Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ivan Milutinović

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 9. 1941. Članovi Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković i Ivan Milutinović i sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar napustili Beograd i stigli na slobodnu teritoriju.

⚔️ 22. 10. 1941. CK KPJ uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru: obaveštava ga, da šalje svog delegata, člana Politbiroa CK KPJ Ivana Milutinovića, koji će usmeno izložiti stav CK prema političkim i vojnim greškama u Crnoj Gori; poništava pismo i rezoluciju PK i pismo dotadašnjeg delegata CK Milovana Đilasa, upućene partijskim organizacijama Crne Gore.

⚔️ 5. 11. 1941. Održan sastanak Biroa PK KPJ za Crnu Goru i Boku, na kome je izvršena analiza stanja u Crnoj Gori, a član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP odreda Jugoslavije Ivan Milutinović upoznao prisutne sa zaključcima vojno-političkog Savetovanja u Stolicama, sa direktivom CK KPJ o stvaranju narodne vlasti i sa pismom vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita o upućivanje boraca u Srbiju. Odlučeno je da se pristupi formiranju jednog odreda koji bi, sastavljen od najboljih boraca, pri prolasku kroz Sandžak izvršio napad na Pljevlja.

⚔️ 6. 11. 1941. Delegat VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ Ivan Milutinović izveštava CK KPJ da je hitno pristupljeno prikupljanju i mobilizaciji partizana radi upućivanja u Sandžak.

⚔️ 13. 11. 1941. Delegat VŠ NOP odreda Jugoslavije Ivan Milutinović uputio naređenje Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da odmah pristupi prikupljanju dovoljnih količina hrane za jedinice koje će operisati u Sandžaku; da Prijepoljsku i Pljevaljsku četu stavi na raspolaganje Crnogorskom NOP odredu za operacije: u Sandžaku. Pored toga, u naređenju se govori i o budućim zadacima na formiranju vlasti na teritoriji koja bude oslobođena.

⚔️ 8. 2. 1942. U manastiru Ostrogu (kod Danilovgrada) na inicijativu PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak i člana Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića, održana Skupština crnogorskih i bokeljskih rodoljuba, kojoj je prisustvovalo 65 delegata iz svih krajeva Crne Gore i Boke. Izabrani su: NO odbor za Crnu Goru i Boku (u koji su ušli predstavnici iz svih srezova), Plenum odbora (22 člana), Izvršni odbor (3 člana). Pred NO odbor za Crnu Goru i Boku postavljeni su ovi zadaci: da organizuje i čvršće međusobno poveže sve NO odbore (seoske, opštinske i sreske); da se stara o ishrani stanovništva i partizanskih jedinica i da celokupan narod pokrene u borbu protiv okupatora i pete kolone. Skupština je rezolucijom i proglasom pozvala narod da bude jedinstven i odlučan u borbi protiv okupatora i svih njegovih pomagača.

⚔️ 9. 2. 1942. Pod rukovodstvom delegata VŠ NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Ivana Milutinovića održan sastanak komandanata i političkih komesara jedinica Nikšićkog NOP odreda. Na sastanku je rešeno: i dalje čvrsto držati blokadu italijanskog garnizona u Nikšiću i, u cilju utvrđivanja borbenog stanja i jačine neprijatelja, stalno izvoditi prepade na isturene položaje oko grada; formirati bombaška odeljenja, koja bi imala zadatak da se neprimetno privlače neprijatelju i uništavaju ga; deo Nikšićkog NOP odreda i deo partizanskih snaga koje odredi Operativni štab za Hercegovinu prebaciti na sektor Gacko-Borač sa zadatkom da pristupe čišćenju Borča od ustaša i četničkih grupa.

⚔️ 6. 3. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije pri GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku Ivan Milutinović, u ime GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, izveštaj o pojavi i radu četnika u Crnoj Gori i o teškoćama partijskih organizacija i partizanskih jedinica pri suzbijanju četništva, o problemima ishrane i o sprovođenju direktiva CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije za stvaranje pokretnih jedinica. U izveštaju je i predlog za formiranje brigade od crnogorskih partizanskih jedinica.

⚔️ 21. 5. 1942. Na Crnom jezeru (kod Žabljaka) održano vojno-političko savetovanje [Tom savetovanju su prisustvovali i drugovi Ivan Milutinović, delegat VŠ NOP i DV Jugoslavije, Velimir Jakić, komandant Pljevaljskog NOP odreda, i Vojo Leković, član Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak.] kojim je rukovodio vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito. Pošto je razmotrena vojno-politička situacija, doneta je odluka da partizanske jedinice privremeno napuste Crnu Goru i povuku se u Bosnu.

