Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Moša Pijade

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 104 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 12. 1941. Član CK KPJ, Moša Pijade, obavestio vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita o uređenju bolnice na Žabljaku i o teškoćama oko smeštaja i zbrinjavanja velikog broja ranjenika i bolesnika posle neuspelog napada na Pljevlja.

⚔️ 25. 12. 1941. U Rogatici vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito održao sastanak sa Edvardom Kardeljom, Aleksandrom Rankovićem, Mošom Pijade, Ivom Lolom Ribarom, Svetozarom Vukmanovićem, Rodoljubom Colakovićem i Slavišom Vajnerom Čičom, na kome je razmotrena situacija u istočnoj Bosni i konkretizovan plan za dalja dejstva.

⚔️ 0. 1. 1942. Na Romaniji umnožen članak Moše Pijade -Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini-, u kome su detaljno objašnjeni linija KPJ, ciljevi NOB-a i tadašnja situacija u zemlji i svetu. Kao brošura, članak je, preko partijskih organizacija, rasturan u Bosni i Hercegovini gde je doprineo pravilnijem usmeravanju narodnooslobodilačke borbe.

⚔️ 23. 2. 1942. Pod rukovodstvom člana CK KPJ Moše Pijade uspostavljen u s. Njegovuđu (kod Žabljaka) pomoćni aerodrom radi prijema obećane pomoći od SSSR-a.

⚔️ 0. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio članu CK KPJ Moši Pijade uputstvo o otklanjanju osnovnih organizacionih i političkih nedostataka u partizanskim jedinicama Crne Gore radi uspešnije borbe protiv četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 6. 3. 1942. Član CK KPJ Moša Pijade izveštava vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita o organizovanju privremenog aerodroma u blizini Žabljaka radi prijema obećane pomoći iz SSSR-a; zatim ističe potrebu za otvorenim raskrinkavanjem izbegličke vlade i predlaže da Radio-Moskva otpočne kampanju protiv četnika Draže Mihailovića.

⚔️ 11. 3. 1942. Član CK KPJ Moša Pijade uputio vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu pismo o zabrinjavajućoj situaciji u Crnoj Gori stvorenoj ofanzivom četnika i italijanskih vojnika i o uzaludnom čekanju pomoći iz Sovjetskog Saveza.

⚔️ 0. 4. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio članu CK KPJ Moši Pijade pismo u kome nagoveštava potrebu za stvaranje nove narodne vlade, koja će izdati proglas i pozvati narod na energičnu oružanu borbu protiv okupatora.

⚔️ 1. 4. 1942. U šavničkom srezu otkrivena četnička zavera. Zaverenici su imali zadatak da ubiju delegata VŠ NOP i DVJ Mošu Pijade, članove MK KPJ i Štaba Durmitorskog NOP odreda i druge partizanske rukovodioce. Pored toga, oni su nameravali da izvrše puč na slobodnoj teritoriji i stvore četničku komandu na području šavničkog sreza, te omoguće prodor četničkih snaga od Kolašina u taj srez. Zaverenici su pohvatani i, posle istrage, osuđeni na smrt.

⚔️ 31. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio članu CK KPJ Moši Pijade da se deo Glavne intendanture premesti iz s. Rudine u s. Pišče i da se organizuju stočne farme u Pivi.

⚔️ 1. 6. 1942. Član CK KPJ Moša Pijade obavestio VŠ NOP i DV Jugoslavije da je na teritoriji Pive obrazovao 19 partizanskih stočnih farmi (od stoke koja je bila svojina NOP jedinica i od one koja je rekvirirana u opštinama planinopivskoj i župopivskoj) u cilju snabdevanja jedinica i bolnica koncentrisanih u Pivi i njenom susedstvu.

