Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Primorsko-goranski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 112 hronoloških zapisa, 62 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 10. 1941. Italijanske trupe napustile Drežnicu, a u nju ušle jedinice Primorsko-goranskog NOP odreda. Sutradan je održan veliki zbor na kome je izabrano Mesno veće (NOO).

⚔️ 11. 12. 1941. Italijanski vojnici iznenada napali partizanski logor u s. Liču (kod Delnica), te zaplenili gotovo čitav kancelarijski materijal i pribor za propagandu Primorsko-goranskog NOP odreda.

⚔️ 5. 1. 1942. U s. Jezeranama (kod Brinja) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao neprijateljsku posadu, ali selo nije zauzeo.

⚔️ 5. 1. 1942. Kod Plasa (na pruzi Ogulin-Rijeka) 2. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda izvršio diverziju, te je saobraćaj obustavljen 20 časova.

⚔️ 12. 1. 1942. Između Plasa i Meje (na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka) jedinice 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napale neprijateljski transportni voz i uništile lokomotivu i nekoliko vagona.

⚔️ 15. 1. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku izdao Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda uputstvo o regulisanju odnosa sa OK KPH za Hrvatsko primorje i o rešavanju tekućih zadataka.

⚔️ 15. 1. 1942. Na železničkoj pruzi Ogulin-Rijeka (između Plasa i Zlobina), delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i nekoliko vagona, te je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

⚔️ 19. 1. 1942. U blizini Bribira (kod Novog) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda razbili žandarmerijsku patrolu od 41 žandarma; poginulo 14, zarobljeno 16 i ranjeno 5 žandarma.

⚔️ 19. 1. 1942. Delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz kod Fužina (na žel. pruzi Ogulin-Rijeka). Pruga je oštećena, a saobraćaj prekinut 6 sati.

⚔️ 21. 1. 1942. Jedinice 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzele s. Jasenak (kod Ogulina) i zarobile 72 domobrana i žandarma.

⚔️ 29. 1. 1942. Prvi bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda razoružao žand. st. u s. Alanu (kod Senja). Zarobljeno 19 žandarma i zaplenjeno 19 pušaka.

⚔️ 30. 1. 1942. U s. Zbjegu (kod Slunja) otpočelo dvodnevno II zasedanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku, kome su prisustvovali i komandanti i politički komesari Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Diskutovalo se o opštoj situaciji, zadacima i ulozi partizanskih jedinica, vojničkoj situaciji u Hrvatskoj, uvlačenju hrvatskih masa u NOB i zauzimanju pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Odlučeno je da se na slobodnoj teritoriji Korduna formira jednomesečni oficirski tečaj.

⚔️ 2. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku uputio pismo političkim komesarima Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. U njemu raskrinkava neprijateljsku politiku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije prema NOP-u i vezu ove vlade sa Dražom Mihailovićem; postavlja zadatke: kritikovati izbegličku vladu, raskrinkavati izdajnički rad domaćih kvislinga i uvlačiti domobrane i hrvatske mase u NOB.

⚔️ 3. 2. 1942. Između s. Ledenice i s. Batera (kod Novog) delovi 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede žandarme: ubili 2 i zarobili 4 žandarma; zaplenili 6 pušaka i drugu opremu.

⚔️ 21. 2. 1942. Kod Brinja delovi 1. bataljona -Marko Trbović< Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijanske vojnike i ustaše. Poginulo 10 italijanskih vojnika i 12 ustaša.

⚔️ 0. 3. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formirana Primorsko-goranska proleterska četa.

⚔️ 8. 3. 1942. Delovi 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali i zauzeli italijanski magacin u s. Hreljinu (kod Ogulina), gde su zaplenili 2 p. mitraljeza, 15 pušaka i 307 bombi.

⚔️ 8. 3. 1942. Kod s. Vitunja (blizu Ogulina), iz zasede, delovi 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 35 mrtvih i ranjenih. Za odmazdu, italijanski vojnici su opljačkali s. Vitunj i zapalili 32 kuće.

⚔️ 12. 3. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku naredio štabovima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe kordunaških NOP odreda i Primorsko-goranskog NOP odreda da čiste teren na svojim područjima, povezuju slobodne teritorije Like, Korduna i Gorskog kotara i sistematski uništavaju saobraćajne veze neprijatelja.

