Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

2. krajiški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 72 hronoloških zapisa, 101 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, u smislu stoličkih odluka, Kozarski NOP odred (2. partizanska četa za Bos. krajinu) preimenovan u 2. krajiški NOP odred.

⚔️ 0. 10. 1941. Formiran OK KPJ za Kozaru. (Nosio i nazive: OK KPJ za Prijedor, -za teritoriju 2. krajiškog NOP odreda- i za Prijedor, Bos. Novi, Bos. Dubicu i Bos. Gradišku.)

⚔️ 8. 10. 1941. Delovi 2. krajiškog NOP odreda razoružali posadu ž. st. Svodna (na pruzi Prijedor - Bos. Novi).

⚔️ 10. 10. 1941. Delovi 2. krajiškog NOP odreda razbili ustaško-domobransku posadu i zauzeli s. Draksenić (kod Bos. Dubice).

⚔️ 23. 10. 1941. Drugi krajiški NOP odred zauzeo s. G. Podgradce (kod Bos. Gradiške), spalio pilanu -Našička- i žand. st. i razoružao miliciju i domobransku četu (zaplenjeno 240 pušaka). Nekoliko ustaša i žandarma održalo se u školi do sutradan, kada su uspeli da se izvuku iz sela.

⚔️ 15. 11. 1941. Dve čete 2. krajiškog NOP odreda razoružale posadu ž. st. Brezičani (na pruzi Prijedor - Bos. Novi).

⚔️ 24. 11. 1941. Jedna četa 2. krajiškog NOP odreda spalila pilanu kod Kozarca i porušila 5 mostova na putu Kozarac-Mrakovica.

⚔️ 25. 11. 1941. Jače domobranske i nemačke snage (ojačani domobranski 5. i IX. pešadijski puk, nemački 369. legionarski puk i manji delovi ustaša, žandarma i nemačke 718. pešadijske divizije) izvršile koncentričan napad na 2. krajiški NOP odred. Odred je veštim manevrima izbegao sudare sa jačim snagama i zabacio se neprijatelju za leđa. Neprijatelj je prokrstario celu Kozaru i vršio represalije, pobivši preko 200 seljaka. Trećeg dana napad je obustavljen, a na Kozari je ostavljeno više manjih posada.

⚔️ 0. 12. 1941. Na konferenciji članova KPJ 1. bataljon 2. krajiškog NOP odreda i sa terena izabran SK KPJ za Bos. Novi u sastavu OK KPJ za Kozaru.

⚔️ 5. 12. 1941. U tročasavnoj borbi na Mrakovici (na pl. Kozari) delovi 2. krajiškog NOP odreda gotovo potpuno uništili 2. bataljon domobranskog 11. pešadijskog puka. Zarobljeno 190 a ubijeno preko 90 domobrana. U borbi poginuo član OK KPJ za Kozaru Dragoja Miljatović Švarc, narodni heroj.

⚔️ 9. 12. 1941. Delovi 2. krajiškog NOP odreda spalili ž. st. Dragotinju (na pruzi Bos. Novi - Prijedor), razoružali posadu (60 domobrana) i odbili intervenciju jedne nemačke čete.

⚔️ 16. 12. 1941. U kratkoj borbi na Turjaku (na Kozari) delovi 2. krajiškog NOP odreda zarobili četu domobranskog 1. pešadijskog puka.

⚔️ 17. 12. 1941. U školi s. Vodičeva 3. partizanska četa 2. krajiškog NOP odreda uništila domobransku 5. četu Bjelovarskog dopunskog bataljona i uništila uređaje žičare rudnika Lješljani.

⚔️ 21. 12. 1941. Na Širokom brijegu (na pl. Kozari) održano vojno-političko savetovanje OK KPJ za Kozaru i 2. krajiškog NOP odreda: izvršena analiza rada od početka ustanka, kao i stanja u tom odredu i u pozadini; ukazano na taktička iskustva iz dotadašnjih borbi; postavljeni zadaci u pogledu formiranja rezervnih (omladinskih) četa, učvršćenja NO odbora, rada sa ženama i omladinom, čišćenja destruktivnih elemenata; doneta odluka da se jedinice reorganizuju u tri bataljona (što je krajem meseca i izvršeno).

⚔️ 27. 12. 1941. Delovi 2. krajiškog NOP odreda uništili žand. stanicu i opštinsku arhivu u selima Drakseniću, Orahovi i Romanovcima.

⚔️ 2. 1. 1942. Između Prijedora i Kozarca 1. četa 2. bataljona 2. krajiškog NOP odreda porušila železničku prugu, srušila oklopni voz i zarobila 16 domobrana.

⚔️ 5. 1. 1942. Delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zauzeli Blagaj (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) i spalili ž. st., sve državne zgrade, tvornicu gipsa i uređaje žičane železnice. Time su pruga i put Prijedor - Bos. Novi bili prekinuti više meseci. Posada (jedan vod 7, čete domobranskog 12. pešadijskog puka) uglavnom je zarobljena.