⚔️ 0. 10. 1942. Odlukom VŠ NOP i DV Jugoslavije formiran Privremeni upravni odsek pri VŠ NOP i DV Jugoslavije, sa zadatkom da, do stvaranja NO odbora Jugoslavije, organizuje pozadinske vojne vlasti (komande područja, komande mesta, partizanske straže, seoske straže) i kontroliše njihov rad; daje direktive NO odborima, pomaže ih da postanu stvarni organi demokratske vlasti i kontroliše njihov rad; organizuje službu bezbednosti pozadine oslobođenih teritorija; radi na propagandi u zemlji i inostranstvu. Za rukovodioca Privremenog upravnog odseka postavljen je član CK KPJ Moša Pijade.

⚔️ 0. 10. 1942. Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije izdab uputstvo [Uputstvo je pisao član CK KPJ Moša Pijade.] o važnosti zaplenjivanja neprijateljskih dokumenata i o načinu njihovog iskorišćavanja.

Dokumenti

📜 Pismo Moše Pijada Radoju Dakiću od 9 oktobra 1941 godine

📜 Pismo člana CK KPJ Moše Pijade od 7 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o situaciji na Žabljaku posle neuspelog napada na Pljevlja

📜 Pismo druga Moše Pijada od 7 decembra 1941 god. drugu Titu o situacijn na Žabljaku poslije neuspjelog napada na Pljevlja

📜 Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini - članak Moše Pijade od januara 1942 godine

📜 Za šta se bore partizani u Bosni i Hercegovini, članak Moše Pijade od januara 1942 godine

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 22 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za prijem pomoći obećane od strane Sovjetskog Saveza

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moši Pijade o dolasku englesko-jugoslovenske misije i o poruci Kominterne za pisanje proglasa svim porobljenim narodima Evrope

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 25 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o završenim pripremama za prijem obećane pomoći od Sovjetskog Saveza i o opasnosti koja preti Savničkom srezu od četnika

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uzaludnom čekanju obećane sovjetske pomoći uprkos pogodnim uslovima za let aviona

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o otklanjanju osnovnih organizacionih i političkih nedostataka u partizanskim jedinicama Crne Gore radi uspešnije borbe protiv četnika Draže Mihailovića

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o načinu rešenja krize u Crnoj Gori i o stanju u Hrvatskoj i Srbiji

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 3 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pogodnim uslovima za prijem obećane sovjetske pomoći i ozbiljnoj situaciji u Crnoj Gori zbog gladi i četničke ofanzive

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba u kojem se predlaže način uspostavljanja saobraćaja preko reke Pive i spajanje telefonskom vezom Kosanice sa Čelebićem

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade da strpljivo čeka obećanu pomoć Sovjetskog Saveza i uputi englesku misiju u Vrhovni štab

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 6 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o načinu organizacije privremenog aerodroma kod Zabljaka za prijem obećane pomoći iz Sovjetskog Saveza

📜 Pismo Baja Sekulića od 7 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moša Pijade o napadu na četnike u Lipovu i o situaciji oko Kolašina

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 9 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o izdajničkoj ulozi izbegličke jugoslovenske vlade u Londonu i o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 11 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o zabrinjavajućoj situaciji u Crnoj Gori i sedamnaestodnevnom uzaludnom čekanju pomoći iz Sovjetskog Saveza

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 15 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o teškoj situaciji u Crnoj Gori i potrebi urgiranja kod Sovjetskog Saveza da što hitnije pošalje obećanu pomoć

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 16 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 19 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnoj borbi Prvog kombinovanog bataljona Durmitorskog NOP odreda protiv četnika Draže Mihailovića

📜 Pismo Moše Pijade od 19 marta 1942 god. drugu Titu o uspješnoj borbi Prvog kombinovanog bataljona Durmitorskog NOP odreda protiv četnika Draže Mihailovića

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 21 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu u kome moli da bude smenjen sa dužnosti na privremenom aerodromu kod Žabljaka

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 23 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju na sektoru feolašin - Mojkovac

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 24 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu povodom obećane pomoći iz Sovjetskog Saveza

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o razmimoilaženju u gledištima na Narodnooslobodilačku borbu u Jugoslaviji između Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i vlade Sovjetskog Saveza i uzrocima nedobijanja obećane pomoći