⚔️ 14. 3. 1942. Na putu Bosiljevo-Ponikve (kod Ogulina) jedna četa 1. partizanskog bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napala žandarmerijsku patrolu i zarobila 19 žandarma.

⚔️ 15. 3. 1942. Na putu između Mrkoplja i Lokava delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda napali su iz zasede karabinijere i domobrane, naneli im gubitke od 11 mrtvih i zaplenili 14 pušaka, 66 bombi i oko 1000 metaka.

⚔️ 16. 3. 1942. Kod s. Crnog (blizu Novog), 2. četa 1. bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda odbila napad italijanskih snaga i time ih sprečila da pljačkaju stanovništvo i prodiru na slobodnu teritoriju u tom kraju.

⚔️ 17. 3. 1942. Delovi 1. partizanskog bataljona -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda odbili napad italijanskih snaga i domobrana na s. Alan. Neprijatelj je imao 2 mrtva i 3 ranjena vojnika, podoficira i oficira.

⚔️ 19. 3. 1942. Drugi bataljon -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda zauzeo Mrkopalj (kod Ogulina), zarobio 6 žandarma i 18 domobrana i zaplenio 54 puške, 3000 metaka, 3 pištolja i drugi materijal. Istog dana je održan manifestacioni zbor i izabran opštinski NO odbor.

⚔️ 25. 3. 1942. Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu na dužini od 126 m, tako da je saobraćaj obustavljen 5 dana.

⚔️ 7. 4. 1942. Kod Delnica (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju i uništili italijanski transport koji je tom prilikom naišao, tako da je promet obustavljen dva dana.

⚔️ 10. 4. 1942. U Skradu delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda razoružali italijansku posadu i zaplenili 2 p. mitraljeza, 12 pušaka, 15 bombi, 5000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 14. 4. 1942. Između Brinja i s. Prokika 1. bataljon Primorsko-goranskog NOP odreda napao iz zasede italijansku kolonu i ubio 20 a ranio 24 vojnika.

⚔️ 16. 4. 1942. Delovi Primorsko-goranskog NOP odreda i bataljon -Marko Orešković- izvršili neuspeo napad na ustaško uporište u s. Jezeranama (kod Brinja). U toj borbi je poginuo član SK KPH za Brinje Ljubica Gerovac, narodni heroj.

⚔️ 20. 4. 1942. Na pruzi između s. Dubrava i s. Tounja 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda i delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda uništili lokomotivu i 7 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 30 sati.

⚔️ 21. 4. 1942. U s. Veri (kod Ogulina) 1. bataljon -Marko Trbović- Primorsko-goranskog NOP odreda napao italijansku posadu i prinudio je na povlačenje prema Plaškom, ranivši 4 i zarobivši oko 50 vojnika. Pored toga, on je porušio 4 km železničke pruge i zapalio jednu stražaru.

⚔️ 24. 4. 1942. Delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku konjicu koja je išla iz s. Triblja za s. Lič (kod Crikvenice) i posle kraće borbe naneli joj gubitke od 6 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

⚔️ 25. 4. 1942. Kod Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju tako da je saobraćaj obustavljen 25 časova.

⚔️ 27. 4. 1942. Između s. Lokava i Delnica delovi 2. partizanskog bataljona -Matija Gubec- Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu i napali transportni voz, koji je iskliznuo iz šina. Lokomotiva i 4 vagona su uništeni.

⚔️ 28. 4. 1942. Između Brinja i s. Prokika dve čete 1. bataljona i Proleterska četa Primorsko-goranskog NOP odreda razbile italijansku motorizovanu kolonu, izbacivši iz stroja oko 350 vojnika.

⚔️ 1. 5. 1942. Jedinice 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, u sadejstvu sa 2. bataljonom Notranjskog NOP odreda, zauzele s. Brod na Kupi (kod Ogulina).

⚔️ 8. 5. 1942. Između Delnica i Lokava delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 30 mrtvih.

⚔️ 9. 5. 1942. U Turković-Selu (kod Ogulina) 1. bataljon i jedna četa 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda razoružali ustaško-domobransku posadu. Zarobljeno 28 domobrana i ustaša a zaplenjeno 33 puške.

⚔️ 11. 5. 1942. Na putu između s. Gerova i s. Tršća (kod Rijeke) delovi 5. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 16. 5. 1942. Između Lokava i Delnica delovi 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda porušili prugu, te neprijateljski transportni voz iskočio iz šina. Poginulo je 8 i ranjeno 10 italijanskih vojnika i železničara. Lokomotiva i 5 vagona su teško oštećeni. Saobraćaj je obustavljen 40 časova.

