Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Ivan Milutinović

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 9. 1941. Članovi Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković i Ivan Milutinović i sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar napustili Beograd i stigli na slobodnu teritoriju.

⚔️ 22. 10. 1941. CK KPJ uputio pismo Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru: obaveštava ga, da šalje svog delegata, člana Politbiroa CK KPJ Ivana Milutinovića, koji će usmeno izložiti stav CK prema političkim i vojnim greškama u Crnoj Gori; poništava pismo i rezoluciju PK i pismo dotadašnjeg delegata CK Milovana Đilasa, upućene partijskim organizacijama Crne Gore.

⚔️ 5. 11. 1941. Održan sastanak Biroa PK KPJ za Crnu Goru i Boku, na kome je izvršena analiza stanja u Crnoj Gori, a član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP odreda Jugoslavije Ivan Milutinović upoznao prisutne sa zaključcima vojno-političkog Savetovanja u Stolicama, sa direktivom CK KPJ o stvaranju narodne vlasti i sa pismom vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita o upućivanje boraca u Srbiju. Odlučeno je da se pristupi formiranju jednog odreda koji bi, sastavljen od najboljih boraca, pri prolasku kroz Sandžak izvršio napad na Pljevlja.

⚔️ 6. 11. 1941. Delegat VŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ Ivan Milutinović izveštava CK KPJ da je hitno pristupljeno prikupljanju i mobilizaciji partizana radi upućivanja u Sandžak.

⚔️ 13. 11. 1941. Delegat VŠ NOP odreda Jugoslavije Ivan Milutinović uputio naređenje Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak da odmah pristupi prikupljanju dovoljnih količina hrane za jedinice koje će operisati u Sandžaku; da Prijepoljsku i Pljevaljsku četu stavi na raspolaganje Crnogorskom NOP odredu za operacije: u Sandžaku. Pored toga, u naređenju se govori i o budućim zadacima na formiranju vlasti na teritoriji koja bude oslobođena.

⚔️ 8. 2. 1942. U manastiru Ostrogu (kod Danilovgrada) na inicijativu PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak i člana Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića, održana Skupština crnogorskih i bokeljskih rodoljuba, kojoj je prisustvovalo 65 delegata iz svih krajeva Crne Gore i Boke. Izabrani su: NO odbor za Crnu Goru i Boku (u koji su ušli predstavnici iz svih srezova), Plenum odbora (22 člana), Izvršni odbor (3 člana). Pred NO odbor za Crnu Goru i Boku postavljeni su ovi zadaci: da organizuje i čvršće međusobno poveže sve NO odbore (seoske, opštinske i sreske); da se stara o ishrani stanovništva i partizanskih jedinica i da celokupan narod pokrene u borbu protiv okupatora i pete kolone. Skupština je rezolucijom i proglasom pozvala narod da bude jedinstven i odlučan u borbi protiv okupatora i svih njegovih pomagača.

⚔️ 9. 2. 1942. Pod rukovodstvom delegata VŠ NOP i DV Jugoslavije i člana Politbiroa CK KPJ Ivana Milutinovića održan sastanak komandanata i političkih komesara jedinica Nikšićkog NOP odreda. Na sastanku je rešeno: i dalje čvrsto držati blokadu italijanskog garnizona u Nikšiću i, u cilju utvrđivanja borbenog stanja i jačine neprijatelja, stalno izvoditi prepade na isturene položaje oko grada; formirati bombaška odeljenja, koja bi imala zadatak da se neprimetno privlače neprijatelju i uništavaju ga; deo Nikšićkog NOP odreda i deo partizanskih snaga koje odredi Operativni štab za Hercegovinu prebaciti na sektor Gacko-Borač sa zadatkom da pristupe čišćenju Borča od ustaša i četničkih grupa.

⚔️ 6. 3. 1942. Delegat CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije pri GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku Ivan Milutinović, u ime GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku uputio CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, izveštaj o pojavi i radu četnika u Crnoj Gori i o teškoćama partijskih organizacija i partizanskih jedinica pri suzbijanju četništva, o problemima ishrane i o sprovođenju direktiva CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije za stvaranje pokretnih jedinica. U izveštaju je i predlog za formiranje brigade od crnogorskih partizanskih jedinica.

⚔️ 21. 5. 1942. Na Crnom jezeru (kod Žabljaka) održano vojno-političko savetovanje [Tom savetovanju su prisustvovali i drugovi Ivan Milutinović, delegat VŠ NOP i DV Jugoslavije, Velimir Jakić, komandant Pljevaljskog NOP odreda, i Vojo Leković, član Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak.] kojim je rukovodio vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito. Pošto je razmotrena vojno-politička situacija, doneta je odluka da partizanske jedinice privremeno napuste Crnu Goru i povuku se u Bosnu.

