Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Kočevski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 4 fotografija.

Dokumenti

📜 Izveštaj komandanta Kočevskog odreda Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o italijanskoj ofanzivi na teritoriji Drugog odreda Pete hrvatske operativne zone i pripremama za napad na s. Draga

📜 Naređenje Štaba Drugog bataljona Kočevskog odreda Treće grupe od 2 jula 1942 god. za formiranje posebnog jurišnog odeljenja

📜 Izveštaj Štaba Trećeg bataljona Miloš Zidanšek od 2 jula 1942 god. Štabu Kočevskog odreda o položajima, brojnom stanju, naoružanju i narednim zadacima bataljona

📜 Pravilnik Štaba Kočevskog odreda Treće grupe od 18 jula 1942 god. o civilnim logorima

📜 Pismo Štaba Kočevskog odreda Treće grupe od 22 jula 1942 god. povodom Treće neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju Odreda

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 3 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o stanju u bataljonu

📜 Izveštaj Prvog bataljona Kočevskog odreda od 8 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o represalijama italijanskih trupa i o reorganizaciji bataljona

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 10 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o spaljivanju Cvišlerja i prebacivanju divizije Cacciatori delle Alpi

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataliona Kočevskog odreda od 14 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o borbi kod s. Cvišlerji i o početku opkoljavania Kočevskog Roga

📜 Pismo štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 4 septembra 1942 god. štabu Belokranjskog odreda o stanju bataljona

📜 Uputstvo Štaba 7. korpusa NOVJ od 14. maja 1944. o osnovnim zadacima Dolenjskog, Notranjskog, Belokrajinskog i Kočevskog NOP odreda

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. štabovima 3. bataljona 5. udarne brigade Ivan Cankar i 2. bataljona Kočevskog NOP odreda da neprekidno kontrolišu Suhu krajinu, a Komandi garnizona korpusa da se premesti na sektor Lašča

📜 Naređenje Štaba 7. korpusa NOVJ od 21. jula 1944. za rasformiranje Kočevskog NOP odreda, uključenje njegovog ljudstva u sastav Belokranjskog NOP odreda i o zadacima tako pojačanog Belokranjskog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1943. Operacija Trio 7. slovenski korpus NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 2. primorsko-goranski partizanski odred Belokranjski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Operacija Ljubljanska pokrajina Omladina u ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Sloveniji 1942. Loški partizanski odred Italijanski zločini u Jugoslaviji Krimski partizanski odred 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Borbe u Sloveniji 1944. 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Ljubljana Primorsko-goranski partizanski odred Notranjski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Kočevje