⚔️ 19. 5. 1942. Kod s. Mataija delovi 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda odbili napad italijanske kolone potpomognute tenkovima. Toga dana italijanski vojnici su spalili s. Brezu, s. Bater i okolna sela (kod Novog).

⚔️ 19. 5. 1942. Između Gomirja i Hreljina delovi 1. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda porušili železničku prugu u dužini od 120 m. Saobraćaj je obustavljen 20 časova.

⚔️ 20. 5. 1942. Italijanske jedinice, i pored otpora 2. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, zauzele Mrkopalj.

⚔️ 23. 5. 1942. Delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda, sa slovenačkim partizanima, izvršili neuspeo napad na italijansku posadu u Brodu na Kupi.

⚔️ 26. 5. 1942. Između s. Krivog Puta i s. Alana (kod Senja) italijanske snage napale delove 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda i prinudile ih na povlačenje. Tom prilikom su italijanske jedinice ušle u Alan i opljačkale ga.

⚔️ 26. 5. 1942. Između Hreljina i Gomirja (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 3. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda izvršili diverziju, zbog čega je saobraćaj obustavljen 14 časova.

⚔️ 27. 5. 1942. Između Ogulina i Oštarija delovi i. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, naneli joj gubitke od 4 mrtva i 4 zarobljena vojnika i zaplenili 6 pušaka, 1 p. mitraljez, 28 bombi, 1 pištolj i 1000 metaka.

⚔️ 27. 5. 1942. Na putu Prokike-Brinje delovi 4. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od oko 60 mrtvih i 5 ranjenih. Dva kamiona su uništena.

⚔️ 29. 5. 1942. Delovi 5. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansko uporište u s. Gerovu (kod Delnica). Posle kraće borbe jedinice 5. bataljona su se povukle, porušivši sve komunikacije koje vode ka Gerovu i postavivši zasede.

⚔️ 30. 5. 1942. Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 3. i 5. bataljona Primorsko-goranskog NOP odreda formiran 2. primorsko-goranski NOP odred a od 1, 2. i 4. bataljona 1. primorsko-goranski NOP odred (1. i 2. NOP odred 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske).

⚔️ 31. 5. 1942. Između s. Liča i Fužina delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijanski transportni voz. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i oko 30 ranjenih vojnika.

⚔️ 4. 6. 1942. Na putu između Novog i s. Ledenice delovi 2. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu, ubili 11 italijanskih vojnika, podoficira i oficira, zaplenili 7 pušaka i 1 mitraljez, i kamion uništili.

⚔️ 6. 6. 1942. Na putu Brinje-Senj, iz zasede, delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu od 4 kamiona. Poginulo je 15 a ranjeno 30 neprijateljskih vojnika; uništena su 2 kamiona. Gubici 1. odreda: 4 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 7. 6. 1942. Kod s. Grobnika (blizu Sušaka) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku zasedu, ali posle osmočasovne borbe bili prisiljeni da se povuku u pravcu Jelenja. U toku borbe neprijatelj je imao 32 mrtva i ranjena vojnika, a naše jedinice 1 ranjenog.

⚔️ 11. 6. 1942. Između Delnica - s. Kupjaka (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda uništili italijanski železnički transport - lokomotivu i 8 vagona. Neprijatelj je imao 60 ranjenih i mnogo mrtvih. Saobraćaj je bio prekinut 4 dana.

⚔️ 12. 6. 1942. Kod Delnica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj gubitke od 5 mrtvih i 17 ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 16. 6. 1942. Između s. Zlobina i s. Brda (kod Kraljevice) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i u kratkoj, ali žestokoj borbi naneli joj gubitke od 10 mrtvih i 20 ranjenih vojnika.

⚔️ 19. 6. 1942. Kod s. Brloga (blizu Otočca) italijanski vojnici, ustaše i četnici otpočeli dvodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- i delove 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napad je odbijen.

⚔️ 19. 6. 1942. Delovi 1. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda i delovi 1. kordunaškog NOP odreda napali neprijateljski transport na pruzi s. Tounj - s. Dubrave (kod Ogulina), zapalili 25 cisterni benzina, vagon sa brašnom i službena kola.

⚔️ 20. 6. 1942. Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku kolonu i naneli joj velike gubitke.

