Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kominterna

Za ovaj pojam je pronađeno 51 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o odluci CK KPJ da se okupatoru pruži otpor pa ma koliko on bio jak.

⚔️ 22. 6. 1941. Kominterna uputila telegram Centralnom komitetu KPJ: traži preduzimanje svih potrebnih mera da bi se poduprla i olakšala pravedna borba sovjetskog naroda.

⚔️ 17. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu o razvoju ustanka i zverstvima okupatora u Jugoslaviji.

⚔️ 23. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu o toku ustanka i borbama u Jugoslaviji i tražio pomoč u oružju.

⚔️ 30. 8. 1941. Kominterna donela odluku da partijska organizacija Makedonije ostane u sastavu KPJ, a ne da se pripoji BRP(k).

⚔️ 30. 8. 1941. CK BRP(k) uputio Centralnom komitetu KPJ pismo u kome prihvata odluke Kominterne da partijska organizacija Makedonije ostane u sastavu KPJ. U istom pismu on traži da se kazna Satorovu ublaži, jer je smatra preoštrom.

⚔️ 31. 8. 1941. Politbiro CK KPJ, neobavešten o odluci Kominterne, na svojoj sednici u Beogradu doneo sledeće zaključke: da se CK BRP(k) uputi pismo povodom stanja u PK KPJ za Makedoniju; da se članovima KPJ u Makedoniji uputi otvoreno pismo sa pozivom na akcije; da se o stanju u Makedoniji obavesti Kominterna; da se u Makedoniju ponovo uputi poverenik CK KPJ Dragan Pavlović sa zadatkom da sprovede pomenuta pisma i da organizuje NOP odrede u Makedoniji. Osim toga je rešeno: da se sazove savetovanje GŠ NOP odreda Jugoslavije sa rukovodstvima iz svih pokrajina i da se istovremeno održi proširena sednica CK; da se obnovi izdavanje -Proletera- i preduzme niz mera u vezi s radom omladine i NO fronta.

⚔️ 31. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o pripremama za stvaranje Narodnog komiteta oslobođenja, koji će biti neka vrsta centralne narodne vlasti.

⚔️ 0. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu da su narodne mase razočarane u vođstvu bivših građanskih partija; da KPJ mobiliše sve snage za borbu protiv raspirivanja šovinizma i da sarađuje sa delom vodstva nekih građanskih partija u Srbiji i Sloveniji radi zajedničke borbe protiv okupatora; da je stav KPJ: borba protiv okupatora sastavni je deo borbe za slobodu i ravnopravnost naroda Jugoslavije, te se ona može ostvariti -samo na bazi bratskog sporazuma svih naroda Jugoslavije-.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o sporazumu četnika i nemačkih okupacionih vlasti za borbu protiv partizana i o stvaranju kvislinških snaga Milana Nedića.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito telegramom obavestio Izvršni komitet Kominterne o greškama Metodija Šatorova Šarla i isključenju ovog iz Partije. Osim toga je tražio objašnjenje da li je po nalogu Kominterne partijska organizacija u Makedoniji pripojena BRP(k), kako su tvrdili Šatorov i BRP(k). [Odluku o ovom pitanju Kominterna je bila donela 30. avgusta, ali ju je CK KPJ primio kasnije, jer je upućena preko CK BRP(k).]

⚔️ 0. 10. 1941. CK KPJ uputio direktivu Pokrajinskom komitetu KPJ za Makedoniju: zahteva da formira NOP odrede i GŠ NOP odreda za Makedoniju; obaveštava ga da je Kominterna potvrdila stav KPJ prema partijskoj organizaciji u Makedoniji.

⚔️ 25. 11. 1941. U Berlinu održana konferencija predstavnika vlada Nemačke, Japana, Italije, Mađarske, Španije, Finske, Rumunije, Bugarske, Danske, Slovačke, NDH, Mandžuka i okupiranog dela Kine (kvislinške vlade Van Čin Veja) na kojoj je Antikominterna-pakt produžen za još pet godina.

⚔️ 25. 11. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio telegram Kominterni povodom vesti Radio-Moskve da je Draža Mihailović vođa svih snaga pokreta otpora i da vodi borbu protiv okupatora.

