Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Operacija Ljubljanska pokrajina

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 47 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 8. 1942. Član Politbiroa CK KPJ i član VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj depešom obavestio Kominternu o italijanskoj ofanzivi na partizanske jedinice u Sloveniji.

⚔️ 1. 8. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo članu Politbiroa CK KPJ Edvardu Kardelju, u kome odobrava način rukovođenja NOB-om u Sloveniji i daje uputstvo o stavu prema Beloj gardi, i instrukcije za savlađivanje poteškoća koje bi mogle proizaći iz postojećih neprijateljskih operacija u Sloveniji.

⚔️ 2. 8. 1942. U Polju (kod Ljubljane) Rejonski odbor OF uputio Glavnom štabu NOP odreda za Sloveniju molbu da se formira Polianiski partizanski bataljon. Ovaj bi bataljon osiguravao vezu između Ljubljane i GŠ NOP odreda za Sloveniju, koji se nalazio na oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 3. 8. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito dao GŠ NOP odreda za Sloveniju uputstvo o načinu izvođenja borbenih dejstava u toku neprijateljskih operacija i naredio mu da stvara jake udarne bataljone sposobne za borbe na svakom mestu.

⚔️ 9. 8. 1942. Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi- stigla preko Kočevja na sektor Črnomelj - r. Semič. Tu je trebalo da joj bude polazni položaj za okruženje Kočevskog roga, da bi u njemu uništila glavninu partizanskih jedinica i GŠ NOP odreda za Sloveniju.

⚔️ 11. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu kojom se naziv 1. proleterska NOU brigada -Tone Tomšič- zamenjuje nazivom 1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-.

⚔️ 14. 8. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio sekretaru Operativnog rukovodstva CK KPH Vladimiru Popoviću pismo o opštoj situaciji u Sloveniji i o potrebi da se uspostave što čvršće veze između glavnih rukovodstava u Hrvatskoj i Sloveniji.

⚔️ 15. 8. 1942. Preko italijanske vojne misije u Zagrebu, poglavnik NDH Ante Pavelić tražio od Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica na području V. Kapele.

⚔️ 19. 8. 1942. Instruktori pri GŠ NOP odreda za Sloveniju izdali naredbu da partizanske jedinice odmah pomognu opkoljenim drugovima na Kočevskom rogu: napasti neprijateljski obruč sa spoljne strane.

⚔️ 22. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju naredio 1. slovenačkoj NOU brigadi, -Tone Tomšič- da u blizinu Ljubljane odmah uputi jedan bataljon koji će svojom akcijom oslabili neprijateljski pritisak na partizanske jedinice na sektoru Dolenjske i Kočevske.

⚔️ 26. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o reorganizaciji 3. i 5. grupe NOP odreda i o formiranju manevarskih brigada radi lakšeg pariran i a italijansko i ofanzivi na oslobođenu teritoriju.

⚔️ 27. 8. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu kojom se oružani pripadnici Bele garde stavljaju van zakona.

⚔️ 5. 9. 1942. Izvršni odbor OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju izdali proglas u kome sve one koji su primili oružje od okupatora pozivaju da to oružje odmah predaju partizanima.

⚔️ 11. 9. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o načinu borbe protiv Bele garde i belogardističke seoske straže, koji su predstavljali ozbiljnu opasnost za vreme sređivanja jedinica posle italijanske ofanzive.

⚔️ 16. 9. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju izdao naredbu o formiranju slovenačkih NOU brigada -Ljubo Šercer- i -Ivan Cankar- i Zapadnodolenjskog i Istočnodolenjskog NOP odreda.

⚔️ 19. 9. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju naredio da partizanske jedinice pređu u opštu ofanzivu na okupatora i Belu gardu.

⚔️ 20. 9. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o toku i rezultatima letnjih operacija italijanskih i nemačkih snaga protiv NOP odreda Slovenije i o merama CK KP Slovenije i GŠ NOP odreda za Sloveniju za otklanjanje teškoća iskrslih za vreme i posle operacija.

⚔️ 22. 9. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj, u ime Izvršnog odbora OF i GŠ NOP odreda za Sloveniju, uputio slovenačkim internircima u Gonarsu (u Italiji) pismo o spoljnoj i unutrašnjoj političkoj situaciji i o saradnji izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, četnika, Bele garde i okupatora protiv NOB-a, postavljajući zadatak da se Beloj gardi onemogući vrbovanje interniraca u njene redove.

