Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Prijedor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 118 hronoloških zapisa, 105 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. U Banjoj Luci formiran Oblasni vojni komitet (rukovodstvo) za Bos. krajinu. Na prvom sastanku, kojim je rukovodio član Pokrajinskog vojnog komiteta Mahmut Bušatlija, prenete su direktive o stvaranju diverzantskih grupa i mreže vojnih poverenika i imenovani su sreski vojni poverenici ga srezove: Bos. Grahovo, Bos. Petrovac, Ključ, Bos. Krupu, Bos. Novi, Bos. Dubicu. Prijedor, Prnjavor, Jajce i Mrkonjić-Grad i rukovodioci diverzantskih grupa.

⚔️ 25. 7. 1941. U s. Orlovcima (na pl. Kozari), pod rukovodstvom sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, održan prošireni sastanak sreskih vojnih poverenika za Prijedor, Bos. Novi i Bos. Krupu, na kome je preneta direktiva CK KPJ za dizanje ustanka, razrađen plan priprema i prvih akcija, formirano više pripremnih grupa (odreda). Imenovani su sreski vojni štabovi za Prijedor, Bos. Novi i Bos. Dubicu, a Osman Karabegović i Mladen Stojanović su sačinjavali neku vrstu regionalnog (operativnog) štaba za čitavu Kozaru.

⚔️ 30. 7. 1941. Partizanske pripremne grupe sa Kozare, praćene nenaoružanim narodom, izvršile prve akcije. Tog i idućeg dana su zauzele Bos. Kostajnicu, napale Bos. Dubicu i uništile postrojenja i žičaru rudnika uglja u Lješljanima [Zbog uništenja rudnika u Lješljanima, Novsko-Lješljansku grupu (odred) pohvalio je VŠ NOP odreda Jugoslavije.], žand, st. Knežicu, ž. i žand. stanice Dobrljin, Rudice, Svodnu, Dragotinju, opštine Brezičane i Veliko Palančište i na više mesta pokidale železničku prugu Prijedor - Bosanski Novi - Sunja.

⚔️ 3. 8. 1941. U Prijedoru i okolini ustaška Kvaternikova garda i Leteća žandarmerijska četa pobile oko 700 ljudi, žena i dece, a idućih dana u selima Omarskoj i Piskavci još nekoliko stotina.

⚔️ 13. 8. 1941. Iz zasede na ulazu u s. V. Palančište, delovi 2 (Kozarske) partizanske čete za Bos. krajinu razbili jednu kombinovanu nemačko-ustašku kolonu jačine čete i naterali je na povlačenje u Prijedor.

⚔️ 15. 8. 1941. U s. Međuvođu (kod Bos. Dubice), pod rukovodstvom člana Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu, održano savetovanje dvadesetak rukovodilaca ustanka u srezovima Prijedor, Bos. Novi i Bos. Dubica. Pretresani stanje u odredima i rezultati prvih borbi; kritikovani taktika frontova i nevršenje diverzija; formirano jedinstveno rukovodstvo - Štab 2 (Kozarske, Prijedorske) partizanske čete za Bos. krajinu; postavljeni zadaci: formiranje više udarnih odreda (grupa) po ugledu na već formiranu udarnu desetinu, brže naoružanje itd.

⚔️ 18. 8. 1941. Četiri ustaška i domobranska bataljona, ojačana manjim nemačkim delovima, napadom iz Prijedora, Lješljana, Blagaja, Dobrljina, Kostajnice i Dubice probili frontove kozarskih ustanika, zauzeli sva sela ispod Kozare i u njima izvršili brojna ubistva, pljačke i paljevine u cilju zastrašivanja stanovništva. Po naređenju Štaba 2. partizanske čete za Bos. krajinu, u duhu odluka savetovanja u Međuvođu, naoružani borci su se, posle žilavih petodnevnih borbi, povukli u planinu Kozaru.

⚔️ 10. 9. 1941. Na Lisini (na pl. Kozari), pod rukovodstvom Štaba 2. partizanske čete za Bos. krajinu, održano šire vojno-političko savetovanje, na kome je razmotrena situacija posle napuštanja frontova, izvršena reorganizacija jedinica (umesto pet partizanskih odreda formirana Prijedorska, Dubička i Novskolješljanska partizanska četa) i puna preorijentacija na partizanski način ratovanja, a Štab čete se preimenovao u 2. štab četa (nešto kasnije u Štab Kozarskog NOP odreda).

⚔️ 23. 9. 1941. U Prijedoru održana šira konferencija -uglednih- muslimana, na kojoj su -u ime 24.000 muslimana sreza- osuđeni ustaški pokolji srpskog naroda i naoružavanje ološa. Usvojenom rezolucijom [Te rezolucije, kojih je bilo nekoliko desetina iz svih bosansko-hercegovačkih gradova, pored toga što su delom donete na inicijativu partijskih organizacija i bile odraz previranja u razočaranim muslimanskim masama, bile su istovremeno i pokušaj muslimanske buržoazije da u tim masama zadrži svoj uticaj i da se ogradi od ustaških zločina solidarišući se sa njihovom osudom.] konferencija se ogradila od metoda koje su ustaše sprovodile, tražeći njihovu smenu itd.

⚔️ 0. 10. 1941. U Lušči-Palanci (kod San. Mosta) na savetovanju Štaba NOP odreda za Bos. krajinu, kome su prisustvovali i rukovodioci bližih jedinica, doneta odluka da se Štab NOP odreda preimenuje u Štab Krajiške divizije, a sve jedinice u Bos. krajini reorganizuju u čete i bataljone, objedinjene u tri brigade. Prva brigada je obuhvatila teritoriju između Sane, Une i Dalmacije, 2. brigada teritoriju severno od linije Prijedor - Banja Luka, a 3. brigada ostali deo zapadne i srednje Bosne.

⚔️ 0. 10. 1941. Formiran OK KPJ za Kozaru. (Nosio i nazive: OK KPJ za Prijedor, -za teritoriju 2. krajiškog NOP odreda- i za Prijedor, Bos. Novi, Bos. Dubicu i Bos. Gradišku.)