⚔️ 17. 8. 1943. Blizu s. Gvozda (kod Nikšića) održan prošireni sastanak PK KPJ za Crnu Goru i Boku, kome ju prisustvovao član Politbiroa CK KPJ Ivan Milutinović. Na sastanku su postavljeni ovi zadaci: obnavljati i učvršćivati ranije partijske organizacije; zavoditi strogu partijsku disciplinu i odgovornost; proučavati marksizam-lenjinizam na teoretskim sastancima; pođmlađivati kadar prijemom novih članova u KPJ; pojačati rad među ženama i omladinom; na zborovima i konferencijama i u ličnim kontaktima objašnjavati narodu političku situaciju i raskrinkavati domaće izdajnike.

⚔️ 23. 9. 1943. Član Politbiroa CK KPJ i delegat CK KPJ Ivan Milutinović uputio sekretaru PK KPJ za Crnu Goru i Boku uputstvo o merama za mobilizaciju ljudstva i o slanju političko-partijskog kadra radi popune đveju crnogorskih brigada i formiranja treće. S obzirom na mogućnost proširivanja rada PK on nalaže popunu PK KPJ i PK SKOJ-a.

⚔️ 21. 9. 1944. Generalni sekretar KPJ i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, transportnim avionom sovjetskog ratnog vazduhoplovstva, otputovao iz Krajove u Moskvu [S Titom su otišli njegov sekretar Mitar Bakić i član Politbiroa CK KPJ i poverenik za finansije NKOJ Ivan Milutinović.] da bi sa sovjetskim predstavnicima pregovarao o koordinaciji dejstva NOVJ i jedinica Crvene armije u Srbiji. Pored toga, tom prilikom se vlada SSSR-a obavezala da Jugoslaviji, na ime pomoći, isporuči sto vagona životnih namirnica i komplet naoružanje za dvanaest pešadijskih i dve vazduhoplovne divizije i da pripadnike NOVJ primi na školovanje u školama Crvene armije. Na kraju razgovora izđato je zvanično saopštenje.

⚔️ 23. 10. 1944. Prebacujući se preko r. Dunava u tek oslobođeni Beograd, poginuo član VŠ NOV i POJ i član Politbiroa CK KPJ Ivan Milutinović, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 oktobra 1941 god. Ivanu Milutinoviću i Sretenu Žujoviću da dostave popis zaplenjenog ratnog materijala od Nemaca u Užicu i Čačku i dostavljaju oružje i municiju po odobrenju i raspodeli koju učini Vrhovni štab

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 6 novembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o stanju u Crnoj Gori

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 13 novembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo u napadu na Pljevlja

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku Ivana Milutinovića od 20 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o zaključcima savetovanja Glavnog štaba sa štabovima odreda i formiranju Crnogorskog odreda za operacije u Sandžaku

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 26 novembra 1941 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori i o zadacima Crnogorskog NOP odreda upućenog u Sandžak

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 1 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o borbama u Crnoj Gori

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 decembra 1941 god. Vrhovnom štabu o neuspeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beračkom i Andrijevičkom srezu

📜 Izvještaj Ivana Milutinovića, delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 11 decembra 1941 god. o neuspjeloj borbi za Pljevlja i o stanju u Beranskom i Andrijevičkom srezu

📜 Izveštaj Ivana Milutinovića od 14 decembra 1941 god. Centralnom komitetu KPJ o aktivnosti petokolonaških elemenata, moralno-političkom stanju i vojnoj situaciji u Crnoj Gori posle neuspeha kod Pljevalja

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 11 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o blokadi Nikšića, prisiljavanju italijanskih garnizona u Grahovu, Kolašinu i Lijevoj Rijeci na evakuaciju i o rušenju svih važnijih komunikacija u Crnoj Gori

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 30 januara 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji na području Crne Gore

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Ivana Milutinovića od 28 februara 1942 god. Vrhovnom štabu o četničkoj ofanzivi prema Kolašinskom srezu, izdajstvu pukovnika Baja Stanišića i prodoru Italijana ka Nikšiću

📜 Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 7 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Pismo Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Mitru Bakiću povodom otvorenog pisma CK KPJ i poraza četnika u Župi Nikšićkoj

📜 Pismo Blaža Jovanovića od 23 aprila 1942 god. Ivanu Milutinoviću o pripremama Baja Stanišića za napad na Župu i o situaciji oko Nikšića

📜 Izvještaj Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od 30 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Boki

📜 Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

📜 Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 9 maja 1942 god. o situaciji na području Nikšićkog i Zetskog NOP odreda

📜 Izvještaj Ivana Milutinovića od 9 maja 1942 god. o situaciji na području Nikšićkog i Zetskog odreda

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 14 maja 1942 god. drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od juna 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremi za konferenciju rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka i upućivanju članova Partije za ilegalni rad u pozadinu neprijatelja