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o nemogućnosti slanja pomoći u naoružanju od strane Sovjetskog Saveza i o bacanju letaka iz engleskih aviona nad teritorijom Sandžaka

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o ponovnom obećanju sovjetske pomoći, opštoj situaciji u zemlji i potrebi stvaranja mobilnih udarnih jedinica

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 31 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Za šta se bore i kako se bore četničke vođe - nedovršeni referat Moše Pijade od aprila 1942 godine

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od aprila 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o pripremi za stvaranje narodne vlade u zemlji radi uspešnije borbe protiv okupatora i uputstvo o sređivanju situacije u Crnoj Gori

📜 Nastavni plan sastavljen od Moše Pijade aprila 1942 god. za vojno-političke kurseve udarnih jedinica Durmitorskog NOP odreda

📜 Izvještaj Moše Pijade koncem aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Šavničkom i Kolašinskom srezu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 3 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izvještaj Moše Pijade od 3 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 aprila 1942 god. članu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku Peku Dapčeviću o preuzimanju rukovođenja nad jedinicama Durmitorskog NOP odreda radi odbrane Savničkog sreza

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 aprila 1942 god. o preduzetim merama za odbranu Savničkog sreza

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. Moši Pijade kojim mu se prenose uputstva druga Tita za vođenje borbi na Kolašinskom sektoru i obaveštenje da Sovjetski Savez neće poslati obećanu pomoć

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju udarnih bataljona i vojno-političkoj situaciji u Šavničkom srezu

📜 Pismo druga Moše Pijade od 14 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavnje o formiranju udarnih bataljona i vojno-politnčkoj situaciji u Srezu šavničkom

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 aprila 1942 god. Moši Pijade o bekstvu iz Foče engleske vojne misije i upućivanju dva bataljona Prve proleterske NOU brigade za Crnu Goru radi uspešnije borbe protiv okupatora i četnika

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama i vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izvještaj Moše Pijade od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o borbama i vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 25 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o reorganizaciji partizanskih jedinica u Crnoj Gori, važnijim borbama i organizacionom sređivanju pozadine

📜 Izvještaj komandanta Durmitorskog NOP odreda od 29. aprila 1942. Moši Pijade o prodoru četnika preko Vratla

📜 Izveštaj Moše Pijade od maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o zarobljavanju bolnice Nikšićkog NOP odreda od strane četnika Draže Mihailovića

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 6 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu

📜 Projekat Naredbe o ukidanju teritorijalnih štabova i straža na smenu i projekat Naredbe o partizanskim stražama koje je delegat Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moša Pijade dostavio 6 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu na uvid i odobrenje

📜 Obaveštenje Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku i delegatima Vrhovnog štaba pri njemu o rušenju mosta na Tari

📜 Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 maja 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o situaciji posle napuštanja Foče i zahtev za podnošenje izveštaja o situaciji u Crnoj Gori

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 maja 1942 god. Vrhovnom štabu o situaciji u Crnoj Gori

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbi kod Mojkovca i potrebi stalne veze sa štabovima u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini

📜 Obaveštenje Moše Pijade, Ive Ribara i načelnika Vrhovnog štaba od 15 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini

📜 Telegram delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i operativnog rukovodstva Kolašinskog sektora od 16 maja 1942 god. upućen Moši Pijade da izvesti Vrhovnog komandanta druga Tita o uzroku zakašnjenja napada na Kolašin

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku od 17 maja 1942 god. Moši Pijadu o cilju italijansko-četničkog nadiranja prema Barama Bojovića i Šavniku i rasporedu udarnog bataljona na tom sektoru

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 maja 1942 god. Moši Pijade za delimično premeštanje Glavne intendanture u Pišče i organizovanje stočnih farmi u Pivi

📜 Obaveštenje Moše Pijade od juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju ranjenika i Glavne intendanture

📜 Obavještenje Moše Pijade od juna 1942 god. drugu Titu o zarobljavanju bolnice Nikšićkog NOP odreda od strane četnika Draže Mihailovića