⚔️ 6. 10. 1941. Kod s. Bravskog (na pruzi Prijedor-Srnetica) delovi Drvarske brigade uništili voz i njegovu pratnju.

⚔️ 8. 10. 1941. Delovi 2. krajiškog NOP odreda razoružali posadu ž. st. Svodna (na pruzi Prijedor - Bos. Novi).

⚔️ 15. 11. 1941. Dve čete 2. krajiškog NOP odreda razoružale posadu ž. st. Brezičani (na pruzi Prijedor - Bos. Novi).

⚔️ 9. 12. 1941. Delovi 2. krajiškog NOP odreda spalili ž. st. Dragotinju (na pruzi Bos. Novi - Prijedor), razoružali posadu (60 domobrana) i odbili intervenciju jedne nemačke čete.

⚔️ 2. 1. 1942. Između Prijedora i Kozarca 1. četa 2. bataljona 2. krajiškog NOP odreda porušila železničku prugu, srušila oklopni voz i zarobila 16 domobrana.

⚔️ 5. 1. 1942. Delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zauzeli Blagaj (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) i spalili ž. st., sve državne zgrade, tvornicu gipsa i uređaje žičane železnice. Time su pruga i put Prijedor - Bos. Novi bili prekinuti više meseci. Posada (jedan vod 7, čete domobranskog 12. pešadijskog puka) uglavnom je zarobljena.

⚔️ 5. 1. 1942. Osam partizana 2. krajiškog NOP odreda upali u oklopni voz na železničkoj pruzi Prijedor - Bos. Novi i razoružali posadu od 20 domobrana. Akcija nije potpuno uspela, jer je ložač odmah pokrenuo voz, te su partizani morali iskočiti na ulazu u Prijedor.

⚔️ 11. 1. 1942. Jedan vod 2. krajiškog NOP odreda razoružao stražu kod železničkog mosta u s. Brezičanima (na pruzi Prijedor - Bos. Novi), srušio most i, uz pomoć seoskih rezervnih četa (omladinaca koji su vojno-politički obučavani i pripremani za stupanje u odred), pokidao prugu i tt veze u dužini od 2,5 km.

⚔️ 12. 1. 1942. Na ž. st. Dragotinji (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) jedna četa 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda razoružala vod domobrana i demolirala železničku stanicu i stanična postrojenja.

⚔️ 16. 1. 1942. Jedna četa 3. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zauzela i spalila ž. st. Hadžimehtić (na pruzi Prijedor - Banja Luka) i zarobila vod domobrana.

⚔️ 17. 1. 1942. Jedna četa 2. krajiškog NOP odreda spalila ž. st. Dragotinju (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) i pokidala 2 km tt veza.

⚔️ 18. 1. 1942. Delovi 2. krajiškog NOP odreda zauzeli i zapalili ž. st. Kozarac (na pruzi Banja Luka - Prijedor) i razoružali vod domobrana.

⚔️ 2. 2. 1942. Po prethodnom dogovoru, posada ž. st. Svodna (na pruzi Prijedor - Bos. Novi), koju je sačinjavala 10. četa domobranskog 11. pešadijskog puka, predala se delovima 1. partizanskog bataljona 2. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 6. 2. 1942. Delovi 3. čete 2. krajiškog NOP odreda, razbivši posadu, zauzeli ž. st. Omarsku (na pruzi Prijedor - Banja Luka) i uništili stanične zgrade, skretnice i jednu kompoziciju od 8 vagona i 1 lokomotive.

⚔️ 12. 2. 1942. Delovi 3. čete 2. krajiškog NOP odreda zauzeli ž. st. Piskavicu (na pruzi Banja Luka - Prijedor), razoružali 15 domobrana i uništili sve stanične instalacije i državne zgrade u selu.

⚔️ 17. 2. 1942. Nemačka 718. pešadijska divizija (bez dva bataljona), ojačana manjim delovima drugih jedinica, otpočela desetodnevne borbe protiv tri bataljona 2. krajiškog NOP odreda, probila se iz Bos. Dubice u Prijedor i obezbedila saobraćaj iz Prijedora prema Bos. Dubici, Banjoj Luci i Bos. Novom.

⚔️ 11. 3. 1942. Pošto su prethodno zarušili rudnik železa u Ljubiji i evakuisali nemačke porodice, nemačka 718. pešadijska divizija i 923. landesšicen-bataljon počeli napuštanje Prijedora i Ljubije. U četvorodnevnim borbama oni su se probili u Bos. Dubicu. Posle toga su 1. i 2. krajiški NOP odred ponovo blokirali Prijedor.

⚔️ 27. 3. 1942. Jedan domobranski i jedan žandar mer i jski bataljon iz Bos. Novog, posle trodnevnih borbi, probili položaje 1. i 2. krajiškog NOP odreda i okruženim posadama u Prijedoru i Ljubiji doturili borbene potrebe.

⚔️ 16. 5. 1942. Delovi 2. i 1. krajiškog NOP odreda i Banijska proleterska četa, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, zauzeli Prijedor, savladavši posadu (10 domobranskih četa iz sastava 2, 10. i 11. pešadijskog puka i Sanskog posadnog bataljona, ojačanja i nešto ustaša, žandarma i milicionera). Zarobljeno je 1.100 domobrana i 200 ustaša i žandarma, a zaplenjeno 1.200 pušaka, 15 p. mitraljeza, 8 mitraljeza, 5 minobacača, 2 haubice, 1 oštećen avion i velike količine municije, sanitetskog materijala i opreme.

⚔️ 23. 5. 1942. Piloti Franjo Kluz i Rudi Čajavec, avionima tipa -Potez- i -Brege-, prebegli sa banjalučkog aerodroma na aerodrom kod Prijedora, na slobodnu teritoriju.

⚔️ 25. 5. 1942. U Prijedoru, na inicijativu NO odbora Prijedor, održana konferencija 22 opštinska NO odbora s teritorije 2. krajiškog NOP odreda. Konferencija je, pored ostalog, istakla potrebu da se preduzmu što brže i efikasnije mere za oživljavanje privrede.