⚔️ 29. 12. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije depešom obavestio Kominternu o nemačkoj ofanzivi u Srbiji, gubitku slobodne teritorije, borbama protiv četnika, formiranju 1. proleterske NOU brigade i tražio materijalnu pomoć od SSSR-a.

⚔️ 0. 2. 1942. Kominterna telegramom zatražila cd CK KPJ informaciju o aerodromima na koje bi se mogli spustiti sovjetski avioni koji donose pomoč u oružju i municiji.

⚔️ 13. 2. 1942. Kominterna telegramom zatražila od CK KPJ da VŠ NOP i DV Jugoslavije da narodima porobljene Evrope uputi proglas s pozivom u borbu protiv okupatora.

⚔️ 17. 2. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio depešu Kominterni, s molbom da se za potrebe NOP i DV Jugoslavije vazdušnim putem doture na Žabljak oprema, oružje i lekovi, ističući da bi te pošiljke imale ogroman moralni i politički značaj.

⚔️ 22. 2. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o neuspehu neprijateljskih napada na partizane u toku zime i tražio da BRP(k) proglasom pozove bugarske vojnike u Jugoslaviji da prelaze na stranu partizana, a CK KPJ će od njih formirati partizanske odrede i u pogodno vreme ih prebaciti u Bugarsku.

⚔️ 27. 2. 1942. Toga dana i sutradan Izvršni komitet Kominterne uputio telegram Generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu: iznosi da je prema podacima CK BRP(k) stanje u Makedoniji teško, te da CK BRP(k) smatra, da bi bilo -svrsishodno- da se partijske organizacije u Makedoniji objedine u samostalnu makedonsku partiju. Ovaj stav CK BRP(k) bio je osuđen od strane CK KPJ kao nepravilan.

⚔️ 5. 3. 1942. Na traženje Kominterne, VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio u Moskvu proglas narodima porobljene Evrope u kome ih poziva na borbu protiv nemačkog fašizma. Kominterna nije objavila proglas.

⚔️ 5. 3. 1942. CK KPJ primio iz Moskve telegram od Izvršnog komiteta Kominterne, u kome ovaj kritikuje političku liniju KPJ u ustanku zbog formiranja 1. proleterske NOU brigade i zbog borbe protiv četnika Draže Mihailovića, naglašava da su zadaci NOB-a samo isterivanje okupatora i traži da CK KPJ preispita taktiku i političku liniju KPJ u NOB-u.

⚔️ 9. 3. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni telegram u kome obrazlaže pravilnost linije KPJ u ustanku, opravdava formiranje 1. proleterske NOU brigade, traži da SKP(b) uputi posmatrače u Jugoslaviju i ponovo moli pomoć u oružju i municiji.

⚔️ 11. 3. 1942. U vezi s telegramima Kominterne od 27. i 28. februara, generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Izvršni komitet Kominterne da će predstavnik CK KPJ stići u Makedoniju da pruži pomoć i da uspostavi vezu sa CK BRP(k). Zatim traži da se bugarskoj Partiji skrene pažnja na potrebu da pojača rad među bugarskim okupatorskim jedinicama, kako se ove ne bi borile protiv partizana.

⚔️ 19. 3. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni depešu u kojoj traži municiju i ratni materijal.

⚔️ 22. 3. 1942. Kominterna depešom obavestila Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije da se objavljivanje njegovog proglasa upućenog narodima okupirane Evrope odgađa sve dok se ne srede odnosi vlade Sovjetskog Saveza s izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

⚔️ 24. 5. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni telegram u kome govori o neprekidnim borbama partizana protiv četnika i okupatora, o tome da narod osuđuje izdajničku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu koja preko Draže Mihailovića pomaže okupatoru i da borci i narod postavljaju pitanje pomoći SSSR-a NOB-u u Jugoslaviji; zatim traži da se nešto učini protiv izdajničke politike izbegličke vlade.