⚔️ 5. 1. 1942. Osam partizana 2. krajiškog NOP odreda upali u oklopni voz na železničkoj pruzi Prijedor - Bos. Novi i razoružali posadu od 20 domobrana. Akcija nije potpuno uspela, jer je ložač odmah pokrenuo voz, te su partizani morali iskočiti na ulazu u Prijedor.

⚔️ 11. 1. 1942. Jedan vod 2. krajiškog NOP odreda razoružao stražu kod železničkog mosta u s. Brezičanima (na pruzi Prijedor - Bos. Novi), srušio most i, uz pomoć seoskih rezervnih četa (omladinaca koji su vojno-politički obučavani i pripremani za stupanje u odred), pokidao prugu i tt veze u dužini od 2,5 km.

⚔️ 12. 1. 1942. Na ž. st. Dragotinji (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) jedna četa 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda razoružala vod domobrana i demolirala železničku stanicu i stanična postrojenja.

⚔️ 15. 1. 1942. Oko dva bataljona domobrana i ustaša iz Jasenovca potisnuli četu 2. krajiškog NOP odreda, upali u slobodna sela pod pl. Prosarom: Gradinu, Čuklinac i Draksenić i zaklali preko 150 lica, zapalili preko 100 kuća i opljačkali svu stoku

⚔️ 16. 1. 1942. Jedna četa 3. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zauzela i spalila ž. st. Hadžimehtić (na pruzi Prijedor - Banja Luka) i zarobila vod domobrana.

⚔️ 17. 1. 1942. Jedna četa 2. krajiškog NOP odreda spalila ž. st. Dragotinju (na pruzi Prijedor - Bos. Novi) i pokidala 2 km tt veza.

⚔️ 18. 1. 1942. Delovi 2. krajiškog NOP odreda zauzeli i zapalili ž. st. Kozarac (na pruzi Banja Luka - Prijedor) i razoružali vod domobrana.

⚔️ 19. 1. 1942. Delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda izvršili prepad na Bos. Kostajnicu, i sa jednim vodom upali u grad i minirali gradski vodovod Bubnjaricu.

⚔️ 22. 1. 1942. Posle desetodnevne blokade 1. bataljon 2. krajiškog NOP odreda ušao u rudnik uglja u selu Lješljanu (kod Novog), iz kog se neprijatelj prethodno neopaženo izvukao.

⚔️ 25. 1. 1942. Delovi 2. krajiškog NOP odreda zauzeli veći deo Kozarca i spalili arhive u državnim ustanovama, ali posadu nisu likvidirali.

⚔️ 2. 2. 1942. Po prethodnom dogovoru, posada ž. st. Svodna (na pruzi Prijedor - Bos. Novi), koju je sačinjavala 10. četa domobranskog 11. pešadijskog puka, predala se delovima 1. partizanskog bataljona 2. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 6. 2. 1942. Delovi 3. čete 2. krajiškog NOP odreda, razbivši posadu, zauzeli ž. st. Omarsku (na pruzi Prijedor - Banja Luka) i uništili stanične zgrade, skretnice i jednu kompoziciju od 8 vagona i 1 lokomotive.

⚔️ 12. 2. 1942. Delovi 3. čete 2. krajiškog NOP odreda zauzeli ž. st. Piskavicu (na pruzi Banja Luka - Prijedor), razoružali 15 domobrana i uništili sve stanične instalacije i državne zgrade u selu.

⚔️ 17. 2. 1942. Nemačka 718. pešadijska divizija (bez dva bataljona), ojačana manjim delovima drugih jedinica, otpočela desetodnevne borbe protiv tri bataljona 2. krajiškog NOP odreda, probila se iz Bos. Dubice u Prijedor i obezbedila saobraćaj iz Prijedora prema Bos. Dubici, Banjoj Luci i Bos. Novom.

⚔️ 7. 3. 1942. U neprijateljskom uporištu Hadžibairu (kod Bos. Dubice) dve čete 2. krajiškog NOP odreda razbile posadu od 60 domobrana i ustaša.

⚔️ 11. 3. 1942. Pošto su prethodno zarušili rudnik železa u Ljubiji i evakuisali nemačke porodice, nemačka 718. pešadijska divizija i 923. landesšicen-bataljon počeli napuštanje Prijedora i Ljubije. U četvorodnevnim borbama oni su se probili u Bos. Dubicu. Posle toga su 1. i 2. krajiški NOP odred ponovo blokirali Prijedor.

⚔️ 16. 3. 1942. Ojačani 2. bataljon 2, krajiškog NOP odreda zauzeo Kozarac, uništivši posadu, četu domobrana i vod žandarma.

⚔️ 23. 3. 1942. Na planini Kozari, na vojno-političkom savetovaniu OK KPJ za Kozaru i 2. krajiškog NOP odreda, pod rukovodstvom člana Povereništva KPJ za Bos. krajinu, doneta odluka da se u sastavu 2. krajiškog NOP odreda formira Udarni (protivčetnički) bataljon.

⚔️ 24. 3. 1942. Kod s. Vodičeva, na pruzi Bos. Novi - Kostajnica, delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zarobili 59 domobrana iz 7. čete Bjelovarskog dopunskog bataljona.

⚔️ 27. 3. 1942. Jedan domobranski i jedan žandar mer i jski bataljon iz Bos. Novog, posle trodnevnih borbi, probili položaje 1. i 2. krajiškog NOP odreda i okruženim posadama u Prijedoru i Ljubiji doturili borbene potrebe.

⚔️ 27. 3. 1942. Delovi 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda, posle kraćeg otpora zauzeli s. Blagaj Japru (kod Bos. Novog) i zarobili posadu (11. četu domobranskog 2. pešadijskog puka).

⚔️ 0. 4. 1942. Na pl. Manjači u višednevnim borbama Udarni bataljon 2. krajiškog NOP odreda razoružao nekoliko stotina četnika.

⚔️ 8. 4. 1942. Nepotpun 3. bataljon domobranskog 12. pešadijskog puka, ojačan sa tri čete ustaša i žandarma, uz podršku 6 aviona, izvršio ispad iz Bos. Novog u pravcu s. Zuljevice u cilju pljačke. Protivnapadom i, bataljona 2. krajiškog NOP odreda ustaše i domobrani su delom razbijeni i odbačeni.

⚔️ 22. 4. 1942. Dva bataljona 2. krajiškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na neprijateljsku posadu u Bos. Dubicu.

⚔️ 24. 4. 1942. U s. Karaču (kod Kotor-Varoši) četnici, naoružani sa oko 400 pušaka, 7 p. mitraljeza i 1 mitraljez, iznenada okružili Udarni bataljon 2. krajiškog NOP odreda, ali se ovaj, posle 10-točasovne borbe, probio uz gubitke od 5 metvih i 15 ranjenih.

⚔️ 0. 5. 1942. U s. Međuvođu (kod Bos. Dubice), po naređenju Štaba 2. krajiškog NOP odreda, uređen aerodrom za prihvat prvih partizanskih aviona.

⚔️ 5. 5. 1942. Kod ž. st. Ravnice (blizu Bos. Novog) dve čete 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zarobile vod domobrana koji je obezbeđivoo železničku prugu.

⚔️ 8. 5. 1942. Kod ž. st. Volinja (na pruzi Volinja-Kostajnica) delovi 3. bataljona Banijskog i jedne čete 2. krajiškog NOP odreda porušili vijadukt i time onemogućili saobraćaj sa Bosnom oko 2 meseca.

⚔️ 17. 5. 1942. Delovi 1. i 2. krajiškog NOP odreda zauzeli Ljubiju, čija se posada povukla u Bos. Novi. Postrojenja rudnika železa zaplenjena su neoštećena. U Ljubiji je odmah formirana radionica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, koja je, između ostalog, izrađivala avionske bombe i napravila dva oklopna automobila.

⚔️ 25. 5. 1942. U Prijedoru, na inicijativu NO odbora Prijedor, održana konferencija 22 opštinska NO odbora s teritorije 2. krajiškog NOP odreda. Konferencija je, pored ostalog, istakla potrebu da se preduzmu što brže i efikasnije mere za oživljavanje privrede.

⚔️ 25. 5. 1942. Pet ustaških četa iz Jasenovca prešlo Savu i prodrlo do s. Draksenića (kod Bos. Dubice), odakle su ih, protivnapadom, delovi 2. krajiškog NOP odreda odbacili preko reke.

⚔️ 28. 5. 1942. Kod s. Piskavice (blizu Banje Luke) 1. krajiška NOU brigada i 4. bataljon 2. krajiškog NOP odreda odbili napad jačih delova domobranske Banjolučke brigade (1. jurišnog bataljona i 1. bataljona 1. pešadijskog puka) i četničkog puka -Manjača- iz Banje Luke.

⚔️ 30. 5. 1942. Na Savi (nizvodno od Jasenovca) delovi 2. bataljona 2. krajiškog NOP odreda zarobili jedan šlep sa posadom i zaplenili 10 tona kukuruza i drugog materijala.

⚔️ 0. 6. 1942. U Prijedoru, od dva zaplenjena ustaška tenka i dva oklopna automobila izgrađena u radionici Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu u Ljubiji, formirana tenkovska četa 2. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 1. 6. 1942. Ustaška Crna legija ojačana domobranskim delovima s tenkovima, otpočela napad iz Bos. Dubice i Jasenovca. Ona je do 3. juna izbila na severoistočne padine pl. Prosare i ostvarila mostobran dubine 15 km. Protivnapadom 2. bataljona i delova 3. i Udarnog bataljona 2. krajiškog NOP odreda, uz podršku jednog aviona, 4. juna neprijatelj je razbijen a zatim, u toku noći, odbačen preko r. Save. U tim borbama je poginuo vodnik voda u Udarnom bataljonu Mile Mećava, narodni heroj, a zaplenjena su dva tenka.