Dokumenti

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 29 aprila 1942 god. štabu Treće grupe odreda o zadacima grupe u odnosu na akcije Prve i Druge grupe u Gorenjskoj i o zadacima grupe u ofanzivi u Ljubljanskoj pokrajini

📜 Naredba štaba Prve grupe partizanskih odreda Slovenije od 24 maja 1942 god. štabu Drugog bataljona Prve grupe o zadacima bataljopa u vezi pretstojeće partizanske ofanzive u Gorenjskoj

📜 Plan komande Jedanaestog armiskog korpusa od 25 maja 1942 god. za pripremu velike italijanske ofanzive protiv slovenačkih narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda

📜 Plan komandanta Jedanaestog armiskog korpusa od 27 maja 1942 god. za pripremu Treće neprijateljske ofanzive na teritoriji Slovenije

📜 Naredba Operativnog štaba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 15 juna 1942 god. za protivofanzivu slovenačkih partizanskih odreda u Ljubljanskoj pokrajini posle razbijanja italijanske ofanzive protiv jedinica Druge i Treće grupe odreda

📜 Izveštaj komandanta Kočevskog odreda Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o italijanskoj ofanzivi na teritoriji Drugog odreda Pete hrvatske operativne zone i pripremama za napad na s. Draga

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 12 jula 1942 god. o italijanskim pripremama za ofanzivu i uspesima slovenačkih partizanskih jedinica

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 16 jula 1942 god. Štabu Pete grupe odreda o načinu borbe u toku italijanske ofanzive

📜 Izveštaj Štaba Treće grupe odreda od 16 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o početku italijanske ofanzive

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Krimskog odreda Ljubo Sercer od 16 jula 1942 god. o italijanskom napadu na Išku Vas i o početku italijanske ofanzive na oslobođenu teritoriju

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 17 jula 1942 god. o merama protiv italijanske ofanzive i o organizovanju Kočevske operativne zone

📜 Naređenje Štaba Pete grupe slovenačkih partizanskih odreda od 18 jula 1942 god. povodom italijanske ofanzive

📜 Pismo Štaba Kočevskog odreda Treće grupe od 22 jula 1942 god. povodom Treće neprijateljske ofanzive na oslobođenu teritoriju Odreda

📜 Naredba Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 25 jula 1942 god. štabovima Treće i Pete grupe odreda o načinu razbijanja neprijateljske ofanzive

📜 Izveštaj Štaba Treće grupe odreda od 29 jula 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o početku treće faze italijanske ofanzive

📜 Pismo Edvarda Kardelja od avgusta 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o razvoju italijanske ofanzive u Sloveniji

📜 Izveštaj o stanju logora Drugog bataljona Krimskog odreda posle italijanske ofanzive na sektoru Krim-Mokrec

📜 Izveštaj Štaba Prve proleterske udarne brigade Tone Tomšič Glavnom štabu o zapažanjima izviđačkih patrola posle italijanske ofanzive u Notranjskoj

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 avgusta 1942 god. Edvardu Kardelju kojim se odobrava dotadašnji način rukovođenja oslobodilačkom borbom u Sloveniji i daje uputstvo za otklanjanje i savlađivanje poteškoća koje mogu proizići iz postojeće neprijateljske ofanzive

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 1 avgusta 1942 god. Kominterni o italijanskoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica u Sloveniji

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive od 27 jula do 2 avgusta 1942 godine

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 avgusta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sloveniju o načinu vođenja borbi u toku neprijateljske ofanzive

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 4 avgusta 1942 god. Kominterni o toku neprijateljske ofanzive protiv Narodnooslobodilačke vojske u italijanskoj okupacionoj zoni

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli o razvoju italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih jedinica u Sloveniji (oko 5 avgusta 1942 godine)

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku italijanske ofanzive od 3 do 9 avgusta 1942 godine

📜 Pismo Edvarda Kardelja od 12 avgusta 1942 god. članu Srekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli o strahovitom teroru i rezultatima dotadašnjeg toka italijanske ofanzive u Sloveniji