⚔️ 0. 6. 1942. U Prijedoru, od dva zaplenjena ustaška tenka i dva oklopna automobila izgrađena u radionici Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu u Ljubiji, formirana tenkovska četa 2. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 10. 6. 1942. Delovi nemačke oklopne borbene grupe -Vedel- (dva bataljona motorizovane pešadije, bataljon tenkova i jedan artiljerijski divizion) prodrli iz Banje Luke i zauzeli Prijedor. Iznenađena Komanda mesta, sa zaštitnom četom, velikim brojem građana i pozadinskim rukovodstvima, probila se pod borbom na Kozaru.

⚔️ 10. 6. 1942. Kod s. Radosavske (blizu Prijedora) delovi 1. krajiške NOU brigade razbili 1. bataljon 1, domobranskog pešadijskog puka.

⚔️ 11. 6. 1942. Delovi nemačke oklopne borbene grupe -Vedel-, prodorom iz Prijedora, zauzeli Ljubiju iznenadivši novoformiranu 5. četu 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 14. 6. 1942. Na mostu Prljugovac (na putu Bos Novi Prijedor) delovi 2. krajiškog NOP odreda uništili 3 i oštetili 2 nemačka tenka i zarobili 5 nemačkih oficira.

⚔️ 20. 6. 1942. U s. Pogleđevu (kod Prijedora) delovi 2. krajiškog NOP odreda, u sedamnaestočasovnoj borbi, razbili ojačani 1. bataljon domobranske 1, brdske brigade.

⚔️ 24. 6. 1942. Na položajima s. G. Jelovac - s. Mirkovac (kod Prijedora) delovi 2. krajiškog NOP odreda razbili 3. bataljon domobranske 4. brdske brigade. Poginulo je 150 i zarobljeno 60 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno 150 pušaka, 20 p. mitraljeza, nekoliko mitraljeza i 1 minobacač.

⚔️ 3. 7. 1942. U rejonu Planinice (na komunikaciji Prijedor - Bos. Dubica) deo snaga 2. krajiškog NOP odreda razbio jedan nemački i dva domobranska bataljona i sa preko 10.000 izbeglica probio se iz okruženja na Kozari.

⚔️ 26. 7. 1942. Na Patriji (na putu Prijedor - Bos. Dubica) četiri čete 2. krajiškog NOP odreda napale ustaški bataljon -Devčić- (iz nemačke borbene grupe -Borovski-) i odbacile ga u s. D. Jelovac.

⚔️ 27. 7. 1942. Po završetku čišćenja pl. Kozare i pl. Prosare nemačka borbena grupa -Vestbosnien- počela čišćenje prostora između luka Sane i Une i komunikacije Bos. Dubica - Prijedor. Glavna kolona ove borbene grupe okružila je na Pastirevu 1. partizanski bataljon i 2. partizansku četu Udarnog bataljona 2. krajiškog NOP odreda, ali su se oni, podeljeni u dve kolone, do 30. jula bez većih gubitaka probili na pl. Kozaru, dok je neprijatelj još nekoliko dana -pročešljavao- prazan prostor.

⚔️ 19. 8. 1942. Na Paležu (kod Prijedora) održano savetovanje i smotra svih jedinica 2. krajiškog NOP odreda [Na smotri je književnik Skender Kulenović prvi put recitovao svoju, tim povodom napisanu, poemu -Stojanka, majka Knežpoljka-.].

⚔️ 28. 8. 1942. U Prijedoru ustaška policija uhapsila 184 aktivista NOP-a i većinu internirala u koncentracione logore.

⚔️ 19. 10. 1942. Glavnina nemačke 714. pešadijske divizije, sa domobranskim, ustaškim i četničkim delovima (preko 10 bataljona), otpočela koncentričan napad (poduhvat -Kozara-) u cilju ponovnog čišćenja Kozare. Peta krajiška NOU brigada je izbegla odlučne sudare, pa se, sklonivši ranjenike, 21. i 24. oktobra, u dva pravca, probila u Podgrmeć. Do 27. oktobra neprijatelj je krstario Kozarom vršeći represalije, aus. Jelovcu i s. Palančištu (kod Prijedora) pobio oko 620 ljudi, žena i dece.

⚔️ 26. 11. 1942. Prvi bosanski udarni korpus NOVJ i 1. hrvatski korpus NOVJ otpočeli zajednička dejstva u cilju uništenja neprijatelja u dolini r. Sane i r. Une (Bos. Novi, Dvor, Ljubija). Premda je ubačena 5. krajiška NOU brigada privremeno izolovala Prijedor, neprijatelj je, zbog nedovoljnih priprema i slabog sadejstva među korpusima uspeo ojačati ionako brojne posade Bos. Novog i Dvora, te su 29. novembra ujutru napadi obustavljeni.

⚔️ 26. 11. 1942. Dve brigade 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (1. i 2. krajiška NOU) izvršile napad, prodrle u Bos. Novi i zarobile 1. bataljon domobranskog 12. pešadijskog puka i haubičku bateriju, ali grad nisu zauzele, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz Kostajnice i Prijedora (delovi domobranske 2. i 3, brdske brigade i dve nemačke tenkovske čete). U 1. krajiškoj NOU brigadi je bilo 35 poginulih i 106 ranjenih; među ovima je i zamenik komandanta bataljona Veljko Miljević, narodni heroj, koji je ubrzo podlegao ranama.

⚔️ 10. 12. 1942. Otpočeo napad 4. i 5. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ na dobro utvrđeni neprijateljski pojas odbrane od San. Mosta do Ljubije. U oštrim borbama je zauzeto preko 20 uporišta spoljne odbrane, a 1. i 6. krajiška NOU brigada su prodrle u San. Most. Ipak, nepotpuno izolovana posada se održala do 22. decembra, kada se spojila s jednom kombinovanom nemačko-domobranskom pukovskom borbenom grupom koja je intervenisala iz Prijedora. U borbi kod San. Mosta je pored ostalih poginuo komandant bataljona u 4. krajiškoj NOU brigadi Simo Bajić, a kod s. Stare Rijeke komandir čete u 5. krajiškoj NOU brigadi Tomica Španović, narodni heroji.