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 juna 1942 god. Boru Božoviću da po uputstvima datim Moši Pijade izvrši sređivanje bolnica i razmeštaj rekonvalescenata

📜 Referat Moše Pijade od 1 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o obrazovanju partizanskih stočnih farmi i njihovom razmeštaju

📜 Izveštaj Moše Pijade od 2 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o izvršenom formiranju stočnih farmi i traženje obaveštenja o teritoriji na kojoj treba pripremiti razmeštaj Glavne intendanture i bolnica pri Vrhovnom štabu

📜 Izveštaj Moše Pijade od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o problemu ishrane operativnih jedinica koncentrisanih na planinopivskoj i župopivskoj prostoriji

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 juna 1942 god. Moši Pijade o načinu prebacivanja ranjenika u Mratinje i obezbeđenju njihove ishrane

📜 Direktive Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. Moši Pijadu o načinu prebacivanja ranjenika u Mratinje i obezbjeđenje njihove ishrane

📜 Pismo Moše Pijade od 6 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture sa Rudina i o situaciji na planinopivskoj prostoriji

📜 Pismo Moše Pijade od 14 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o aktivnosti neprijateljskih grupica na širem području Mliništa i preduzetim merama protiv njih

📜 Obaveštenje Moše Pijade od 3 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o porukama Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku

📜 Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4 decembra 1942 god Moši Pijade o radu lekarske komisije i predlog za koordinaciju rada Sanitetskog otseka Vrhovnog štaba i Zdravstvenog otseka Izvršnog odbora AVNOJ-a

📜 Naređenje Moše Pijade od 11 decembra 1942 god. Komandi mesta Cazin da na svom području izvrši popis vojnih obveznika

📜 Obaveštenje Moše Pijade od 16 decembra 1942 god. Komandi Ključko-mrkonjićkog područja o preformiranju Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba u Pozadinski otsek Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Obaveštenje Moše Pijade od 24 decembra 1942 god. o promeni naziva Pozadinskog otseka Vrhovnog štaba i o nazivima komandi područja na oslobođenoj teritoriji

📜 Gradi se budućnost Južnih Slovena - članak Moše Pijade povodom priprema za Drugo zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije

📜 Pregled strane štampe - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 16, novembra 1943. godine

📜 Narodi Jugoslavije i monarhija - članak Moše Pijade od novembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga

📜 Poruka ser Vilsona borcima u Jugoslaviji - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Telegrafske agencije nove Jugoslavije od 10. novembra 1943. godine

📜 Jedna međunarodna pojava - članak Moše Pijade Objavljen u Biltenu Tanjuga od 17. novembra 1943. godine

📜 Unutrašnji i spoljni položaj Jugoslavije - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 18. novembra 1943. godine

📜 Razbojnička demokratija - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 20. novembra 1943. godine

📜 Jedan izlišan akt - članak Moše Pijade od 24. novembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga

📜 Dvogodišnjica izdaje - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 25. novembra 1943. godine

📜 Godišnjica osnivanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 26. novembra 1943. godine

📜 Povodom Drugog zasedanja AVNOJ-a - članak Moše Pijade od 3. decembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga

📜 Nekrolog Moše Pijade od 4. decembra 1943. povodom smrti sekretara Saveza komunističke omladine Jugoslavije Ive Lole Ribara

📜 Maršal Jugoslavije Tito - članak Moše Pijade od 6. decembra 1943. povodom odluke Predsedništva AVNOJ-a da se vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu dodeli zvanje maršala Jugoslavije

📜 Pogođena izdajnička klika - članak Moše Pijade od 7. decembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga

📜 Poruka potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se Ivan Božić, dr Stevan Jakovljević, dr Milan Bartoš i još četiri zarobljenika razmene za zarobljene nemačke oficire

📜 Obaveštenje predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 21. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a članu te komisije Edvardu Kardelju o radu na projektima osnovnih zakona vrhovne vlasti nove Jugoslavije i predlog da se oni što pre rasprave, sankcionišu i objave

