Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Brod na Kupi u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 4. 1942. U rejonu Broda na Kupi održan sastanak između predstavnika Štaba Primorskogoranskog NOP odreda- i Štaba 3. grupe NOP odreda Slovenije radi pripreme plana za vođenje zajedničkih akcija i za mobilizaciju novih boraca.

⚔️ 30. 4. 1942. Jedinice 2. bataljona Notranjskog NOP odreda otpočele akciju za oslobođenje Kočevskog. Jedna patrola tog bataljona oslobodila Brod na Kupi.

⚔️ 1. 5. 1942. Jedinice 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, u sadejstvu sa 2. bataljonom Notranjskog NOP odreda, zauzele s. Brod na Kupi (kod Ogulina).

⚔️ 23. 5. 1942. Delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, sa slovenačkim partizanima, izvršili neuspeo napad na italijansku posadu u Brodu na Kupi.

⚔️ 12. 6. 1942. Drugi bataljon Notranjskog NOP odreda -Ljubo Šercer- s jednom grupom Hrvatskih partizana, napao utvrđenu posadu u s. Osilnici (kod Broda na Kupi), ali se morao povući zbog pristizanja jačih neprijateljskih pojačanja.

⚔️ 29. 9. 1942. Između Delnica i Broda na Kupi jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale iz zasede italijansku kolonu i nanele joj gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 4000 metaka i 60 bombi.

⚔️ 2. 10. 1942. Na mestu zvanom Natkrivac (kod Delnica) tri bataljona 2. primorsko-goranskog NOP odreda napala 3. bataljon 122. pešadijskog puka italijanske divizije -Mačerata- koji se kretao od Delnica ka Brodu na Kupi. Poginula su 72 a ranjeno je oko 100 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

⚔️ 17. 10. 1943. Naredbom Štaba 7. korpusa NOVJ, u cilju objedinjavanja dejstva i uspešnije odbrane jedinica na sektoru Brod na Kupi - Stari Trg - Kočevje, formiran Operativni štab. Pod njegovu su komandu stavljene 2. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer-, 9. slovenačka NO brigada, 14. slovenačka (železničarska) NO brigada, četa Komande mesta Kočevje i baterija haubica 149 mm.

⚔️ 17. 10. 1943. Prethodnički delovi nemačke 71. pešadijske divizije, nastupajući iz Delnica, zauzeli Brod na Kupi.

⚔️ 21. 10. 1943. Crni Lug - s. Kuželj - s. Skrad, izbio u Gerovo i Brod na Kupi, a odatle produžio nastupanje ka Kočevju.

⚔️ 24. 10. 1943. Jake snage nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, nastupajući iz Gerova i Broda na Kupi, posle višednevnih borbi protiv 14. slovenačke (železničarske) i 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ, zauzele Kočevje.

⚔️ 27. 10. 1943. Kod s. Kočevske Reke, s. Koča i s. Mlake 9. slovenačka NO brigada vodila višečasovnu borbu protiv nemačke motorizovane kolone koja se probila iz Broda na Kupi. Brigada se zatim, zbog nadmoćnosti neprijatelja, povukla ka pl. Travnoj gori i s. Gotenici (blizu Kočevja).

⚔️ 28. 4. 1945. Po naređenju Štaba 4. armije JA, jedinice 15. i 18. divizije JA koncentrisane na liniji Brod na Kupi - s. Kuželj - s. Osilnica - s. Čabar radi obezbeđenja desnog boka jedinica 4. armije JA koje su lomile otpor nemačkih snaga kod Rijeke.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Notranjski partizanski odred 153. pešadijska divizija Macerata Gospić Borbe u Hrvatskoj 1942. Primorsko-goranski partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ilirska Bistrica 18. slovenska divizija NOVJ Delnice Borbe u Sloveniji 1945. Završne operacije u Jugoslaviji 7. slovenski korpus NOVJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ogulin Kočevje 14. slovenska brigada (železničarska) Borbe u Sloveniji 1943. 20. dalmatinska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 71. pešadijska divizija Hrvatsko domobranstvo Zasede u oslobodilačkom ratu 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Rijeka Italija u drugom svetskom ratu 2. primorsko-goranski partizanski odred 1. slovenska artiljerijska brigada (kasnije 1. artiljerijska brigada 7. korpusa) Borbe u Sloveniji 1942. 9. slovenska brigada Glavni štab Hrvatske