⚔️ 12. 12. 1942. Prva i 6. krajiška NOU brigada ponovo zauzele deo San, Mosta, ali su se u toku dana morale povući, jer je iz Prijedora u grad pristiglo pojačanje (jedan nemački bataljon).

⚔️ 17. 12. 1942. Kod s. Mitrovica (blizu Prijedora) 3. bataljon 1. krajiške NOU brigade razbio nemačku kolonu jačine bataljona i naneo joj gubitke od 80 mrtvih i 6 zarobljenih.

⚔️ 27. 12. 1942. Peta krajiška NOU brigada, ubačena u pozadinu neprijateljskog fronta, posle kraće borbe zauzela Blagaj (na putu Prijedor - Bos. Novi), gde je zarobila četu domobrana i zaplenila 130 pušaka, 3 mitraljeza, 5 p. mitraljeza i drugo.

⚔️ 10. 1. 1943. U s. Omarskoj (kod Prijedora) delovi 1. krajiške NOU brigade napali delove domobranskog dobrovoljačkog bataljona iz Banje Luke, ali se, posle četvoročasovne borbe, povukli zbog jakog otpora. Pruga između s. Ivanjske i s. Omarske je porušena. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 3 ranjena, a delovi 1. krajiške NOU brigade 15 ranjenih.

⚔️ 12. 1. 1943. U s. Dragotinji i s. Brezičanima (kod Prijedora) jedinice 2. krajiške NOU brigade napale neprijateljske posade, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora i zbog dolaska oklopnog voza. Pruga Prijedor - Bos. Novi je porušena u dužini od 3 km, a neprijatelju su naneti gubici od 10 mrtvih.

⚔️ 13. 1. 1943. U s. Knežici (kod Prijedora) jedinice 5. krajiške (kozarske) NOU brigade napale žandarmerijsku i nemačku posadu. Sutradan, posle desetočasovne borbe, one su se povukle, pretrpevši gubitke od 2 mrtva i 6 ranjenih. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i ranjenih žandarma.

⚔️ 13. 1. 1943. Kod Martin brda (blizu Prijedora) jedinice 2. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ odbile napad 2. bataljona domobranskog 5. pešadijskog puka i jedne nemačke čete iz Prijedora i prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 4 mrtva i 12 ranjenih, a 2. krajiška udarna brigada 10 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 25. 2. 1943. Delovi domobranske 4. pešadijske divizije i nemačke snage iz Prijedora i Bos. Novog napali 5. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ na Karanu. U borbama do 27. februara brigada je pretrpela velike gubitke, i povukla se na pl. Kozaru. Neprijatelj je imao 6 ranjenih i mrtvih i 22 zarobljena.

⚔️ 25. 3. 1943. Na Karanu (kod Prijedora) ustaško-domobranske i nemačke snage iz Prijedora, Kostajnice i Bos. Novog napale 5. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ. Posle dvodnevne borbe neprijatelj je, pretrpevši velike gubitke, prinuđen na povlačenje u polazne garnizone. Brigada je imala 5 mrtvih i 4 ranjena.

⚔️ 25. 3. 1943. Između ž. stanica Brezičana i Svodna (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) 1. bataljon 5. krajiške NOU brigade napao neprijateljski teretni voz. Poginulo je 6 nemačkih vojnika i 3 ustaše, a ranjeno 16 nemačkih vojnika.

⚔️ 24. 4. 1943. Grupa od 17 boraca 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ upala u Prijedor, pobila 12 stražara u logoru -Ciglana- i oslobodila 120 zatvorenika (64 zdrava bivša zatvorenika stupila u brigadu).

⚔️ 7. 5. 1943. S linije Bos. Dubica - Bos. Kostajnica - Bos. Novi - Prijedor - Lijevče polje - Bos. Gradiška delovi nemačke 114. lovačke divizije i domobranskog 2. korpusa (ukupno 9 bataljona) počeli devetodnevni koncentrični napad (operaciju -Ulrih-) u cilju uništenja 5. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ na Kozari i Prosari. Brigada je, veštim manevrima, izbegla sukobe s jačim neprijateljskim kolonama i gotovo bez gubitaka se održala na pl. Kozari.

⚔️ 17. 5. 1943. Kod s. Brezičana (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) 1. bataljon 5. krajiške NOU brigade uništio iz zasede nemački transportni voz od 2 lokomotive i 20 vagona. Poginulo je 45 nemačkih vojnika i 5 oficira i zarobljeno 55 nemačkih vojnika.

⚔️ 17. 8. 1943. U s. Blagaju (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) 1. bataljon Kozarskog NOP odreda bez borbe zarobio četu domobrana.

⚔️ 25. 8. 1943. Kod s. Brezičana (na putu Prijedor - Bos. Novi) Kozarski NOP odred dočekao u zasedi protivtenkovski i izviđački bataljon nemačke 373. legionarske divizije, te u borbi uništio 1. četu protivtenkovskog bataljona, 32 automobila, 9 motocikla, 3 protivtenkovska topa 50 mm, a zaplenio pored ostalog, 6 protivtenkovskih topova sa 1.450 granata.

⚔️ 27. 8. 1943. U s. Lamovitoj (na putu Banja Luka - Prijedor) Kozarskom NOP odredu predala se 6. četa 2. bataljona domobranskog 7. lovačkog puka s kompletnim naoružanjem.

⚔️ 31. 8. 1943. Sedam nemačkih i domobranskih bataljona iz Prijedora, Bos. Novog, Bos. Kostajnice i Bos. Dubice počeli akciju čišćenja protiv Kozarskog NOP odreda. Odred je, međutim, izbegao udare neprijateljskih glavnih kolona, pa je akcija posle dva dana obustavljena ne postigavši nikakav uspeh.

⚔️ 13. 9. 1943. Na ž. st. Blagaj (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) diverzantska grupa Podgrmečkog NOP odreda minirala prugu i uništila oklopni voz, u kome je poginula sva posada (84 vojnika).

⚔️ 6. 10. 1943. Kod rudnika Ljubije (blizu Prijedora) bataljon Podgrmečkog NOP odreda porušio na nekoliko mesta žel. prugu, uništio transportni voz i razorio žičaru.

