Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Operacija Ljubljanska pokrajina

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 47 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 8. 1942. Član Politbiroa CK KPJ i član VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj depešom obavestio Kominternu o italijanskoj ofanzivi na partizanske jedinice u Sloveniji.

⚔️ 1. 8. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju, u kome odobrava način rukovođenja NOB-om u Sloveniji i daje uputstvo o stavu prema Beloj gardi, i instrukcije za savlađivanje poteškoća koje bi mogle proizaći iz postojećih neprijateljskih operacija u Sloveniji.

⚔️ 2. 8. 1942. U Polju (kod Ljubljane) Rejonski odbor OF uputio Glavnom štabu NOP odreda za Sloveniju molbu da se formira Polianiski partizanski bataljon. Ovaj bi bataljon osiguravao vezu između Ljubljane i GŠ NOP odreda za Sloveniju, koji se nalazio na oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 3. 8. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao GŠ NOP odreda za Sloveniju uputstvo o načinu izvođenja borbenih dejstava u toku neprijateljskih operacija i naredio mu da stvara jake udarne bataljone sposobne za borbe na svakom mestu.

⚔️ 9. 8. 1942. Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi- stigla preko Kočevja na sektor Črnomelj - r. Semič. Tu je trebalo da joj bude polazni položaj za okruženje Kočevskog roga, da bi u njemu uništila glavninu partizanskih jedinica i GŠ NOP odreda za Sloveniju.

⚔️ 11. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu kojom se naziv 1. proleterska NOU brigada -Tone Tomšič- zamenjuje nazivom 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-.

⚔️ 14. 8. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio sekretaru Operativnog rukovodstva CK KPH Vladimiru Popoviću pismo o opštoj situaciji u Sloveniji i o potrebi da se uspostave što čvršće veze između glavnih rukovodstava u Hrvatskoj i Sloveniji.

⚔️ 15. 8. 1942. Preko italijanske vojne misije u Zagrebu, poglavnik NDH Ante Pavelić tražio od Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica na području V. Kapele.

⚔️ 19. 8. 1942. Instruktori pri GŠ NOP odreda za Sloveniju izdali naredbu da partizanske jedinice odmah pomognu opkoljenim drugovima na Kočevskom rogu: napasti neprijateljski obruč sa spoljne strane.

⚔️ 22. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju naredio 1. slovenačkoj NOU brigadi, -Tone Tomšič- da u blizinu Ljubljane odmah uputi jedan bataljon koji će svojom akcijom oslabili neprijateljski pritisak na partizanske jedinice na sektoru Dolenjske i Kočevske.

⚔️ 26. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji 3. i 5. grupe NOP odreda i o formiranju manevarskih brigada radi lakšeg pariran i a italijansko i ofanzivi na oslobođenu teritoriju.

⚔️ 27. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu kojom se oružani pripadnici Bele garde stavljaju van zakona.

⚔️ 5. 9. 1942. Izvršni odbor OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju izdali proglas u kome sve one koji su primili oružje od okupatora pozivaju da to oružje odmah predaju partizanima.

⚔️ 11. 9. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o načinu borbe protiv Bele garde i belogardističke seoske straže, koji su predstavljali ozbiljnu opasnost za vreme sređivanja jedinica posle italijanske ofanzive.

⚔️ 16. 9. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o formiranju slovenačkih NOU brigada -Ljubo Šercer- i -Ivan Cankar- i Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog NOP odreda.

⚔️ 19. 9. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju naredio da partizanske jedinice pređu u opštu ofanzivu na okupatora i Belu gardu.

⚔️ 20. 9. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o toku i rezultatima letnjih operacija italijanskih i nemačkih snaga protiv NOP odreda Slovenije i o merama CK KP Slovenije i GŠ NOP odreda za Sloveniju za otklanjanje teškoća iskrslih za vreme i posle operacija.

⚔️ 22. 9. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj, u ime Izvršnog odbora OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju, uputio slovenačkim internircima u Gonarsu (u Italiji) pismo o spoljnoj i unutrašnjoj političkoj situaciji i o saradnji izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, četnika, Bele garde i okupatora protiv NOB-a, postavljajući zadatak da se Beloj gardi onemogući vrbovanje interniraca u njene redove.

Dokumenti

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 29 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima grupe u odnosu na akcije Prve i Druge grupe u Gorenjskoj i o zadacima grupe u ofanzivi u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Naredba štaba Prve grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 maja 1942 god. štabu Drugog bataljona Prve grupe o zadacima bataljopa u vezi pretstojeće partizanske ofanzive u Gorenjskoj

📜 Plan komande Jedanaestog armiskog korpusa od 25 maja 1942 god. za pripremu velike italijanske ofanzive protiv slovenačkih narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda

📜 Plan komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 27 maja 1942 god. za pripremu Treće neprijateljske ofanzive na teritoriji Slovenije

📜 Naredba Operativnog štaba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 15 juna 1942 god. za protivofanzivu slovenačkih partizanskih odreda u Ljubljanskoj pokrajini posle razbijanja italijanske ofanzive protiv jedinica Druge i Treće grupe odreda

📜 Izveštaj komandanta Kočevskog odreda Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o italijanskoj ofanzivi na teritoriji Drugog odreda Pete hrvatske operativne zone i pripremama za napad na s. Draga

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 12 jula 1942 god. o italijanskim pripremama za ofanzivu i uspesima slovenačkih partizanskih jedinica

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 16 jula 1942 god. Štabu Pete grupe odreda o načinu borbe u toku italijanske ofanzive

📜 Izveštaj Štaba Treće grupe odreda od 16 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o početku italijanske ofanzive

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Krimskog odreda Ljubo Sercer od 16 jula 1942 god. o italijanskom napadu na Išku Vas i o početku italijanske ofanzive na oslobođenu teritoriju

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 17 jula 1942 god. o merama protiv italijanske ofanzive i o organizovanju Kočevske operativne zone

📜 Naređenje Štaba Pete grupe slovenačkih partizanskih odreda od 18 jula 1942 god. povodom italijanske ofanzive

📜 Pismo Štaba Kočevskog odreda Treće grupe od 22 jula 1942 god. povodom Treće neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju Odreda

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 25 jula 1942 god. štabovima Treće i Pete grupe odreda o načinu razbijanja neprijateljske ofanzive

📜 Izveštaj Štaba Treće grupe odreda od 29 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o početku treće faze italijanske ofanzive

📜 Pismo Edvarda Kardelja od avgusta 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o razvoju italijanske ofanzive u Sloveniji

📜 Izveštaj o stanju logora Drugog bataljona Krimskog odreda posle italijanske ofanzive na sektoru Krim-Mokrec

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske udarne brigade Tone Tomšič Glavnom štabu o zapažanjima izviđačkih patrola posle italijanske ofanzive u Notranjskoj

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 avgusta 1942 god. Edvardu Kardelju kojim se odobrava dotadašnji način rukovođenja oslobodilačkom borbom u Sloveniji i daje uputstvo za otklanjanje i savlađivanje poteškoća koje mogu proizići iz postojeće neprijateljske ofanzive

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 1 avgusta 1942 god. Kominterni o italijanskoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica u Sloveniji

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive od 27 jula do 2 avgusta 1942 godine

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 avgusta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sloveniju o načinu vođenja borbi u toku neprijateljske ofanzive

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 4 avgusta 1942 god. Kominterni o toku neprijateljske ofanzive protiv Narodnooslobodilačke vojske u italijanskoj okupacionoj zoni

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli o razvoju italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih jedinica u Sloveniji (oko 5 avgusta 1942 godine)

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku italijanske ofanzive od 3 do 9 avgusta 1942 godine

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 12 avgusta 1942 god. članu Srekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli o strahovitom teroru i rezultatima dotadašnjeg toka italijanske ofanzive u Sloveniji

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 12 avgusta 1942 god. o rezultatima italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih jedinica Slovenije

📜 Pismo Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 14 avgusta 1942 god. Glavnom štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Hrvatske o toku italijanske ofanzive i uspostavljanju dodira između slovenačkog i hrvatskog Glavnog štaba

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive u vremenu od 10 do 16 avgusta 1942 godine

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Krimskog odreda od 21 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o formiranju Četvrtog bataljona posle ofanzive na Krimskom sektoru

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive u vremenu od 17 do 23 avgusta 1942 godine

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 26 avgusta 1942 god. o formiranju manevarskih brigada u vezi sa italijanskom ofanzivom na oslobođenu teritoriju Treće i Pete grupe odreda

📜 Izveštaj Dušana Kraighera od 27 avgusta 1942 god. o stanju na oslobođenoj teritoriji posle italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih odreda

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive u vremenu od 24 do 30 avgusta 1942 godine

📜 Izveštaj štaba Krškog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda o borbama i akcijama Odreda za vreme italijanske ofenzive u avgustu i poćetkom septembra 1942 god.

📜 Izveštaj štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 5 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o situaciji posle italijanske ofanzive u Notranjskoj

📜 Izveštaj štaba Dolenjske operativne zone od 8 septembra 1942 god. Glavnom štabu partizanske vojske o situaciji posle neprijateljske ofanzive na Rog

📜 Izveštaj štaba Krimskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 10 septembra 1942 god. o borbama Odreda u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi

📜 Direktiva Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 14 septembra 1942 god. o zadacima starešinskog kadra partizanskih jedinica na otklanjanju negativnih posledica italijanske ofanzive

📜 Uputstvo Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 18 septembra 1942 god. štabu Treće grupe odreda o načinu borbe protiv okupatora i Bele garde posle ofanzive u Notranjskoj

📜 Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 19 septembra 1942 god. za prelaz partizanskih jedinica u opštu ofanzivu

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 20 septembra 1942 god. Vrhovnom komandaniu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o dvomesečnom toku italijansko-nemačke ofanzive i vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 26 septembra 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o rezultatima dotadašnjeg toka neprijateljske ofanzive u Sloveniji

📜 Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 28 septembra 1942 god. štabu Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda o neprijateljskoj ofanzivi na Dolomite

📜 Podaci iz pisma Edvarda Kardelja o toku Treće neprijateljske ofanzive u Sloveniji koje je novembra 1942 god. uputio rukovodilac radio-veze CK KPJ iz Zagreba Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja štaba Jedanaestog armiskog korpusa o operacijama za vreme Treće ofanzive protiv NOV Slovenije

📜 Izveštaj štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 1 novembra 1942 god. o nemačkoj ofanzivi u avgustu i septembru i o položaju u Gorenjskoj posle ofanzive

Fotografije

Povezane odrednice

Žene u ratu Komunistička partija Slovenije 1. proleterska udarna brigada Krški partizanski odred Operacija Velika Kapela Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kominterna Nemački zločini u Jugoslaviji Mario Robotti Borbe u Hrvatskoj 1942. Ljubljana Zagreb Osvobodilna fronta Operacija Trio Borbe u Sloveniji 1942. Kočevski partizanski odred Ante Pavelić Dolomitski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. Glavni štab Slovenije Krimski partizanski odred Semič Črnomelj Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Ni zrno žita okupatoru! Italija u drugom svetskom ratu Edvard Kardelj Saradnja četnika sa okupatorom 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Italijanski zločini u Jugoslaviji Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Bela garda Komunistička partija Hrvatske 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Centralni komitet KPJ 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Streljanja u oslobodilačkom ratu Kočevje Partizanska taktika Bolnice u oslobodilačkom ratu Vladimir Popović Četnici u drugom svetskom ratu