⚔️ 2. 6. 1942. Delovi četničkog puka -Manjača- zauzeli s. Bronzani Majdan (kod Banje Luke) potisnuvši delove 2. krajiškog NOP odreda u s. Marićku i s. Piskavicu. Time je neprijatelj uspostavio vezu sa okruženim ustaško-domobranskim garnizonom u San. Mostu.

⚔️ 10. 6. 1942. Nemačka borbena grupa -Vestbosnien-, sastava: dvanaest nemačkih pešadijskih, jedan tenkovski i jedan pionirski bataljon i dva diviziona artiljerije, pet mađarskih monitora i oko dvadeset pet ustaških i domobranskih bataljona, sa izvesnim brojem četnika i milicionera (ukupno oko 35-40.000 vojnika), podržana od nekoliko eskadrila avijacije, otpočela kozarsku operaciju (koja je trajala do 30. jula), u kojoj je okružila 2. krajiški NOP odred (5 bataljona sa 3.500 boraca, 1 avion, 2 tenka, 2 oklopna automobila i 4-6 topova) s ciljem da ga uništi. Međutim, zahvaljujući herojskom otporu i jedinstvu naroda i jedinica. Odred je, u borbi u okruženju, razbio i uništio desetak neprijateljskih (domobranskih, ustaških i nemačkih) bataljona. Ponesen uspesima, on je tada ocenio da može odbraniti Kozaru. Ali kada je, u pogoršanoj situaciji, preduzeo proboj, on je, opterećen velikim zbegom i brojnim ranjenicima, pretrpeo znatne gubitke; ipak se delom probio a delom, razbijen u manje grupice, izbegao uništenje [Na okružnoj konferenciji KPJ za Kozaru (20. i 21. IX 1942) gubici 2. krajiškog NOP odreda su procenjeni na oko 1700 mrtvih, ranjenih i nestalih, uključujući i 500 ubijenih ranjenika. Neprijateljski gubici su ocenjeni na oko 7.000 izbačenih iz stroja. aplenjeno je preko 2.000 pušaka, 200 p. mitraljeza, 24 minobacača, a uništeno i oštećeno 11 tenkova. Po nemačkim podacima nemačke jedinice imale su 70 mrtvih i 187 ranjenih, a domobranske 475 mrtvih, 725 ranjenih i 510 nestalih, pri čemu nisu uračunati oni domobrani koji su se u međuvremenu vratili u jedinice.]. Do kraja. jula neprijatelj je dvaput prokrstario pl. Kozaru i pl. Prosaru, uništio veći broj ranjenika, sela opljačkao, a nekoliko desetina hiljada stanovnika internirao u logore i preselio ih u druge krajeve.

⚔️ 11. 6. 1942. Delovi nemačke oklopne borbene grupe -Vedel-, prodorom iz Prijedora, zauzeli Ljubiju iznenadivši novoformiranu 5. četu 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 11. 6. 1942. U s. Suhači (kod Bos. Novog) delovi 1. i 2, krajiškog NOP odreda napali 300 nemačkih vojnika i 400 domobrana i ustaša iz sastava borbene grupe -Gejzo-. Uprkos obostrano visokim gubicima neprijatelj nije savladan.

⚔️ 14. 6. 1942. Na mostu Prljugovac (na putu Bos Novi Prijedor) delovi 2. krajiškog NOP odreda uništili 3 i oštetili 2 nemačka tenka i zarobili 5 nemačkih oficira.

⚔️ 14. 6. 1942. Kod s. Dumbrave (blizu Bos. Kostajnice) delovi 2. krajiškog NOP odreda uništili ojačani 2. bataljon domobranske 2. brdske brigade.

⚔️ 19. 6. 1942. Na odseku Vilić brdo - Poharino brdo delovi 2. krajiškog NOP odreda razbili oko dva bataljona domobranske brdske brigade. Oko 450 vojnika je izbačeno iz stroja, ali stvorena breša nije iskorišćena za proboj.

⚔️ 20. 6. 1942. U s. Pogleđevu (kod Prijedora) delovi 2. krajiškog NOP odreda, u sedamnaestočasovnoj borbi, razbili ojačani 1. bataljon domobranske 1, brdske brigade.

⚔️ 24. 6. 1942. Na položajima s. G. Jelovac - s. Mirkovac (kod Prijedora) delovi 2. krajiškog NOP odreda razbili 3. bataljon domobranske 4. brdske brigade. Poginulo je 150 i zarobljeno 60 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno 150 pušaka, 20 p. mitraljeza, nekoliko mitraljeza i 1 minobacač.

⚔️ 3. 7. 1942. Dva bataljona 1. krajiške NOU brigade sa delovima 1. bataljona 2. krajiškog NOP odreda, posle dvočasovne borbe, zauzeli Dobrljin (kod Bos. Kostajnice). Zarobljen je 3. bataljon domobranskog 3. pešadijskog puka (305 vojnika i oficira) a ž. st., pilana, separacija, električna centrala i vojne zgrade su spaljene. Naši gubici: 1 mrtav i 2 ranjena.

⚔️ 3. 7. 1942. U rejonu Planinice (na komunikaciji Prijedor - Bos. Dubica) deo snaga 2. krajiškog NOP odreda razbio jedan nemački i dva domobranska bataljona i sa preko 10.000 izbeglica probio se iz okruženja na Kozari.

⚔️ 4. 7. 1942. Glavnina 2. krajiškog NOP odreda (s ranjenicima i većim delom zbega), pod komandom Operativnog štaba za Kozaru, pokušala da se u rejonu Planinice probije iz okruženja na Kozari. Uprkos obostrano vrlo visokim gubicima, zbog velike nadmoćnosti neprijatelja probio se samo mali broj pojedinaca.

⚔️ 7. 7. 1942. Prva krajiška NOU brigada, 1. krajiški i Banijski NOP odred i manji delovi 2. krajiškog NOP odreda, pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, napali Bos. Novi u cilju rasterećenja ostataka 2. krajiškog NOP odreda okruženih na Kozari. Zbog velike nadmoćnosti nemačko-ustaške posade, uprkos obostrano visokim gubicima, napad nije uspeo.

⚔️ 26. 7. 1942. Na Patriji (na putu Prijedor - Bos. Dubica) četiri čete 2. krajiškog NOP odreda napale ustaški bataljon -Devčić- (iz nemačke borbene grupe -Borovski-) i odbacile ga u s. D. Jelovac.

⚔️ 27. 7. 1942. Po završetku čišćenja pl. Kozare i pl. Prosare nemačka borbena grupa -Vestbosnien- počela čišćenje prostora između luka Sane i Une i komunikacije Bos. Dubica - Prijedor. Glavna kolona ove borbene grupe okružila je na Pastirevu 1. partizanski bataljon i 2. partizansku četu Udarnog bataljona 2. krajiškog NOP odreda, ali su se oni, podeljeni u dve kolone, do 30. jula bez većih gubitaka probili na pl. Kozaru, dok je neprijatelj još nekoliko dana -pročešljavao- prazan prostor.

⚔️ 2. 8. 1942. U s. Bošnjacima (kod San. Mosta), po direktivi VŠ NOP i DV Jugoslavije, od dva bataljona 2. krajiškog NOP odreda i jednog bataljona 1. krajiškog NOP odreda Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinu formirao 2. krajišku NOU brigadu.

⚔️ 13. 8. 1942. Štab 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske obavestio Štab 2. krajiškog NOP odreda o pripremi neprijateljskog napada na slavonske partizanske jedinice i o dolasku delova Proleterskog bataljona Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Štaba 4. krajiškog NOP odreda na teritoriju Slavonije.

⚔️ 19. 8. 1942. Na Paležu (kod Prijedora) održano savetovanje i smotra svih jedinica 2. krajiškog NOP odreda [Na smotri je književnik Skender Kulenović prvi put recitovao svoju, tim povodom napisanu, poemu -Stojanka, majka Knežpoljka-.].

⚔️ 18. 9. 1942. Na Karanu (na pl. Kozari) delovi 2. krajiškog NOP odreda razbili jedan odred (jačine čete) domobrana i žandarma, zarobivši 62 vojnika.

⚔️ 23. 9. 1942. Na Paležu (na pl. Kozari), od delova 2. krajiškog NOP odreda, formirana 5. krajiška (kozarska) NOU brigada.

Dokumenti

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od novembra 1941 god. Glavnom štabu NOG1 odreda za Bosnu i Hercegovinu o brojnom stanju, naoružanju i sektorima dejstva četa

📜 Izvještaj o vojno-političkoj konferenciji održanoj u štabu Drugog krajiškog NOP odreda decembra 1941 godine

📜 Desetodnevni izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 1 decembra 1941 god. o vojnim akcijama i političkom radu

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u vremenu od 10 - 20 decembra 1941 godine

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda Glavnom štabu NOP i dobrovoljačkih odreda za Bosnu i Hercegovinu o vojnoj i političkoj aktivnosti odreda u januaru 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 1 januara 1942 god. o važnijim borbama i akcijama u 1941 godini

📜 Uputstvo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 31 januara 1942 god. o zadacima narodnooslobodilačkih odbora na području bataljona

📜 Izveštaj političkog komesara Treće čete Trećeg bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 7. februara 1942. Štabu odreda o partijsko-političkom radu u četi i na terenu

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u vremenu od 30 januara do 9 februara 1942 godine

📜 Naređenje štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 12 februara 1942 god. komandama Prve, Druge i Pete čete za pripremanje napada na neprijateljsko uporište Kozarac

📜 Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 februara 1942 god. komandama četa za odabiranje najsposobnijih omladinaca u jedinice i kontrolu rada četnih ambulanti

📜 Uputstvo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 14 februara 1942 god. za organizovanje i rad rezervnih partizanskih četa

📜 Uputstvo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 18 februara 1942 god. za održavanje čistoće i suzbijanje zaraznih bolesti

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o vojnim akcijama i političkom radu od 9 do 19 februara 1942 godine

📜 Pismo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 19 februara 1942 god. narodnooslobodilačkim odborima i komandama rezervnih jedinica o potrebi rušenja pruge i puteva na teritoriji bataljona

📜 Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od marta 1942 god. komandama četa za rušenje saobraćajnih veza i dostavljanje izvještaja

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 4 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv Nijemaca kod Prijedora i situaciji poslije neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju

📜 Pismo zamjenika komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 8 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o zadacima čete u vezi s prodorom Nijemaca u Prijedor

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 9 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o nastojanju Nijemaca da uspostave saobraćaj na pruzi Prijedor-Novi i o napadu na neprijateljsko uporište Hadžibair

📜 Naređenje štaba Drugog bataijona Drugog krajiškog NOP odreda od 10 marta 1942 god. komandama četa za sprovođenje u život uputstava štaba odreda u pogledu reorganizacije jedinica i za ometanje namjere neprijatelja da opljačka oslobođena sela

📜 Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 marta 1942 god. komandama četa za ofanzivno djelovanje na području Dubica-Prijedor

📜 Pismo štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 marta 1942 god. muslimanima iz Brezičana

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 14 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o izvlačenju njemačkih snaga iz Prijedora i napadima neprijatelja na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 14 marta 1942 god. štabu Drugog bataljona za pojačanje budnosti u vezi s napadom neprijatelja na oslobođenu teritoriju

📜 Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 16 marta 1942 god. štabu Slavonskog NOP bataljona o stanju i borbama odreda, o formiranju proleterskih brigada i o potrebi uspostavljanja stalne međusobne veze

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o vojnim akcijama i političkom radu u vremenu od 1 do 16 marta 1942 godine

📜 Izvještaj političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda o političkom radu u odredu i pozadini u vremenu od 1 do 16 marta 1942 godine

📜 Uputstvo štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 18 marta 1942 god. komandama četa za politički rad u četama i pozadini

📜 Izvještaj štaba Prvog krajiškog NOP odreda od 19 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o oslobođenju Budimlić Japre, borbama protiv četnika i saradnje sa Drugim krajiškim NOP odredom

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o borbama protiv Nijemaca i ustaša na putu Dubica-Prijedor i Bosanski Novi - Dobrljin

📜 Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 26 marta 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o potrebi vođenja nemilosrdne borbe protiv izdajnika i petokolonaša i o borbama potčinjenih jedinica

📜 Saopštenje komande Pete čete Drugog bataljona Drugog Krajiškog NOP odreda od 27 marta 1942 god. komandi Cetvrte čete Prvog bataljona Prvog krajiškog NOP odreda o preduzimanju mjera za sprečavanje prodora neprijatelja iz Prijedora ka Kozarcu

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku Krajinu o političkom radu u jedinicama i pozadini u vremenu od 17 do 31 marta 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o izvršenim akcijama u vremenu od 17 do 31 marta 1942 godine

📜 Uputstvo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od aprila 1942 god. komandantima opština i NO odborima za sredivanje prilika u pozadini i preduzimanje odgovarajućih mjera u vezi sa neprijateljskom ofanzivom

📜 Proglas Štaba Drugog krajiškog NOP odreda od aprila 1942. muslimanima Bosne i Hercegovine

📜 Saopštenje štaba Četvrtog krajiškog NOP odreda od 4 aprila 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o pogibiji Mladena Stojanovića i razbojničkom djelovanju četnika

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPJ Drugog krajiškog NOP odreda od 5 aprila 1942 god. sekretaru komiteta o čišćenju terena od četnika u okolini Bronzanog Majdana i Han Kola

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ Drugog krajiškog NOP odreda od 6 aprila 1942 god. partiskim organizacijama u vojsci i pozadini

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ Drugog krajiškog NOP odreda od 6. aprila 1942. partijskim organizacijama u vojsci i na terenu

📜 Izvještaj štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 7 aprila 1942 god. o borbama protiv četničkih bandi na Manjači

📜 Naređenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 9 aprila 1942 god. potčinjenim četama za pripremanje boraca za pretstojeći napad neprijatelja

📜 Pismo Štaba Prvog slavonskog NOP odreda od 10 travnja 1942 god. Štabu Drugog krajiškog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i borbi partizana protiv neprijatelja u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Proglas štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 12 aprila 1942 god. pripadnicima domobranstva

📜 Saopštenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 13 aprila 1942 god. komandama četa o borbama krajiških udarnih jedinica protiv četnika u Centralnoj Bosni

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o izvedenim akcijama i političkom radu u vremenu od 1 do 15 aprila 1942 godine

📜 Pismo sekretara Gradskog komiteta KPJ u Banjoj Luci od 15 aprila 1942 god. komandantu Drugog krajiškog NOP odreda o potrebi uspostavljanja međusobne veze i o situaciji u Banjoj Luci

📜 Zajiednički proglas Okružnog komiteta KPJ Okruga kozarskog i štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 16 aprila 1942 god. povodom ubistva Mladena Stojanovića od strane četnika

📜 Naredba štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 19 aprila 1942 god. o promjeni naziva odreda

📜 Pismo štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 20 aprila 1942 god. štabu Prvog slavonskog NOP odreda o pripremama neprijatelja za ofanzivne akcije u Bosni i o namjerama četnika da vrše napade na partizanske štabove

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 20 aprila 1942 god. Operativnom štabu za Bos. Krajinu o stanju i političkom radu u jedinicama odreda i u pozadini u prvoj polovici aprila 228

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda o vojnim akcijama i političkom radu u toku mjeseca maja 1942 godine

📜 Izveštaj Štaba Drugog krajiškog NOP odreda Mladen Stojanović od 4. maja 1942. Operativnom štabu za Bosansku krajinu o političkom radu u odredu i na terenu

📜 Izvještaj štaba Prvog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama i akcijama u vremenu od 27 maja do 7 juna 1942 godine

📜 Izvještaj Prvog udarnog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda o borbama i akcijama za period od 29 maja do 12 juna 1942 godine

📜 Izveštaj političkog komesara Trećeg bataljona Drugog krajiškog NOF odreda Mladen Stojanović od 31. maja 1942. političkom komesaru odreda o moralno-političkom stanju bataljona

📜 Izvještaj o borbama jedinica Drugog krajiškog NOP odreda protiv ustaško-legionarskih jedinica u toku 2 i 3 juna 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Drugog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama vođenim u vremenu od 1 do 5 juna 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama vođenim u vremenu od 1 do 5 juna 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 10 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o napadu jačih neprijateljskih snaga na položaje Verići, Bistrica, Omarska, Lamovita

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 11 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o početku neprijateljske ofanzive na Kozaru

📜 Izvještaj političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda od 13 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o prekidu veze sa Štabom odreda i uzrocima prodora neprijateljskih snaga na sektoru Četvrtog bataljona

📜 Izvještaj političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda od 13 juna 1942 god. Operativnom štabu za Bosansku Krajinu o neprijateljskim snagama koje napadaju Kozaru i rasporedu jedinica odreda

📜 Saopštenje štaba Drugog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 14 juna 1942 god. štabu Prve krajiške NOU brigade o početku neprijateljske ofanzive na Kozaru i o potrebi preduzimanja zajedničkih akcija

📜 Pismo štaba Prve krajiške NOU brigade od 21 juna 1942 god. zamjeniku komandanta brigade o situaciji na terenu Drugog krajiškog NOP odreda i o pripremanju napada na Dobrljin

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 22 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama na Kozari u vremenu od 20 do 22 juna 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda Štabu odreda o borbama vođenim u vremenu od 10 do 22 juna 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 24 juna 1942 god. Štabu odreda o napadu nebrijatelja na položaje Krnjin-Drenovača

📜 Izvještaj zamjenika komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 24 juna 1942 god. štabu Prve krajiške NOU brigade o borbama na položajima Pogleđevo i Mirkovac

📜 Izvještaj štaba Četvrtog bataljona Drugog krajiškog NOP odreda od 26 juna 1942 god. Štabu odreda o borbama na položajima Krnjin - Kukići - Kapetanov Točak

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 30 juna 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji na Kozari

📜 Zapovijest štaba Drugog krajiškog NOP odreda od jula 1942 god. za probijanje snaga odreda iz neprijateljskog obruča

📜 Pismo političkog komesara Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od jula 1942 god. komandantu Operativnog štaba o formiranju zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda

📜 Izvještaj Prve krajiške NOU brigade od 1 jula 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o napadu na neprijateljska uporišta Kapela, Asina Straža i Ravni Gaj

📜 Pismo političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda od 1 jula 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o napadu na Kruškovac

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 5 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o probijanju jednog dijela snaga iz neprijateljskog obruča

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 11 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji poslije probijanja jednog dijela odreda kroz neprijateljske linije na Kozari i o postupku prema zarobljenicima

📜 Pismo komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 11 jula 1942 god. komandantu Trećeg bataljona Prve krajiške NOU brigade o koncentraciji i namjerama neprijatelja poslije završenih borbi na Kozari

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 13 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pokušaju uspostavljanja veze sa partizanskim jedinicama i dopuna izvještaja o neprijateljskoj ofanzivi na Kozaru

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 13 jula 1942 god. operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o prebacivanju Četvrtog bataljona na nove položaje i o pokretima neprijatelja

📜 Izvještaj komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 19 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o reorganizaciji jedinica i situaciji na terenu poslije proboja iz Kozare

📜 Dopis političkog komesara Drugog krajiškog NOP odreda od 20 jula 1942 god. Štabu odreda o koncentraciji neprijateljskih snaga u Prijedoru i mogućnosti napada na Prvi krajiški odred

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 22 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o pokretima i koncentracijama neprijatelja i o rasporedu jedinica odreda

📜 Dopis komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 jula 1942 god. Operativnom štabu o organizaciji zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda za izvođenje operacija

📜 Pismo komandanta Drugog krajiškog NOP odreda od 26 jula 1942 god. komandantu Prve operativne zone Hrvatske o neprijateljskoj ofanzivi na Kozaru

📜 Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 27 jula 1942 god. zajedničkom štabu Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda o oslobođenju Ključa

📜 Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 29 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o nastupanju neprijatblja prema Budimlić Japri i o napadu na neprijateljska uporišta Demišovce i Pobrežje

📜 Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 31 jula 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama oko Sanskog Mosta

📜 Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 2 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o nadiranju neprijatelja iz pravca Bosanskog Novog i Suhače i o borbama kod Brkića

📜 Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 2 avgusta 1942 god. Odžerativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbi u selu Agićima i o potrebi popune jedinica municijom

📜 Izvještaj pggaba Drugog krajiškog NOP odreda Mladen Stojanović od 3 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o situaciji u odredu poslije neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 6 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o upućivanju topa sa pratnjom u Srpsku Jasenicu

📜 Izvještaj zajedničkog štaba Prvog i Drugog krajiškog NOP odreda od 6 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o borbama oko Pravoslavnih Agića i Djedovače

📜 Pismo komandanta Treće operativne zone NOPO Hrvatske od 13 avgusta 1942 god. političkom komesaru Drugog krajiškog NOP odreda o greškama partizanskog rukovodstva za vrijeme neprijateljske ofanzive na Kozaru i sudbini Krajiškog proleterskog bataljona

📜 Obavještenje štaba Treće operativne zone od 13 kolovoza 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o pripremi neprijateljske ofanzive i o dolasku djelova Prvog proleterskog bataljona Bosanske Krajine i štaba Četvrtog krajiškog NOP odreda na teritoriju Slavonije

📜 Naređenje štaba Drugog krajiškog NOP odreda Mladen Stojanović od 17 avgusta 1942 god. štabovima Prvog, Drugog, Trećeg i Udarnog bataljona za pripremu savjetovanja rukovodećeg kadra i smotru jedinica odreda

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda Mladen Stojanović od 25 avgusta 1942 tod. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju u odredu i na terenu Kozare poslije neprijateljske ofanzive

📜 Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 9 septembra 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o borbama na Manjači i u Cazinskoj Krajini i o formiranju Četvrte krajiške NOU brigade

📜 Izvještaj štaba Drugog krajiškog NOP odreda od 25 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o stanju na Kozari, rasporedu neprijateljskih snaga i izvedenim akcijama

📜 Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 26 septembra 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda za pojačanje aktivnosti u vezi s napadom na Jajce

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Žene u ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 718. pešadijska divizija Bosanska Kostajnica Diverzije u oslobodilačkom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Ranjenici u ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Široki Brijeg Banijski partizanski odred Hrvatska Kostajnica Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Pljačka u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Narodno oslobodilački odbori Banja Luka Bolnice u oslobodilačkom ratu Kozarska Dubica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Crna legija 2. krajiška udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Proleterski bataljon Bosanske Krajine Bjelovar Sanski Most Luftwaffe u Jugoslaviji Četnički odred Manjača 1. slavonski partizanski odred 4. krajiška udarna brigada Saradnja četnika sa okupatorom Partizanska taktika 4. gorski zdrug (NDH) 7. banijska divizija NOVJ Ustanak u NDH Zarobljenici u ratu Cazin Avijacija u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu 1. krajiška udarna brigada Mađarska u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ključ 2. gorski zdrug (NDH) Kozarski partizanski odred Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Bitka na Kozari Operacija Dinara Prijedor 1. gorski zdrug (NDH) Borbe za Jajce 1942. Bosanski Novi Narodni heroji Jugoslavije Logor Jasenovac Bosanska Gradiška Politički komesari u NOR-u 1. krajiški partizanski odred Operacija Prijedor