⚔️ 14. 10. 1943. Dva bataljona 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i Podgrmečki NOP odred, posle kraće borbe protiv 2. bataljona domobranskog 3. brdskog puka, zauzeli rudnik gvožđa Ljubiju (kod Prijedora). Porušeni su rudnički uređaji i električna centrala. Poginulo je 11 neprijateljskih vojnika, a zarobljeno 185 domobrana i 13 oficira. Zaplenjeno je: 2 protivtenkovska topa, 1 brdski top, 1 teški bacač, 9 ručnih bacača, 3 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 13 automata i 230 pušaka.

⚔️ 17. 10. 1943. Na putu Prijedor - Bos. Novi 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ srušila 3 mosta i 4 km tt linija.

⚔️ 24. 10. 1943. Dva bataljona 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, u petočasovnoj borbi u rejonu Ribnjaka i s. Miljkovca, sprečili prodor dva ojačana bataljona domobrana iz Prijedora u San. Most. Poginulo je ili je ranjen veći broj domobrana, a zarobljeno ih je 10. Brigada je imala 3 poginula i 20 ranjenih.

⚔️ 12. 11. 1943. Između Prijedora i Bos. Novog Kozarski NOP odred minirao prugu i napao neprijateljski voz. Spaljeno je 10 vagona, a oštećeni su lokomotiva i nekoliko vagona. Zarobljena su 22 neprijateljska vojnika, dok se izvestan broj utopio u r. Sani.

⚔️ 17. 11. 1943. Između Prijedora i rudnika Ljubije 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ sprečila prodor dvaju domobranskih bataljona i posle petočasovne borbe odbacila ih u polazni garnizon Prijedor.

⚔️ 7. 12. 1943. U s. Verićima i s. Lamovitoj (na putu Banja Luka - Prijedor) 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala iz zasede 1. bataljon 384. puka nemačke 373. legionarske divizije i posle osmo časovne borbe odbacila ga ka s. Omarskoj, sprečivši mu prodor ka Prijedoru. Poginuo je i ranjen velik broj nemačkih vojnika, dok je 11. krajiška NOU brigada imala 3 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 31. 12. 1943. Glavnina 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana dvema brigadama 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ (ukupno 8 brigada, 5 odreda i 3 diviziona artiljerije formiranih u pet grupa), otpočela prvu banjolučku operaciju s ciljem da zauzimanjem Banje Luke, Bos. Gradiške i Prijedora privuče na sebe jače nemačke snage iz istočne Bosne i time olakša odbranu 3. udarnog korpusa NOVJ. Prve tri grupe su zauzele veći deo Banje Luke, ali zbog neuspeha četvrte grupe da zauzimanjem Bos. Gradiške spreči dolazak pojačanja opkoljenom garnizonu, napadi su obustavljeni 2. januara. Poginulo je i ranjeno oko 600 i zarobljeno 990 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale oko 200 mrtvih i 400 ranjenih.

⚔️ 22. 1. 1944. Na pruzi Banja Luka - Prijedor, između s. Omarske i s. Piskavice, delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništile neprijateljski voz od 5 vagona. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 18 mrtvih i 34 zarobljena vojnika. Brigada je imala 3 ranjena borca.

⚔️ 23. 1. 1944. Na putu Prijedor - Bos. Novi 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ napala neprijateljsku kolonu od 156 kamiona i 20 tenkova i uništila 11 kamiona. Deo kolone se probio za Bos. Novi, a drugi deo se vratio u Prijedor.

⚔️ 21. 2. 1944. Jedinice 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, posle četvoročasovne borbe, odbile ispad nemačkih i četničkih snaga (jačine bataljona) iz Prijedora u pravcu s. Bastaha, nanevši im gubitke od oko 6 mrtvih i 13 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 0. 3. 1944. U s. Hambarinama (kod Prijedora), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandir čete iz 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ Cvijo Kukolj, narodni heroj.

⚔️ 4. 3. 1944. Na putu Bos. Novi - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali neprijateljsku kolonu jačine 1000 vojnika i naneli joj gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih vojnika i oko 50 ubijenih konja. Brigada je imala 14 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 3. 1944. U rejonu ž. st. Dubočaj (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) nemačke i ustaške jedinice iz Prijedora napale 6. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ. Brigada je, u jednodnevnoj borbi, nanela neprijatelju gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih, a ona je imala 5 mrtvih i 27 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 3. 1944. Na prostoriji s. Bišćani - s. Rizvanovići - s. Hambarine (kod Prijedora) 6. krajiška udarna brigada, u sadejstvu sa dvema četama 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, napala nemačke i ustaško-domobranske jedinice, te posle dvočasovne borbe, nanevši im gubitke od oko 70 mrtvih i 18 ranjenih, odbacila ih u Prijedor. Gubici jedinica NOVJ: 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 3. 1944. U s. Tukovima (kod Prijedora) 2. bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napao miliciju i naneo joj gubitke od oko 35 mrtvih. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 3. 1944. Na pruzi između s. Omarske i Kozarca (kod Prijedora) delovi 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ uništili voz, nanevši neprijatelju gubitke od oko 20 mrtvih i zaplenivši 4. p. mitraljeza, 1 mitraljez i 1 top.

⚔️ 21. 3. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Prijedor delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ uništili voz od 8 vagona i naneli neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih i ranjenih i 6 zarobljenih, a oni imali 3 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 31. 3. 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi delovi 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ napali iz automatskog oružja neprijateljski voz i prisilili ga da se vrati u Prijedor. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 12 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 13. 4. 1944. Na pruzi ž. st. Kozarac-Prijedor 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ uništila voz i nanela neprijatelju gubitke od 96 mrtvih vojnika.

⚔️ 14. 4. 1944. Između Prijedora i ž. st. Kozarca 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ, uz pomoć omladine, porušila železničku prugu u dužini od 9 km.

⚔️ 19. 4. 1944. Četvrta udarna divizija i delovi 10. udarne i 39. divizije NOVJ napali delove nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 3. brdske brigade i četnike u Prijedoru, ali napad nije uspeo zbog slabih i nedovoljnih priprema, jakih utvrđenja i uporne odbrane neprijatelja. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 26 mrtvih i 112 ranjenih.

