Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

153. pešadijska divizija Macerata

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 2. 10. 1942. Na mestu zvanom Natkrivac (kod Delnica) tri bataljona 2. primorsko-goranskog NOP odreda napala 3. bataljon 122. pešadijskog puka italijanske divizije -Mačerata- koji se kretao od Delnica ka Brodu na Kupi. Poginula su 72 a ranjeno je oko 100 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

⚔️ 21. 1. 1943. U s. Podima (kod Herceg-Novog) delovi 120. puka italijanske divizije -Mačerata- i četničkog bataljona iz Grahova opkolili i u borbi ubili 4 člana MK KPJ za Herceg-Novi, među kojima Nikolu Đurkovića i Savu Ilića, narodne heroje.

⚔️ 15. 2. 1943. Kod s. Jelendola (blizu Ribnice) delovi 2. bataljona 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer- napali ojačanu četu 3. bataljona 121. puka italijanske divizije -Mačerata-. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao prema s. Rakitnici, pretrpevši gubitke od 5 mrtvih.

⚔️ 16. 3. 1943. Na položaju s. Stari Log - s. Smuka (kod Žužemberka) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- napala motorizovanu kolonu 121. puka italijanske divizije -Mačerata-, koja je iz Kočevja nadirala u Suhu krajinu radi pružanja pomoći napadnutim posadama s. Ambrusa, s. Korinja i s. Hočevja. Posle trodnevnih borbi, u kojima je pretrpela znatne gubitke, neprijateljska kolona se probila u Stari Log i do 18,. marta izbila u s. Smuku.

⚔️ 26. 3. 1943. Kod Jelenovog žleba (blizu Ribnice) 2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec- i 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, u pokretu od s. Dane ka s. Podpreski, sukobile se sa bataljonskom kolonom italijanske divizije -Mačerata-. U dvočasovnoj susretnoj borbi neprijateljski bataljon je uništen. Poginulo je oko 100 italijanskih vojnika i 8 oficira, a ranjeno 96 vojnika i 4 oficira. Zaplenjeno: 3 minobacača, 6 mitraljeza, 10 p. mitraljeza, 115 pušaka i 2 radio-stanice.

⚔️ 30. 7. 1943. Na pruzi Ogulin-Karlovac 1. udarna i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale italijansko-domobranske posade na Globorničkom mostu i u s. Dubravama, ali napad nije uspeo zbog intervencije delova italijanske divizije -Mačerata- i oklopnog voza iz Ogulina. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 46 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 15. pešadijska divizija Bergamo Saradnja četnika sa okupatorom Slovenska udarna brigada Matija Gubec Borbe u Hrvatskoj 1942. Ogulin 38. pešadijska divizija Puglie Narodni heroji Jugoslavije Divizija Garibaldi Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Primorsko-goranski partizanski odred 2. primorsko-goranski partizanski odred 57. pešadijska divizija Lombardia Herceg Novi 2. udarni korpus NOVJ 158. pešadijska divizija Zara 13. pešadijska divizija Re Borbe u Crnoj Gori 1943. Kapitulacija Italije 18. pešadijska divizija Messina Brod na Kupi 5. italijanski armijski korpus Delnice 154. pešadijska divizija Murge Italijanski partizani 1. alpska divizija Taurinense 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Kočevje 8. kordunaška divizija NOVJ 23. pešadijska divizija Ferrara 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Sloveniji 1943. 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 19. pešadijska divizija Venecija 14. pešadijska divizija Isonzo Karlovac Pula Italija u drugom svetskom ratu