Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

71. pešadijska divizija

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1943. Kod Labina, u borbi protiv delova nemačke 71. pešadijske divizije, poginula 43 istarska borca, dok je neprijatelj imao 5 mrtvih.

⚔️ 9. 9. 1943. Jedinice Primorskog NOP odreda ušle u Goricu, blokirale nemačke snage u zamku i održale veliki narodni zbor, ali su se 12. septembra, zbog prodora jakih snaga nemačke 71. pešadijske divizije iz Vidma (Udine), povukle na levu obalu r. Soče.

⚔️ 12. 9. 1943. Posle borbi protiv istarskih ustaničkih snaga kod Višnjana i u Limskoj dragi, delovi nemačke 71. pešadijske divizije prodrli iz Trsta u Pulu, gde su im se priključili italijanski fašistički bataljon. Poginulo je 65 nemačkih vojnika, a na strani ustanika je bilo 60 mrtvih.

⚔️ 12. 9. 1943. Iz Vidma (Udine, u Italiji) u Goricu prodrle snage 191. puka nemačke 71. pešadijske divizije. Zbog toga su se jedinice Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije povukle iz varoši i blokirale je, te obrazovale tzv. goriški front da bi sprečavale prodor nemačkih snaga u Vipavsku dolinu. Manje snage su na Mirenskom aerodromu uništile aerodromska postrojenja i veći broj aviona.

⚔️ 13. 9. 1943. U borbama kod Pazina i Žminja istarski borci ubili 4 i zarobili 27 nemačkih vojnika iz nemačke 71. pešadijske divizije, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 2 ranjena.

⚔️ 13. 9. 1943. Iz Gorice snage 191. i 194. puka nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, otpočele napade na goriški front s ciljem da jedinice Primorske operativne zone NOV i PO Slovenije odbace od varoši i od druma Gorica-Ajdovščina-Postojna. Borbe su vođene do 26. septembra, kada su jake nemačke snage iz Trsta prodrle u Goricu i prinudile jedinice NOVJ da se povuku na pl. Trnovski gozd. Neprijatelju su naneti znatni gubici u ljudstvu i materijalu. Uništena su, pored ostalog, 2 tenka, dvoja oklopna kola i 4 kamiona.

⚔️ 17. 9. 1943. Kod s. Portona (blizu Poreča) istarski borci napali kolonu iz nemačke 71. pešadijske divizije, ubili 4 i zarobili 1 vojnika i zaplenili auto-ambulantu i 1 tenk.

⚔️ 2. 10. 1943. Iz Trsta, Hrpelja, Rijeke i Pule otpočeo koncentričan napad delova nemačke oklopne SS divizije -Adolf Hitler-, SS motorizovane divizije -Herrnan Gering-, nemačke 44. i 71. pešadijske divizije u cilju uništenja novoformiranih partizanskih jedinica i zaposedanja Istre. U sedmodnevnim borbama neprijatelj je razbio 1. i 2. istarsku brigadu i NOP odrede -Učku-, Pulski i Pazinsko-porečki, nanevši im gubitke od preko 2000 mrtvih, i potom zaposeo Istru.

⚔️ 7. 10. 1943. Iz rejona Rijeke otpočeo napad delova nemačke 71. pešadijske divizije i SS motorizovane divizije -Herman Gering- u cilju uništenja 13. divizije NOVJ i zaposedanja slobodne teritorije Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. U dvodnevnim borbama nemačke jedinice su odbacile delove 13. divizije NOVJ od s. G. Jelenja, s. Hreljina i s. Fužina, nanevši im velike gubitke, i ovladale komunikacijama: Rijeka-Crikvenica, Hreljin-Delnice i Rijeka-Delnice.

⚔️ 17. 10. 1943. Prethodnički delovi nemačke 71. pešadijske divizije, nastupajući iz Delnica, zauzeli Brod na Kupi.

⚔️ 24. 10. 1943. Jake snage nemačke 71. pešadijske divizije, podržane tenkovima, nastupajući iz Gerova i Broda na Kupi, posle višednevnih borbi protiv 14. slovenačke (železničarske) i 9. slovenačke brigade 18. divizije NOVJ, zauzele Kočevje.

⚔️ 4. 12. 1943. Na putu Delnice - s. Mrzle Vodice jedinice 18. divizije NOVJ uništile iz zasede kamion sa 25 vojnika iz 194. puka nemačke 71. pešadijske divizije.

⚔️ 19. 11. 1944. Iz Krmina, Koprive, Gorice i uporišta u dolini r. Soče delovi 2. bataljona italijanskog dobrovoljačkog puka, 2. bataljona nemačkog 10. SS policijskog puka i 194. pešadijskog puka nemačke 71. pešadijske divizije izvršili ispad na teritoriju Brda kod Gorice. Jedinice Operativnog štaba za zapadno Primorje izbegle su udar nadmoćnih nemačkih snaga, pa se neprijatelj, posle dvodnevnog zadržavanja u Brdima, povukao u polazne garnizone.

⚔️ 23. 11. 1944. Posle tronedeljnih oštrih borbi na području pl. Trnovskog gozda snage nemačke 71. pešadijske divizije napustile oslobođenu teritoriju 9. korpusa NOVJ, povlačeći i i posadu iz uporišta u s. Trnovu, a privremeno su napustile i sva uporišta u Vipavskoj dolini, uključujući Ajdovščinu i Vipavu.

⚔️ 4. 12. 1944. Iz rejona Gorice nemačka 71. pešadijska divizija prebačena u rejon Štrasburga.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1943. Bolnice u oslobodilačkom ratu 15. brdski armijski korpus Nova Gorica Operacija Istra Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Primorski partizanski odred 1. SS oklopna divizija Telesna garda Adolfa Hitlera Crikvenica 44. pešadijska divizija Pula 9. slovenska brigada Divizija Herman Gering Labin Kočevje 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Istra u oslobodilačkom ratu 14. slovenska brigada (železničarska) Borbe u Istri 1944. Italija u drugom svetskom ratu Brod na Kupi Borbe u Sloveniji 1944. Trst Borbe u Sloveniji 1943. Delnice Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pazin Borbe u Dalmaciji 1944. 9. slovenski korpus NOVJ 114. lovačka divizija Istrski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu 2. istarska brigada Poreč Borbe u Hrvatskoj 1944. Rijeka