⚔️ 23. 4. 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi delovi 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ minom uništili 3 vagona transportnog voza i neprijatelju naneli gubitke od oko 50 mrtvih.

⚔️ 28. 4. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Prijedor 11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ srušila transportni voz i uništila 10 vagona. Neprijatelj je imao gubitke od 100 mrtvih i 150 ranjenih. Brigada je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 2. 5. 1944. Između Kozarca i s. Petrovog Gaja (kod Prijedora) Kozarski NOP odred razrušio 5 km železničke pruge.

⚔️ 8. 5. 1944. Delovi nemačke 373. legionarske divizije iz Prijedora zauzeli rudnik gvožđa Ljubiju, koji su branili delovi 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 8. 5. 1944. Na putu Prijedor - San. Most delovi 8. i 11. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ vodili jednodnevnu borbu protiv delova nemačke 373. legionarske divizije i četnika i naneli im gubitke od oko 30 mrtvih i 45 ranjenih. Gubici brigada: 7 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 5. 1944. Dve kolone nemačke 373. legionarske divizije, jedna nastupajući iz Prijedora prema Kozarcu a druga iz Prijedora prema s. Ćeli, uspele su okružiti deo jedinica 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ. Posle oštre borbe jedinice 4. udarne divizije su izvršile proboj na r. Gomjenici i preko pruge Prijedor-Kozarac izbile na pl. Kozaru. Neprijateljski gubici: 15 mrtvih i više ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 14 mrtvih, 39 ranjenih i 104 nestala borca; izgubljena su 4 minobacača, 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

⚔️ 11. 5. 1944. Iz Prijedora kolona nemačke 373. legionarske divizije prodrla kroz položaje jedinica 4. udarne divizije NOVJ i ušla u San. Most, ali se istog dana povukla u Ljubiju i Prijedor.

⚔️ 15. 5. 1944. Na pruzi Prijedor - Bos. Novi Gradiško-lijevčanski NOP odred srušio neprijateljski voz. Poginulo je i ranjeno 70 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 24. 5. 1944. Između s. Svodne i s. Blagaja (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) Podgrmečki NOP odred srušio neprijateljski transportni voz i uništio lokomotivu i 5 vagona.

⚔️ 29. 5. 1944. Oko 40 anglo-američkih aviona bombardovalo Prijedor. Uništeno je oko 250 kuća i tri nemačka i domobranska skladišta. Poginulo je 31 i ranjeno više lica.

⚔️ 30. 5. 1944. Jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile napad neprijatelja koji je iz Ljubije i Prijedora pokušao da prodre u San. Most. Gubici neprijatelja: oko 25 mrtvih i više ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 6 ranjenih boraca.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Predstavka Vakufsko-mearifskog povjerenstva u Prijedoru od 23. septembra 1941. upućena nekim uglednim muslimanima o zapostavljanju muslimana Hrvata u NDH i njihovoj upotrebi za zlodela nad Srbima

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda u Prijedoru od 9 oktobra 1941 god. o napadu partizana na Svodnu

📜 Proglas Okružnog komiteta KPJ za Prijedor, Bosanski Novi, Bosansku Dubicu i Bosansku Gradišku iz januara 1942 god. Srbima, Hrvatima i muslimanima povodom ustaških zločina

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 30. januara 1942. opunomoćenom komandantu u Srbiji o osiguranju železničkog transporta i eksploataciji rudnika u okolini Prijedora i Jajca

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 20. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji u Bosni i o borbi sa partizanima oko Prijedora

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 4 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv Nijemaca kod Prijedora i situaciji poslije neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju

📜 Pismo zamjenika komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 8 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o zadacima čete u vezi s prodorom Nijemaca u Prijedor

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 9 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o nastojanju Nijemaca da uspostave saobraćaj na pruzi Prijedor-Novi i o napadu na neprijateljsko uporište Hadžibair

📜 Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 marta 1942 god. komandama četa za ofanzivno djelovanje na području Dubica-Prijedor

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 14 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o izvlačenju njemačkih snaga iz Prijedora i napadima neprijatelja na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje štaba Prvog bataljona Petar Škundrić Prvog krajiškog NOP odreda od 20 marta 1942 god. komandama Treće i Cetvrte čete za postavljanje zasjeda i onemogućavanje pokreta neprijatelja od Ključa prema Prijedoru

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv Nijemaca i ustaša na putu Dubica-Prijedor i Bosanski Novi - Dobrljin

📜 Saopštenje komande Pete čete Drugog bataljona Drugog Krajiškog NOP odreda od 27 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o preduzimanju mjera za sprečavanje prodora neprijatelja iz Prijedora ka Kozarcu

📜 Izveštaj komandanta 718. pešadijske divizije od 4. aprila 1942. komandujućem generalu i komandantu u Srbiji o toku i ishodu akcije Prijedor

📜 Izvještaj Privremenog operativnog štaba Prvog i Drugog krajiškog odreda od 4 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bos. Krajinu o izvršenim promjenama u Četvrtom bataljonu Drugog odreda i pripremama za napad na Prijedor

📜 Zapovijest Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 14 maja 1942 god. za napad na Prijedor

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 17 maja 1942 god. o rezultatu borbe za Prijedor i oslobođenju LJubije

📜 Pismo štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 20 maja 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o pružanju pomoći u hrani hrvatskim partizanima i o rezultatu borbe za Prijedor

📜 Obavještenje Štaba 5. krajiškog odreda od 22. maja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o zauzimanju Prijedora

📜 Odgovor Štaba 5. krajiškog odreda od 22. maja 1942. Štabu 3. ličkog NOP odreda u vezi s međusobnom saradnjom, razgraničenjem teritorije i obavještenje o zauzimanju Prijedora

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o oslobođenju Prijedora

📜 Izvještaj Velike župe Sana i Luka od 27 maja 1942 god. o zauzimanju Prijedora od strane partizana

📜 Zapovest Operativnog štaba Zapadna Bosna od 6. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane u Prijedoru

📜 Izvještaj štaba bataljona Ognjen Priča od 10 lipnja 1942 god. grupi partizana s terena Prijedora o napadu na ustašku kolonu