⚔️ 21. 6. 1942. Delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda i jedna četa Kočevskog NOP odredf napali italijansko uporište s. Banju Loku (kod Kočevja), ali ga, zbog dolaska neprijateljskih pojačanja, nisu zauzeli. U toj borbi je poginuo komandir Omladinske partizanske čete 2. primorsko-goranskog NOP odreda Zdenko Petranović Jastreb, narodni heroj.

⚔️ 21. 6. 1942. Jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda, posle duge i ogorčene borbe, zauzele ustaška i italijanska uporišta u s. Krivom Putu, s. Primorskom Veljunu i s. Podbilu (kod Senja), zarobile 30 a ubile 35 italijanskih vojnika, žandarma i ustaša i zaplenile 180 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 24. 6. 1942. Iz zasede kod s. Krivi Put (blizu Senja) jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda napale italijansku kolonu i posle osmočasovne borbe, nanevši joj velike gubitke, prinudile je na povlačenje prema Senju i Primorskom Veljunu.

⚔️ 24. 6. 1942. Između Kamenjaka i Kikovice (kod Rijeke) delovi 2. Primorsko-goranskog NOP odreda iz zasede uništili italijanski kamion, ubili 9 italijanskih vojnika i jednog oficira i zaplenili 9 pušaka i jedan p. mitraljez.

⚔️ 26. 6. 1942. Između Senja i Novog delovi 1. Primorsko-goranskog NOP odreda napali dva kamiona italijanske vojske i ubili oko 60 italijanskih vojnika.

⚔️ 3. 7. 1942. Između Brod Moravica i Srpskih Moravica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda porušili železničku prugu Ogulin-Rijeka. Usled toga je na tom mestu iskočio iz šina teretni voz, pa je saobraćaj bio obustavljen 3 dana.

⚔️ 5. 7. 1942. Između s. Grobnika i Kamenjaka (Rijeke) delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu. U toj borbi neprijatelj je imao 9 mrtvih vojnika. Tom prilikom je poginuo Nikola Car Crni, komandant 2. primorsko-goranskog NOP odreda i učesnik španskog građanskog rata, narodni heroj.

⚔️ 12. 7. 1942. Delovi italijanskog 5. armijskog korpusa preduzeli napad na 2. primorsko-goranski NOP odred. U borbama do kraja. jula italijanske jedinice su uspele da unište žetvu, spaie oko 1000 kuća i streljaju oko 200 ljudi.

⚔️ 18. 7. 1942. Na putu Novi-Senj 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske, uz sadejstvo 3. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napao iz zasede motorizovanu bateriju 57. artiljerijskog puka italijanske divizije -Lombardija- i uništio 4 topa, 2 kamiona i 1 oklopni automobil, a zaplenio 12 pušaka i mitraljez.

⚔️ 18. 7. 1942. Između žel. st, Drivenika i Zlobina (kod Fužina) delovi 2. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušili teretni voz. Uništeno je nekoliko vagona.

⚔️ 18. 7. 1942. Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske formiran 1. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda.

⚔️ 24. 7. 1942. Prvi Primorsko-goranski NOP odred i 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske napali s. Gomirje (kod Ogulina) i razoružali oko 50 četnika, ali selo nisu zauzeli zbog dolaska tenkova iz Vrbovskog.

⚔️ 31. 7. 1942. Između ž. st. Plaše i Zlobina (na pruzi Ogulin-Rijeka) delovi 2. bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušili neprijateljski transportni voz.

⚔️ 2. 8. 1942. Između s. Gerova i s. Crnog Luga (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda oslobodili oko 400 ljudi, žena i dece koje su italijanski vojnici sprovodili u internaciju. Zapaljeno je 5 autobusa i 10 kamiona, a ubijeno je 11 italijanskih vojnika.

⚔️ 4. 8. 1942. Delovi 1. primorsko-goranskog NOP odreda, posle petočasovne borbe, zauzeli neprijateljsko uporište u s. Begovu Razdolju (kod Mrkoplja) ubivši 9 i zarobivši 22 žandarma i milicionera, a zaplenivši 20 pušaka i oko 1000 metaka.

⚔️ 11. 8. 1942. Između s. Mrzle Vodice i s. Jelenja (kod Delnica) 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede italijansku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 15 mrtvih i 12 ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je 20 pušaka, 2 mitraljeza i mnogo municije. Uništena su 2 kamiona i 2 putnička automobila.