⚔️ 25. 5. 1942. Iz Tirane delegat CK KPJ Dušan Mugoša krenuo u CK KPJ i VŠ NOP i DVJ sa izveštajem o radu u Albaniji i s molbom CK KP Albanije da Kominterna odobri sazivanja 1. zemaljske konferencije i prijem KP Albanije u članstvo Kominterne.

⚔️ 21. 6. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito. đeoešom preneo Kominterni -Rezoluciiu rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka-, moleći je da s njom upozna i izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

⚔️ 12. 7. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije upoznao Kominternu sa saopštenjem Generalštaba domobranstva o sporazumu četnika i ustaša da se bore protiv NOP-a.

⚔️ 0. 8. 1942. Kominterna uputila VŠ NOP i DV Jugoslavije depešu u kojoj preporučuje da se raskrinkavanju izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije pristupa oprezno, jer se NOB ne sme posmatrati s jugoslovenskog nacionalnog stanovišta, već s pozicija antihitlerovske koalicije.

⚔️ 1. 8. 1942. Član Politbiroa CK KPJ i član VŠ NOP i DV Jugoslavije Edvard Kardelj depešom obavestio Kominternu o italijanskoj ofanzivi na partizanske jedinice u Sloveniji.

⚔️ 19. 8. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome mu na zahtev Kominterne, nalaže da uspo stavi vezu sa CK KP Bugarske i da stanovništvu u Srbiji, povodom godišnjice oslobođenja zapadne Srbije, izda proglas u kome bi se raskrinkala izdaja Draže Mihailovića.

⚔️ 9. 9. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni depešu u kojoj pita zašto moskovska radio-stanica na srpskohrvatskom jeziku ne popularise NOB, ističući da su mnogi u Jugoslaviji nezadovoljni njenim emisijama, je ne pružaju čak ni moralnu podršku borcima i pristalicama NOP-a.

⚔️ 21. 9. 1942. Kominterna preko CK KPJ, prihvatila molbu CK KP Albanije za prijem u članstvo Kominterne i za održavanje I zemaljske partijske konferencije.

⚔️ 22. 9. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio CK KP Albanije pismo u kome prenosi depešu Kominterne kojom se odobrava održavanje I zemaljske partijske konferencije i ističu zadaci koji stoje pred KP Albanije. CK KPJ je preneo i svoja iskustva u organizovanju i vođenju oružane borbe naroda Jugoslavije.

⚔️ 22. 9. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio PK KPJ za Makedoniju direktivno pismo: obaveštava ga o odluci Kominterne kojom se partijska organizacija u Makedoniji stavlja pod rukovodstvo KPJ i o upućivanju delegata CK KPJ u Makedoniju; ukratko se osvrće na razvoj NOB-a, ističe uspehe i stečena iskustva; daje uputstva o radu partijske organizacije na stvaranju oružanih formacija, o formiranju Glavnog štaba [Glavni štab je bio formiran još u. junu 1942. godine.] i NO odbora, o učvršćivanju bratstva i jedinstva naroda, o primeni partizanske taktike ratovanja; ukazuje na potrebu da se partijska organizacija angažuje više u vojsci, ali da ne zanemari ni partijski rad na terenu, da pojača politički rad među bugarskim vojnicima itd.

⚔️ 3. 10. 1942. Iz s. Pidriša (kod G. Vakufa), po nalogu CK KPJ, Blažo Jovanović sa grupom članova Partije, krenuo za Crnu Goru da bi pružio pomoć PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak u radu na razvijanju NOB-a. Blažo Jovanović i Dušan Mugoša imali su i poseban zadatak: da se probiju do rukovodstva KP Albanije i pruže mu pomoć u organizovanju Prve partijske konferencije KP Albanije; da prisustvuju kao delegati CK KPJ i prenesu odluke Kominterne; da rukovodstvu KP Albanije prenesu dotadašnja iskustva KPJ u organizovanju NOB-a, koja treba prilagoditi konkretnim prilikama u Albaniji, i da mu predaju pismo Centralnog komiteta KPJ od 22. septembra 1942.

⚔️ 0. 11. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o obrazovanju osam divizija (sa po tri brigade), o njihovom naoružanju i nazivu i o predstojećem zasedanju AVNOJ-a.