📜 Zapovest Operativnog štaba Zapadna Bosna od 12. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane u rejonu Kostajnica - Bosanski Novi - Prijedor - Bosanska Dubica

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 16 juna 1942 god. štabu Petog krajiškog NOP odreda o prodoru neprijatelja u Prijedor i o borbama u okolini grada i kod Piskavice

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 21 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prelasku Trećeg i Četvrtog bataljona na teren Drugog krajiškog odreda i o napadu na neprijatelja na cesti Prijedor - Bosanski Novi

📜 Pismo štaba Prve krajiške NOU brigade od 22 juna 1942 god. zamjeniku komandanta brigade o napadu na Suhaču i rezultatu napada na neprijatelja u selu Petkovac i na cesti Prijedor-Novi

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 juna 1942 god. povodom uništenja neprijateljskog uporišta Blatna i neprijateljskih snaga u selu Petkovcu i na cesti Prijedor - Bosanski Novi

📜 Dopis političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda od 20 jula 1942 god. Štabu odreda o koncentraciji neprijateljskih snaga u Prijedoru i mogućnosti napada na Prvi krajiški odred

📜 Izvještaj Štaba 2. krajiškog odreda od 20. jula 1942. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o situaciji u Prijedoru i o zvjerstvima okupatora, ustaša i domobrana za vrijeme ofanzive na Kozari

📜 Obavještenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 28 novembra 1942 god. štabu Pete krajiške (kozarske) brigade o borbama kod Sanskog Mosta i Bosanskog Novog i naređenje za rušenje komunikacije Prijedor - Kostajnica

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade od decembra 1942 god. štabu brigade o borbi sa njemačkom kolonom na komunikaciji Prijedor Sanski Most

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za razbijanje neprijateljskih pojačanja upućenih iz Prijedora posadi Sanskog Mosta

📜 Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o krizi neprijateljskih snaga kod Sanskog Mosta i Prijedora

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 decembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za ugrožavanje Prijedora i potpuno izolovanje Sanskog Mosta

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Bosanskog Novog i rušenju pruge Prijedor - Banja Luka

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 17. decembra 1942. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o situaciji na odsjeku Prijedor – Sanski Most

📜 Izvještaj štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama oko Bronzanog Majdana, Sanskog Mosta i o rušenju pruge Prijedor - Sanski Most

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 17 januara 1943 god Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Jajca, Donje Dragotinje, Brezičana i o jačini neprijateljskih posada u Dubici, Kostajnici, Bosanskom Novom i Prijedoru

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 18 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o neprijateljskim snagama u Prijedoru i o namjerama neprijatelja da preduzme ofanzivu

📜 Zapovijest Štaba Četvrte NOU divizije od 19 januara 1943 god. štabovima Druge i Pete krajiške brigade za odlazak na teren Karana i Kozare i za rušenje komunikacija Banja Luka - Prijedor, Bosanski Novi - Volinja i Banja Luka - Bosanska Gradiška

📜 Dopis komandanta Četvrte NOU divizije od 19 januara 1943 god. Štabu Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijatelja u Banjoj Luci, Prijedoru, Bos Novom, Kostajnici i Dubici

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 20 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju u neprijateljskim garnizonima Ljubija, Prijedor, Sanski Most, Bosanski Novi i okolnim uporištima

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 januara 1943 god Vrhovnom komandantu drugu Titu o dejstvu Prve krajiške brigade Pete NOU divizije na pruzi Prijedor - Banja Luka

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama Šeste krajiške brigade kod Sanskog Mosta i o dolasku njemačke divizije iz Prijedora u Sanski Most

📜 Izvještaj domobranskog oficira za vezu pri njemačkoj 714 diviziji od 2 februara 1943 god. o situaciji oko Prijedora i Banje Luke

📜 Dnevni izvještaj domobranskog oficira za vezu pri 714 njemačkoj diviziji od 6 februara 1943 god. o situaciji na sektoru Kostajnice, Bosanskog Novog, Prijedora i Kotor Varoši

📜 Izvještaj Obavještajnog centra Štaba 2. bosanskog korpusa od 10. juna 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju obavještajne službe u korpusu i o rasporedu i jačini neprijatelja u širem rejonu Travnika, Bosanskog Novog i Prijedora

📜 Izvještaj Štaba kozarskog NOP odreda od 29 avgusta 1943 god. Štabu Grmečke grupe NOP odreda o akcijama izvedenim kod Blagaja i Prijedora

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba kozarskog NOP odreda Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o radu i izvedenim akcijama na sektoru oko Prijedora

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 1 oktobra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o dejstvima oko Prijedora i Sanskog Mosta

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 18 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o likvidaciji neprijateljskog uporišta u rudniku Ljubiji i o dejstvima na komunikaciji Prijedor-Bosanski Novi-Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 26 oktobra 1943 god. Štabu Petog NOU korpusa o borbama na liniji Prijedor-Sanski Most

📜 Izvještaj Štaba kozarskog NOP odreda Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvima na prostoriji Prijedor - Bosan. Novi od 2 do 15 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj štaba 4. divizije od 15. novembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ o akcijama kod Bosanske Krupe, Bihaću i Prijedoru i pogibiji Avde Ćuka, političkog komesara 8. krajiške NOU brigade

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 21 novembra 1943 god. o situaciji na području Prijedora, Travnika, Dervente i Tuzle

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije od 22 novembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na prostoriji oko Prijedora

📜 Izvještai Štaba Petog korpusa NOVJ od 24 novembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama Podgrmečkog i Kozarskog NOP odreda na željezničkoj pruzi Prijedor - Bosanski Novi - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o borbama na prostoriji oko Prijedora i radu jedinica od 25 oktobra do 10 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o borbama oko Prijedora i radu jedinica od 15 do 25 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Petog korpusa NOVJ od 28 novembra 1343 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na prostoriji Prijedor - Ljubija - Banja Luka

📜 Izvještaj Štaba Kozarskog NOP odreda Štabu Petog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu na komunikacijama Prijedor - Bos. Novi od 16 do 31 novembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 4. decembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ o akcijama na prostoriji Banja Luka – Prijedor – Otoka i o zločinima okupatora kod Bosanskog Novog

📜 Naređenje Štaba Petnaeste majevičke NOU brigade od 6 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za posijedanje položaja Todići - Betanj i Hadžići - Prijedor

📜 Obavještenje Štaba Četvrte NOU divizije od 13 decembra 1943 god. Štabu Petog korpusa NOVJ o jačini neprijateljskih snaga u Bosanskom Novom i Prijedoru

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na sektoru Bosanske Krupe i Prijedora u vremenu od 14 novembra do 3 decembra 1943 godine

📜 Opšta bojna relacija Trećeg gorskog zdruga o dejstvu jedinica i osiguranja želj. pruge Prijedor - Bos. Novi od 15 novembra do 15 decembra 1943 godine

📜 Zapovijest Komande Trista sedamdeset treće pješadiske divizije od 22 decembra 1943 god. za napad na jedinice NOVJ na prostoriji Bos. Novi - Prijedor

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 24 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na željezničkoj pruzi Bosanski Novi - Prijedor

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 27 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o napadu na prugu Bos. Novi - Prijedor - Ivanjska

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 27 decembra 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o situaciji na prostoriji Bosanski Novi - Prijedor

📜 Obavještajni izvještaj štaba 4. NOU divizije od 30. decembra 1943. o neprijatelju na širem području Banja Luka – Prijedor

📜 Zapovijest Štaba Četvrte NOU divizije od 3 januara 1944 potčinjenim jedinicama za raspored i dejstvo na području Bronzanog Majdana, Ivanjske i Prijedora

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 5 januara 1944 o borbama s jedinicama NOV na području Prijedora, Banje Luke, Fojnice i Prnjavora

📜 Izvještaj Štaba Šeste krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na željezničkoj pruzi Prijedor - Piskavica u vremenu od 10 do 25 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Komande Trista sedamdeset treće legionarske pješadiske divizije o borbama Trista osamdeset trećeg pješadiskog puka na prostoriji Bos. Novi - Prijedor od 24 do 29 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama na komunikacijama Prijedor - Bos. Novi u vremenu od 31 decembra 1943 do 14 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 4. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Prijedora, Donjeg Vakufa, Livna i Sarajeva

📜 Izvještaj Štaba Jedanaeste krajiške brigade od 20. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o jačini neprijateljskih snaga u Prijedoru

📜 Izvještaj Štaba Osme krajiške brigade od 21. marta 1944. Štabu Četvrte NOU divizije o uništenju oklopnog voza na željezničkoj pruzi Prijedor - Hadžimehtići

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 21. marta 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ na području Prijedora, Dervente i Goražda

📜 Izveštaj Štaba motorizovanog puka za naročitu upotrebu od 28. marta 1944. Štabu 373. legionarske divizije »Tigar« o toku operacije »Fen«, za otvaranje komunikacije Prijedor — Banja Luka, od 20. do 25. marta 1944. godine

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od aprila 1944. štabovima 4. i 39. divizije i djelovima 10. divizije za napad na Prijedor, Ivanjsku i Martin-Brdo

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 22. aprila 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Prijedor i o borbama na području Banje Luke i Jajca

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 13. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o borbama na prostoru Prijedor - Ljubija - Sanski Most od 6. do 11. maja

📜 Izvještaj Operativnog odjeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Prijedora i istočne Bosne

📜 Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 25. maja 1944. štabovima 15. i 16. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravaca od Prijedora i Banje Luke ka Sanskom Mostu i za odbranu Sokolova i Kozica od četnika

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. jula 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na područjima Prijedor i Konjic - Prozor

📜 Izvještaj Štaba 11. krajiške brigade od 31. jula 1944. Štabu 4. NOU divizije o dejstvima na prostoru oko Prijedora i Kozarca u julu

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 14. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru oko Ripča, Prijedora i Ljubije

📜 Naređenje Štaba 4. NOU divizije od 29. avgusta 1944. Štabu Podgrmečkog NOP odreda da zatvori pravce Ljubija - Sanski Most i Prijedor - Sanski Most

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku

📜 Zapovijest Štaba 4. NOU divizije od septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor i Ljubiju

📜 Relacija 4. lovačkog zdruga za septembar 1944. o rasporedu i dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Prijedor

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade za sadejstvo s jedinicama 4. NOU divizije i grupom kozarskih NOP odreda u napadu na Prijedor

📜 Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 3. septembra 1944. Štabu 4. NOU divizije o akcijama u avgustu u rejonima Bosanskog Novog i Prijedora

📜 Zapovijest štaba 5. korpusa NOVJ od 5. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Prijedor

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 8. septembra 1944. o borbama oko Prijedora, Tuzle i Rogatice

📜 Izvještaj Štaba 4. divizije od 10. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o zauzimanju Prijedora i Ljubije

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Napad NOVJ na Sanski Most 1943. 718. pešadijska divizija Bosanska Gradiška Travnik 15. krajiška udarna brigada 2. krajiški partizanski odred Operacija Weiss 1. krajiška udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kozarski partizanski odred Bihać Prva banjalučka operacija Bosanska Kostajnica Livno Narodni heroji Jugoslavije Kozarska Dubica 5. krajiška udarna divizija NOVJ Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu 4. krajiška divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Jajce 6. krajiška udarna brigada 373. legionarska divizija Tiger 2. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Mrkonjić Grad Žene u ratu 714. pešadijska divizija 11. hercegovačka udarna brigada Omladina u ratu Ranjenici u ratu Partizanska avijacija Banja Luka Ključ Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. gorski zdrug (NDH) Ustanak u NDH Sanski Most Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bosanski Novi 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Genocid u NDH Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 16. krajiška udarna brigada Bosanski Petrovac 11. krajiška udarna brigada Vrhovni štab NOVJ Ustaški zločini 1941. 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Prnjavor Partizanska taktika Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Druga neprijateljska ofanziva Napad NOVJ na Sanski Most 1942. Derventa 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Zagreb Operacija Prijedor Kozara u oslobodilačkom ratu Novska 8. krajiška brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 1. krajiški partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 39. krajiška divizija NOVJ Bitka za Prijedor 1944. Bitka na Kozari Sanitet u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.