⚔️ 13. 8. 1942. Jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda, posle žestokih dvodnevnih borbi, zauzele neprijateljsko uporište u Modrušu. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i više ranjenih, a partizanske jedinice su imale 32 borca izbačena iz stroja. Zaplenjeno je 60 pušaka, nekoliko hiljada metaka i druga ratna oprema. Poginuo je komandir čete u 1. primorsko-goranskom NOP odrodu Rajko Trbović, narodni heroj.

⚔️ 16. 8. 1942. Između Prokika i Brinja 3. bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda napao italijanske vojnike i naneo im gubitke od 15 mrtvih.

⚔️ 17. 8. 1942. Bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh neprijateljski transportni voz na žel. pruzi Ogulin-Rijeka, između s. Plasa i s. Zlobina, kojom prilikom su uništeni lokomotiva i nekoliko vagona.

⚔️ 23. 8. 1942. Između Čabra i Tršća 2. bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda napao italijanske vojnike i naneo im gubitke od 25 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 31. 8. 1942. Između Ogulina i Gomirja 2. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda porušio železničku prugu i napao dva neprijateljska transportna voza. On, je tom prilikom ubio ili ranio oko 100 italijanskih oficira i vojnika, zarobio 2 domobranska oficira, 7 žandarma i domobrana, 9 italijanskih vojnika i 35 železničara, zapalio 16 vagona i zaplenio 4 puške, 7 pištolja i veliku sumu novca.

⚔️ 2. 9. 1942. Između Tršća i Čabra delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda napali italijansku kolonu. Poginulo 15 italijanskih vojnika i 1 oficir.

⚔️ 3. 9. 1942. Između Brinja i s. Prokika delovi 1. primorsko-goranskog NOP odreda napali iz zasede četnike i italijansku kolonu i naneli im gubitke od oko 30 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 5. 9. 1942. Bataljon -Marko Trbović- 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzeo ustaško upo rište u Salopek Selu (kod Ogulina) i zaplenio 8 pušaka i 1 pištolj. Neprijateljska posada se povukla u Ogulin.

⚔️ 11. 9. 1942. U s. Zelenom Viru (kod Delnica) Udarni bataljon 2. primorsko-goranskog NOP odreda digao u vazduh hidrocentralu koja je davala električnu energiju za ceo Gorski kotar. Tom prilikom je zarobljeno 20 domobrana a zaplenjeno 25 pušaka i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 13. 9. 1942. Jedinice 1. i 2. udarnog bataljona 1. Primorsko-goranskog NOP odreda, 3. kordunaškog područnog partizanskog bataljona i 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske napale ustaško-domobransku posadu u s. Blagaju (kod Slunja), zauzele selo, zarobile 58 domobrana i zaplenile 5 p. mitraljeza, 70 pušaka i 10.000 metaka.

⚔️ 16. 9. 1942. Jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale žandarme i finanse u Brodu Moravicama, ali su se posle dvočasovne borbe morale povući, jer je neprijatelju stiglo jako ojačanje iz Srp. Moravica i Delnica. U toku borbe partizanske jedinice su imale 2 mrtva i 4 ranjena borca.

⚔️ 19. 9. 1942. Jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i 1. i 2. udarnog bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

⚔️ 24. 9. 1942. Kod Srpskih Moravica delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i više vagona, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen nekoliko dana.

⚔️ 28. 9. 1942. Jedinice 1. primorsko-goranskog NOP odreda napale italijanske posade u selima Tisovcu i Josipovcu (između Ogulina i Jasenka) i zaplenile 6 minobacača, 4 p. mitraljeza, 40 pušaka i oko 7000 metaka. U toku borbe neprijatelj je imao oko 180 mrtvih i ranjenih vojnika, a naše jedinice 6 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 29. 9. 1942. Između Delnica i Broda na Kupi jedinice 2. primorsko-goranskog NOP odreda napale iz zasede italijansku kolonu i nanele joj gubitke od oko 150 mrtvih i ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka, 5 p. mitraljeza, oko 4000 metaka i 60 bombi.

⚔️ 0. 10. 1942. Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOP odreda Hrvatske formirana Komanda Primorsko-goranskog vojnog područja.