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DVJ od 5. juna 1942. Ivanu Milutinoviću povodom reorganizovanja crnogorskih jedinica

📜 Obaveštenje Ivana Milutinovića od 8 juna 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i BO za Crnu Goru i Boku o situaciji u severoistočnom delu Hercegovine i o reorganizaciji jedinica Komskog i Durmitorskog NOP odreda

📜 Pismo Ivana Milutinovića od 8 juna 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i DO za Crnu Goru i Boku o situaciji na sektoru Borač - Izgori i reorganizaciji jedinica Komskog i Durmitorskog odreda

📜 Pismo Ivana Milutinovića i Milovana Đilasa od avgusta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak

📜 Izveštaj referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 avgusta 1942 god. Ivanu Milutinoviću o broju ranjenika političkom radu i potrebama centralne bolnice

📜 Izveštaj Ivana Milutinovića od 21 februara 1943 god. vrhovnom komandantu drugu Titu o izvršenim pripremama za upis narodnog zajma

📜 Poziv Ivana Milutinovića, člana Vrhovnog štaba NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a, od 8. septembra 1943. Komandantima italijanskih trupa u Crnoj Gori i Boki da pređu na stranu jedinica NOVJ ili im predaju svoje naoružanje i ratnu opremu

📜 Obavještenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 septembra 1943 god. Ivanu Milutinoviću, po pitanju slanja vojnih jedinica radi pomoći Crnoj Gori

📜 Uputstvo Ivana Milutinovića od 23. septembra 1943. Sekretaru PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o merama za mobilizaciju boračkog sastava i prikupljanje političko-partijskog kadra radi popune postojećih dveju crnogorskih brigade i formiranja treće

📜 Pismo narodnog heroja Ivana Milutinovića člana Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23 septembra 1943 god. drugu Blažu Jovanoviću o potrebi popune Četvrte i Pete crnogorske NOU brigade i pripremama za formiranje Šeste crnogorske brigade

📜 Depeša Ivana Milutinovića od 3. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da dostavlja obaveštenja predstavnika Centralnog komiteta Bugarske radničke partije (komunista) o dejstvima bugarskih partizanskih jedinica

📜 Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Ivana Milutinovića od 16. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o predlogu Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku da se Ljubica Popović, Radoslav Božović i Milan Kuč proglase narodnim herojima

📜 Zahtev delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 12. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. i 3. korpus NOVJ ofanzivnim dejstvom u južnom i zapadnom Sandžaku olakšaju prodor Udarne grupe divizija Predlog poverenika za privredu NKOJ-a Ivana Milutinovića od 12. aprila 1944. ZAVNOH-u da se prolećno semenje namenjeno Baniji, zbog zakašnjenja isporuke, ustupi Oblasnom narodnooslobodilačkom odboru za Bosansku krajinu

📜 Izveštaj člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Ivana Milutinovića od 6. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o potrebi hitne intervencije Vrhovnog štaba radi nastavljanja evakuacije ranjenika NOVJ i o nužnosti slanja za bolnice NOVJ u Italiji većeg broja sanitetskog osoblja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Vrhovnom štabu da se Ivan Milutinović uputi kod njega u Krajovu

Fotografije

Povezane odrednice

Gacko Centralni komitet KPJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Milan Žeželj Borbe u Hercegovini 1942. Pavle Ilić Borbe u Crnoj Gori 1943. Ustanak u Srbiji 1941. Savo Orović Mitar Bakić Bugarska u drugom svetskom ratu Nikšićki partizanski odred 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Moša Pijade Narodni heroji Jugoslavije Pljevaljski partizanski odred USAOJ Kata Pejnović Beograd Đoko Pavićević Politički komesari u NOR-u Velimir Jakić Sava Kovačević Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Vlado Zečević Glavni štab Crne Gore Ranjenici u ratu Savo Drljević Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Italija u drugom svetskom ratu Vaso Jovanović Svetozar Vukmanović Tempo ZAVNOH Sanitet u ratu Ljubica Popović Ustanak u Crnoj Gori 1941. Operacija Trio Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Nikšić 2. udarni korpus NOVJ Andrijevica Disciplina u oslobodilačkom ratu Bihać Komski partizanski odred Zetski partizanski odred Aleksandar Ranković AVNOJ Četnici u drugom svetskom ratu Kolašin Radoje Dakić Borbe za Čačak 1941. Ivo Lola Ribar Arso Jovanović Saradnja četnika sa okupatorom Bajo Stanišić Vrhovni štab NOVJ Blažo Jovanović Crnogorski partizanski odred Beogradska operacija SKOJ Sreten Žujović Pljevlja SSSR i Jugoslavija Milovan Đilas Partizanke Omladina u ratu Ilegala u ratu Narodno oslobodilački odbori Pljevaljska bitka Josip Broz Tito 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Durmitorski partizanski odred Bolnice u oslobodilačkom ratu