⚔️ 17. 8. 1943. Blizu s. Gvozda (kod Nikšića) održan prošireni sastanak PK KPJ za Crnu Goru i Boku, kome ju prisustvovao član Politbiroa CK KPJ Ivan Milutinović. Na sastanku su postavljeni ovi zadaci: obnavljati i učvršćivati ranije partijske organizacije; zavoditi strogu partijsku disciplinu i odgovornost; proučavati marksizam-lenjinizam na teoretskim sastancima; pođmlađivati kadar prijemom novih članova u KPJ; pojačati rad među ženama i omladinom; na zborovima i konferencijama i u ličnim kontaktima objašnjavati narodu političku situaciju i raskrinkavati domaće izdajnike.

⚔️ 23. 9. 1943. Član Politbiroa CK KPJ i delegat CK KPJ Ivan Milutinović uputio sekretaru PK KPJ za Crnu Goru i Boku uputstvo o merama za mobilizaciju ljudstva i o slanju političko-partijskog kadra radi popune đveju crnogorskih brigada i formiranja treće. S obzirom na mogućnost proširivanja rada PK on nalaže popunu PK KPJ i PK SKOJ-a.

⚔️ 21. 9. 1944. Generalni sekretar KPJ i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, transportnim avionom sovjetskog ratnog vazduhoplovstva, otputovao iz Krajove u Moskvu [S Titom su otišli njegov sekretar Mitar Bakić i član Politbiroa CK KPJ i poverenik za finansije NKOJ Ivan Milutinović.] da bi sa sovjetskim predstavnicima pregovarao o koordinaciji dejstva NOVJ i jedinica Crvene armije u Srbiji. Pored toga, tom prilikom se vlada SSSR-a obavezala da Jugoslaviji, na ime pomoći, isporuči sto vagona životnih namirnica i komplet naoružanje za dvanaest pešadijskih i dve vazduhoplovne divizije i da pripadnike NOVJ primi na školovanje u školama Crvene armije. Na kraju razgovora izđato je zvanično saopštenje.

⚔️ 23. 10. 1944. Prebacujući se preko r. Dunava u tek oslobođeni Beograd, poginuo član VŠ NOV i POJ i član Politbiroa CK KPJ Ivan Milutinović, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 oktobra 1941 god. Ivanu Milutinoviću i Sretenu Žujoviću da dostave popis zaplenjenog ratnog materijala od Nemaca u Užicu i Čačku i dostavljaju oružje i municiju po odobrenju i raspodeli koju učini Vrhovni štab

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 6 novembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u Crnoj Gori

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo u napadu na Pljevlja

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku Ivana Milutinovića od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o zaključcima savetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 26 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i o zadacima Crnogorskog NOP odreda upućenog u Sandžak

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 1 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o borbama u Crnoj Gori

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o neuspeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beračkom i Andrijevičkom srezu

📜 Izvještaj Ivana Milutinovića, delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. o neuspjeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beranskom i Andrijevičkom srezu

📜 Izveštaj Ivana Milutinovića od 14 decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o aktivnosti petokolonaških elemenata, moralno-političkom stanju i vojnoj situaciji u Crnoj Gori posle neuspeha kod Pljevalja

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o blokadi Nikšića, prisiljavanju italijanskih garnizona u Grahovu, Kolašinu i Lijevoj Rijeci na evakuaciju i o rušenju svih važnijih komunikacija u Crnoj Gori

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 30 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji na području Crne Gore

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o četničkoj ofanzivi prema Kolašinskom srezu, izdajstvu pukovnika Baja Stanišića i prodoru Italijana ka Nikšiću

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 7 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Pismo Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Mitru Bakiću povodom otvorenog pisma CK KPJ i poraza četnika u Župi Nikšićkoj

📜 Pismo Blaža Jovanovića od 23 aprila 1942 god. Ivanu Milutinoviću o pripremama Baja Stanišića za napad na Župu i o situaciji oko Nikšića

📜 Izvještaj Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od 30 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Boki

📜 Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

📜 Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 9 maja 1942 god. o situaciji na području Nikšićkog i Zetskog NOP odreda

📜 Izvještaj Ivana Milutinovića od 9 maja 1942 god. o situaciji na području Nikšićkog i Zetskog odreda

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 14 maja 1942 god. drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od juna 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremi za konferenciju rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka i upućivanju članova Partije za ilegalni rad u pozadinu neprijatelja

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DVJ od 5. juna 1942. Ivanu Milutinoviću povodom reorganizovanja crnogorskih jedinica

📜 Obaveštenje Ivana Milutinovića od 8 juna 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i BO za Crnu Goru i Boku o situaciji u severoistočnom delu Hercegovine i o reorganizaciji jedinica Komskog i Durmitorskog NOP odreda

📜 Pismo Ivana Milutinovića od 8 juna 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku o situaciji na sektoru Borač - Izgori i reorganizaciji jedinica Komskog i Durmitorskog odreda

📜 Pismo Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 avgusta 1942 god. Ivanu Milutinoviću o broju ranjenika političkom radu i potrebama centralne bolnice

📜 Izveštaj Ivana Milutinovića od 21 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o izvršenim pripremama za upis narodnog zajma

📜 Poziv Ivana Milutinovića, člana Vrhovnog štaba NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a, od 8. septembra 1943. Komandantima italijanskih trupa u Crnoj Gori i Boki da pređu na stranu jedinica NOVJ ili im predaju svoje naoružanje i ratnu opremu

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 septembra 1943 god. Ivanu Milutinoviću, po pitanju slanja vojnih jedinica radi pomoći Crnoj Gori

📜 Uputstvo Ivana Milutinovića od 23. septembra 1943. Sekretaru PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o merama za mobilizaciju boračkog sastava i prikupljanje političko-partijskog kadra radi popune postojećih dveju crnogorskih brigade i formiranja treće

📜 Pismo narodnog heroja Ivana Milutinovića člana Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 septembra 1943 god. drugu Blažu Jovanoviću o potrebi popune Četvrte i Pete crnogorske NOU brigade i pripremama za formiranje Šeste crnogorske brigade

📜 Depeša Ivana Milutinovića od 3. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da dostavlja obaveštenja predstavnika Centralnog komiteta Bugarske radničke partije (komunista) o dejstvima bugarskih partizanskih jedinica

📜 Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Ivana Milutinovića od 16. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o predlogu Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku da se Ljubica Popović, Radoslav Božović i Milan Kuč proglase narodnim herojima

📜 Zahtev delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 12. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. i 3. korpus NOVJ ofanzivnim dejstvom u južnom i zapadnom Sandžaku olakšaju prodor Udarne grupe divizija Predlog poverenika za privredu NKOJ-a Ivana Milutinovića od 12. aprila 1944. ZAVNOH-u da se prolećno semenje namenjeno Baniji, zbog zakašnjenja isporuke, ustupi Oblasnom narodnooslobodilačkom odboru za Bosansku krajinu

📜 Izveštaj člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Ivana Milutinovića od 6. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o potrebi hitne intervencije Vrhovnog štaba radi nastavljanja evakuacije ranjenika NOVJ i o nužnosti slanja za bolnice NOVJ u Italiji većeg broja sanitetskog osoblja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Vrhovnom štabu da se Ivan Milutinović uputi kod njega u Krajovu

Fotografije

Povezane odrednice

Ljubica Popović Borbe za Čačak 1941. Saradnja četnika sa okupatorom 2. udarni korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Đoko Pavićević Gacko USAOJ Milovan Đilas Blažo Jovanović AVNOJ Vrhovni štab NOVJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Radoje Dakić Pljevlja Nikšić Operacija Trio Borbe u Crnoj Gori 1943. Bajo Stanišić Omladina u ratu Milan Žeželj Borbe u Hercegovini 1942. Ranjenici u ratu Ilegala u ratu Sreten Žujović Ustanak u Crnoj Gori 1941. Pavle Ilić Pljevaljski partizanski odred Svetozar Vukmanović Tempo SSSR i Jugoslavija Vaso Jovanović Beograd Centralni komitet KPJ Ivo Lola Ribar 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Narodni heroji Jugoslavije Disciplina u oslobodilačkom ratu Kolašin Italija u drugom svetskom ratu Beogradska operacija Bihać Četnici u drugom svetskom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Moša Pijade Velimir Jakić Andrijevica Borbe u Crnoj Gori 1942. SKOJ Kata Pejnović Zetski partizanski odred Savo Orović Partizanke Bugarska u drugom svetskom ratu Vlado Zečević Sava Kovačević Arso Jovanović ZAVNOH Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Sanitet u ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Glavni štab Crne Gore Aleksandar Ranković Mitar Bakić Pljevaljska bitka Savo Drljević Durmitorski partizanski odred Ustanak u Srbiji 1941. Josip Broz Tito Nikšićki partizanski odred Crnogorski partizanski odred Komski partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu