Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ)

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 73 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 9. 1942. U s. Radmanovoj Poljani (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku od boraca 1. i 2. kordunaškog NOP odreda formirana 5. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 27. 9. 1942. Na r. Mrežnici kod Generalskog Stola jedinice 3. bataljona 5. hrvatske NO brigade porušile most.

⚔️ 28. 9. 1942. Između s. Tounja i s. Košara (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice i. bataljona 5. hrvatske NO brigade porušile prugu i tt veze.

⚔️ 29. 9. 1942. Jedinice 2. bataljona 5. hrvatske NO brigade napale domobrane i žandarme u s. Vukmaniću (kod Vojnića), ali se posle kraće borbe morale povući zbog dolaska jakog neprijateljskog ojačanja iz Skakavca. U toku borbe neprijatelj je imao 10 mrtvih i ranjenih vojnika, a partizanske jedinice 7 mrtvih i 2 ranjena borca.

⚔️ 8. 10. 1942. Jedinice 5. hrvatske NO brigade razbile ustašku kolonu kod St. Sela (blizu Topuskog).

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 7. hrvatske NO brigade, uz sadejstvo 5. hrvatske NO brigade i 3. bataljona Banijskog NOP odreda, zauzele domobransko uporište u s. Kukuruzarima (kod Kostajnice) i sva uporišta na pruzi Sunja-Kostajnica, zarobile 52 domobrana i zaplenile 51 pušku, 5 p. mitraljeza, 4 automata i 16.000 metaka.

⚔️ 4. 11. 1942. Igmeđu Sunje i Brđana I. i 3. bataljon 5. hrvatske NO brigade napali neprijateljski transportni voz, zapalili 11 vagona i zarobili 74 domobrana, ustaša i nemačka vojnika.

⚔️ 7. 11. 1942. Kod s. Zilića i s. D. Pastuše (blizu Petrinje) 1. bataljon 5. hrvatske NO brigade izvršio napad na 1. bataljon domobranske 2. brdske brigade i razbio ga.

⚔️ 12. 11. 1942. Kod Radić-brda i s. D. Dobretina (blizu Dvora na Uni) 3. bataljon 5. hrvatske NO brigade napao 3, bataljon 741. puka nemačke 714. divizije, ali se zbog jake neprijateljske artiljerijske i minobacačke vatre povukao prema G. Dobretinu.

⚔️ 12. 11. 1942. Kod s. Kamenskog Mosta i s. Katinovca (blizu Topuskog) 2. bataljon 5. hrvatske NO brigade napao ustašku kolonu i prinudio je na povlačenje u Topusko.

⚔️ 0. 5. 1943. U bolnici na Kordunu umro od tifusa zamenik političkog komesara 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ Rade Janjanin, narodni heroj.

⚔️ 0. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku od 17. maja preimenovane brigade 8. divizije NOVJ: 4. udarna u 1. brigadu; 5. udarna u 2. brigadu i 15. udarna u 3. brigadu.

⚔️ 17. 6. 1943. Cetingrad zauzela 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i zarobila, a delom uništila, dve čete domobranskog 11. brdskog puka. Poginulo je 60, ranjeno 15 i zarobljeno 160 domobrana. Brigada je imala 13 mrtvih i 41 ranjenog. Tada je poginuo i Milan Čakširan, narodni heroj.

⚔️ 20. 6. 1943. U V. Kladuši 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i 4. banijska brigada Unske operativne grupe napale dva bataljona domobranskog 11. brdskog puka. Napad je sutradan obustavljen zbog pristizanja delova nemačke 114. lovačke divizije i domobranske 2, brdske brigade. Zarobljeno je 185, poginulo 40 i ranjeno 100 domobrana, dok su jedinice NOVJ imale 35 mrtvih, 121 ranjenog i 10 nestalih.

⚔️ 30. 7. 1943. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile delove 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i zauzele Slunj.

⚔️ 30. 7. 1943. Na pruzi Ogulin-Karlovac 1. udarna i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale italijansko-domobranske posade na Globorničkom mostu i u s. Dubravama, ali napad nije uspeo zbog intervencije delova italijanske divizije -Mačerata- i oklopnog voza iz Ogulina. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 46 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 29. 8. 1943. U rejonu s. Ličkog Osika i s. Perušića 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napala delove 4. ustaške brigade. Angažujući jače snage iz Gospića, ustaše su posle dvodnevne borbe održale svoje položaje i nanele 2. brigadi gubitke od 5 mrtvih i 14 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 10 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 14. 9. 1943. Kod Musulinskog Potoka (na putu Vrbovsko-Drežnica) 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ razbila kolonu jačine oko 1300 četnika. Poginulo je i ranjeno preko 100, a zarobljeno 130 četnika. Brigada je imala 5 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 24. 9. 1943. Na ž. st. Generalski Stol (kod Karlovca) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali četu domobranskog 20. železničko-stražarskog bataljona i zarobili 51 domobrana i 1 oficira.

⚔️ 4. 11. 1943. Kod ž. st. Košare (blizu Ogulina) 2. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede i uništio 2 kamiona sa 11 ustaša i domobrana, a zarobio 2 domobrana i 1 ustašu.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod s. Graberja (blizu Gline) 2. bataljon 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao iz zasede nemačku auto-kolonu, ali je ovoj ubrzo stigla pomoć iz Petrinje. Bataljon je ubio 1 i ranio 1 nemačkog vojnika, a zapalio 2 i oštetio 8 kamiona.

⚔️ 10. 1. 1944. Između s. D. Dubrava i s. Generalskog Stola 2. i 4. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušili železničku prugu u dužini od 2 km.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod s. D. Dubrava (na komunikaciji s. Generalski Stol - s. Tounj), iz zasede, 1. i 2. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali domobransku auto-kolonu i naneli joj gubitke od 21 mrtvog, 8 ranjenih i 41 zarobljenog vojnika i oficira. Zapaljeno je 5 kamiona, a zaplenjeno 5 p. mitraljeza, 30 pušaka, 3 pištolja, 1 automat, 3500 metaka, 150 pari odela, 200 pari cipela i druga oprema.

⚔️ 5. 2. 1944. Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

⚔️ 10. 2. 1944. Na položajima Mudrić-glavici, s. Vain-Vrhu, s. Trojvrhu, Klekinji i s. Sabljaku (sev. od Plaškog) delovi 2. i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačke 392. legionarske divizije i ustaše jačine dva bataljona, zauzeli s. Sabljak i Klekinju i prinudili neprijatelja da se povuče u pravcu s. Prodanoviča i s. Vojnovca.

⚔️ 4. 3. 1944. U s. Zdenčini (kod Jastrebarskog) 1 i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle petočasovne borbe, kada je neprijatelju stiglo pojačanje, jedinicama 8. divizije NOVJ naređeno je da se povuku. U toj borbi one su imale 7 mrtvih i 23 ranjena borca.

⚔️ 30. 3. 1944. Kod s. Mavrovića i s. D. Perjasice (blizu Slunja) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i Kordunaškog NOP odreda odbili napad delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 33. ustaškog bataljona i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Sića.

⚔️ 2. 4. 1944. Kod s. Keića (blizu Ogulina) 3. bataljon 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napao delove nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, razbio ih i prinudio da se preko r. Mrežnice povuku u s. Generalski Stol, uz gubitke od 24 mrtva i 8 ranjenih vojnika.

⚔️ 5. 4. 1944. Jedinice 2. udarne brigade i Prateća četa 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ i dva bataljona Kordunaškog NOP odreda zauzeli uporište s. Vukmanić (kod Karlovca) koje su branili delovi 1. bataljona domobranske 2. posadne brigade i delovi 10. ustaškog bataljona. Neprijatelj je imao 243 zarobljena, 73 mrtva i veći broj ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: minobacač sa 50 mina, 3 p. mitraljeza, 37 pušaka, 10 500 metaka i druga oprema.

⚔️ 21. 5. 1944. U s. Primišlju i okolnim uporištima (kod Slunja) delovi 2. udarne i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle sedmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu s. Tounja. Zarobljeno je 25, a ubijeno i ranjeno oko 140 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je 47 pušaka, 1 mitraljez, 32 para odela, 17 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 4 mrtva i 21 ranjenog borca.

⚔️ 5. 6. 1944. U s. Dugoj Resi i s. Belaju (kod Karlovca) 1. i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale ustašku i domobransku posadu. Napad nije uspeo, ali je neprijatelj imao oko 200 vojnika izbačenih iz stroja. Jedinice NOVJ imale su 9 mrtvih i 21 ranjenog borca.

⚔️ 15. 6. 1944. Posle tročasovne borbe 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ i delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda zauzeli s. Buševac (kod V. Gorice) koje su branili delovi domobranske 4. posadne brigade.