📜 Pismo Edvarda Kardelja drugu Ivi Ribaru-Loli od 12 avgusta 1942 god. o rezultatima italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih jedinica Slovenije

📜 Pismo Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 14 avgusta 1942 god. Glavnom štabu Narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Hrvatske o toku italijanske ofanzive i uspostavljanju dodira između slovenačkog i hrvatskog Glavnog štaba

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive u vremenu od 10 do 16 avgusta 1942 godine

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Krimskog odreda od 21 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o formiranju Četvrtog bataljona posle ofanzive na Krimskom sektoru

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive u vremenu od 17 do 23 avgusta 1942 godine

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 26 avgusta 1942 god. o formiranju manevarskih brigada u vezi sa italijanskom ofanzivom na oslobođenu teritoriju Treće i Pete grupe odreda

📜 Izveštaj Dušana Kraighera od 27 avgusta 1942 god. o stanju na oslobođenoj teritoriji posle italijanske ofanzive protiv Narodnooslobodilačkih odreda

📜 Obaveštajni bilten Komande Jedanaestog armiskog korpusa o toku ofanzive u vremenu od 24 do 30 avgusta 1942 godine

📜 Izveštaj štaba Krškog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda o borbama i akcijama Odreda za vreme italijanske ofenzive u avgustu i poćetkom septembra 1942 god.

📜 Izveštaj štaba Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 5 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o situaciji posle italijanske ofanzive u Notranjskoj

📜 Izveštaj štaba Dolenjske operativne zone od 8 septembra 1942 god. Glavnom štabu partizanske vojske o situaciji posle neprijateljske ofanzive na Rog

📜 Izveštaj štaba Krimskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 10 septembra 1942 god. o borbama Odreda u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi

📜 Direktiva Glavnog štaba partizanskih odreda Slovenije od 14 septembra 1942 god. o zadacima starešinskog kadra partizanskih jedinica na otklanjanju negativnih posledica italijanske ofanzive

📜 Uputstvo Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 18 septembra 1942 god. štabu Treće grupe odreda o načinu borbe protiv okupatora i Bele garde posle ofanzive u Notranjskoj

📜 Naređenje Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 19 septembra 1942 god. za prelaz partizanskih jedinica u opštu ofanzivu

📜 Izveštaj Edvarda Kardelja od 20 septembra 1942 god. Vrhovnom komandaniu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o dvomesečnom toku italijansko-nemačke ofanzive i vojno-političkoj situaciji u Sloveniji

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 26 septembra 1942 god. Ivi Ribaru-Loli o rezultatima dotadašnjeg toka neprijateljske ofanzive u Sloveniji

📜 Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 28 septembra 1942 god. štabu Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda o neprijateljskoj ofanzivi na Dolomite

📜 Podaci iz pisma Edvarda Kardelja o toku Treće neprijateljske ofanzive u Sloveniji koje je novembra 1942 god. uputio rukovodilac radio-veze CK KPJ iz Zagreba Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu

📜 Izveštaj Operativnog odeljenja štaba Jedanaestog armiskog korpusa o operacijama za vreme Treće ofanzive protiv NOV Slovenije

📜 Izveštaj štaba Prve grupe slovenačkih partizanskih odreda od 1 novembra 1942 god. o nemačkoj ofanzivi u avgustu i septembru i o položaju u Gorenjskoj posle ofanzive

Fotografije

Povezane odrednice

Glavni štab Slovenije Italija u drugom svetskom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Bela garda 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Osvobodilna fronta Borbe u Hrvatskoj 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Bolnice u oslobodilačkom ratu Dolomitski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Komunistička partija Slovenije Vladimir Popović Borbe u Dalmaciji 1942. Kominterna Črnomelj Borbe u Sloveniji 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. proleterska udarna brigada Kočevski partizanski odred Nemački zločini u Jugoslaviji Operacija Velika Kapela Kočevje Centralni komitet KPJ Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Semič Krimski partizanski odred Partizanska taktika Operacija Trio 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Krški partizanski odred Mario Robotti Ante Pavelić Komunistička partija Hrvatske Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Italijanski zločini u Jugoslaviji Ljubljana Josip Broz Tito Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Edvard Kardelj Žene u ratu Zagreb