📜 Obaveštenje potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 23. marta 1944. potpredsedniku Predsedništva AVNOJ-a Moši Pijade da se Predsedništvo AVNOJ-a može zadržati u Sloveniji sve dok se ne prolepša vreme i putevi ne postanu prohodni

📜 Pismo potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju u kojem ga obaveštava da mu šalje tekst državne himne i nove verzije ranije dostavljenih projekata osnovnih zakona vrhovne vlasti Demokratske Federativne Jugoslavije

📜 Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 30. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a članu te komisije Edvardu Kardelju da se prouči pitanje državnog kontinuiteta Jugoslavije i ukidanje oktroisanog ustava i svih zakona i zakonskih odredaba Kraljevine Jugoslavije

📜 Obaveštenje predsednika Zakonodavne komisije Moše Pijade od 10. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju o izrađenoj novoj varijanti projekata glavnih zakonskih odluka i predloga da se hitno sazove plenum Predsedništva AVNOJ-a radi njihovog pretresa i proglašenja

📜 Predlog potpredsednika AVNOJ-a Moše Pijade od 11. aprila 1944. organizacionom sekretaru CK KPJ, da se, uz pomoć Predsedništva AVNOJ-a, u najširim razmerama pristupi političkom i stručnom obrazovanju ratnih invalida, žena i omladine za buduće kadrove u državnom i samoupravnom aparatu i u raznim granama privrednog i kulturnog života nove Jugoslavije

📜 Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se što pre obrazuje Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomoćnika i da se donese pravilnik o njenim kompetencijama i načinu rada

📜 Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju da se u projekt zajedničke deklaracije AVNOJ-a i predsedništava zemaljskih antifašističkih veća dodaju odredbe o kralju i monarhiji

📜 Pismo Moše Pijade od 13. aprila 1944. Edvardu Kardelju u kojem obrazlaže neophodnost da se u projekt zajedničke deklaracije AVNOJ-a i predsedništava zemaljskih antifašističkih veća obavezno unesu odredbe o obliku vladavine i državnom uređenju Jugoslavije

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da bez posebnih dozvola upućuje u Italiju ranjenike, bolničare, lekare, decu i stare Jevreje i da u sedište NKOJ-a na Visu dođe Moša Pijade

📜 Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ i CK KPJ u Moskvi, u vezi sa saopštenjem londonskog radija, postavljenjima i slanju na kurseve

📜 Obaveštenje maršala Tita od 1. septembra 1944. upućeno Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ i CK KPJ u SSSR-u, o odlikovanjima Luja Adamiča, Zlatka Balokovića i Pavla Savića

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

SKOJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Zarobljenici u ratu Pljevaljska bitka Ustanak u NDH Aleksandar Ranković Otečestveni front Bugarske Centralni komitet KPJ TANJUG Žabljak Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Intendantura u ratu Vlada Sovjetskog Saveza Črnomelj Ivo Lola Ribar Nikšić Nemački zločini u Jugoslaviji Ranjenici u ratu AVNOJ Razmena zarobljenika u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Ivan Milutinović Pljevlja SSSR i Jugoslavija Arso Jovanović Peko Dapčević Druga neprijateljska ofanziva Mojkovac Bitka za Srbiju Pavle Savić Saradnja četnika sa okupatorom Italija u drugom svetskom ratu Edvard Kardelj Štampa u ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Nikšićki partizanski odred Sanitet u ratu Radoje Dakić Šavnik 1. proleterska udarna brigada Holokaust u Jugoslaviji Kolašin Mlinište Ključ Vrhovni štab NOVJ Henry Maitland Wilson Bugarska u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ivan Ribar Vis Jajce Dragoljub Draža Mihailović Borbe u Hrvatskoj 1942. Josip Broz Tito Cazin Glavni štab Crne Gore Foča Rodoljub Čolaković Durmitorski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Operacija Foča Omladina u ratu Britanija i Jugoslavija Drugo zasedanje AVNOJ-a Deca u ratu Kominterna Glavni štab Hrvatske Bajo Sekulić Milovan Đilas Četnici u drugom svetskom ratu