⚔️ 8. 8. 1944. Oko 6000 neprijateljskih vojnika (iz nemačke 373. i 392. legionarske divizije, 4. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnici) iz s. Lovinca, Lapca, s. Ličkog Petrovog Sela, s. Babinog Potoka i s. Široke Kule otpočeli napad ka Krbavskom polju radi odbacivanja 35. divizije i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i prikupljanja žetve. Vodeći teške borbe neprijatelj je prošao kroz celu oslobođenu teritoriju Like, ali se, pod pritiskom jedinica NOVJ, 18. avgusta povukao u polazne garnizone.

⚔️ 22. 12. 1944. Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8, udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke i ustaške delove iz s. Ličkog Petrovog Sela. U osmočasovnoj borbi neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazni garnizon. Zapaljena su 3 kamiona, a 1 kamion i 2 prikolice su zaplenjeni.

⚔️ 23. 12. 1944. Na komunikaciji s. Ličko Petrovo Selo - Korenica (sada: Titova Korenica) jedinice 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale iz zasede nemačke delove iz Korenice i posle kraće borbe prinudile ih na povlačenje u polazni garnizon.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba 5. NO brigade Hrvatske iz druge polovine septembra 1942. god. 1. i 3. bataljonu za napad na blindirani voz na pruzi Karlovac - Ogulin

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 19. septembra 1942. zamenicima komesara Četvrte i Pete NO brigade Hrvatske

📜 Brojno stanje i naoružanje Pete NO brigade Hrvatske na dan 26 rujna 1942 godine

📜 lzveštaj političkog komesara Pete NO brigade od 27. septembra 1942. političkom komesaru Prve operativne zone Hrvatske

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 28 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na pruzi Karlovac-Ogulin i o stanju komandnog kadra

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 30 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o miniranju mosta na rijeci Mrežnici, rušenju željezničke pruge između Tounja i Košara i napadu na Vukmanić

📜 Izvještaj Štaba Pete NO brigade od 12 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbi sa ustašama kod Kamenskog Mosta

📜 Izvještaj Operativnog štaba Pete i Sedme NO brigade od 29 listopada 1942 god. zamjeniku komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje

📜 Izvještaj Operativnoga štaba Pete i Sedme NO brigade zamjeniku komandanta Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 6 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Sunju

📜 Izvještaj Štaba Pete NO brigade Hrvatske Štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na Sunju

📜 Naredba komandanta Pete NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. o postavljanju rukovodilaca i pohvali Prvog bataljona

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 10 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o sukobu sa domobranima kod Jošavice

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 11 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o stanju obavještajne službe u brigadi

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade od 20 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama sa Njemcima i ustašama kod Radić Brda, Kamenog Mosta i Katinovca

📜 Izveštaj Štaba 8. NOU divizije od 10. januara 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o političkom radu u 5. i 15. brigadi povodom napada na Saborski

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 siječnja 1943 god. Štabu Pete NO brigade da sa jednim bataljonom posjedne položaj prema Furjanu

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade od 8 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na Drenovači

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade od 12 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Korduna i Like od 19 siječnja do 12 veljače

📜 Izvještaj štaba Pete NOU brigade od 20 veljače 1943 god. štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Boričevca

📜 Izvještaj štaba Pete NOU brigade od 26 veljače 1943 god štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Boričevca i Gornjeg Lapca

📜 Izveštaj Politodela 5. udarne brigade 8. NOU divizije od 18. marta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu SKOJ-a u toj brigadi

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 19 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Lešća

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 30 ožujka 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na pruzi Vrhovine - Rudopolje

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da izvrši pripreme za ulazak u Otočac

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. komandiru Tenkovske čete da se stavi pod komandu Pete NOU brigade

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da bude spreman za ulazak u Otočac

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 14 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Otočca

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 10 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i borbama na području Otočca od 31 ožujka do 10 travnja 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 9 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Pete NO brigade na području Plaškog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 21 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i Četvrte banijske NO brigade na Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 17 lipnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade Osme divizije i Unske operativne grupe na V. Kladušu i Cetingrad

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 19 lipnja 1943 god. o zauzimanju Slunja od strane Treće NOU brigade i Cetingrada od strane Druge NOU brigade Osme divizije