⚔️ 0. 11. 1942. Kominterna uputila CK KPJ telegram u vezi sa predstojećim zasedanjem AVNOJ-a, ističući: da CK KPJ ne treba AVNOJ da smatra nekakvom vladom niti da ga suprotstavlja izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu; na toj etapi ne treba postavljati pitanje ukidanja monarhije, niti isticati parole o republici, jer će se o režimu u Jugoslaviji rešavati posle razbijanja italijansko-nemačke koalicije i posle oslobođenja zemlje od okupatora.

⚔️ 21. 11. 1942. Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije depešom uputio predlog Kominterni: da dva člana Centralnog komiteta KPJ dođu u Moskvu i dokumentima uvere vladu Sovjetskog Saveza o saradnji Draže Mihailovića sa okupatorom. Kominterna nije prihvatila taj predlog.

⚔️ 29. 11. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito poslao Kominterni odgovor na njene primedbe o karakteru i kompetencijama AVNOJ-a, ističući: da će AVNOJ, iako neće biti vlada, rešavati sva pitanja državnog života i brinuti se o frontu; da će ga pri izvršavanju ovih zadataka pomagati NO odbori, koji postoje u svim oblastima na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji; da su građanski aktivisti i narod osudili izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije u Londonu kao izdajničku, a da je zasedanje AVNOJ-a sazvao VŠ NOV i POJ, koji uživa ogroman autoritet u zemlji.

⚔️ 13. 12. 1942. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio Kominterni telegram u kome oštro osuđuje pisanje -Njujork tajmsa- o tobožnjim borbama Draže Mihailovića protiv okupatora i ponovo moli da u Jugoslaviju dođe jedna komisija svih saveznika koja bi se uverila u izdaji Draže Mihailovića i upoznala sa stvarnim stanjem u zemlji

⚔️ 23. 1. 1943. ?Borba? je objavila notu VŠ NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a upućenu vladama SAD, SSSR-a i V. Britanije, kojom se protestuje što saveznici pružaju gostoprimstvo vladi čiji ministar Draža Mihailović sarađuje s nemačkim i italijanskim okupatorom i ustaško-domobranskim snagama i vodi borbu protiv NOV i POJ. Notom se traži da pomenute savezničke vlade upute svoje misije u Jugoslaviju kako bi se uverili u tačnost ovih tvrdnji VŠ NOV i POJ i AVNOJ-a. Ona je istovremeno radio-depešom saopštena Kominterni.

⚔️ 25. 1. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio depešu Kominterni, pitajući zašto se u emisijama radio-stanice -Slobodna Jugoslavija- ne govori o velikoj neprijateljskoj ofanzivi protiv snaga NOV i POJ.

⚔️ 31. 1. 1943. VŠ NOV i POJ depešom zatražio od Kominterne da se NOV i POJ pruži pomoć u opremi, oružju i lekovima.

⚔️ 11. 2. 1943. Kominterna obavestila Vš NOV i POJ da su preduzete mere za upućivanje pomoći NOP-u Jugoslavije, ali da se to za sada ne može rešiti iz tehničkih razloga.

⚔️ 25. 2. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu da četnici Draže Mihailovića u zajednici sa okupatorom, napadaju snage NOV i POJ na Neretvi, istakavši da četnici to rade sa znanjem izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 13. 3. 1943. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o porazu četnika na pl. Prenju, navodeći da su četnici pojačali svoje snage mobilizacijom u Crnoj Gori i Hercegovini pod parolom: borba protiv ustaša - muslimana.

⚔️ 19. 4. 1943. Delegat CK KPJ Miladin Popović poslao CK KPJ izveštaj o tome kako CK KP Albanije sprovodi u život zadatke koje mu je postavila Kominterna. Naglašeno je da su svi članovi upoznati s novom linijom, da su izvršeni izbori novih mesnih komiteta i delegata za 1. zemaljsku konferenciju i okružne konferencije, kao i da je održana I zemaljska konferencija.

⚔️ 15. 5. 1943. U Moskvi objavljeno raspuštanje Kominterne.

Dokumenti

📜 Izvještaj Josipa Broza Tita Kominterni o položaju i događajima u Jugoslaviji.

📜 Pismo Josipa Broza Tita Josipu Kopiniču, radio-telegrafisti u Zagrebu, zaduženom za vezu s Kominternom o stavu CK KPJ prema njegovim odnosima sa CK KPH .

📜 Odluka Kominterne od avgusta 1941. god. o kompetenciji CK KPJ za partisku organizaciju Makedoije

📜 Pismo CK Bugarske partije od avgusta 1941. god. Centralnom komitetu KPJ o rešenju Kominterne da makedonska partiska organizacija pada u nadležnost CK KPJ

📜 Telegram Josipa Broza Tita Kominterni o rezultatima istražne komisije Centralnog komiteta KPJ U vezi s događajima u rukovodstvu Hrvatske

📜 Telegram druga Tita Izvršnom komitetu Kominterne od 4. septembra 1941. god. o otkazivanju poslušnosti PK Makedonije i preduzetim merama od CK KPJ

📜 Pismo druga Tita od 12 septembra 1941 god. sekretaru CK KPH o urednijem upućivanju materijala Kominterni i o organizaciono-političkom učvršćivanju partiskih organizacija i partizanskih odreda Hrvatske

📜 Iz pisma Josipa Broza Tita Radi Končaru o redovitijem prenošenju vijesti Kominterni te 0 čvršćem povezivanju partijskih organizacija 1 partizanskih odreda u Hrvatskoj

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 21, februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o urednom funkcionisanju veza sa ostalim pokrajinama i sa Kominternom

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moši Pijade o dolasku englesko-jugoslovenske misije i o poruci Kominterne za pisanje proglasa svim porobljenim narodima Evrope

📜 Telegram Izvršnog komiteta Kominterne drugu Titu od 27–28. februara 1942. godine

📜 Odgovor CK KPJ od 11. marta 1942. god. na telegram Izvršnog komiteta Kominterne (od 27–28. februara 1942. godine)

📜 Telegram Josipa Broza Tita Izvršnom komitetu Kominterne o o prelasku CK KPH iz Zagreba na oslobođeni teritorij Hrvatske, odlasku Edvarda Kardelja u Ljubljanu i dolasku Ive Lole Ribara u Vrhovni štab

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 1 avgusta 1942 god. Kominterni o italijanskoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica u Sloveniji

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 3 avgusta 1942 god. Kominterni o merama Izvršnog odbora Osvobodilne fronte za proširenje slovenačke Narodnooslobodilačke borbe

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 3 avgusta 1942 god. Kominterni o herojskom otporu Ljubljane protiv okupatora

📜 Depeša Edvarda Kardelja od 4 avgusta 1942 god. Kominterni o toku neprijateljske ofanzive protiv Narodnooslobodilačke vojske u italijanskoj okupacionoj zoni

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Dušan Mugoša AVNOJ Zagreb Mađarska u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe u Makedoniji 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bugarska radnička partija (komunista) Adolf Hitler Miladin Popović Komunistička partija Hrvatske Operacija Ljubljanska pokrajina Ustanak u Srbiji 1941. Metodije Šatorov 1. proleterska udarna brigada Ivo Lola Ribar Moša Pijade The New York Times Vlada Sovjetskog Saveza Ustanak u Hrvatskoj 1941. Operacija Weiss Aprilski rat Avijacija u oslobodilačkom ratu Radio Slobodna Jugoslavija Italija u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju Borbe u Sloveniji 1942. Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Crnoj Gori 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Ljubljana Komunistička partija Albanije Borbe u Hercegovini 1943. Omladina u ratu Gornji Vakuf Četnici u ustanku Albanski partizani Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Centralni komitet KPJ Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Blažo Jovanović Edvard Kardelj Britanija i Jugoslavija Žabljak Partizanska taktika Bugarska u drugom svetskom ratu Britanska pomoć četnicima Beograd Rumunija u drugom svetskom ratu Albanija u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Saradnja četnika sa okupatorom Rade Končar Milan Nedić Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. SSSR i Jugoslavija Osvobodilna fronta Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Bitka na Neretvi