Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

2. gorski zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 23 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 6. 1942. Kod s. Dumbrave (blizu Bos. Kostajnice) delovi 2. krajiškog NOP odreda uništili ojačani 2. bataljon domobranske 2. brdske brigade.

⚔️ 7. 11. 1942. Kod s. Zilića i s. D. Pastuše (blizu Petrinje) 1. bataljon 5. hrvatske NO brigade izvršio napad na 1. bataljon domobranske 2. brdske brigade i razbio ga.

⚔️ 8. 12. 1942. Kod s. Prevršca i s. Babine Rijeke jedinice 8. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ odbile napad delova domobranske 2. brdske brigade iz Kostajnice, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 20. 1. 1943. U rejonu s. Đedovače i s. Brajića Tavana domobranska 2. brdska brigada, nadirući iz San. Mosta u više kolona, napala jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ i posle šestočasovne borbe ovladala tim rejonom. Protivnapadom jedinica NOVJ u toku noći i sutradan, 21. januara, neprijatelj je odbačen u San. Most.

⚔️ 22. 1. 1943. U rejonu s. Kamengrada, s. Đedovače i s. Brajića Tavana delovi domobranske 2. brdske brigade iz San. Mosta, podržani tenkovima, napali 6. krajišku NOU brigadu i zauzeli s. Đedovaču, s. Kamengrad i s. Husimovce.

⚔️ 23. 1. 1943. U rejonu s. Dabra, s. Eminovaca i s. Fajtovaca (kod San. Mosta) delovi domobranske 2. brdske brigade, potpomognuti tenkovima, napali jedinice 6. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ. Pokušaj prodora ka s. Dabru i s. Eminovcima je odbijen, ali je jedna kolona zauzela s. Fajtovce. Neprijatelj je imao oko 50 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno je 20 konja s namirnicama, 8 pušaka, 1 mitraljez i nekoliko p. mitraljeza.

⚔️ 25. 1. 1943. Kod s. Đedovače, s. Brajića Tavana, s. Umaca i s. Eminovaca jedinice 6. krajiške NOU brigade i 3. bataljon 1. krajiške NOU brigade odbili napad delova domobranske 2. brdske brigade i 737. puka nemačke 717. divizije iz San. Mosta. Neprijatelj je imao 70 mrtvih i više ranjenih, a jedinice NOVJ 12 mrtvih i 18 ranjenih. Zaplenjeno: cela neprijateljska komora, minobacač, 10 mitraljeza, 40 p. mitraljeza, 15 metaka, četiri brdska i protivtenkovski top, 40 pušaka, 60 konja i radio-stanica.

⚔️ 6. 5. 1943. U rejonu s. G. Kukuruzara i s. Babine Rijeke (kod Kostajnice) 3. bataljon 4. banijske brigade Unske operativne grupe sukobio se sa izviđačkim delovima domobranske 2. brdske brigade i odeljenjem nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u Kostajnicu. Ranjeno je 8 domobrana i 1 nemački vojnik.

⚔️ 20. 6. 1943. U V. Kladuši 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i 4. banijska brigada Unske operativne grupe napale dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Napad je sutradan obustavljen zbog pristizanja delova nemačke 114. lovačke divizije i domobranske 2, brdske brigade. Zarobljeno je 185, poginulo 40 i ranjeno 100 domobrana, dok su jedinice NOVJ imale 35 mrtvih, 121 ranjenog i 10 nestalih.

⚔️ 13. 10. 1943. Na odseku ž. st. Podorašac - ž. st. Tarčin 5. udarna divizija NOVJ prešla ž. prugu Mostar-Sarajevo. U borbi su razbijeni manji delovi domobranske 2. brdske brigade i četnici i milicija u okolnim selima, a uništeni su ž. st. u Bradini, 4 lokomotive i 4 manja mosta. Neprijatelj je imao 78 zarobljenih, mrtvih i ranjenih.