📜 Dopuna zapovijesti Štaba Druge NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 20 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 20 lipnja 1943 god. o pripremi dijelova Druge NOU brigade Osme divizije i dijelova Četvrte banijske NO brigade za napad na Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Velike Kladuše

📜 Naredba Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. o pohvali Druge NOU brigade Osme divizije za pokazano junaštvo i upornost u borbi za oslobođenje Cetingrada

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 29 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Cetingrada

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade osme divizije od 25 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijateljsku bojnu kod Krstinje

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 29 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na Globornički most

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o obezbjeđenju napada na Globornički most

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 8 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju četnika na području Male Kapele

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 kolovoza 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe protiv četnika na području Dabra

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 28 kolovoza 1943 god. o pojavi Druge NOU brigade Osme divizije u zoni Kosinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 kolovoza 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničke objekte i o borbi Druge NOU brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske između Ličkog Osika i Budaka

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na most kod Trošmarije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 rujna 1943 god. o dejstvima Druge NO brigade Braće Radića u reonu Varaždin - Ludbreg i napadu dijelova Druge NOU brigade Osme divizije na uporište Trošmarija

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 3 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Perušića i o drugim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 4 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju četnika na području Male Kapele

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 17 rujna 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o razbijanju četnika na području Drežnice i o drugim akcijama

📜 Izvod iz izveštaja Brigadnog komiteta Skoja 2. NOU brigade 8. divizije od 29. septembra 1943. Pokrajinskom komitetu Skoja za Hrvatsku

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom blokade Ogulina

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 16 listopada 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na liniji Ogulin - Modruš

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 2. NOU brigade 8. divizije od 25. oktobra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 1 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na cesti Josipdol - Modruš

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljske kamione na cesti Oštarije - Tounj

📜 Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 19 studenog 1943 god. Štabu Druge NOU brigade Osme divizije da se usiljenim maršem prebaci na područje Topuskog

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 28 studenog 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Hrastovicu i borbama na liniji Petrinja - Gora

📜 Zapovijest Štaba Druge udarne NO brigade Osme divizije NOV Jugoslavije od 18. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini

📜 Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 21. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o čišćenju Cazinske krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o rezultatima čišćenja muslimanske milicije na području Cazina

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Ogulina od 9 do 19 siječnja

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama kod Bosiljeva od 20 do 26 siječnja

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o napadu na neprijateljsku autokolonu na komunikaciji Donje Dubrave-Tounj

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 9 februara 1944 god. za napad na Trojvrh i Vain Vrh

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 3 marta 1944 god. podređenim jedinicama za prebacivanje preko Kupe

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 18 marta 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama kod Skradnika od 13 do 16 marta

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Osme divizije od 2 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijatelja u selu Keić

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama Druge NOU brigade na prostoriji Mavrović - Donja Perjasica - Kestenjak - Keić

📜 Izvještaj Štaba 2. brigade od 17. avgusta 1944. Štabu 8. divizije o borbama na području Plitvički Leskovac - Prijeboj - Ćujića Krčevina - Uvalica

📜 Zapovijest Štaba 2. brigade 8. divizije NOV od 30. oktobra 1944. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Sisak - Zagreb

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Plaški 2. kordunaški partizanski odred Operacija Adler Borbe u Hrvatskoj 1942. 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Karlovac Bosiljevo Glavni štab Hrvatske Topusko 392. legionarska divizija (plava) 2. gorski zdrug (NDH) Komunistička partija Hrvatske Gospić SKOJ 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Hrvatska Kostajnica Jastrebarsko Glina 2. pješačka divizija (NDH) 1. kordunaški partizanski odred Ogulin Slunj Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Korenica Narodni heroji Jugoslavije 714. pešadijska divizija Tifus u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Ludbreg 1. kozačka divizija Vermahta Vrhovine Napad NOVJ na Glinu 1943. Velika Kladuša Vojnić 5. italijanski armijski korpus Huska Miljković 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Drežnica Napad NOVJ na Majur decembra 1942. 8. kordunaška divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Cazin Duga Resa 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Operacija Wechselbalg Borbe u Lici 1943. 114. lovačka divizija Hrvatsko domobranstvo Borbe u Lici 1944. 17. slavonska udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Otočac Italija u drugom svetskom ratu 373. legionarska divizija Tiger Varaždin Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Petrinja Sisak Banijski partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 35. lička divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu 4. banijska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 153. pešadijska divizija Macerata Donji Lapac Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. ustaška brigada