih vojnih rukovodilaca pristiglih iz 2. krajiške brigade

📜 Naređenje Štaba 3. korpusa NOVJ od 26. aprila 1944. Štabu 27. divizije za upućivanje 2. krajiške brigade u sastav 17. divizije

📜 Obavještenje Štaba 29. divizije od 9. maja 1944. načelniku Štaba 27. divizije o naređenju Štaba 3. korpusa NOVJ da se sa 16. muslimansko m brigadom i 4. bataljonom 2. krajiške brigade prebaci na sektor Sokolovića

📜 Obavještenje načelnika Štaba 27. NOU divizije od 15. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o boravku 16. muslimanske brigade i 4. bataljona 2. krajiške brigade na sektoru Ravno - Čemerno

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Štaba 2. krajiške brigade upućen 2. juna 1944. Štabu 17. NOU divizije

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. krajiške brigade 17. NOU divizije od 19. juna 1944. političkom komesaru 3. korpusa NOVJ i Oblasnom komitetu KPJ za istočnu Bosnu o radu brigadne partijske organizacije od 1. aprila do 19. juna

📜 Obavještenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o prodoru dijelova divizija ,,Princ Eugen i Skenderbeg u Andrijevicu

📜 Naređenje Komande zapadne Bosne od 21. avgusta 1944. komandantu 2. krajiške brigade za napad na jedinice NOVJ u rejonu Han-Kola

📜 Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade ove Divizije i Štabu Druge krajiške NOU brigade Sedamnaeste NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Pleš

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Druge krajiške NOU brigade od 1 septembra 1944 god. o borbama od 16 do 31 avgusta

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 septembra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da ovlada Ovčarsko-Kablarskom Klisurom radi obezbeđenja prelaza preko komunikacije Čačak - Užice

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade sedamnaeste NOU divizije od 1 do 15 septembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položaju D. Gorijevnica-Mojsinje-Donji Kraj

📜 Izveštaj Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 3 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Mojsinje-Ilijak i Vidovski Tunel-Vidova

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 30 oktobra do 15 novembra 1944 godine

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da obezbedi narodnu imovinu na Oplencu, pristupi odabiranju ljudi za dopunski bataljon i da pojača rad na mobilizaciji

📜 Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da sadejstvuje jedinicama Crvene armije u napadu na Čačak

📜 Izveštaj Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 28 oktobra 1944 god. o borbi s Nemcima na liniji Mojsinje-Ilijak-Bukovac-Bečanj

📜 Dopis Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 28 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade iste divizije o borbama s Nemcima na položaju Popovo Brdo-Bresnički Krš-Bumbarevo Brdo

📜 Četvoromesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 2. krajiške brigade 17. NOU divizije od 7. novembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 30 novembra do 15 decembra 1944 godine

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 16 do 30 novembra 1944 godine

📜 Zapovest Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 18 novembra 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijatelja koji drži komunikaciju Irižane - Bukovac

📜 Zapovest Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 26 novembra 1944 god. štabovima bataljona za smenu jedinica Dvadeset treće NOU divizije i delova Crvene armije na položaju Preljina - Ljubić - Vranići

📜 Izveštaj Štaba Petnaeste majevičke udarne brigade od 27 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o smeni jedinica Druge krajiške brigade na položaju Vučja Glavica - Stojkovac - Bumbarevo Brdo

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 1 decembra 1944 god. štabovima bataljona da potiskuju neprijatelja prema Čačku

📜 Naređenje Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima bataljona da neprijatelju onemoguće izvlačenje komunikacijom Užice - Varda - Valjevo

📜 Izveštaj Štaba Druge krajiške udarne brigade od 6 decembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o borbama s neprijateljem u rejonu Varde

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika 2. krajiške brigade o dejstvima na komunikaciji Zvornik - Janja dostavljen 19. decembra Štabu 17. divizije

Fotografije

Povezane odrednice

1. krajiška udarna brigada Brčko 28. slavonska divizija NOVJ Operacija Weiss Avijacija u oslobodilačkom ratu Aleksandrovac Sanski Most Teslić 114. lovačka divizija Goražde 17. majevička udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. 6. krajiška udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Andrijevica 16. muslimanska udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Diverzije u oslobodilačkom ratu Ključ 10. krajiška udarna brigada Bihać Narodni heroji Jugoslavije 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 5. krajiška udarna divizija NOVJ Mrkonjić Grad Doboj Užice Borbe u Srbiji 1944. Bosanski Novi Bosanski Petrovac 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Prijedor Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 369. legionarska divizija (vražja) Čačak 27. istočnobosanska divizija NOVJ 8. banijska udarna brigada Borbe u Hercegovini 1944. 18. hrvatska (istočnobosanska) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Crvena armija 3. gorski zdrug (NDH) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bihaćka operacija Bitka za Srbiju 17. istočnobosanska divizija NOVJ Centralni komitet KPJ 4. krajiška divizija NOVJ 15. majevička udarna brigada Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 29. hercegovačka divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Romanijski partizanski odred Sokolac 23. srpska udarna divizija NOVJ 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Omladina u ratu Politički komesari u NOR-u Luftwaffe u Jugoslaviji Bosanska Gradiška Bitka na Jelovoj gori 12. krajiška udarna brgada 7. SS divizija Prinz Eugen Foča Hrvatsko domobranstvo Četnici u drugom svetskom ratu Trnovo Užička Požega 11. krajiška divizija NOVJ Partizanke 3. udarna divizija NOVJ Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944