⚔️ 19. 7. 1944. Jedan bataljon nemačke 7 SS divizije -Piinc Eugen- i po jedan bataljon 9. ustaške i domobranske 2. brdske brigade, napadom iz G. Vakufa, Rame i Konjica, zauzeli Prozor, potisnuvši 17. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 13 ožujka 1943 god. o dejstvu Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke divizije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 ožujka 1943 gcd. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 22 ožujka 1943 god. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 26 ožujka 1943 god. o borbama Drugog gorskog zdruga i Jedanaeste pješačke pukovnije na Baniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 5 lipnja 1943 god. o zaposjedanju kota kod Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade i izviđačkoj djelatnosti Druge bojne Drugog gorskog zdruga

📜 Bojna relacija Zapovjednog skupa 2. gorskog zdruga od 27. septembra 1943. Zapovjedništvu Trećeg zbornog područja o borbama na pruzi Sarajevo–Mostar i u širem rejonu Rogatice u avgustu

📜 Bojna relacija Drugog gorskog zdruga za novembar 1943 godine

📜 Bojna relacija Drugog gorskog zdruga za decembar 1943 godine

📜 Dnevni izvještaj Glavnostožernog ureda oružanih snaga NDH od 12. februara 1944. o borbama s jedinicama NOVJ u Bosni 607 Bojna relacija Drugog gorskog zdruga za mjesec januar 1944. godine

📜 Bojna relacija 2. gorskog zdruga od 25. aprila 1944. o rasporedu i obezbjedenju željezničke pruge Sarajevo-Mostar i o borbama protiv jedinica NOV i POJ u martu

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 6. juna 1944. o rasporedu jedinica, izviđačkoj aktivnosti i obezbjeđenju pruge Sarajevo - Mostar

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 24. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mostar i o izviđačkoj djelatnosti u junu

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 26. jula 1944. Zapovjedništvu 3. zbornog područja o rasporedu jedinica na željezničkoj pruzi Sarajevo - Konjic - Mastar i o izviđačkoj djelatnosti u maju

📜 Izvještaj Zapovjedništva 9. gorske pukovnije od 26. septembra 1944. Zapovjedništvu 2. gorskog zdruga o gubicima u naoružanju

📜 Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. oktobra 1944. za dejstva oklopnih vozova Neretva i Lisac na komunikaciji Konjic - Aleksin Han

📜 Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o rasporedu i zadacima na komunikaciji Konjic - Raštelica

📜 Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 30. oktobra 1944. zapovjedništvima 2. i 9. gorske pukovnije o određivanju komandanata pojedinih odsjeka osiguranja na komunikaciji Konjic - Raštelica

📜 Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 6. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije za izvođenje poduhvata Buljina protiv 17. krajiške NOU brigade u rejonu Ostrošca

📜 Naređenje zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 11. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije i 9. topničkog sklopa za dejstva na sektoru Konjic - Vrdolje

📜 Naređenje Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 25. novembra 1944. štabovima 2. i 9. gorske pukovnije za izviđanje u pravcu Cuhovići - Glavatičevo

📜 Naređenje 2. gorskog zdruga od 26. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na 17. krajišku NOU brigade na prostoriji Kruščica - Bare - Jasenik

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 28. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 3. zbornog područja o dejstvima u julu na komunikaciji Konjic - Hadžići

📜 Bojna relacija Zapovjedništva 2. gorskog zdruga od 29. novembra 1944. dostavljena Zapovjedništvu 3. zbornog područja o dejstvima u avgustu na sektoru Ostrožac - Blažuj

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Rijeka 6. krajiška udarna brigada Velika Kladuša 8. kordunaška divizija NOVJ Hrvatska Kostajnica 2. krajiški partizanski odred 369. legionarska divizija (vražja) 114. lovačka divizija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Sarajevo Konjic 7. SS divizija Prinz Eugen 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 2. pješačka divizija (NDH) 7. banijska divizija NOVJ Rudolf Lüters Glina 717. pešadijska divizija Glavatičevo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Petrinja Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 3. gorski zdrug (NDH) Bosanska Kostajnica Hrvatsko domobranstvo Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 8. banijska udarna brigada Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Bihać 1. krajiška udarna brigada 4. banijska udarna brigada 4. krajiška divizija NOVJ 187. rezervna divizija Operacija Weiss 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Slunj Mostar Gornji Vakuf Sanski Most Bosanski Petrovac 8. krajiška brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Prozor 17. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Hrvatskoj 1944. Karlovac