⚔️ 2. 10. 1942. Na mestu zvanom Natkrivac (kod Delnica) tri bataljona 2. primorsko-goranskog NOP odreda napala 3. bataljon 122. pešadijskog puka italijanske divizije -Mačerata- koji se kretao od Delnica ka Brodu na Kupi. Poginula su 72 a ranjeno je oko 100 neprijateljskih vojnika. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

⚔️ 8. 10. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku pohvalio 4. hrvatsku NOU brigadu za uspešne borbe protiv okupatora i njegovih slugu na teritoriji 2. operativne zone NOP odreda Hrvatske i 1. i 2. udarni bataljon 1. primorsko-goranskog NOP odreda za uspešno izvedene akcije kod s. Tisovca i s. Josipovca (između Ogulina i Jasenka).

⚔️ 12. 10. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. i 2. udarnog bataljona i bataljona -Marko Trbović- i -Ljubica Gerovac- 1. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 6. hrvatska NO brigada.

⚔️ 18. 10. 1942. Između s. Liča i s. Fužina (kod Delnica) bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušio neprijateljski transportni voz. Cela kompozicija sa 2 lokomotive je uništena. Saobraćaj je bio obustavljen više od 7 dana.

⚔️ 24. 10. 1942. Delovi 2. primorsko-goranskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Ertiću (kod Severina na Kupi). Domobranska posada se povukla u pravcu Severina na Kupi.

⚔️ 14. 11. 1942. Između s. Liča i Fužina (na pruzi Ogulin-Rijeka) bataljon -Matija Gubec- 1. primorsko-goranskog NOP odreda miniranjem srušio neprijateljski transportni voz. Neprijatelj je imao mnogo mrtvih i ranjenih. Saobraćaj je bio obustavljen 3. dana.

⚔️ 26. 11. 1942. U s. Drežnici (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od jedinica 1. i 2. primorsko-goranskog NOP odreda formirana 14. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 1. 1. 1943. Po naređenju Štaba 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske formiran 1. primorsko-goranski NOP odred.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 6 listopada 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac o formiranju Drežničkog bataljona

📜 Uputstvo političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 15 listopada 1941 god. za dostavljanje izvještaja o moralnopolitičkom stanju i kulturno-prosvjetnom radu i jedinicama

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 17. listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i političkom radu

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o borbama protiv Talijana u drugoj polovini listopada i hapšenjima u Karlovcu

📜 Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda o stanju bataljona i izvršenim akcijama tokom studenog 1941 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941 god. komandi Primorsko-goranskog NOP odreda za organizaciju veza

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske krajem decembra 1941. Ivi Marinkoviču o greškama u radu Primorsko-goranskog NOP odreda

📜 Operativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona

📜 Informativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i aktivnosti neprijateljskih posada u Gorskom Kotaru i Primorju

📜 Uputstvo štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 5 prosinca 1941 god. štabu Prvog bataljona za rad boraca i rukovodilaca

📜 Pismo štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 11 prosinca 1941 god. Okružnom komitetu KPH za Hrvatsko Primorje

📜 Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 15 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji i problemima odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. decembra 1941. komandantu Primorsko-goranskog NOP odreda za uspostavljanje relejne stanice i organizaciju političkog rada u jedinicama

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 prosinca 1941 god. komandantu Primorsko-goranskog odreda za bolju organizaciju štabova

📜 Izvještaj br. 2 štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 18 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju jedinica

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 18 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji na području odreda

📜 Izvještaj br. 1 političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 20 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i radu odreda

📜 Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uslovima za borbu i potrebama odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. štabu Primorsko-goranskog odreda za bolje održavanje veza i dostavljanje izvještaja

📜 Primjedbe Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29 prosinca 1941 god. na izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca

📜 Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Hrvatskom Primorju

📜 Izvještaj operativnog oficira Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. političkom komesaru Glavnog štaba o pitanjima koja treba riješiti u Primorsko-goranskom NOP odredu

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom radu u vojsci i na terenu

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvedenim akcijama i stanju na području odreda

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama

📜 Brojno stanje Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 godine

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za rješavanje tekućih zadataka i regulisanje odnosa sa Okružnim komitetom KPH Primorje

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 23 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u siječnju i veljači

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog odreda za napad na prugu Sušak - Ogulin

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini istanju neprijateljskih snaga na području odreda

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u siječnju, veljači i početku ožujka

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Primorsko-goranskog NOP odreda od 10 ožujka 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u prvoj polovici ožujka

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini i kretanju neprijateljskih snaga na području odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 20. marta 1942. komandantima Grupe NOP odreda za Liku, Grupe NOP odreda Korduna i Banije i Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje operacija na pruzi Plaški - Blata

📜 Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 21 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Mrkoplju i radu na formiranju NOO

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 ožujka 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za izvođenje akcija na pruzi Sušak - Zagreb

📜 Desetodnevni izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 25 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama bataljona

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 ožujka 1942 god. Štabu Grupe NOP odreda za Liku za odbranu oslobođenog teritorija i korišćenje iskustava primorsko-goranskih i kordunaških partizana

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29 ožujka 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o borbama i akcijama kordunaških, banijskih i primorsko-goranskih partizana

📜 Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o izvršenim prepadima, stanju kod neprijatelja i dolasku novih partizana

📜 Proglas Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 29 ožujka 1942 god. narodu Mrkopolja i Ravne Gore

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 20 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u Hrvatskom Primorju i Gorskom Kotaru

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 travnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama i akcijama Primorsko-goranskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 27 travnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uspostavljanju veze sa slovenskim partizanima i o mobilizaciji novih boraca

📜 Izvještaj komandanta Primorsko-goranskog NOP odreda od 29 travnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadima na talijanske kolone kod Vratnika

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 svibnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za organiziranje akcije na pruzi i uspostavljanje veze sa Zumberkom

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 5 svibnja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 6 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Broda na Kupi u zajednici sa slovenskim partizanima

📜 Izvještaj komandanta Prvog primorsko-goranskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na talijanske posade u Tisovcu i Josipovcu koncem rujna 1942 godine

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21 lipnja 1943 god. o pohvali Banijskog NOPOdreda, formiranju Grupe primorsko-goranskih odreda i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Štaba Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 15 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 5 do 12 srpnja

📜 Izvještaj Štaba Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 30 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i akcijama podređenih jedinica od 11 do 27 srpnja

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Grupe Primorsko-goranskih NOP odreda od 31 srpnja 1943 godine

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 4 kolovoza 1943 god. o napadu dijelova Grupe primorsko-goranskih NOP odreda na talijansku autokolonu kod Badanjskog mosta

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1943 god. o zarobljavanju talijanskih vojnika kod Zlobina od strane jednog voda Trećeg bataljona Prvog odreda Grupe primorsko-goranskih NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe primorsko-goranskih NOP odreda od 25 kolovoza 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama od 25 srpnja do 22 kolovoza

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Grupe primorsko-goranskih NOP odreda za evakuaciju trofejnog materijala i za razmještaj i dejstvo jedinica

📜 Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Štabu Trinaeste divizije NOVJ o borbama oko Drežnice

📜 Izvještaj Štaba Prvog NOP odreda od 18 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o borbama na području Gomirja

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 19 marta 1944 god. Štabu Trinaeste divizije o napadu na neprijatelja na Kamenici i Bukovcu

Fotografije

Povezane odrednice

Senj Vojnić Crikvenica Plaški Karlovac Pljačka u ratu Omladina u ratu Novo Mesto Španski borci u oslobodilačkom ratu Notranjski partizanski odred 1. kordunaški partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Drežnica 2. primorsko-goranski partizanski odred 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Lici 1944. 14. srednjobosanska udarna brigada Sušak Vrhovni štab NOVJ Ogulin Politički komesari u NOR-u Rijeka Konjic Borbe u Hrvatskoj 1943. 6. primorsko-goranska brigada (1. brigada 13. divizije) NOVJ Bataljon Marko Orešković Otočac Operacija Drežnica Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Glavni štab Hrvatske Borbe u Sloveniji 1943. Črnomelj 392. legionarska divizija (plava) Kočevski partizanski odred Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Deca u ratu Borbe u Lici 1943. Ni zrno žita okupatoru! Hrvatsko domobranstvo Italijanski zločini u Jugoslaviji Operacija Morgenstern 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Žene u ratu 14. pešadijska divizija Isonzo Bosiljevo Operacija Velika Kapela 57. pešadijska divizija Lombardia Dragoljub Draža Mihailović Kočevje Borbe u Hrvatskoj 1944. 153. pešadijska divizija Macerata Diverzije u oslobodilačkom ratu Delnice Britanija i Jugoslavija Brod na Kupi Saradnja četnika sa okupatorom Slovenska udarna brigada Matija Gubec Narodni heroji Jugoslavije 5. italijanski armijski korpus Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske Borbe u Lici 1942. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Narodno oslobodilački odbori Metlika Slunj 2. kordunaški partizanski odred Ustanak u Hrvatskoj 1941. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu